7.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/1151

av den 1 juni 2017

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 692/2008

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (1), särskilt artiklarna 8 och 14.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (ramdirektiv) (2), särskilt artikel 39.2, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 om tillämpning och ändring av förordning (EG) nr 715/2007 (3) föreskrivs att lätta fordon ska provas enligt den nya europeiska körcykeln (NEDC).

(2)

Baserat på den fortlöpande översyn av relevanta förfaranden, provningscykler och provningsresultat som föreskrivs i artikel 14.3 i förordning (EG) nr 715/2007 framgår det att uppgifter om bränsleförbrukning och CO2-utsläpp från provning av fordon enligt NEDC inte längre är tillräckliga och inte längre avspeglar de verkliga utsläppen.

(3)

Mot denna bakgrund är det lämpligt att föreskriva ett nytt provningsförfarande genom att införa det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon (WLTP) i unionslagstiftningen.

(4)

WLTP utvecklades av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (Unece) och antogs som Uneces globala tekniska föreskrifter nr 15 av världsforumet för harmonisering av föreskrifter om fordon (WP29) i mars 2014.

(5)

Utöver mer realistiska uppgifter om bränsleförbrukning och CO2-utsläpp för konsumenter och lagstiftningsändamål skapar WLTP också en global ram för provning av fordon, vilket leder till en större internationell harmonisering av provningskraven.

(6)

WLTP tillhandahåller en fullständig beskrivning av en provningscykel för fordonets utsläpp av CO2 och föroreningar som omfattas av lagstiftningen under standardiserade omgivningsförhållanden. I syfte att anpassa WLTP till EU:s system för typgodkännande är det nödvändigt att komplettera det genom att ytterligare förbättra kraven på insyn beträffande tekniska parametrar som kommer att göra det möjligt för oberoende parter att reproducera resultaten från typgodkännandeprovningarna och minska flexibiliteten i provningarna.

(7)

I detta förslag fastställs också ett reviderat förfarande för kontroll av produktionsöverensstämmelse av fordon. Eftersom förändringskoefficienten för kontroll av produktionsöverensstämmelse enligt punkt 4.2.4.1 i bilaga I under de nya bestämmelserna sannolikt oftare kommer att fastställas genom en särskild provning av tillverkaren i stället för genom användande av ett standardvärde, måste respektive provningsförfarande så småningom ses över.

(8)

I och med WLTP fastställs en ny provningscykel och ett nytt förfarande för utsläppsmätning, medan andra skyldigheter, t.ex. sådana som rör hållbarheten av utsläppsbegränsande anordningar, överensstämmelsen för fordon i drift eller konsumentinformation om CO2-utsläpp och bränsleförbrukning, i huvudsak är desamma som de som fastställs i förordning (EG) nr 692/2008.

(9)

För att göra det möjligt för godkännandemyndigheter och tillverkare att införa de förfaranden som krävs för att uppfylla kraven i denna förordning, och i så stor utsträckning som möjligt följa den fastställda tidtabellen för tillämpningen av utsläppskraven, bör den tillämpas på nya typgodkännanden från och med den 1 september 2017 när det gäller fordon av kategorierna M1, M2 och klass I av kategori N1 och från och med den 1 september 2018 när det gäller fordon av klasserna II och III av kategori N1 och av kategori N2 och för nya fordon från och med den 1 september 2018 när det gäller fordon av kategorierna M1, M2 och klass I av kategori N1 och från och med den 1 september 2019 när det gäller fordon av klasserna II och III av kategori N1 och av kategori N2.

(10)

Eftersom syftet med denna förordning är att införa WLTP i EU-lagstiftningen bör tidsplanen och övergångsbestämmelserna för införandet av förfarandet för provning av utsläpp vid verklig körning förbli oförändrade i förhållande till dem som tidigare angetts i kommissionens förordningar (EU) 2016/427 (4) och (EU) 2016/646 (5).

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tekniska kommittén för motorfordon.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs bestämmelser för genomförande av förordning (EG) nr 715/2007.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.    fordonstyp med avseende på utsläpp och reparations- och underhållsinformation : grupp av fordon som

a)

inte skiljer sig åt med avseende på de kriterier som utgör en interpoleringsfamilj enligt definitionen i punkt 5.6 i bilaga XXI,

b)

omfattas av ett enda CO2-interpoleringsområde enligt definitionen i punkt 1.2.3.2 i underbilaga 6 till bilaga XXI,

c)

inte skiljer sig åt med avseende på sådana egenskaper som har en icke försumbar inverkan på avgasutsläpp, såsom, men inte begränsat till,

typer av utsläppsbegränsande anordningar och deras ordningsföljd (t.ex. trevägskatalysator, oxideringskatalysator, NOx-fälla, SCR, mager NOx-katalysator, partikelfälla eller kombinationer av dessa i en enda enhet),

avgasåterföring (förekomst, intern/extern, kyld/inte kyld, lågt/högt tryck).

2.    EG-typgodkännande av ett fordon med avseende på utsläpp och reparations- och underhållsinformation : EG-typgodkännande av de fordon som ingår i en ”fordonstyp med avseende på utsläpp och reparations- och underhållsinformation” med avseende på deras avgasutsläpp, vevhusutsläpp, avdunstningsutsläpp, bränsleförbrukning och tillgång till fordonets OBD-information och information om reparation och underhåll av fordon.

3.    vägmätare : del av vägmätarutrustningen som för föraren visar den sammanlagda sträcka som fordonet registrerat sedan det togs i bruk.

4.    starthjälp : anordning som underlättar start av motorn utan att öka bränsleinblandningen, t. ex. genom glödstift eller ändrad insprutningstidpunkt.

5.    slagvolym : endera av följande:

a)

För kolvmotorer: motorns nominella slagvolym.

b)

För rotationskolvmotorer (Wankelmotorer): motorns dubbla nominella slagvolym.

6.    periodiskt regenererande system : avgasutsläppsbegränsande anordning (t.ex. katalysator, partikelfälla) som kräver en periodisk regenereringsprocess efter mindre än 4 000 km normal körning.

7.    ersättande utsläppsbegränsande originalanordning : utsläppsbegränsande anordning eller uppsättning utsläppsbegränsande anordningar vars typ anges i tillägg 4 till bilaga I till den här förordningen men som säljs som separata tekniska enheter av den som innehar typgodkännandet för fordonet.

8.    typ av utsläppsbegränsande anordning : katalysatorer och partikelfilter som inte skiljer sig åt i följande väsentliga avseenden:

a)

Antal substrat, struktur och material.

b)

Varje substrats typ av aktivitet.

c)

Volym, förhållande mellan frontytan och längden på substraten.

d)

Innehåll av katalysatormaterial.

e)

Förhållandet mellan olika katalysatormaterial.

f)

Celltäthet.

g)

Dimensioner och form.

h)

Termiskt skydd.

9.    enbränslefordon : fordon som är konstruerat för att huvudsakligen drivas med en typ av bränsle.

10.    gasdrivet enbränslefordon : enbränslefordon som är konstruerat för att huvudsakligen drivas med motorgas, naturgas/biometan eller vätgas men som också kan ha ett system för drift med bensin för nödlägen eller endast vid start och där bensintanken inte rymmer mer än 15 liter bensin.

11.    tvåbränslefordon : fordon med två separata bränslelagringssystem som kan drivas en del av tiden med två olika bränslen och som är konstruerat för att drivas med endast ett bränsle i taget.

12.    gasdrivet tvåbränslefordon : tvåbränslefordon som kan drivas med bensin och även med antingen motorgas, naturgas/biometan eller vätgas.

13.    flexbränslefordon : fordon med ett bränslelagringssystem som kan drivas med olika blandningar av två eller flera bränslen.

14.    etanoldrivet flexbränslefordon : flexbränslefordon som kan drivas med bensin eller med en blandning av bensin och etanol i ett förhållande på upp till 85 % etanolblandning (E85).

15.    biodieseldrivet flexbränslefordon : flexbränslefordon som kan drivas med mineralisk diesel eller med en blandning av mineralisk diesel och biodiesel.

16.    hybridelfordon (HEV) : hybridfordon där en av omvandlarna av framdrivningsenergin utgörs av en elmaskin.

17.    korrekt underhållet och använt : för ett provfordon, att fordonet uppfyller de kriterier för att godta ett valt fordon som fastställs i avsnitt 2 i tillägg 3 till Uneceföreskrifter nr 83 (6).

18.    utsläppsbegränsande system : i sammanhang med OBD-systemet den elektroniska motorstyrningskontrollen och varje utsläppsrelaterad komponent i avgas- eller avdunstningssystemet som förser kontrollen med indata eller som tar emot utdata från kontrollen.

19.    felindikator : lampa eller ljudsignal som gör fordonets förare uppmärksam på att en utsläppsrelaterad komponent som är knuten till OBD-systemet eller själva OBD-systemet inte fungerar.

20.    fel : att en utsläppsrelaterad komponent eller ett system inte fungerar så att utsläpp som överskrider gränsvärdena i avsnitt 2.3 i bilaga XI kunde ha uppstått, eller att OBD-systemet inte uppfyller de grundläggande övervakningskraven enligt bilaga XI.

21.    sekundär luft : luft som förs in i avgassystemet med hjälp av en pump eller insugningsventil eller någon annan anordning för att bidra till oxideringen av kolväten och koldioxid i avgasflödet.

22.    körcykel : i samband med OBD-system, en sekvens bestående av motorns start, ett körningsmoment under vilket en eventuellt fel kan upptäckas samt avstängning av motorn.

23.    tillgång till information : tillhandahållande av all OBD-information och reparations- och underhållsinformation om fordonet som krävs för inspektion, diagnos, service eller reparation av fordonet.

24.    brist : i samband med OBD-system, att upp till två skilda övervakade komponenter eller system tillfälligt eller ständigt uppvisar en driftskarakteristik som menligt påverkar den annars effektiva OBD-övervakningen av dessa komponenter eller system eller inte uppfyller alla övriga detaljerade OBD-krav.

25.    försämrad ersättande utsläppsbegränsande anordning : utsläppsbegränsande anordning enligt definitionen i artikel 3.11 i förordning (EG) nr 715/2007 som har åldrats eller på konstgjord väg försämrats i sådan utsträckning att den uppfyller kraven i avsnitt 1 i tillägg 1 till bilaga XI till Uneces föreskrifter nr 83.

26.    OBD-information från fordon : information knuten till ett system för omborddiagnos rörande alla elektroniska system i fordonet.

27.    reagens : medel, utom bränsle, som förvaras ombord på fordonet och som tillförs systemet för avgasefterbehandling när en signal sänds från avgasreningssystemet.

28.    vikt i körklart skick : vikten på fordonet med dess bränsletankar fyllda till minst 90 %, inklusive förarens vikt, liksom vikten av bränsle och vätskor, monterat med standardutrustning i enlighet med tillverkarens specifikationer och, när dessa är monterade, vikten på karosseri, hytt, koppling och reservhjul samt verktyg.

29.    feltändning i motorn : utebliven förbränning i cylindern på en gnisttändningsmotor beroende på avsaknad av gnista, feldosering av bränsle, otillräcklig kompression eller någon annan orsak.

30.    kallstartssystem eller -anordning : system som tillfälligt ökar bränslehalten i motorns luft/bränsleblandning och därigenom underlättar motorstart.

31.    kraftuttagsenhet : motordrivet uttag för drift av extra utrustning som är monterad på fordonet.

32.    tillverkare av fordon i små serier : fordonstillverkare vars globala årsproduktion är mindre än 10 000 enheter.

33.    elektriskt framdrivningssystem : system som består av en eller flera anordningar för lagring av elenergi, en eller flera anordningar för konditionering av eleffekt och en eller flera elmaskiner som omvandlar lagrad elenergi till den mekaniska energi som avges vid hjulen för fordonets framdrivning.

34.    fordon med endast eldrift (PEV) : fordon försett med ett framdrivningssystem som innehåller enbart elmaskiner som omvandlare av framdrivningsenergi och enbart uppladdningsbara system för lagring av elenergi som lagringssystem för framdrivningsenergi.

35.    bränslecell : energiomvandlare som omvandlar kemisk energi till elenergi eller vice versa.

36.    bränslecellsfordon (FCV) : fordon försett med ett framdrivningssystem som innehåller enbart bränsleceller och elmaskiner som framdrivningsenergiomvandlare.

37.    nettoeffekt : effekt som erhålls på en provbänk i slutet av vevaxeln eller dess motsvarighet vid motsvarande motorvarvtal med hjälpaggregat vid provning i enlighet med bilaga XX (Mätning av nettoeffekt och högsta motoreffekt under 30 minuter vid elektrisk kraftöverföring), och som uppmäts under de atmosfäriska förhållanden som gäller för referensändamål.

38.    nominell motoreffekt (Prated): högsta motoreffekt i kW i enlighet med kraven i bilaga XX till den här förordningen.

39.    högsta motoreffekt under 30 minuter : den högsta nettoeffekten för en elektrisk kraftöverföring med likspänning enligt punkt 5.3.2 i Uneceföreskrifter nr 85 (7).

40.    kallstart : i fråga om prestanda under drift för OBD-övervakare, kylvätsketemperatur eller motsvarande temperatur vid motorstart på högst 35 °C och högst 7 °C högre än omgivningstemperaturen (om tillgängligt).

41.    utsläpp vid verklig körning (RDE) : utsläpp från ett fordon under normala användningsförhållanden.

42.    ombordsystem för utsläppsmätning (Pems) : ett ombordsystem för utsläppsmätning som uppfyller kraven i tillägg 1 till bilaga IIIA.

43.    grundstrategi för avgasrening (BES) : en avgasreningsstrategi som är aktiv under fordonets hela driftsområde avseende varvtal och belastning, såvida inte en hjälpstrategi för avgasrening är aktiverad.

44.    hjälpstrategi för avgasrening (AES) : en avgasreningsstrategi som aktiveras och ersätter eller ändrar grundstrategin för avgasrening i ett särskilt syfte och under särskilda miljö- eller driftsförhållanden, och som bara är i funktion så länge som dessa förehållanden föreligger.

45.    bränslelagringssystem : anordningar för lagring av bränsle som inbegriper bränsletank, påfyllningsrör, tanklock och bränslepump.

46.    permeabilitetsfaktor (PF) : kolväteutsläpp enligt permeabiliteten i bränslelagringssystemet.

47.    enskiktstank : bränsletank av material i ett skikt.

48.    flerskiktstank : bränsletank med minst två olika skiktade material, varav det ena är ogenomträngligt för kolväten, inbegripet etanol.

Artikel 3

Krav för typgodkännande

1.   För att erhålla EG-typgodkännande med avseende på utsläpp och reparations- och underhållsinformation ska tillverkaren visa att fordonen uppfyller kraven i denna förordning när de provas i enlighet med de provningsförfaranden som anges i bilagorna IIIA–VIII, XI, XIV, XVI, XX och XXI. Tillverkaren ska också se till att referensbränslena överensstämmer med de specifikationer som anges i bilaga IX.

2.   Fordonen ska genomgå de provningar som anges i figur I.2.4 i bilaga I.

3.   Som alternativ till kraven i bilagorna II, V–VIII, XI, XVI och XXI får tillverkare av fordon i små serier ansöka om EG-typgodkännande av en fordonstyp som har godkänts av en myndighet i ett tredjeland på grundval av de rättsakter som förtecknas i avsnitt 2.1 i bilaga I.

Utsläppsprovningarna för trafikduglighet i bilaga IV, provningarna av bränsleförbrukning och CO2-utsläpp i bilaga XXI och kraven på tillgång till fordonets OBD-information och reparations- och underhållsinformation i bilaga XIV ska krävas för erhållande av EG-typgodkännande med avseende på utsläpp och reparations- och underhållsinformation enligt denna punkt.

Godkännandemyndigheten ska underrätta kommissionen om omständigheterna kring varje typgodkännande som beviljas enligt denna punkt.

4.   Särskilda krav för inloppen till bränsletankar och säkerheten hos elektroniska system anges i avsnitten 2.2 och 2.3 i bilaga I.

5.   Tillverkaren ska vidta tekniska åtgärder för att se till att avgasutsläpp och utsläpp på grund av avdunstning begränsas effektivt i enlighet med denna förordning under fordonets normala livslängd och under normala användningsförhållanden.

Detta ska inbegripa att säkerställa att de slangar med fogar och anslutningar som ingår i utsläppskontrollsystemen är konstruerade på ett sätt som överensstämmer med originalkonstruktionens syfte.

6.   Tillverkaren ska säkerställa att utsläppsprovningsresultaten under de angivna provningsförhållandena i denna förordning uppfyller gränsvärdena.

7.   För de typ 1-provningar som anges i bilaga XXI ska fordon som drivs med motorgas eller naturgas/biometan provas i en provning av typ I för variationer i motorgasens eller naturgasens/biometanens sammansättning, enligt bilaga XII. Fordon som kan drivas med antingen bensin eller motorgas eller naturgas/biometan ska provas med båda bränslena, varvid provningar med motorgas eller naturgas/biometan ska utföras för variationer i motorgasens eller naturgasens/biometanens sammansättning enligt bilaga XII.

Utan hänsyn till kravet i föregående stycke ska fordon som kan drivas med antingen bensin eller ett gasformigt bränsle, men där bensinsystemet endast monterats för nödlägen eller start och där bensintanken inte rymmer mer än 15 l bensin, för provning av typ I anses som fordon som endast kan drivas med ett gasformigt bränsle.

8.   För provning av typ 2 enligt tillägg 1 till bilaga IV ska största tillåtna kolmonoxidhalt i avgaserna vid motorns normala tomgångsvarvtal vara den som fordonstillverkaren anger. Den högsta kolmonoxidhalten får dock inte överstiga 0,3 volymprocent.

Vid högt tomgångsvarvtal får kolmonoxidhalten inte överskrida 0,2 volymprocent, där motorvarvtalet är minst 2 000 min–1 och lambda är 1 ± 0,03 eller i överensstämmelse med tillverkarens specifikationer.

9.   Tillverkaren ska säkerställa att motorns ventilationssystem, för provning av typ 3 enligt bilaga V, inte möjliggör utsläpp av vevhusgaser i atmosfären.

10.   Provningen av typ 6 för mätning av utsläpp vid låga temperaturer enligt bilaga VIII ska inte tillämpas på dieselfordon.

När tillverkarna ansöker om typgodkännande ska de dock förse godkännandemyndigheten med underlag som visar att NOx-efterbehandlingsanordningen uppnår en tillräckligt hög temperatur för effektiv drift inom 400 s efter en kallstart vid -7 °C enligt provningen av typ 6.

Dessutom ska tillverkaren förse godkännandemyndigheten med information om avgasåterföringssystemets (EGR) driftstrategi, inbegripet dess drift vid låga temperaturer.

Denna information ska även innehålla en redogörelse för eventuell inverkan på utsläppen.

Godkännandemyndigheten får inte bevilja typgodkännande om den information som lämnats är otillräcklig för att visa att efterbehandlingsanordningen faktiskt uppnår en tillräckligt hög temperatur för effektiv drift inom föreskriven tid.

På kommissionens begäran ska godkännandemyndigheten lämna information om vilka prestanda NOx-efterbehandlingsanordningar och EGR-system uppvisar vid låga temperaturer.

11.   Tillverkaren ska säkerställa att utsläppen från ett fordon som är typgodkänt i enlighet med förordning (EG) nr 715/2007, fastställda i enlighet med kraven i bilaga IIIA och utsläppta under en RDE-provning som utförts i enlighet med den bilagan, inte överstiger de värden som där anges, under hela den normala livslängden för fordonet.

Typgodkännande i enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 får endast utfärdas om fordonet utgör en del av en validerad Pemsprovningsfamilj enligt tillägg 7 till bilaga IIIA.

Artikel 4

Krav för typgodkännande avseende OBD-system

1.   Tillverkaren ska säkerställa att alla fordon är försedda med ett OBD-system.

2.   OBD-systemet ska vara utformat och konstruerat samt monterat i fordonet så att det kan identifiera olika slags försämringar eller fel under fordonets hela livslängd.

3.   OBD-systemet ska uppfylla kraven i denna förordning under normala användningsförhållanden.

4.   När OBD-systemet provas med en defekt komponent i enlighet med tillägg 1 till bilaga XI ska dess felindikator aktiveras.

OBD-systemets felindikator får också aktiveras under denna provning vid utsläppsnivåer under de OBD-gränsvärden som anges i avsnitt 2.3 i bilaga XI.

5.   Tillverkaren ska säkerställa att OBD-systemet uppfyller kraven för prestanda under drift i avsnitt 3 i tillägg 1 till bilaga XI till denna förordning under alla rimligen förutsägbara körförhållanden.

6.   Uppgifter rörande prestanda under drift som ska lagras och rapporteras av ett fordons OBD-system enligt bestämmelserna i avsnitt 7.6 i tillägg 1 till bilaga XI till Uneceföreskrifter nr 83 ska av tillverkaren hållas enkelt tillgängliga för nationella myndigheter och oberoende aktörer utan kryptering.

Artikel 5

Ansökan om EG-typgodkännande av ett fordon med avseende på utsläpp och reparations- och underhållsinformation

1.   Tillverkaren ska till godkännandemyndigheten lämna ansökan om EG-typgodkännande av ett fordon med avseende på utsläpp och reparations- och underhållsinformation.

2.   Den ansökan som avses i punkt 1 ska utformas i enlighet med mallen för informationsdokument i tillägg 3 till bilaga I.

3.   Dessutom ska tillverkaren tillhandahålla följande information:

a)

När det gäller fordon som har motorer med gnisttändning, en försäkran från tillverkaren om den minsta andel feltändningar av det totala antalet tändningar som skulle medföra att utsläppen överstiger de gränsvärden som anges i avsnitt 2.3 i bilaga XI, om denna andel feltändningar förekom från början av en typ I-provning som valts för visning enligt bilaga XI till denna förordning eller skulle kunna leda till att en eller flera avgaskatalysatorer överhettas och irreversibel skada vållas.

b)

Detaljerade skriftliga upplysningar med en fullständig beskrivning av OBD-systemets funktionella driftsegenskaper, inbegripet en förteckning över alla relevanta delar av fordonets utsläppsreglerande system som övervakas med OBD-systemet.

c)

En beskrivning av den felindikator som OBD-systemet utnyttjar för att informera fordonets förare om förekomsten av ett fel.

d)

En försäkran från tillverkaren om att OBD-systemet uppfyller bestämmelserna i avsnitt 3 i tillägg 1 till bilaga XI beträffande prestanda under drift vid alla rimligt förutsägbara körförhållanden.

e)

En plan som beskriver detaljerade tekniska kriterier och motivering för att öka täljaren och nämnaren för varje övervakare som ska uppfylla kraven i punkterna 7.2 och 7.3 i tillägg 1 till bilaga XI till Uneceföreskrifter nr 83, liksom för att avaktivera täljare, nämnare och den allmänna nämnaren under de förhållanden som anges i punkt 7.7 i tillägg 1 till bilaga XI till Uneceföreskrifter nr 83.

f)

En beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att förhindra manipulation och ändring av den dator som ansvarar för utsläppskontroll och den vägmätare som registrerar tillryggalagda körsträckor enligt kraven i bilagorna XI och XVI.

g)

Om tillämpligt, de närmare uppgifter om fordonsfamiljen som avses i tillägg 2 till bilaga 11 till Uneceföreskrifter nr 83.

h)

I förekommande fall kopior av andra typgodkännanden, tillsammans med de uppgifter som är relevanta för att utvidga godkännanden och fastställa försämringsfaktorer.

4.   När det gäller punkt 3 d ska tillverkaren använda mallen för tillverkarens intyg om OBD-systemets överensstämmelse med kraven på prestanda under drift i enlighet med tillägg 7 till bilaga I.

5.   När det gäller punkt 3 e ska den godkännandemyndighet som beviljar godkännandet på begäran göra de upplysningar som avses i den punkten tillgängliga för godkännandemyndigheterna eller kommissionen.

6.   När det gäller punkterna 3 d och e får godkännandemyndigheterna inte godkänna ett fordon om de upplysningar som tillverkaren lämnat inte är lämpliga för uppfyllande av kraven i avsnitt 3 i tillägg 1 till bilaga XI.

Punkterna 7.2, 7.3 och 7.7 i tillägg 1 till bilaga XI till Uneceföreskrifter nr 83 ska tillämpas under alla rimligen förutsebara körförhållanden.

Vid bedömningen av huruvida kraven i dessa punkter är uppfyllda ska godkännandemyndigheterna ta hänsyn till teknikens utvecklingsnivå.

7.   När det gäller punkt 3 f ska de åtgärder som vidtas för att förhindra manipulation och ändring av den dator som ansvarar för utsläppskontroll inbegripa en möjlighet till uppdatering med hjälp av ett av tillverkaren godkänt program eller kalibrering.

8.   När det gäller de provningar som anges i figur I.2.4 i bilaga I ska tillverkaren till den tekniska tjänst som ansvarar för typgodkännandeprovningarna lämna ett fordon som är representativt för den typ som ska godkännas.

9.   Ansökan om typgodkännande av enbränslefordon, tvåbränslefordon och flexbränslefordon ska uppfylla de ytterligare krav som anges i avsnitten 1.1 och 1.2 i bilaga I.

10.   Ändringar av ett systems, en komponents eller en separat teknisk enhets konstruktion efter typgodkännandet ska inte automatiskt leda till att typgodkännandet förlorar sin giltighet, om inte de ursprungliga egenskaperna eller tekniska parametrarna ändras så att motorns eller det utsläppsbegränsade systemets funktion påverkas.

11.   Tillverkaren ska också tillhandahålla ett utvidgat dokumentationsmaterial med följande information:

a)

Information om driften av alla hjälp- och grundstrategier för avgasrening, inklusive en beskrivning av de parametrar som ändras av varje hjälpstrategi och de randvillkor under vilka hjälpstrategin är aktiv samt en indikation om vilken hjälp- eller grundstrategi som troligen är aktiv under förhållandena vid de provningsförfaranden som anges i denna förordning.

b)

En beskrivning av bränslekontrollsystemets princip, tidsstrategier och omkopplingspunkter under alla driftsformer.

c)

En beskrivning av det eventuella avstannande läge som avses i punkt 4.2.1.8.5 i underbilaga 4 till bilaga XXI, och en beskrivning av fordonets eventuella dynamometersdriftläge som avses i punkt 1.2.4. i underbilaga 6 till bilaga XXI.

12.   Det utvidgade dokumentationsmaterial som avses i punkt 11 a och b ska hållas strikt konfidentiellt. Det får förvaras av godkännandemyndigheten eller, efter godkännandemyndighetens gottfinnande, behållas av tillverkaren. Om tillverkaren behåller dokumentationsmaterialet ska det identifieras och dateras av godkännandemyndigheten när det granskats och godkänts. Godkännandemyndigheten ska kunna inspektera dokumentationsmaterialet när godkännandet ges eller när som helst under godkännandets giltighet.

Artikel 6

Administrativa bestämmelser för EG-typgodkännande av ett fordon med avseende på utsläpp och reparations- och underhållsinformation

1.   Om de tillämpliga kraven är uppfyllda ska godkännandemyndigheten bevilja EG-typgodkännande och utfärda ett typgodkännandenummer i enlighet med numreringssystemet i bilaga VII till direktiv 2007/46/EG.

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i bilaga VII till direktiv 2007/46/EG ska den tredje delen av typgodkännandenumret utformas i enlighet med tillägg 6 till bilaga I till denna förordning.

En godkännandemyndighet får inte tilldela en annan fordonstyp samma nummer.

2.   Med avvikelse från punkt 1 får på tillverkarens begäran ett fordon med OBD-system godtas för typgodkännande med avseende på utsläpp och reparations- och underhållsinformation, även om systemet innehåller en eller flera brister så att de särskilda kraven i bilaga XI inte är helt uppfyllda, under förutsättning att de särskilda administrativa bestämmelserna i avsnitt 3 i den bilagan följs.

Godkännandemyndigheten ska anmäla ett beslut att bevilja ett sådant typgodkännande till alla godkännandemyndigheter i övriga medlemsstater, i enlighet med kraven i artikel 8 i direktiv 2007/46/EG.

3.   När godkännandemyndigheten beviljar EG-typgodkännande enligt punkt 1 ska den utfärda ett EG-typgodkännandeintyg i överensstämmelse med mallen i tillägg 4 till bilaga I.

Artikel 7

Ändringar av typgodkännanden

Artiklarna 13, 14 och 16 i direktiv 2007/46/EG ska tillämpas på alla ändringar av typgodkännanden som beviljats i enlighet med förordning (EG) nr 715/2007.

På tillverkarens begäran ska de bestämmelser som avses i avsnitt 3 i bilaga I tillämpas enbart på fordon av samma typ utan att ytterligare provning krävs.

Artikel 8

Produktionsöverensstämmelse

1.   Åtgärder för att säkerställa produktionsöverensstämmelse ska vidtas i enlighet med bestämmelserna i artikel 12 i direktiv 2007/46/EG.

Dessutom ska de bestämmelser som anges i avsnitt 4 i bilaga I till denna förordning och den relevanta statistiska metoden i tilläggen 1 och 2 till den bilagan tillämpas.

2.   Produktionsöverensstämmelse ska kontrolleras på grundval av beskrivningen i typgodkännandeintyget i tillägg 4 till bilaga I till denna förordning.

Artikel 9

Överensstämmelse i drift

1.   Åtgärder för att garantera överensstämmelse i drift för fordon som typgodkänts enligt den här förordningen ska göras i enlighet med bilaga X till direktiv 2007/46/EG och bilaga II till den här förordningen.

2.   Åtgärderna för överensstämmelse i drift ska vara ändamålsenliga för att bekräfta att de utsläppsbegränsande anordningarna fungerar under fordonets normala livslängd under normala användningsförhållanden, enligt vad som anges i bilaga II till denna förordning.

3.   Åtgärderna för överensstämmelse i drift ska kontrolleras under en period på högst 5 år eller upp till 100 000 km, beroende på vilket som inträffar först.

4.   Tillverkaren ska inte vara skyldig att genomföra en kontroll av överensstämmelsen hos fordon i drift om antalet sålda fordon inte gör det möjligt att erhålla tillräckligt många provexemplar. Därför ska ingen revision krävas om årsförsäljningen av den fordonstypen är mindre än 5 000 i hela unionen.

Tillverkaren av sådana små serier av fordon ska dock till godkännandemyndigheten lämna en rapport om alla utsläppsrelaterade garanti- och reparationsanspråk och OBD-fel i enlighet med punkt 9.2 i Uneceföreskrifter nr 83. Dessutom får typgodkännandemyndigheten begära att sådana fordonstyper provas i enlighet med tillägg 3 till Uneceföreskrifter nr 83.

5.   När det gäller fordon som typgodkänts enligt denna förordning ska, om godkännandemyndigheten inte är tillfredsställd med resultaten av provningarna i enlighet med de kriterier som anges i tillägg 4 till Uneceföreskrifter nr 83, de åtgärder för överensstämmelse som avses i artikel 30.1 i och bilaga X till direktiv 2007/46/EG utsträckas till att även omfatta fordon i drift som hör till samma fordonstyp och som löper risk att drabbas av samma brister i enlighet med avsnitt 6 i tillägg 3 till Uneceföreskrifter nr 83.

Den plan för överensstämmelseåtgärder som tillverkaren lägger fram i enlighet med avsnitt 6.1 i tillägg 3 till Uneceföreskrifter nr 83 ska bli föremål för godkännandemyndighetens godkännande. Tillverkaren är ansvarig för att den godkända planen för åtgärderna genomförs.

Godkännandemyndigheten ska meddela samtliga medlemsstater sitt beslut inom 30 dagar. Medlemsstaterna får begära att samma plan för åtgärder för överensstämmelse tillämpas på samtliga fordon av samma typ som är registrerade inom deras territorium.

6.   Om en godkännandemyndighet har fastställt att en fordonstyp inte uppfyller de tillämpliga kraven i tillägg 3 till Uneceföreskrifter nr 83 ska den utan dröjsmål meddela detta till den medlemsstat som beviljade det ursprungliga typgodkännandet i överensstämmelse med kraven i artikel 30.3 i direktiv 2007/46/EG.

Efter det meddelandet och i enlighet med artikel 30.6 i direktiv 2007/46/EG ska den godkännandemyndighet som beviljade det ursprungliga typgodkännandet meddela tillverkaren att en fordonstyp inte uppfyller kraven i dessa bestämmelser samt att tillverkaren förväntas vidta vissa åtgärder. Tillverkaren ska för den myndigheten, inom två månader efter denna underrättelse, lägga fram en åtgärdsplan för att avhjälpa bristerna, vilken till innehållet bör motsvara kraven i avsnitten 6.1–6.8 i tillägg 3 till Uneceföreskrifter nr 83. Den godkännandemyndighet som beviljade det ursprungliga typgodkännandet ska inom två månader samråda med tillverkaren för att uppnå samförstånd om en åtgärdsplan och om genomförandet av denna plan. Om den godkännandemyndighet som beviljade det ursprungliga typgodkännandet fastställer att ingen överenskommelse kan nås, ska förfarandet i artikel 30.3 och 30.4 i direktiv 2007/46/EG inledas.

Artikel 10

Utsläppsbegränsande anordningar

1.   Tillverkaren ska säkerställa att ersättande utsläppsbegränsande anordningar som är avsedda att monteras på EG-typgodkända fordon som omfattas av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 715/2007 är EG-typgodkända som separata tekniska enheter i den mening som avses i artikel 10.2 i direktiv 2007/46/EG och i enlighet med artiklarna 12 och 13 i och bilaga XIII till denna förordning.

Katalysatorer och partikelfilter ska betraktas som utsläppsbegränsande anordningar vid tillämpningen av denna förordning.

De tillämpliga kraven ska anses vara uppfyllda om samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)

Kraven i artikel 13 är uppfyllda.

b)

De ersättande utsläppsbegränsande anordningarna har godkänts i enlighet med Uneceföreskrifter nr 103 (8).

I det fall som avses i tredje stycket ska artikel 14 också tillämpas.

2.   Ersättande utsläppsbegränsande anordningar i original av en typ som omfattas av punkt 2.3 i addendumet till tillägg 4 till bilaga I och som är avsedda för montering i ett fordon till vilket det relevanta typgodkännandeintyget hänvisar, behöver inte uppfylla kraven i bilaga XIII, förutsatt att de uppfyller kraven i punkterna 2.1 och 2.2 i den bilagan.

3.   Tillverkaren ska säkerställa att den utsläppsbegränsande anordningen i original är försedd med identifikationsmärkning.

4.   Den identifikationsmärkning som avses i punkt 3 ska omfatta följande:

a)

Fordonstillverkarens eller motortillverkarens namn eller varumärke.

b)

Fabrikat och artikelnummer som identifierar den utsläppsbegränsande anordningen i original i enlighet med den information som avses i punkt 3.2.12.2 i tillägg 3 till bilaga I.

Artikel 11

Ansökan om EG-typgodkännande av en typ av ersättande utsläppsbegränsande anordning som en separat teknisk enhet

1.   Tillverkaren ska till godkännandemyndigheten lämna in en ansökan om EG-typgodkännande av en ersättande utsläppsbegränsande anordning som en separat teknisk enhet.

Ansökan ska utformas i enlighet med mallen för informationsdokument i tillägg 1 till bilaga XIII.

2.   Förutom de krav som anges i punkt 1 ska tillverkaren till den tekniska tjänst som ansvarar för typgodkännandeprovningen lämna följande:

a)

Ett eller flera fordon av en typ som godkänts enligt denna förordning och som har utrustats med en ny utsläppsbegränsande anordning i original.

b)

Ett exemplar av typen av ersättande utsläppsbegränsande anordning.

c)

Ytterligare ett exemplar av typen av ersättande utsläppsbegränsande anordning, om anordningen är avsedd att monteras i ett fordon som är utrustat med ett OBD-system.

3.   När det gäller punkt 2 a ska provfordonen väljas av sökanden med den tekniska tjänstens medgivande.

Provfordonen ska uppfylla kraven i avsnitt 3.2 i bilaga 4a till Uneceföreskrifter nr 83.

Provfordonen ska uppfylla samtliga följande krav:

a)

De får inte ha några defekter i sina utsläppsbegränsande system.

b)

Kraftigt slitna eller felfungerande utsläppsrelaterade originaldelar ska repareras eller bytas ut.

c)

Provfordonen ska vara riktigt avstämda och inställda enligt tillverkarens specifikationer innan utsläppsprovningen genomförs.

4.   När det gäller punkt 2 b och c ska provexemplaret ha en tydligt läsbar och outplånlig märkning med sökandens handelsnamn eller varumärke och handelsbeteckningen.

5.   När det gäller punkt 2 c ska provexemplaret ha försämrats i enlighet med artikel 2.25.

Artikel 12

Administrativa bestämmelser för EG-typgodkännande av en ersättande utsläppsbegränsande anordning som en separat teknisk enhet

1.   Om de tillämpliga kraven är uppfyllda ska typgodkännandemyndigheten bevilja EG-typgodkännande för en ersättande utsläppsbegränsande anordning som separat teknisk enhet och utfärda ett typgodkännandenummer i enlighet med numreringssystemet i bilaga VII till direktiv 2007/46/EG.

Godkännandemyndigheten får inte tilldela en annan typ av ersättande utsläppsbegränsande anordning samma nummer.

Samma typgodkännandenummer får omfatta användningen av typen av ersättande utsläppsbegränsande anordning i ett antal olika fordonstyper.

2.   Vid tillämpningen av punkt 1 ska godkännandemyndigheten utfärda ett EG-typgodkännandeintyg som upprättas i enlighet med mallen i tillägg 2 till bilaga XIII.

3.   Om den som ansöker om typgodkännande kan visa för godkännandemyndigheten eller den tekniska tjänsten att den ersättande utsläppsbegränsande anordningen är av en typ som anges i avsnitt 2.3 i addendumet till tillägg 4 till bilaga I, är det inte nödvändigt att kontrollera att kraven i avsnitt 4 i bilaga XIII är uppfyllda för att ett typgodkännande ska kunna beviljas.

Artikel 13

Tillgång till OBD-information och information om reparation och underhåll av fordonet

1.   Tillverkarna ska införa nödvändiga arrangemang och förfaranden i enlighet med artiklarna 6 och 7 i förordning (EG) nr 715/2007 och bilaga XIV till den här förordningen för att se till att fordonets OBD-information och reparations- och underhållsinformation är enkelt tillgänglig.

2.   Godkännandemyndigheterna får endast bevilja typgodkännande efter det att de från tillverkaren tagit emot ett intyg om tillgång till OBD-information och reparations- och underhållsinformation om fordonet.

3.   Intyget om tillgång till OBD-information och reparations- och underhållsinformation om fordonet ska utgöra bevis på att artikel 6.7 i förordning (EG) nr 715/2007 har följts.

4.   Intyget om tillgång till OBD-information och reparations- och underhållsinformation om fordonet ska upprättas i enlighet med mallen i tillägg 1 till bilaga XIV.

5.   Om OBD-information och reparations- och underhållsinformation om fordonet inte är tillgänglig eller inte överensstämmer med artiklarna 6 och 7 i förordning (EG) nr 715/2007 och bilaga XIV till den här förordningen när ansökan om typgodkännande lämnas in, ska tillverkaren lämna den informationen senast sex månader efter dagen för typgodkännande.

6.   Skyldigheten att lämna information inom den period som anges i punkt 5 ska endast tillämpas om fordonet släpps ut på marknaden efter typgodkännandet.

Om fordon släpps ut på marknaden mer än sex månader efter typgodkännandet ska informationen tillhandahållas den dag då fordonet släpps ut på marknaden.

7.   Godkännandemyndigheten får förutsätta att tillverkaren har infört tillfredsställande arrangemang och förfaranden för tillgång till OBD-information och reparations- och underhållsinformation om fordonet, på grundval av ett ifyllt intyg om tillgång till OBD-information och reparations- och underhållsinformation om fordonet, förutsatt att inga klagomål har lämnats och att tillverkaren lämnar denna information inom den tid som anges i punkt 5.

8.   Utöver de krav på tillgång till OBD-information som anges i avsnitt 4 i bilaga XI ska tillverkaren hålla följande information tillgänglig för berörda parter:

a)

Information som krävs för att utveckla ersättningskomponenter som är kritiska för OBD-systemets korrekta funktion.

b)

Information som krävs för utveckling av generiska diagnosverktyg.

Vid tillämpningen av led a får utveckling av ersättningskomponenter inte begränsas av avsaknad av väsentlig information, tekniska krav rörande felindikationsstrategier om OBD-gränsvärden överskrids eller om OBD-systemet inte kan fullgöra de grundläggande OBD-övervakningskraven enligt denna förordning, särskilda ändringar i hur OBD-informationen hanteras för att behandla fordonsdrift på bensin respektive på gas separat samt typgodkännande av gasdrivna fordon som innehåller ett begränsat antal mindre brister.

Vid tillämpningen av led b ska, i de fall där tillverkarna använder diagnos- och provverktyg i enlighet med standarderna ISO 22900, Modular Vehicle Communication Interface (MVCI), och ISO 22901, Open Diagnostic Data Exchange (ODX), i sina franchisenät, ODX-filer göras tillgängliga för oberoende aktörer via tillverkarens webbplats.

9.   Forumet för tillgång till fordonsinformation (nedan kallat forumet).

Forumet ska överväga huruvida tillgång till information påverkar framstegen med att minska fordonsstölder och ska lägga fram rekommendationer för förbättringar av krav som rör tillgång till information. Särskilt ska forumet ge kommissionen råd om införandet av ett förfarande enligt vilket ackrediterade organisationer godkänner och auktoriserar oberoende aktörer för att dessa ska få tillgång till information om fordonssäkerhet.

Kommissionen får besluta att sekretessbelägga forumets överläggningar och resultat.

Artikel 14

Efterlevnad av kraven på tillgång till OBD-information och reparations- och underhållsinformation om fordonet

1.   En godkännandemyndighet får när som helst, på eget initiativ, efter ett klagomål eller på grundval av en teknisk tjänsts bedömning, kontrollera om en tillverkare följer bestämmelserna i förordning (EG) nr 715/2007, den här förordningen och villkoren i intyget om tillgång till OBD-information och reparations- och underhållsinformation om fordonet.

2.   Om en godkännandemyndighet finner att tillverkaren underlåtit att fullgöra sina skyldigheter rörande tillgång till OBD-information och reparations- och underhållsinformation om fordonet, ska den godkännandemyndighet som beviljade det aktuella typgodkännandet vidta lämpliga åtgärder för att komma till rätta med situationen.

3.   De åtgärder som avses i punkt 2 får omfatta återkallande eller tillfälligt upphävande av typgodkännandet, böter eller andra åtgärder som vidtas i enlighet med artikel 13 i förordning (EG) nr 715/2007.

4.   Godkännandemyndigheten ska genomföra en kontroll att tillverkaren fullgör sina skyldigheter rörande tillgång till OBD-information och reparations- och underhållsinformation om fordonet, om en oberoende aktör eller en branschorganisation som representerar oberoende aktörer lämnar in ett klagomål till godkännandemyndigheten.

5.   Vid kontrollen får godkännandemyndigheten be en teknisk tjänst eller någon annan oberoende expert att bedöma huruvida dessa skyldigheter har fullgjorts.

Artikel 15

Övergångsbestämmelser

1.   Till och med den 31 augusti 2017 när det gäller fordon av kategorierna M1, M2 och fordon av kategori N1, klass I, och till och med den 31 augusti 2018 när det gäller fordon av kategori N1, klasserna II och III, och fordon av kategori N2 får tillverkare begära att typgodkännande beviljas i enlighet med den här förordningen. Om en sådan begäran inte görs ska förordning (EG) nr 692/2008 tillämpas.

2.   Med verkan från och med den 1 september 2017 när det gäller fordon av kategorierna M1, M2 och fordon av kategori N1, klass I, och från och med den 1 september 2018 när det gäller fordon av kategori N1, klasserna II och III, och fordon av kategori N2 ska de nationella myndigheterna, av skäl som hänför sig till utsläpp eller bränsleförbrukning, vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande av nya fordonstyper som inte uppfyller kraven i denna förordning.

3.   Med verkan från och med den 1 september 2018 när det gäller fordon av kategorierna M1, M2 och fordon av kategori N1, klass I, och från och med den 1 september 2019 när det gäller fordon av kategori N1, klasserna II och III, och fordon av kategori N2 ska de nationella myndigheterna, av skäl som hänför sig till utsläpp eller bränsleförbrukning, när det gäller nya fordon som inte uppfyller kraven i denna förordning betrakta intyg om överensstämmelse som inte längre giltiga vid tillämpningen av artikel 26 i direktiv 2007/46/EG, och ska förbjuda registrering, försäljning och ibruktagande av sådana fordon.

4.   Fram till tre år efter de datum som anges i artikel 10.4 i förordning (EG) nr 715/2007 vad gäller nya fordonstyper och fyra år efter de datum som anges i artikel 10.5 i den förordningen vad gäller nya fordon ska följande bestämmelser gälla:

a)

Kraven i punkt 2.1 i bilaga IIIA ska inte tillämpas.

b)

Kraven i bilaga IIIA förutom punkt 2.1, inbegripet kraven när det gäller de RDE-provningar som ska utföras och de data som ska registreras och göras tillgängliga, ska endast tillämpas vid nya typgodkännanden som beviljats i enlighet med förordning (EG) nr 715/2007 från och med den 27 juli 2017.

c)

Kraven i bilaga IIIA ska inte tillämpas på typgodkännanden som beviljas tillverkare av fordon i små serier.

d)

Om kraven i tilläggen 5 och 6 till bilaga IIIA endast är uppfyllda för en av de två metoder för datautvärdering som beskrivs i de tilläggen ska en ytterligare RDE-provning utföras.

Om kraven återigen är uppfyllda endast för en metod ska analysen av fullständighet och normalitet registreras för båda metoderna och den beräkning som föreskrivs i punkt 9.3 i bilaga IIIA får begränsas till den metod som leder till att kraven på fullständighet och normalitet uppfylls. Data från både RDE-provningen och analysen av fullständighet och normalitet ska registreras och göras tillgängliga för en undersökning av skillnaden mellan resultaten av de två metoderna för datautvärdering.

e)

Effekten vid hjulen på provfordonet ska bestämmas antingen genom mätning av vridmomentet i hjulnavet eller från CO2-massflödet med hjälp av Velines i enlighet med punkt 4 i tillägg 6 till bilaga IIIA.

5.   Fram till 8 år efter de datum som anges i artikel 10.4 i förordning (EG) nr 715/2007 ska

a)

typ1/I-provningar som genomförts och avslutats i enlighet med förordning (EG) nr 692/2008 fram till 3 år efter de datum som anges i artikel 10.4 i förordning (EG) nr 715/2007 vara giltiga för att uppfylla kraven i bilaga VII och/eller tillägg 1 till bilaga XI till den här förordningen,

b)

förfaranden som utförs i enlighet med avsnitt 3.13 i bilaga III till förordning (EG) nr 692/2008 fram till 3 år efter de datum som anges i artikel 10.4 i förordning (EG) nr 715/2007 godkännas av godkännandemyndigheten för att uppfylla kraven i punkt 1.1 andra stycket i tillägg 1 till underbilaga 6 till bilaga XXI till den här förordningen.

6.   I syfte att säkerställa en rättvis behandling av befintliga typgodkännanden ska kommissionen undersöka följderna av kapitel V i direktiv 2007/46/EG för tillämpningen av denna förordning.

Artikel 16

Ändringar av direktiv 2007/46/EG

Direktiv 2007/46/EG ska ändras i enlighet med bilaga XVIII till denna förordning.

Artikel 17

Ändringar av förordning (EG) nr 692/2008

Förordning (EG) nr 692/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6.1 ska ersättas med följande:

”1.   Om de tillämpliga kraven är uppfyllda ska godkännandemyndigheten bevilja EG-typgodkännande och utfärda ett typgodkännandenummer i enlighet med numreringssystemet i bilaga VII till direktiv 2007/46/EG.

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i bilaga VII till direktiv 2007/46/EG ska avsnitt 3 i typgodkännandenumret utformas i enlighet med tillägg 6 till bilaga I till denna förordning.

En godkännandemyndighet får inte tilldela en annan fordonstyp samma nummer.

Kraven i förordning (EG) nr 715/2007 ska anses vara uppfyllda om samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)

Kraven i artikel 3.10 i den här förordningen är uppfyllda.

b)

Kraven i artikel 13 i den här förordningen är uppfyllda.

c)

Fordonet har godkänts enligt Uneceföreskrifter nr 83, ändringsserie 07; Uneceföreskrifter nr 85 och dess supplement; Uneceföreskrifter nr 101, revision 3 (innefattar ändringsserie 01 och dess supplement) och, för fordon med kompressionständning, Uneceföreskrifter nr 24, del III, ändringsserie 03.

d)

Kraven i artikel 5.11 och 5.12 är uppfyllda.”

2.

Följande artikel ska läggas till som artikel 16a:

”Artikel 16a

Övergångsbestämmelser

Med verkan från den 1 september 2017 när det gäller fordon av kategorierna M1, M2 och fordon av kategori N1, klass I, och från den 1 september 2018 när det gäller fordon av kategori N1, klasserna II och III, och fordon av kategori N2 ska denna förordning endast tillämpas för att bedöma följande krav för fordon som typgodkänts enligt denna förordning före de datumen:

a)

Produktionsöverensstämmelse i enlighet med artikel 8.

b)

Överensstämmelse i drift i enlighet med artikel 9.

c)

Tillgång till OBD-information och information om reparation och underhåll av fordonet i enlighet med artikel 13.

Denna förordning ska också gälla för tillämpningen av det korrelationsförfarande som anges i kommissionens genomförandeförordningar (EU) 2017/1152 (*1) och (EU) 2017/1153 (*2).

(*1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1152 av den 2 juni 2017 om fastställande av en metod för bestämning av de nödvändiga korrelationsparametrarna för att återspegla ändringen av det föreskrivna provningsförfarandet med avseende på lätta nyttofordon och om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 293/2012 (se sidan 644 i detta nummer av EUT)."

(*2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1153 av den 2 juni 2017 om fastställande av en metod för bestämning av de nödvändiga korrelationsparametrarna för att återspegla ändringen av det föreskrivna provningsförfarandet och om ändring av förordning (EU) nr 1014/2010 (se sidan 679 i detta nummer av EUT).”"

3.

Bilaga I ska ändras i enlighet med bilaga XVII till denna förordning.

Artikel 18

Ändringar av kommissionens förordning (EU) nr 1230/2012 (9)

I förordning (EU) nr 1230/2012 ska artikel 2.5 ersättas med följande:

”5.    tilläggsutrustningens vikt : den högsta vikten av de kombinationer av utrustning som kan monteras på fordonet i tillägg till standardutrustningen, i enlighet med tillverkarens specifikationer.”

Artikel 19

Upphävande

Förordning (EG) nr 692/2008 ska upphöra att gälla den 1 januari 2022.

Artikel 20

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juni 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 171, 29.6.2007, s. 1.

(2)  EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 av den 18 juli 2008 om genomförande och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 199, 28.7.2008, s. 1).

(4)  Kommissionens förordning (EU) 2016/427 av den 10 mars 2016 om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (EUT L 82, 31.3.2016, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EU) 2016/646 av den 20 april 2016 om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (EUT L 109, 26.4.2016, s. 1).

(6)  Föreskrifter nr 83 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser om typgodkännande av fordon med avseende på utsläppande av föroreningar enligt kraven för motorbränsle [2015/1038] (EUT L 172, 3.7.2015, s. 1).

(7)  EUT L 323, 7.11.2014, s. 52.

(8)  Föreskrifter nr 103 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser för typgodkännande av ersättningskatalysatorer för motordrivna fordon (EUT L 158, 19.6.2007, s. 106).

(9)  Kommissionens förordning (EU) nr 1230/2012 av den 12 december 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 avseende krav för typgodkännande av vikter och mått för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG (EUT L 353, 21.12.2012, s. 31).


FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR

BILAGA I

Administrativa bestämmelser för EG-typgodkännande

Tillägg 1

Kontroll av produktionsöverensstämmelse för typ 1-provning – statistisk metod

Tillägg 2

Beräkningar för produktionsöverensstämmelse för elfordon

Tillägg 3

Mall för informationsdokument

Tillägg 4

Mall för EG-typgodkännandeintyg

Tillägg 5

Information om fordonets OBD-system

Tillägg 6

Numreringssystem för EG-typgodkännandeintyg

Tillägg 7

Tillverkarens intyg om överensstämmelse med krav på OBD-prestanda i drift

Tillägg 8a

Mall för provningsrapport för typ 1-provning (inklusive ATCT) med minimirapporteringskrav

Bilaga för CO2MPASS-rapportering

Tillägg 8b

Mall för provningsrapport för vägmotståndsprovning med minimirapporteringskrav

Tillägg 8c

Mall för provningsformulär

BILAGA II

Överensstämmelse i drift

Tillägg 1

Kontroll av överensstämmelse i drift

Tillägg 2

Statistiskt förfarande för avgasutsläpp vid provning av överensstämmelse i drift

Tillägg 3

Ansvar för överensstämmelse i drift

BILAGA IIIA

Utsläpp vid verklig körning (RDE)

BILAGA IV

Utsläppsuppgifter som krävs vid typgodkännande för trafikduglighet

Tillägg 1

Mätning av kolmonoxidutsläpp vid tomgångsvarvtal (typ 2-provning)

Tillägg 2

Mätning av röktäthet

BILAGA V

Kontroll av vevhusgasutsläpp (typ 3-provning)

BILAGA VI

Bestämning av avdunstningsutsläpp (typ 4-provning)

BILAGA VII

Kontroll av de utsläppsbegränsande anordningarnas hållbarhet (typ 5-provning)

Tillägg 1

Standardcykel i provbänk (Standard Bench Cycle, SBC)

Tillägg 2

Standarddieselcykel i provbänk (Standard Diesel Bench Cycle, SDBC)

Tillägg 3

Standardcykel på väg (Standard Road Cycle, SRC)

BILAGA VIII

Kontroll av genomsnittliga avgasutsläpp vid låga omgivningstemperaturer (typ 6-provning)

BILAGA IX

Specifikationer för referensbränslen

BILAGA X

Ej tilldelad

BILAGA XI

Omborddiagnos (OBD-system) för motorfordon

Tillägg 1

Funktionella aspekter av OBD-system

Tillägg 2

Fordonsfamiljens väsentliga egenskaper

BILAGA XII

Typgodkännande av fordon utrustade med miljöinnovationer och bestämning av CO2-utsläpp från och bränsleförbrukning för fordon av kategori N1 som lämnats in för etappvis typgodkännande

BILAGA XIII

EG-typgodkännande av ersättande utsläppsbegränsande anordningar som separat teknisk enhet

Tillägg 1

Mall för informationsdokument

Tillägg 2

Mall för EG-typgodkännandeintyg

Tillägg 3

Exempel på EG-typgodkännandemärken

BILAGA XIV

Tillgång till OBD-information och information om reparation och underhåll av fordonet

Tillägg 1

Intyg

BILAGA XV

Ej tilldelad

BILAGA XVI

Krav för fordon som använder reagens i systemet för efterbehandling av avgaser

BILAGA XVII

Ändringar av förordning (EG) nr 692/2008

BILAGA XVIII

Ändringar av direktiv 2007/46/EG

BILAGA XIX

Ändringar av förordning (EU) nr 1230/2012

BILAGA XX

Mätning av nettomotoreffekt

BILAGA XXI

Förfaranden för typ 1-utsläppsprovning


BILAGA I

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER FÖR EG-TYPGODKÄNNANDE

1.   KOMPLETTERANDE KRAV FÖR BEVILJANDE AV EG-TYPGODKÄNNANDE

1.1   Kompletterande krav för gasdrivna en- och tvåbränslefordon

1.1.1

De kompletterande kraven för beviljande av typgodkännande av gasdrivna en- och tvåbränslefordon ska vara de som anges i avsnitten 1, 2 och 3 och tilläggen 1 och 2 till bilaga 12 till Uneces föreskrifter nr 83, med de undantag som anges nedan.

1.1.2

Hänvisningen i punkterna 3.1.2 och 3.1.4 i bilaga 12 till Uneces föreskrifter nr 83 till referensbränslen i bilaga 10a ska betraktas som en hänvisning till de berörda specifikationerna för referensbränslen i avsnitt A i bilaga IX till denna förordning.

1.2   Kompletterande krav för flexbränslefordon

De kompletterande kraven för beviljande av typgodkännande av flexbränslefordon ska vara de som anges i punkt 4.9 i Uneces föreskrifter nr 83.

2.   KOMPLETTERANDE TEKNISKA KRAV OCH PROVNINGAR

2.1   Tillverkare av fordon i små serier

2.1.1

Förteckning över rättsakter som avses i artikel 3.3.

Rättsakt

Krav

California Code of Regulations, avdelning 13, paragraferna 1961(a) och 1961(b)(1)(C)(1), tillämpliga på fordon av årsmodell 2001 och senare, 1968.1, 1968.2, 1968.5, 1976 och 1975, offentliggjorda av Barclay’s Publishing.

Typgodkännandet ska ha beviljats enligt de kaliforniska föreskrifter som är tillämpliga på den senaste årsmodellen av lätt fordon.

2.2   Inlopp till bränsletankar

2.2.1

Kraven på inlopp till bränsletankar ska vara de som anges i punkterna 5.4.1 och 5.4.2 i bilaga XXI och i punkt 2.2.2.

2.2.2

Åtgärder ska vidtas för att förebygga alltför stora avdunstningsutsläpp och bränslespill som orsakas av att tanklocket saknas. Detta får uppnås på något av följande sätt:

a)

Tanklocket öppnas och stängs automatiskt och kan inte avlägsnas.

b)

Konstruktionsegenskaper som hindrar alltför stora avdunstningsutsläpp när tanklock saknas.

c)

Någon annan åtgärd som ger samma effekt. Exempel på detta kan vara ett fastsatt eller fastkedjat tanklock eller ett lock där samma nyckel används som för fordonets tändning. I detta fall får nyckeln endast kunna avlägsnas från tanklocket när detta är låst.

2.3   Bestämmelser om säkerhet för elektroniska system

2.3.1

Bestämmelserna om säkerhet för elektroniska system ska vara de som anges i punkt 5.5 i bilaga XXI och i punkterna 2.3.2 och 2.3.3.

2.3.2

För mekaniska bränsleinsprutningspumpar som monterats i en kompressionständningsmotor ska tillverkarna vidta lämpliga åtgärder för att skydda inställningen för maximal bränsletillförsel från manipulering då fordonet är i drift.

2.3.3

Tillverkarna ska på ett effektivt sätt avskräcka omprogrammering av vägmätarställningar i nätet ombord, i alla styrenheter för framdrivningssystemet samt i sändaren för fjärrdatautbyte i förekommande fall. Tillverkarna ska inkludera systematiska strategier mot manipulation och skrivskydda funktioner för att skydda vägmätarställningens integritet. Godkännandemyndigheten ska godkänna metoder som ger en tillräcklig skyddsnivå mot manipulering.

2.4   Tillämpliga provningar

2.4.1

I figur I.2.4 visas de provningar som krävs för typgodkännande av ett fordon. De specifika provningsförfarandena beskrivs i bilagorna II, IIIA, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XVI, XX och XXI.

Figur I.2.4

Tillämplighet av provningskrav för typgodkännande och utökningar

Fordonskategori

Fordon med gnisttändning, inklusive hybridfordon1

Fordon med kompressionständning, inklusive hybridfordon

Fordon med endast eldrift

Vätgasfordon med bränsleceller

 

Enbränslefordon

Tvåbränslefordon3

Flexbränslefordon3

 

 

 

Referensbränsle

Bensin

(E10)

Motorgas (LPG)

Naturgas/biometan

Vätgas (förbränningsmotor)

Bensin (E10)

Bensin (E10)

Bensin (E10)

Bensin (E10)

Diesel

(B7)5

Vätgas (bränslecell)

Motorgas (LPG)

Naturgas/biometan

Vätgas (förbränningsmotor)4

Etanol

(E85)

Gasformiga föroreningar

(Typ 1-provning)

Ja

Ja

Ja

Ja4

Ja

(båda bränslena)

Ja

(båda bränslena)

Ja

(båda bränslena)

Ja

(båda bränslena)

Ja

Partikelmassa

(Typ 1-provning)

Ja2

Ja2

(endast bensin)

Ja2

(endast bensin)

Ja2

(endast bensin)

Ja2

(båda bränslena)

Ja

Partikelantal

Ja2

Ja2

(endast bensin)

Ja2

(endast bensin)

Ja2

(endast bensin)

Ja2

(båda bränslena)

Ja

Gasformiga föroreningar, RDE (typ 1A-provning)

Ja

Ja

Ja

Ja(4)

Ja (bägge bränslena)

Ja (bägge bränslena)

Ja (bägge bränslena)

Ja (bägge bränslena)

Ja

Partikelantal, RDE (typ 1A-provning)

Ja

Ja (bägge bränslena)

Ja (bägge bränslena)

Ja (bägge bränslena)

Ja (bägge bränslena)

Ja

Tomgångsutsläpp

(typ 2-provning)

Ja

Ja

Ja

Ja

(båda bränslena)

Ja

(båda bränslena)

Ja

(endast bensin)

Ja

(båda bränslena)

Vevhusutsläpp

(typ 3-provning)

Ja

Ja

Ja

Ja

(endast bensin)

Ja

(endast bensin)

Ja

(endast bensin)

Ja

(endast bensin)

Avdunstningsutsläpp

(typ 4-provning)

Ja

Ja

(endast bensin)

Ja

(endast bensin)

Ja

(endast bensin)

Ja

(endast bensin)

Hållbarhet

(typ 5-provning)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

(endast bensin)

Ja

(endast bensin)

Ja

(endast bensin)

Ja

(endast bensin)

Ja

Utsläpp vid låga temperaturer

(typ 6-provning)

Ja

Ja

(endast bensin)

Ja

(endast bensin)

Ja

(endast bensin)

Ja

(båda bränslena)

Överensstämmelse i drift

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

(båda bränslena)

Ja

(båda bränslena)

Ja

(båda bränslena)

Ja

(båda bränslena)

Ja

Omborddiagnos

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Koldioxidutsläpp, bränsleförbrukning, elförbrukning och elektrisk räckvidd

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

(båda bränslena)

Ja

(båda bränslena)

Ja

(båda bränslena)

Ja

(båda bränslena)

Ja

Ja

Ja

Röktäthet

Ja

Motoreffekt

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.   UTÖKNINGAR AV TYPGODKÄNNANDEN

3.1   Utökningar för avgasutsläpp (typ 1- och typ 2-provningar)

3.1.1   Typgodkännandet ska utökas till att omfatta fordon som uppfyller kriterierna i artikel 2.1.

3.1.2   Fordon med periodiskt regenererande system

För Ki-provningar som utförts enligt tillägg 1 till underbilaga VI till bilaga XXI (WLTP) ska typgodkännandet utökas till att omfatta fordon som uppfyller kriterierna i punkt 5.9 i bilaga XXI.

För Ki-provningar som utförts enligt bilaga 13 till Uneces föreskrifter nr 83 (NEDC) ska typgodkännandet utökas till att omfatta fordon enligt kraven i avsnitt 3.1.4 i bilaga I till förordning (EG) nr 692/2008.

3.2   Utökningar för avdunstningsutsläpp (typ 4-provning)

3.2.1

Typgodkännandet ska utökas till fordon som är utrustade med ett begränsande system för avdunstningsutsläpp som uppfyller följande villkor:

3.2.1.1

Den grundläggande principen för bränsle-/lufttillförsel (t.ex. enpunktsinsprutning) är densamma.

3.2.1.2

Bränsletankens form och materialet i bränsletanken och i slangarna för flytande bränsle är desamma.

3.2.1.3

Det med avseende på tvärsnitt och ungefärlig slanglängd ogynnsammaste fordonet ska provas. Huruvida icke identiska ång-/vätskeseparatorer ska godtas avgörs av den tekniska tjänst som ansvarar för typgodkännandeprovningarna.

3.2.1.4

Bränsletankens volym avviker inte med mer än ± 10 %.

3.2.1.5

Inställningen för bränsletankens övertrycksventil är densamma.

3.2.1.6

Metoden för lagring av bränsleånga är densamma, dvs. separatorns form och volym, lagringsmedium, luftrenare (om sådan används för begränsning av avdunstningsutsläpp) osv.

3.2.1.7

Metoden för att återvinna den lagrade ångan är densamma (t. ex. luftflöde, startpunkt eller återvunnen volym under konditioneringscykeln).

3.2.1.8

Metoden för försegling och avluftning av bränsletillförselsystemet är identisk.

3.2.2

Typgodkännandet ska utökas till fordon med

3.2.2.1

olika motorstorlekar,

3.2.2.2

olika motoreffekter,

3.2.2.3

automatisk och manuell växellåda,

3.2.2.4

två- och fyrhjulsdrift,

3.2.2.5

olika karosseriutformningar och

3.2.2.6

olika hjul- och däcksstorlek.

3.3   Utökningar för de utsläppsbegränsande anordningarnas hållbarhet (typ 5-provning)

3.3.1   Typgodkännandet ska utökas till olika fordonstyper förutsatt att fordonets, motorns eller det utsläppsbegränsande systemets nedanstående parametrar är identiska eller ligger inom angivna toleranser:

3.3.1.1   Fordon:

 

Tröghetskategori: två tröghetskategorier omedelbart över och alla kategorier under.

 

Totalt vägmotstånd vid 80 km/h: + 5 % över och alla värden under.

3.3.1.2   Motor

a)

motorns cylindervolym (± 15 %),

b)

antal ventiler och ventilstyrning,

c)

bränslesystem,

d)

typ av kylsystem,

e)

förbränningsprocess.

3.3.1.3   Parametrar för det föroreningsbegränsande systemet

a)

Katalysatorer och partikelfilter:

 

antal katalysatorer, filter och element,

 

katalysatorernas och filtrens storlek (monolitvolym ± 10 %),

 

typ av katalys (oxidation, trevägs, mager NOx-fälla, SCR, mager NOx-katalysator osv.),

 

mängd ädelmetall (samma eller större),

 

typ och andel ädelmetall (± 15 %),

 

substrat (struktur och material),

 

celltäthet, och

 

temperaturvariation på högst 50 K vid katalysatorns inlopp eller filtret. Denna temperaturvariation ska kontrolleras under stabila förhållanden vid en fordonshastighet av 120 km/h och med belastningsinställning för typ 1-provning.

b)

Luftinsprutning:

 

med eller utan,

 

typ (pulserande luft, luftpumpar osv.).

c)

Avgasåterföring (EGR):

 

med eller utan,

 

typ (kyld eller inte kyld, aktiv eller passiv, högtryck eller lågtryck).

3.3.1.4   Hållbarhetsprovningen får genomföras med användning av ett fordon vars karossutformning, växellåda (automatisk eller manuell) och hjul- eller däcksstorlek avviker från den fordonstyp för vilken typgodkännande söks.

3.4   Utökningar för omborddiagnos

3.4.1

Typgodkännandet ska utökas till olika fordon med identiska motorer och utsläppsbegränsande system enligt definitionen i tillägg 2 till bilaga XI. Typgodkännandet ska utökas utan beaktande av följande fordonsegenskaper:

a)

motortillbehör,

b)

däck,

c)

ekvivalent tröghet,

d)

kylsystem,

e)

totalt utväxlingsförhållande,

f)

utväxlingstyp och

g)

karosserityp.

3.5   Utökningar för provning vid låg temperatur (typ 6-provning)

3.5.1   Fordon med olika referensvikter

3.5.1.1

Typgodkännandet får endast utökas till fordon vilkas referensvikt är sådan att den ekvivalenta tröghet som ska användas är de närmaste två större eller varje mindre.

3.5.1.2

För fordon av kategori N får godkännandet endast utökas till fordon med en lägre referensvikt, om utsläppen från det redan godkända fordonet ligger inom de föreskrivna gränsvärdena för det fordon som ansökan om utökning av godkännandet avser.

3.5.2   Fordon med olika totala utväxlingsförhållanden

3.5.2.1

Typgodkännandet får utökas till fordon med olika utväxlingsförhållanden endast om vissa villkor är uppfyllda.

3.5.2.2

För att avgöra huruvida typgodkännandet kan utökas ska för var och en av de utväxlingsförhållanden som används i typ 6-provningen förhållandet

Formula

bestämmas, där, vid ett motorvarvtal av 1 000 min–1, V1 är den godkända fordonstypens hastighet och V2 är hastigheten för den fordonstyp för vilken utökning av godkännandet begärs.

3.5.2.3

Om E ≤ 8 % för varje utväxlingsförhållande ska utökningen beviljas utan att typ 6-provningen behöver upprepas.

3.5.2.4

Om E > 8 % för minst ett utväxlingsförhållande och E ≤ 13 % för varje utväxlingsförhållande ska typ 6-provningen upprepas. Provningarna får utföras i ett laboratorium som tillverkaren väljer, förutsatt att den tekniska tjänsten medger detta. Provningsrapporten ska sändas till den tekniska tjänst som ansvarar för typgodkännandeprovningarna.

3.5.3   Fordon med olika referensvikter och utväxlingsförhållanden

Typgodkännandet ska utökas till fordon med olika referensvikter och utväxlingsförhållanden förutsatt att samtliga villkor i punkterna 3.5.1 och 3.5.2 är uppfyllda.

4.   PRODUKTIONSÖVERENSSTÄMMELSE

4.1   Inledning

4.1.1

Varje fordon som tillverkas i enlighet med ett typgodkännande enligt denna förordning ska tillverkas så att det överensstämmer med kraven för typgodkännande i denna förordning. Tillverkaren ska införa lämpliga rutiner och dokumenterade kontrollplaner och med bestämda mellanrum som anges i denna förordning utföra nödvändiga provningar av utsläpp och OBD-system för att kontrollera fortsatt överensstämmelse med den godkända typen. Godkännandemyndigheten ska kontrollera och godkänna tillverkarens rutiner och kontrollplaner och utföra kontroller och genomföra provningar av utsläpp och OBD-system med bestämda mellanrum, som anges i denna förordning, i tillverkarens lokaler, inklusive tillverknings- och provningsanläggningar, som en del av de kontroller för produktionsöverenstämmelse och fortsatt överensstämmelse som beskrivs i bilaga X i direktiv 2007/46/EG.

4.1.2

Tillverkaren ska kontrollera produktionsöverensstämmelsen genom provning av utsläpp av förorenande ämnen (som anges i tabell 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2007) koldioxid (tillsammans med mätning av förbrukning av elenergi), vevhusgaser och avdunstningsutsläpp samt OBD-systemet. Kontrollen ska därför omfatta provningar av typerna 1, 3 och 4 samt OBD-provningen, enligt beskrivningen i avsnitt 2.4 i denna bilaga och i de tillämpliga bilagor som anges där. De särskilda förfarandena för produktionsöverensstämmelse anges i avsnitten 4.2–4.7 och tilläggen 1 och 2.

4.1.3

När det gäller tillverkarens kontroll av produktionsöverensstämmelse avses med familj CO2-interpoleringsfamilj för provningar av typerna 1 och 3 och inkluderar för typ 4-provningen de utökningar som beskrivs i punkt 3.2 i denna bilaga och för OBD-provningarna OBD-familjen med de utökningar som beskrivs i punkt 3.3 i denna bilaga.

4.1.4

Frekvensen för tillverkarens produktkontroll ska grunda sig på en riskbedömning som överensstämmer med den internationella standarden ISO 31000:2009 – Riskhantering – Principer och riktlinjer, och åtminstone för typ 1 ha en minsta frekvens av en kontroll per 5 000 tillverkade fordon per familj eller en gång per år, beroende på vilket som inträffar först.

4.1.5

Den godkännandemyndighet som har beviljat typgodkännandet får när som helst kontrollera de metoder för produktionsöverensstämmelse som används på varje tillverkningsanläggning.

Vid tillämpningen av denna förordning ska godkännandemyndigheten utföra kontroller av tillverkarens rutiner och dokumenterade kontrollplaner i tillverkarens lokaler på grundval av en riskbedömning som överensstämmer med den internationella standarden ISO 31000:2009 – Riskhantering – Principer och riktlinjer och, i samtliga fall, minst en gång per år.

Om godkännandemyndigheten inte är nöjd med tillverkarens kontrollförfarande ska direkt fysisk provning utföras på serietillverkade fordon enligt beskrivningen i avsnitten 4.2–4.9.

4.1.6

Den normala frekvensen för kontroller med fysisk provning av godkännandemyndigheten ska grundas på resultaten av tillverkarens kontrollförfarande enligt en riskbedömningsmetod och i samtliga fall med en minsta frekvens av en kontrollprovning per tre år. Godkännandemyndigheten ska utföra dessa fysiska provningar av utsläpp och OBD-provningar på serietillverkade fordon enligt beskrivningen i avsnitten 4.2–4.9.

Om tillverkaren utför de fysiska provningarna ska godkännandemyndigheten bevittna provningarna på tillverkarens anläggning.

4.1.7

Godkännandemyndigheten ska rapportera resultaten av alla kontroller och fysiska provningar som utförts för att kontrollera överensstämmelsen hos tillverkarna och bevara dessa i minst 10 år. Dessa rapporter bör vara tillgängliga för andra typgodkännandemyndigheter och Europeiska kommissionen på begäran.

4.1.8

Vid bristande överensstämmelse ska artikel 30 i direktiv 2007/46/EG tillämpas.

4.2   Kontroll av fordonets överensstämmelse vid typ 1-provning

4.2.1   Typ 1-provningen ska utföras på ett serietillverkat fordon som är godkänd som ingående i den CO2-interpoleringsfamilj som anges i typgodkännandeintyget. Överensstämmelse för föroreningar ska kontrolleras mot de gränsvärden som anges i tabell 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2007. När det gäller koldioxidutsläpp ska gränsvärdet vara det värde som angetts av tillverkaren för det utvalda fordonet i enlighet med den interpoleringsmetod som anges i underbilaga 7 till bilaga XXI. Interpoleringsberäkningen ska verifieras av godkännandemyndigheten.

4.2.2   Ett urval av tre fordon ska slumpvis tas ur familjen. Efter godkännandemyndighetens urval får tillverkaren inte göra någon ändring på de valda fordonen.

4.2.2.1   Urvalet får endast omfatta fullbordade serietillverkade fordon som har körts högst 80 km och dessa fordon ska hänvisas till som noll-km-fordon vid kontroll av överensstämmelse med typ 1-provning. Fordonet ska provas enligt tillämplig WLTP-provningscykel enligt bilaga XXI till denna förordning utan hinder av kraven på upprepningar av provningar eller km för fordon. Provningsresultaten ska vara värdena efter det att alla korrigeringar enligt denna förordning tillämpas.

4.2.3   Den statistiska metoden för att beräkna provningskriterierna beskrivs i tillägg 1.

Produktionen av en familj ska anses inte överensstämma när ett beslut om underkännande fattats för en eller flera föroreningar och koldioxidvärden enligt provningskriterierna i tillägg 1.

Produktionen av en familj ska anses överensstämma när ett beslut om godkännande fattats för samtliga föroreningar och koldioxidvärden enligt provningskriterierna i tillägg 1.

När ett beslut om godkännande fattats för en förorening får det beslutet inte ändras genom någon ytterligare provning för att fatta beslut om andra föroreningar och koldioxidvärden.

Om ett godkännande inte uppnås för samtliga föroreningar och koldioxidvärden ska en provning utföras på ett annat fordon, upp till högst 16 fordon, och det förfarande som beskrivs i tillägg 1 för godkännande eller underkännande ska upprepas (se figur I.4.2).

Figur I.4.2

Image

Provning av tre fordon

Beräkning av provningsstatistiken

Uppfyller provningsstatistiken enligt tillägg 1 kriterierna för att underkänna familjen avseende minst en förorening/koldioxid?

JA

Familjen underkänns

NEJ

NEJ

Uppfyller provningsstatistiken enligt tillägg 1 kriterierna för att godkänna familjen avseende minst en förorening/koldioxid?

JA

Ett beslut om godkännande fattas för en eller flera föroreningar/koldioxid

Kan beslut om godkännande fattas för alla föroreningar/koldioxid?

JA

Familjen godkänns

NEJ

Provning av ytterligare fordon, till ett antal av högst 16 provade fordon

4.2.4   På tillverkarens begäran och efter medgivande av godkännandemyndigheten, får provningar utföras på ett fordon i familjen med högst 15 000 km för att fastställa uppmätta utvecklingskoefficienter EvC för föroreningar/koldioxid för varje familj. Inkörningen ska utföras av tillverkaren, som inte får göra några ändringar på dessa fordon.

4.2.4.1   I syfte att fastställa en uppmätt utvecklingskoefficient med ett inkört fordon ska följande förfarande tillämpas:

a)

Föroreningarna/koldioxiden ska mätas vid en körsträcka på högst 80 km och vid x km på det först provade fordonet.

b)

Föroreningarnas/koldioxidens utvecklingskoefficient (EvC) mellan 80 och x km ska beräknas enligt följande:

Formula

c)

De andra fordonen i interpoleringsfamiljen får inte vara inkörda, men deras utsläpp/elenergiförbrukning/koldioxid vid noll km ska multipliceras med det först inkörda fordonets utvecklingskoefficient. I så fall ska följande värden användas för provning enligt tillägg 1:

i)

Värdena vid x km för det första fordonet.

ii)

Värdena vid noll km multiplicerade med utvecklingskoefficienten för de övriga fordonen.

4.2.4.2   Alla dessa provningar ska utföras med ett marknadsbränsle. På tillverkarens begäran får dock de referensbränslen som beskrivs i bilaga IX användas.

4.2.4.3   Vid kontroll av produktionsöverensstämmelse avseende koldioxid får fordonstillverkaren, som alternativ till förfarandet i avsnitt 4.2.4.1, använda en fast utvecklingskoefficient (EvC) på 0,98 och multiplicera alla koldioxidvärden uppmätta vid noll km med denna koefficient.

4.2.5   Provningar av produktionsöverensstämmelse för fordon som drivs med motorgas eller naturgas/biometan får utföras med ett marknadsbränsle med ett förhållande C3/C4 inom spannet för förhållandet hos referensbränslena för motorgas eller som motsvarar det för bränslen med högt eller lågt värmevärde för naturgas/biometan. I samtliga fall ska en bränsleanalys framläggas för godkännandemyndigheten.

4.2.6   Fordon utrustade med miljöinnovationer

4.2.6.1

Om en fordonstyp är utrustad med en eller flera miljöinnovationer i den mening som avses i artikel 12 i förordning (EG) nr 443/2009 för fordon av kategori M1 eller artikel 12 i förordning (EU) nr 510/2011 för fordon av kategori N1 ska produktionsöverensstämmelsen avseende miljöinnovationerna visas genom kontroll av förekomsten av de korrekta berörda miljöinnovationerna.

4.3   Fordon med endast eldrift

4.3.1   Åtgärder för att säkerställa produktionsöverensstämmelsen med avseende på elförbrukning ska kontrolleras på grundval av typgodkännandeintyget i tillägg 4 till denna bilaga.

4.3.2   Kontroll av elförbrukning för produktionsöverensstämmelse

4.3.2.1

Under förfarandet för produktionsöverensstämmelse ska avbrottskriteriet för typ 1-provningsförfarandet enligt punkt 3.4.4.1.3 i underbilaga 8 till bilaga XXI till denna förordning (förfarande med på varandra följande cykler) och punkt 3.4.4.2.3 i underbilaga 8 till bilaga XXI till denna förordning (förkortat provningsförfarande) ersättas med följande:

Avbrottskriteriet för förfarandet för produktionsöverensstämmelse ska uppnås när den första tillämpliga WLTP-provningscykeln avslutats.

4.3.2.2

Under denna första tillämpliga WLTP-provningscykeln, ska likströmsenergin från det uppladdningsbara elenergilagringssystemet mätas enligt den metod som beskrivs i tillägg 3 till underbilaga 8 till bilaga XXI till denna förordning och divideras med den körda sträckan under den tillämpliga WLTP-provningscykeln.

4.3.2.3

Det värde som fastställs enligt punkt 4.3.2.2 ska jämföras med det värde som fastställs enligt punkt 1.2 i tillägg 2.

4.3.2.4

Överensstämmelse med kraven på elenergiförbrukning ska kontrolleras med hjälp av de statistiska förfarandena i avsnitt 4.2 och tillägg 1. Vid denna kontroll av överensstämmelse ska begreppen föroreningar/koldioxid ersättas med elenergiförbrukning.

4.4   Externt laddbara hybridelfordon

4.4.1   Åtgärder för att säkerställa produktionsöverensstämmelsen med avseende på koldioxidmassutsläpp och elförbrukning för externt laddbara hybridelfordon ska kontrolleras på grundval av beskrivningen i det typgodkännandeintyg som fastställs i tillägg 4 till denna bilaga.

4.4.2   Kontroll av koldioxidmassutsläpp för produktionsöverensstämmelse

4.4.2.1

Fordonet ska provas enligt den laddningsbevarande typ 1-provning som beskrivs i punkt 3.2.5 i underbilaga 8 till bilaga XXI till denna förordning.

4.4.2.2

Under denna provning ska det laddningsbevarande koldioxidmassutsläppet fastställas enligt tabell A8/5 i underbilaga 8 till bilaga XXI till denna förordning och jämföras med det laddningsbevarande koldioxidmassutsläppet enligt punkt 2.3 i tillägg 2.

4.4.2.3

Överensstämmelse med kraven på koldioxidutsläpp ska kontrolleras med hjälp av de statistiska förfarandena i avsnitt 4.2 och tillägg 1.

4.4.3   Kontroll av elförbrukning för produktionsöverensstämmelse

4.4.3.1

Under förfarandet för produktionsöverensstämmelse ska avslutningen av det laddningstömmande typ 1-provningsförfarandet enligt punkt 3.2.4.4 i underbilaga 8 till bilaga XXI till denna förordning ersättas med följande:

Avslutningen av det det laddningstömmande typ 1-provningsförfarandet under förfarandet för produktionsöverensstämmelse ska uppnås när den första tillämpliga WLTP-provningscykeln avslutats.

4.4.3.2

Under denna första tillämpliga WLTP-provningscykel, ska likströmsenergin från det uppladdningsbara elenergilagringssystemet mätas enligt den metod som beskrivs i tillägg 3 till underbilaga 8 till bilaga XXI till denna förordning och delas med den körda sträckan under den tillämpliga WLTP-provningscykeln.

4.4.3.3

Det värde som fastställs enligt punkt 4.5.3.2 i denna förordning ska jämföras med det värde som fastställs enligt punkt 2.4 i tillägg 2.

4.4.1.4

Överensstämmelse med kraven på elenergiförbrukning ska kontrolleras med hjälp av de statistiska förfarandena i avsnitt 4.2 och tillägg 1. Vid denna kontroll av överensstämmelse ska begreppen föroreningar/koldioxid ersättas med elenergiförbrukning.

4.5   Kontroll av fordonets överensstämmelse vid typ 3-provning

4.5.1

Om en kontroll av typ 3-provningen ska göras, ska den utföras i enlighet med följande krav:

4.5.1.1

När godkännandemyndigheten bedömer att produktionskvaliteten förefaller vara bristfällig ska ett slumpmässigt utvalt fordon ur familjen genomgå de provningar som beskrivs i bilaga V.

4.5.1.2

Produktionen ska anses överensstämma om fordonet uppfyller kraven för de provningar som beskrivs i bilaga V.

4.5.1.3

Om det provade fordonet inte uppfyller kraven i avsnitt 4.5.1.1 ska ett ytterligare urval av fyra fordon slumpmässigt tas från samma familj och genomgå de provningar som beskrivs i bilaga V. Provningarna får utföras på fordon som har körts högst 15 000 km utan ändringar.

4.5.1.4

Produktionen ska anses överensstämma om minst tre fordon uppfyller kraven vid de provningar som beskrivs i bilaga V.

4.6   Kontroll av fordonets överensstämmelse vid typ 4-provning

4.6.1

Om en kontroll av typ 4-provningen ska göras, ska den utföras i enlighet med följande krav:

4.6.1.1

När godkännandemyndigheten bedömer att produktionskvaliteten förefaller vara bristfällig ska ett slumpmässigt utvalt fordon ur familjen genomgå de provningar som beskrivs i bilaga VI, eller åtminstone punkt 7 i bilaga 7 till Uneces föreskrifter nr 83.

4.6.1.2

Produktionen ska anses överensstämma om detta fordon uppfyller kraven vid de provningar som beskrivs i bilaga VI eller punkt 7 i bilaga 7 till Uneces föreskrifter nr 83, beroende på vilken provning som utförts.

4.6.1.3

Om det provade fordonet inte uppfyller kraven i avsnitt 4.6.1.1 ska ett ytterligare urval av fyra fordon slumpmässigt tas från samma familj och genomgå de provningar som beskrivs i bilaga VI, eller åtminstone punkt 7 i bilaga 7 till Uneces föreskrifter nr 83. Provningarna får utföras på fordon som har körts högst 15 000 km utan ändringar.

4.6.1.4

Produktionen ska anses överensstämma om minst tre fordon uppfyller kraven vid de provningar som beskrivs i bilaga VI eller punkt 7 i bilaga 7 till Uneces föreskrifter nr 83, beroende på vilken provning som utförts.

4.7   Kontroll av fordonets överensstämmelse med avseende på omborddiagnos (OBD)

4.7.1

Om en kontroll av omborddiagnossystemets prestanda ska göras, ska den utföras i enlighet med följande krav:

4.7.1.1

När godkännandemyndigheten bedömer att produktionskvaliteten förefaller vara bristfällig ska ett slumpmässigt utvalt fordon ur familjen genomgå de provningar som beskrivs i tillägg 1 till bilaga XI.

4.7.1.2

Produktionen ska anses överensstämma om fordonet uppfyller kraven för de provningar som beskrivs i tillägg 1 till bilaga XI.

4.7.1.3

Om det provade fordonet inte uppfyller kraven i avsnitt 4.7.1.1 ska ett ytterligare urval av fyra fordon slumpmässigt tas från samma familj och genomgå de provningar som beskrivs i tillägg 1 till bilaga XI. Provningarna får utföras på fordon som har körts högst 15 000 km utan ändringar.

4.7.1.4

Produktionen ska anses överensstämma om minst tre fordon uppfyller kraven för de provningar som beskrivs i tillägg 1 till bilaga XI.


Tillägg 1

Kontroll av produktionsöverensstämmelse för typ 1-provning – statistisk metod

1.

I detta tillägg beskrivs det förfarande som ska användas för att kontrollera kraven för produktionsöverensstämmelse vid provning av typ 1 för föroreningar/koldioxid, inklusive krav på överenstämmelse för fordon med endast eldrift och externt laddbara hybridelfordon.

2.

Mätningar av de föroreningar som anges i tabell 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2007 och av koldioxidutsläppen ska utföras på minst tre fordon, och antalet ska successivt ökas tills ett beslut om godkännande eller icke-godkännande kan fattas.

Från antalet N provningar: x1, x2, … xN, ska medelvärdet Xtests och variansen VAR bestämmas utifrån samtliga N mätningar:

Formula

och

Formula

3.

För varje antal provningar kan ett av följande tre beslut (se leden i–iii) uppnås för föroreningar baserade på gränsvärdet L för varje förorening, med medelvärdet av samtliga N provningar: Xtests , provningsresultatens varians VAR och antalet provningar N:

i)

Godkännande av familjen om

Formula

ii)

Icke-godkännande av familjen om

Formula

iii)

En ytterligare mätning om

Formula

När det gäller mätningar av föroreningar fastställs faktorn A till 1,05 för att beakta bristande noggrannhet i mätningarna.

4.

För koldioxid och elenergiförbrukning ska de normaliserade värdena användas:

Formula

Formula

När det gäller koldioxid och elenergiförbrukning fastställs faktorn A till 1,01 och värdet för L till 1. När det gäller koldioxid och elenergiförbrukning har kriterierna därför förenklats till följande:

i)

Godkännande av familjen om

Formula

ii)

Icke-godkännande av familjen om

Formula

iii)

En ytterligare mätning om

Formula

Värdena för A för föroreningar, elenergiförbrukning och koldioxid ska ses över och kan komma att ändras beroende på tillgängliga fakta. Av denna anledning måste typgodkännandemyndigheterna förse kommissionen med alla relevanta uppgifter under åtminstone den inledande perioden på fem år.


Tillägg 2

Beräkningar för produktionsöverensstämmelse för elfordon

1.   Beräkningar för produktionsöverensstämmelse för fordon med endast eldrift

1.1   Interpolering av elförbrukning hos enskilda fordon med endast eldrift

Formula

där:

ECDC–ind,COP

är elförbrukningen hos ett enskilt fordon för produktionsöverensstämmelse, Wh/km

ECDC–L,COP

är elförbrukningen hos fordonet L för produktionsöverensstämmelse, Wh/km

ECDC–H,COP

är elförbrukningen hos fordonet H för produktionsöverensstämmelse, Wh/km

Kind

är interpoleringskoefficienten för det berörda enskilda fordonet för den tillämpliga WLTP-provningscykeln.

1.2   Elförbrukning hos fordon med endast eldrift

Följande värde ska deklareras och användas för att kontrollera produktionsöverensstämmelsen med avseende på elförbrukningen:

Formula

där:

ECDC,COP

är elförbrukningen baserad på urladdningen av det uppladdningsbara elenergilagringssystemet under den första tillämpliga WLTC-provningscykeln för kontroll under provningsförfarandet för produktionsöverensstämmelse

ECDC,CD,first WLTC

är elförbrukningen baserad på urladdningen av det uppladdningsbara elenergilagringssystemet under den första tillämpliga WLTC-provningscykeln enligt punkt 4.3 i underbilaga 8 till bilaga XXI, i Wh/km

AFEC

är den justeringsfaktor som kompenserar skillnaden mellan det angivna värdet för laddningstömmande förbrukning av elenergi efter att ha genomfört typ 1-provningsförfarandet under godkännandet och det uppmätta provningsresultat som fastställts under förfarandet för produktionsöverensstämmelse

och

Formula

där

ECWLTC,declared

är den angivna elförbrukningen för fordon med endast eldrift enligt punkt 1.1.2.3 i underbilaga 6 till bilaga XXI och

ECWLTC

är den uppmätta elförbrukningen enligt punkt 4.3.4.2 i underbilaga 8 till bilaga XXI.

2.   Beräkningar för produktionsöverensstämmelse för externt laddbara hybridelfordon

2.1   Enskilda laddningsbevarande koldioxidmassutsläpp från externt laddbara hybridelfordon för produktionsöverensstämmelse

Formula

där

MCO2–ind,CS,COP

är det laddningsbevarande koldioxidmassutsläppet från ett enskilt fordon för produktionsöverensstämmelse, g/km

MCO2–L,CS,COP

är det laddningsbevarande koldioxidmassutsläppet från fordonet L för produktionsöverensstämmelse, g/km

MCO2–H,CS,COP

är det laddningsbevarande koldioxidmassutsläppet från fordonet H för produktionsöverensstämmelse, g/km, och

Kind

är interpoleringskoefficienten för det berörda enskilda fordonet för den tillämpliga WLTP-provningscykeln.

2.2   Den enskilda laddningstömmande elförbrukningen hos externt laddbara hybridelfordon för produktionsöverensstämmelse

Formula

där

ECDC–ind,CD,COP

är den laddningstömmande elförbrukningen hos ett enskilt fordon för produktionsöverensstämmelse, Wh/km

ECDC–L,CD,COP

är den laddningstömmande elförbrukningen hos fordonet L för produktionsöverensstämmelse, Wh/km

ECDC–H,CD,COP

är den laddningstömmande elförbrukningen hos fordonet H för produktionsöverensstämmelse, Wh/km, och

Kind

är interpoleringskoefficienten för det berörda enskilda fordonet för den tillämpliga WLTP-provningscykeln.

2.3   Värdet för det laddningsbevarande koldioxidmassutsläppet för produktionsöverensstämmelse

Följande värde ska deklareras och användas för att kontrollera produktionsöverensstämmelsen med avseende på det laddningsbevarande koldioxidmassutsläppet:

Formula

där

MCO2,CS,COP

är värdet för det laddningsbevarande koldioxidmassutsläppet vid den laddningsbevarande typ 1-provningen för kontroll under förfarandet för produktionsöverensstämmelse

MCO2,CS

är det laddningsbevarande koldioxidmassutsläppet vid den laddningsbevarande typ 1-provningen enligt punkt 4.1.1 i bilaga XXI, g/km

AFCO2,CS

är den justeringsfaktor som kompenserar skillnaden mellan det angivna värdet efter att ha genomfört typ 1-provningsförfarandet under godkännandet och det uppmätta provningsresultat som fastställts under förfarandet för produktionsöverensstämmelse

och

Formula

där

MCO2,CS,c,declared

är det angivna laddningsbevarande koldioxidmassutsläppet vid den laddningsbevarande typ 1-provningen enligt steg 7 i tabell A8/5 i underbilaga 8 till bilaga XXI och

MCO2,CS,c,6

är det uppmätta laddningsbevarande koldioxidmassutsläppet vid den laddningsbevarande typ 1-provningen enligt steg 6 i tabell A8/5 i underbilaga 8 till bilaga XXI.

2.4   Laddningstömmande elförbrukningen för produktionsöverensstämmelse

Följande värde ska deklareras och användas för att kontrollera produktionsöverensstämmelsen med avseende på laddningstömmande elförbrukningen:

Formula

där

ECDC,CD,COP

är den laddningstömmande elförbrukningen baserad på urladdningen av det uppladdningsbara elenergilagringssystemet under den första tillämpliga WLTC-provningscykeln under den laddningstömmande typ 1-provningen för kontroll under provningsförfarandet för produktionsöverensstämmelse

ECDC,CD,first WLTC

är den laddningstömmande elförbrukningen baserad på urladdningen av det uppladdningsbara elenergilagringssystemet under den första tillämpliga WLTC-provningscykeln under den laddningstömmande typ 1-provningen enligt punkt 4.3 i underbilaga 8 till bilaga XXI, i Wh/km

AFEC,AC,CD

är den justeringsfaktor för den laddningstömmande elförbrukningen som kompenserar skillnaden mellan det angivna värdet efter att ha genomfört typ 1-provningsförfarandet under godkännandet och det uppmätta provningsresultat som fastställts under förfarandet för produktionsöverensstämmelse

och

Formula

där

ECAC,CD,declared

är den angivna laddningstömmande elförbrukningen vid den laddningstömmande typ 1-provningen enligt punkt 1.1.2.3 i underbilaga 6 till bilaga XXI och

ECAC,CD

är den uppmätta laddningstömmande elförbrukningen vid den laddningstömmande typ 1-provningen enligt punkt 4.3.1 i underbilaga 8 till bilaga XXI.


Tillägg 3

MALL

INFORMATIONSDOKUMENT nr …

RÖRANDE EG-TYPGODKÄNNANDE AV ETT FORDON MED AVSEENDE PÅ UTSLÄPP OCH TILLGÅNG TILL INFORMATION OM REPARATION OCH UNDERHÅLL AV FORDON

Följande upplysningar ska, där så är tillämpligt, lämnas i tre exemplar med innehållsförteckning. Alla ritningar ska lämnas i lämplig skala med tillräcklig detaljgrad i formatet A4 eller vikt till formatet A4. Eventuella fotografier ska vara tillräckligt detaljerade.

Om systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna har elektroniska kontroller, ska information om deras prestanda tillhandahållas.

0.

ALLMÄNT

0.1

Fabrikat (tillverkarens handelsnamn): …

0.2

Typ …

0.2.1

Eventuella handelsbeteckningar …

0.4

Fordonskategori (c) …

0.8

Namn och adress för monteringsanläggningar …

0.9

Namn och adress för tillverkarens eventuella ombud …

1.

ALLMÄNNA UPPGIFTER OM FORDONETS KONSTRUKTION

1.1

Foton och/eller ritningar av ett representativt fordon/komponent/separat teknisk enhet (1)

1.3.3

Drivaxlar (antal, placering, koppling till andra axlar) …

2.

VIKTER OCH MÅTT (f) (g) (7)

(i kg och mm) (Hänvisa till ritning i tillämpliga fall)

2.6

Vikt i körklart skick (h)

a)

maximum och minimum för varje variant…

b)

vikt för varje version (en matris ska tillhandahållas) …

2.8

Högsta tekniskt tillåtna lastade vikt enligt tillverkarens uppgifter (i) (3): …

3.

FRAMDRIVNINGSENERGIOMVANDLARE (k)

3.1

Tillverkare av framdrivningsenergiomvandlarna …

3.1.1

Tillverkarens kod (som märkt på framdrivningsenergiomvandlaren eller andra identifieringsmetoder)…

3.2

Förbränningsmotor

3.2.1.1

Arbetsprincip: gnisttändning/kompressionständning/dubbelbränsle (1)

Cykel: fyrtakt/tvåtakt/rotation (1)

3.2.1.2

Antal cylindrar och cylinderarrangemang …

3.2.1.2.1

Cylinderdiameter (1): … mm

3.2.1.2.2

Slaglängd (1): … mm

3.2.1.2.3

Tändningsföljd …

3.2.1.3

Slagvolym (m): … cm3

3.2.1.4

Volymkompressionsförhållande (2) …

3.2.1.5

Ritningar av förbränningskammare, kolvtopp och, för motorer med gnisttändning, kolvringar …

3.2.1.6

Normalt tomgångsvarvtal (2): … min–1

3.2.1.6.1

Förhöjt tomgångsvarvtal (2): … min–1

3.2.1.8

Motorns nominella effekt (n) … kW, vid… min–1 (enligt tillverkaren)

3.2.1.9

Högsta tillåtna motorvarvtal enligt tillverkarens uppgift… min–1

3.2.1.10

Maximalt nettovridmoment (n): … Nm, vid… min–1 (enligt tillverkaren)

3.2.2

Bränsle

3.2.2.1

Lätta fordon: Diesel/bensin/motorgas/naturgas eller biometan/etanol (E85)/biodiesel/väte/H2NG (1) (6)

3.2.2.1.1

RON, blyfri: …

3.2.2.4

Fordonets bränsletyp: enbränsle, tvåbränsle, flexbränsle (1)

3.2.2.5

Största mängd biobränsle som kan godtas i bränslet (av tillverkaren angivet värde): … volymprocent

3.2.4

Bränslematning

3.2.4.1

Med förgasare: ja/nej (1)

3.2.4.2

Genom bränsleinsprutning (endast kompressionständning eller dubbelbränsle): ja/nej (1)

3.2.4.2.1

Systembeskrivning (common rail/enhetsinsprutare/fördelarpump osv.)…

3.2.4.2.2

Arbetsprincip: direktinsprutning/förkammare/virvelkammare (1)

3.2.4.2.3

Insprutningspump/matningspump

3.2.4.2.3.1

Fabrikat …

3.2.4.2.3.2

Typer …

3.2.4.2.3.3

Maximal insprutad bränslemängd (1) (2) …mm3/takt eller cykel vid ett motorvarvtal av…min–1, alternativt karakteristikdiagram… (Om systemet har laddtrycksreglering, uppge karakteristisk bränsleförsörjning och laddtryck i förhållande till motorvarvtalet)

3.2.4.2.4

Motorvarvtalsbegränsning

3.2.4.2.4.2.1

Varvtal då begränsningen inleds vid belastning: … min–1

3.2.4.2.4.2.2

Högsta varvtal vid obelastad motor: … min–1

3.2.4.2.6

Insprutare

3.2.4.2.6.1

Fabrikat…

3.2.4.2.6.2

Typer …

3.2.4.2.8.

Hjälpstartanordning

3.2.4.2.8.1

Fabrikat …

3.2.4.2.8.2

Typer …

3.2.4.2.8.3

Systembeskrivning …

3.2.4.2.9

Elektroniskt styrd insprutning: ja/nej (1)

3.2.4.2.9.1

Fabrikat …

3.2.4.2.9.2

Typer

3.2.4.2.9.3

Beskrivning av systemet …

3.2.4.2.9.3.1

Styrenhetens (ECU) fabrikat och typ …

3.2.4.2.9.3.1.1

Styrenhetens programvaruversion …

3.2.4.2.9.3.2

Bränsleregulatorns fabrikat och typ …

3.2.4.2.9.3.3

Luftflödesgivare, fabrikat och typ …

3.2.4.2.9.3.4

Bränslefördelarens fabrikat och typ …

3.2.4.2.9.3.5

Spjällhus, fabrikat och typ …

3.2.4.2.9.3.6

Vattentemperaturgivarens fabrikat och typ eller funktionssätt …

3.2.4.2.9.3.7

Vattentemperaturgivarens fabrikat och typ eller funktionssätt …

3.2.4.2.9.3.8

Vattentryckgivarens fabrikat och typ eller funktionssätt …

3.2.4.3

Med bränsleinsprutning (endast för gnisttändning): ja/nej (1)

3.2.4.3.1

Funktionssätt: inloppsrör (enpunkts-/flerpunkts-/direktinsprutning (1) /annan (ange vilken) …

3.2.4.3.2

Fabrikat …

3.2.4.3.3

Typer …

3.2.4.3.4

Systembeskrivning (för system utan kontinuerlig insprutning ska motsvarande uppgifter anges) …

3.2.4.3.4.1

Styrenhetens (ECU) fabrikat och typ …

3.2.4.3.4.1.1

Styrenhetens programvaruversion …

3.2.4.3.4.3

Luftflödesgivarens fabrikat och typ eller funktionssätt…

3.2.4.3.4.8

Spjällhusets fabrikat och typ …

3.2.4.3.4.9

Vattentemperaturgivarens fabrikat och typ eller funktionssätt …

3.2.4.3.4.10

Vattentemperaturgivarens fabrikat och typ eller funktionssätt …

3.2.4.3.4.11

Lufttryckgivarens fabrikat och typ eller funktionssätt …

3.2.4.3.5

Insprutare

3.2.4.3.5.1

Fabrikat …

3.2.4.3.5.2

Typ …

3.2.4.3.7

Kallstartsystem

3.2.4.3.7.1

Driftssätt …

3.2.4.3.7.2

Funktionsgränser/funktionsinställningar (1) (2) …

3.2.4.4

Matningspump

3.2.4.4.1

Tryck (2) … kPa eller karakteristikdiagram (2)…

3.2.4.4.2

Fabrikat…

3.2.4.4.3

Typer…

3.2.5

Elsystem

3.2.5.1

Märkspänning: … V, positiv/negativ jord (1)

3.2.5.2

Generator

3.2.5.2.1

Typ …

3.2.5.2.2

Nominell uteffekt: … VA

3.2.6

Tändningssystem (endast för motorer med gnisttändning)

3.2.6.1

Fabrikat …

3.2.6.2

Typer …

3.2.6.3

Funktionssätt …

3.2.6.6

Tändstift

3.2.6.6.1

Fabrikat …

3.2.6.6.2

Typ …

3.2.6.6.3

Gnistgap: … mm

3.2.6.7

Tändspolar

3.2.6.7.1

Fabrikat…

3.2.6.7.2

Typ …

3.2.7

Kylsystem: vätska/luft (1)

3.2.7.1

Nominell inställning för motorns temperaturkontrollmekanism …

3.2.7.2

Vätska

3.2.7.2.1

Typ av vätska …

3.2.7.2.2

Cirkulationspumpar: ja/nej (1)

3.2.7.2.3

Egenskaper: …eller

3.2.7.2.3.1

Fabrikat …

3.2.7.2.3.2

Typer …

3.2.7.2.4

Utväxlingsförhållanden …

3.2.7.2.5

Beskrivning av fläkten och dess drivmekanism …

3.2.7.3

Luft

3.2.7.3.1

Fläkt: ja/nej (1)

3.2.7.3.2

Egenskaper …eller

3.2.7.3.2.1

Fabrikat …

3.2.7.3.2.2

Typer …

3.2.7.3.3

Utväxlingsförhållanden …

3.2.8

Insugningssystem

3.2.8.1

Överladdare: ja/nej (1)

3.2.8.1.1

Fabrikat …

3.2.8.1.2

Typer …

3.2.8.1.3

Systembeskrivning (t.ex. maximalt laddtryck: … kPa, eventuell övertrycksventil)…

3.2.8.2

Laddluftkylare: ja/nej (1)

3.2.8.2.1

Typ: luft-luft/luft-vatten (1)

3.2.8.3

Insugningsundertryck vid nominellt motorvarvtal och en belastning av 100 % (endast kompressionständningsmotorer)

3.2.8.4

Beskrivning och ritningar av insugningsrör med tillbehör (blandningskammare, uppvärmningsanordning, ytterligare luftintag osv.) …

3.2.8.4.1

Beskrivning av insugningsrör (bifoga ritningar och/eller foton) …

3.2.8.4.2

Luftfilter, ritningar … eller

3.2.8.4.2.1

Fabrikat …

3.2.8.4.2.2

Typer …

3.2.8.4.3

Inloppsljuddämpare, ritningar … eller

3.2.8.4.3.1

Fabrikat …

3.2.8.4.3.2

Typer …

3.2.9

Avgassystem

3.2.9.1

Beskrivning och/eller ritning av avgasgrenröret …

3.2.9.2

Beskrivning och/eller ritning av avgassystemet …

3.2.9.3

Högsta tillåtna avgasmottryck vid nominellt motorvarvtal och en belastning av 100 % (endast kompressionständningsmotorer): … kPa

3.2.10

Minsta tvärsnittsarea för in- och utsugningskanaler …

3.2.11

Ventilinställning eller motsvarande uppgifter

3.2.11.1

Ventilernas största lyftning, öppnings- och stängningsvinklar eller uppgifter om inställning för alternativa fördelningssystem i förhållande till dödpunkter. För system med variabla ventiltider, minimi- och maximitid…

3.2.11.2

Referens- och/eller inställningsområden (1) …

3.2.12

Åtgärder mot luftföroreningar

3.2.12.1

Anordning för återföring av vevhusgaser (beskrivning och ritningar) …

3.2.12.2

Utsläppsbegränsande anordningar (som inte omfattas av någon annan rubrik)

3.2.12.2.1

Katalysator

3.2.12.2.1.1

Antal katalysatorer och element (ange information nedan för varje enskilt enhet) …

3.2.12.2.1.2

Katalysatorernas dimensioner, form och volym …

3.2.12.2.1.3

Typ av katalys …

3.2.12.2.1.4

Totalt ädelmetallinnehåll …

3.2.12.2.1.5

Relativ koncentration …

3.2.12.2.1.6

Substrat (struktur och material) …

3.2.12.2.1.7

Celltäthet …

3.2.12.2.1.8

Typ av katalysatorhölje …

3.2.12.2.1.9

Placering av katalysatorer (plats och referensavstånd i avgassystemet) …

3.2.12.2.1.10

Värmesköld: ja/nej (1)

3.2.12.2.1.11

Intervall för normal drifttemperatur …°C

3.2.12.2.1.12

Katalysatorns fabrikat …

3.2.12.2.1.13

Delens identifikationsnummer…

3.2.12.2.2

Givare

3.2.12.2.2.1

Syregivare: ja/nej (1)

3.2.12.2.2.1.1

Fabrikat …

3.2.12.2.2.1.2

Placering …

3.2.12.2.2.1.3

Reglerområde …

3.2.12.2.2.1.4

Typ eller funktionssätt …

3.2.12.2.2.1.5

Delens identifikationsnummer …

3.2.12.2.2.2

NOx-givare: ja/nej (1)

3.2.12.2.2.2.1

Fabrikat …

3.2.12.2.2.2.2

Typ …

3.2.12.2.2.2.3

Placering

3.2.12.2.2.3

Partikelgivare: ja/nej (1)

3.2.12.2.2.3.1

Fabrikat …

3.2.12.2.2.3.2

Typ …

3.2.12.2.2.3.3

Placering …

3.2.12.2.3

Luftinsprutning: ja/nej (1)

3.2.12.2.3.1

Typ (pulserande luft, luftpump osv.) …

3.2.12.2.4

Avgasåterföring (EGR): ja/nej (1)

3.2.12.2.4.1

Egenskaper (fabrikat, typ, flöde, högtryck/lågtryck/samlade tryck osv.) …

3.2.12.2.4.2

Vattenkylt system (ska anges för varje EGR-system t.ex. lågt tryck/högt tryck/samlat tryck): ja/nej (1)

3.2.12.2.5

System för begränsningar av avdunstningsutsläpp (endast för bensin- och etanolmotorer): ja/nej (1)

3.2.12.2.5.1

Detaljerad beskrivning av anordningarna …

3.2.12.2.5.2

Ritning över systemet för begränsningar av avdunstningsutsläpp …

3.2.12.2.5.3

Ritning över kolbehållaren.…

3.2.12.2.5.4

Massa torrt kol: … g

3.2.12.2.5.5

Schematisk ritning över bränsletanken med uppgifter om kapacitet och material (endast för bensin- och etanolmotorer)…

3.2.12.2.5.6

Beskrivning och skiss över värmeskölden mellan tanken och avgassystemet…

3.2.12.2.6

Partikelfälla: ja/nej (1)

3.2.12.2.6.1

Partikelfällans dimensioner, form och volym …

3.2.12.2.6.2

Partikelfällans konstruktion …

3.2.12.2.6.3

Placering (referensavstånd i avgasledningen) …

3.2.12.2.6.4

Partikelfällans fabrikat …

3.2.12.2.6.5

Delens identifikationsnummer …

3.2.12.2.7

OBD-system: ja/nej (1)

3.2.12.2.7.1

Skriftlig beskrivning och/eller ritning av felindikatorn …

3.2.12.2.7.2

Förteckning över alla komponenter som övervakas av OBD-systemet och deras syften…

3.2.12.2.7.3

Skriftlig beskrivning (allmänt funktionssätt) för

3.2.12.2.7.3.1

Gnisttändningsmotorer

3.2.12.2.7.3.1.1

Katalysatorövervakning …

3.2.12.2.7.3.1.2

Upptäckt av feltändning …

3.2.12.2.7.3.1.3

Övervakning av syregivare …

3.2.12.2.7.3.1.4

Andra komponenter som övervakas av OBD-systemet…

3.2.12.2.7.3.2

Motorer med kompressionständning.…

3.2.12.2.7.3.2.1

Katalysatorövervakning …

3.2.12.2.7.3.2.2

Övervakning av partikelfällan …

3.2.12.2.7.3.2.3

Övervakning av det elektroniska bränsleinsprutningssystemet …

3.2.12.2.7.3.2.5

Andra komponenter som övervakas av OBD-systemet …

3.2.12.2.7.4

Kriterier för aktivering av felindikatorn (fast antal körcykler eller statistisk metod)…

3.2.12.2.7.5

Förteckning över alla OBD-utkoder och format som används (med en förklaring av samtliga) …

3.2.12.2.7.6

Följande ytterligare uppgifter ska lämnas av fordonstillverkaren för att det ska vara möjligt att tillverka ersättnings- eller servicedelar samt diagnosverktyg och provningsutrustning som är OBD-kompatibla.

3.2.12.2.7.6.1

En beskrivning av typ och antal konditioneringscykler som använts vid det ursprungliga typgodkännandet av fordonet.

3.2.12.2.7.6.2

En beskrivning av typ av OBD-demonstrationscykel som använts vid det ursprungliga typgodkännandet av fordonet för den komponent som övervakas av OBD-systemet.

3.2.12.2.7.6.3

Ett uttömmande dokument som beskriver alla avkända komponenter samt strategin för feldetektering och aktivering av felindikatorn (fast antal körcykler eller statistisk metod), inklusive en förteckning över relevanta sekundära avkänningsparametrar för varje komponent som övervakas med OBD-systemet. En förteckning över OBD-systemets utkoder och format (med en förklaring av var och en) som har samband med enskilda utsläppsrelaterade komponenter i framdrivningssystemet och enskilda icke-utsläppsrelaterade komponenter, där övervakningen av komponenten används för att avgöra om felindikeringen ska aktiveras, inklusive en uttömmande förklaring av de uppgifter som ges i service $05 Test ID $21 till FF och de uppgifter som ges i service $06.

När det gäller fordonstyper som använder en kommunikationslänk i enlighet med ISO 15765-4 ’Road vehicles – Diagnostics on Controller Area Network (CAN) – Part 4: Requirements for emissions-related systems’, ska en uttömmande beskrivning av de uppgifter som ges i service $06 Test ID $00 till FF tillhandahållas för varje ID-stödd OBD-övervakare.

3.2.12.2.7.6.4

De uppgifter som krävs ovan får anges genom att fylla i en tabell enligt nedan.

3.2.12.2.7.6.4.1

Lätta fordon

Komponent

Felkod

Övervakningsstrategi

Feldetekteringskriterier

Kriterier för aktivering av felindikatorn

Sekundära parametrar

Förkonditionering

Demonstrationsprovning

Katalysator

P0420

Signaler från syregivare 1 och 2

Skillnad mellan signalerna från syregivare 1 och 2

3:e cykeln

Motorvarvtal, belastning, A/F-läge, katalysatortemperatur

Två cykler av typ I

Typ I

3.2.12.2.8

Andra system …

3.2.12.2.8.2

Förarmotiveringssystem

3.2.12.2.8.2.3

Typ av motiveringssystem: ingen motoromstart efter nedräkning/ingen start efter bränslepåfyllning/tankningsspärr/prestandabegränsning

3.2.12.2.8.2.4

Beskrivning av motiveringssystemet

3.2.12.2.8.2.5

Motsvarande fordonets genomsnittliga räckvidd med full bränsletank: … Km

3.2.12.2.10

Periodiskt regenererande system (ange nedanstående uppgifter för varje enskild enhet)

3.2.12.2.10.1

Beskrivning och/eller ritning av regenereringsmetoden eller regenereringssystemet …

3.2.12.2.10.2

Antalet körcykler av typ 1, eller motsvarande motorcykler i provningsbänk, mellan två cykler där regenereringsfaser inträffar under samma förhållanden som under provning av typ 1 (avståndet D i figur A6.App1/1 i tillägg 1 till underbilaga 6 till bilaga XXI till förordning (EU) 2017/1151 eller figur A13/1 i bilaga 13 till Uneces föreskrifter nr 83, enligt vad som är tillämpligt)…

3.2.12.2.10.2.1

Tillämplig cykel av typ 1 (ange det tillämpliga förfarandet: bilaga XXI, underbilaga 4 eller Uneces föreskrifter nr 83) …

3.2.12.2.10.3

Beskrivning av den metod som används för att fastställa antalet cykler mellan två cykler där regenereringsfaser inträffar…

3.2.12.2.10.4

Parametrar för att bestämma den belastningsnivå som krävs innan regenerering inträffar (temperatur, tryck osv.)…

3.2.12.2.10.5

Beskrivning av den metod som används för att belasta systemet under det provningsförfarande som beskrivs i punkt 3.1 i bilaga 13 till Uneces föreskrifter nr 83 …

3.2.12.2.11

Katalysatorsystem som använder förbrukningsbart reagens (ange uppgifterna nedan för varje separat enhet): ja/nej (1)

3.2.12.2.11.1

Typ och koncentration av det reagens som behövs för katalysen …

3.2.12.2.11.2

Normalintervall för reagensets temperatur under drift …

3.2.12.2.11.3

Internationell standard …

3.2.12.2.11.4

Reagenspåfyllningens frekvens: kontinuerligt/vid service (om tillämpligt):

3.2.12.2.11.5

Reagensindikator (beskrivning och placering)

3.2.12.2.11.6

Reagensbehållare

3.2.12.2.11.6.1

Kapacitet …

3.2.12.2.11.6.2

Värmesystem: ja/nej

3.2.12.2.11.6.2.1

Beskrivning eller ritning

3.2.12.2.11.7

Styrenhet för reagensen: ja/nej (1)

3.2.12.2.11.7.1

Fabrikat …

3.2.12.2.11.7.2

Typ …

3.2.12.2.11.8

Reagensinsprutare (fabrikat, typ och placering) …

3.2.13

Röktäthet

3.2.13.1

Absorptionskoefficientsymbolens placering (endast för motorer med kompressionständning)…

3.2.14

Närmare upplysningar om eventuella anordningar som påverkar bränsleekonomin (som inte omfattas av andra rubriker).

3.2.15

Motorgasbränsletillförselsystem: ja/nej (1)

3.2.15.1

Typgodkännandenummer enligt förordning (EG) nr 661/2009 (EUT L 200, 31.7.2009, s. 1) …

3.2.15.2

Kontrollenhet för elektronisk motorstyrning vid tillförsel av motorgas

3.2.15.2.1

Fabrikat …

3.2.15.2.2

Typer …

3.2.15.2.3

Utsläppsrelaterade inställningsalternativ …

3.2.15.3

Ytterligare dokumentation

3.2.15.3.1

Beskrivning av katalysatorskydd vid övergång från bensin till motorgas, och vice versa…

3.2.15.3.2

Systemutformning (elanslutningar, vakuumanslutningar, utjämningsslangar osv.) …

3.2.15.3.3

Ritning av symbolen …

3.2.16

Naturgasbränsletillförselsystem: ja/nej (1)

3.2.16.1

Typgodkännandenummer enligt förordning (EG) nr 661/2009 …

3.2.16.2

Kontrollenhet för elektronisk motorstyrning för naturgastillförsel

3.2.16.2.1

Fabrikat …

3.2.16.2.2

Typer …

3.2.16.2.3

Utsläppsrelaterade inställningsalternativ …

3.2.16.3

Ytterligare dokumentation

3.2.16.3.1

Beskrivning av katalysatorskyddet vid övergång från bensin till naturgas, och vice versa…

3.2.16.3.2

Systemutformning (elanslutningar, vakuumanslutningar, utjämningsslangar osv.) …

3.2.16.3.3

Ritning av symbolen …

3.2.18

Vätgastillförselsystem: ja/nej (1)

3.2.18.1

EG-typgodkännandenummer enligt förordning (EG) nr 79/2009…

3.2.18.2

Den elektroniska motorstyrningens kontrollenhet för tillförsel av vätgas

3.2.18.2.1

Fabrikat …

3.2.18.2.2

Typer …

3.2.18.2.3

Utsläppsrelaterade inställningsalternativ …

3.2.18.3

Ytterligare dokumentation

3.2.18.3.1

Beskrivning av katalysatorskyddet vid övergång från bensin till vätgas, och vice versa …

3.2.18.3.2

Systemutformning (elanslutningar, vakuumanslutningar, utjämningsslangar osv.) …

3.2.18.3.3

Ritning av symbolen …

3.2.19.4

Ytterligare dokumentation

3.2.19.4.1

Beskrivning av katalysatorskyddet vid övergång från bensin till H2NG, och vice versa …

3.2.19.4.2

Systemutformning (elanslutningar, vakuumanslutningar, utjämningsslangar osv.) …

3.2.19.4.3

Ritning av symbolen …

3.2.20

Värmelagringsinformation

3.2.20.1

Aktiv värmelagringsanordning: ja/nej (1)

3.2.20.1.1

Entalpi: … (J)

3.2.20.2

Isoleringsmaterial

3.2.20.2.1

Isoleringsmaterial …

3.2.20.2.2

Isoleringsvolym …

3.2.20.2.3

Isoleringsvikt …

3.2.20.2.4

Isoleringens placering …

3.3

Elmaskin

3.3.1

Typ (lindning, magnetisering) …

3.3.1.2

Driftspänning: … V

3.4

Kombinationer av framdrivningsenergiomvandlare

3.4.1

Hybridelfordon: ja/nej (1)

3.4.2

Kategori av hybridelfordon: externt laddbart/ej externt laddbart (1)

3.4.3

Strömställare för driftläge: med/utan (1)

3.4.3.1

Valbara lägen

3.4.3.1.1

Endast eldrift: ja/nej (1)

3.4.3.1.2

Endast bränsleförbrukande: ja/nej (1)

3.4.3.1.3

Hybridlägen: ja/nej (1)

(om ja, kort beskrivning) …

3.4.4

Beskrivning av energilagringsanordningen (uppladdningsbart energilagringssystem, kondensator, svänghjul/generator)

3.4.4.1

Fabrikat …

3.4.4.2

Typer…

3.4.4.3

Identifieringsnummer …

3.4.4.4

Slag av elektrokemisk koppling …

3.4.4.5

Energi… (för uppladdningsbart energilagringssystem: spänning och kapacitet Ah i 2 h, för kondensator: J…)

3.4.4.6

Laddare: ombord/extern/utan (1)

3.4.5

Elmaskin (varje typ av elmaskin beskrivs separat)

3.4.5.1

Fabrikat …

3.4.5.2

Typ …

3.4.5.3

Primär användning: drivmotor/generator (1)

3.4.5.3.1

Vid användning som drivmotor: enkel-/flermotorssystem (antal) (1) …

3.4.5.4

Största effekt: … kW

3.4.5.5

Funktionssätt

3.4.5.5.5.1

Likström/växelström/antal faser …

3.4.5.5.2

Separat/seriell/kombinerad excitering (1)

3.4.5.5.3

Synkron/asynkron (1)

3.4.6

Styrenhet

3.4.6.1

Fabrikat …

3.4.6.2

Typer …

3.4.6.3

Identifieringsnummer …

3.4.7

Effektregulator

3.4.7.1

Fabrikat …

3.4.7.2

Typ …

3.4.7.3

Identifieringsnummer …

3.4.9

Tillverkarens rekommendation för förkonditionering …

3.5

Tillverkarens angivna värden för bestämning av koldioxidutsläpp/bränsleförbrukning/elförbrukning /elektrisk räckvidd och uppgifter om miljöinnovationer (om tillämpligt) (o)

3.5.7

Tillverkarens angivna värden

3.5.7.1

Parametrar för provningsfordon

3.5.7.1.1

Fordon Hög

3.5.7.1.1.1

Energibehov under cykel (J) …

3.5.7.1.1.2

Vägmotståndskoefficienter

3.5.7.1.1.2.1

f0, N …

3.5.7.1.1.2.2

f1, N/(km/h) …

3.5.7.1.1.2.3

f2, N/(km/h)2

3.5.7.1.2

Fordon Låg (i tillämpliga fall)

3.5.7.1.2.1

Energibehov under cykel (J)

3.5.7.1.2.2

Vägmotståndskoefficienter

3.5.7.1.2.2.1

f0, N …

3.5.7.1.2.2.2

f1, N/(km/h) …

3.5.7.1.2.2.3

f2, N/(km/h)2

3.5.7.1.3

Fordon Medel (i tillämpliga fall)

3.5.7.1.3.1

Energibehov under cykel (J)

3.5.7.1.3.2

Vägmotståndskoefficienter

3.5.7.1.3.2.1

f0, N …

3.5.7.1.3.2.2

f1, N/(km/h) …

3.5.7.1.3.2.3

f2, N/(km/h)2

3.5.7.2

Kombinerade koldioxidmassutsläpp

3.5.7.2.1

Koldioxidmassutsläpp för förbränningsmotor

3.5.7.2.1.1

Fordon Hög: … g/km

3.5.7.2.1.2

Fordon Låg (i tillämpliga fall): … g/km

3.5.7.2.2

Laddningsbevarande koldioxidmassutsläpp för externt laddbara hybridelfordon och icke-externt laddbara hybridelfordon

3.5.7.2.2.1

Fordon Hög: … g/km

3.5.7.2.2.2

Fordon Låg (i tillämpliga fall): … g/km

3.5.7.2.2.3

Fordon Medel (i tillämpliga fall): … g/km

3.5.7.2.3

Laddningstömmande koldioxidmassutsläpp för externt laddbara hybridelfordon

3.5.7.2.3.1

Fordon Hög: … g/km

3.5.7.2.3.2

Fordon Låg (i tillämpliga fall): … g/km

3.5.7.2.3.3

Fordon Medel (i tillämpliga fall): …g/km

3.5.7.3

Elektrisk räckvidd för elfordon

3.5.7.3.1

Räckvidd vid endast eldrift för fordon med endast eldrift

3.5.7.3.1.1

Fordon Hög: … Km

3.5.7.3.1.2

Fordon Låg (i tillämpliga fall): … Km

3.5.7.3.2

Helt elektrisk räckvidd för externt laddbara hybridelfordon

3.5.7.3.2.1

Fordon Hög: … Km

3.5.7.3.2.2

Fordon Låg (i tillämpliga fall): … Km

3.5.7.3.2.3

Fordon Medel (i tillämpliga fall): … Km

3.5.7.4

Laddningsbevarande bränsleförbrukning (FCCS) för bränslecells- och vätgasfordon

3.5.7.4.1

Fordon Hög: … kg/100 km

3.5.7.4.2

Fordon Låg (i tillämpliga fall): … kg/100 km

3.5.7.4.3

Fordon Medel (i tillämpliga fall): … kg/100 km

3.5.7.5

Elförbrukning för elfordon

3.5.7.5.1

Kombinerad elförbrukning (ECWLTC) för fordon med endast eldrift

3.5.7.5.1.1

Fordon Hög: … Wh/km

3.5.7.5.1.2

Fordon Låg (i tillämpliga fall): … Wh/km

3.5.7.5.2

Användningsfaktorviktad laddningstömmande elförbrukning ECAC,CD (kombinerad)

3.5.7.5.2.1

Fordon Hög: … Wh/km

3.5.7.5.2.2

Fordon Låg (i tillämpliga fall): … Wh/km

3.5.7.5.2.3

Fordon Medel (i tillämpliga fall): … Wh/km

3.5.8

Fordon utrustat med en miljöinnovation i den mening som avses i artikel 12 i förordning (EG) nr 443/2009 för fordon av kategori M1 eller artikel 12 i förordning (EU) nr 510/2011 för fordon av kategori N1: ja/nej (1)

3.5.8.1

Typ/variant/version av jämförelsefordonet i den mening som avses i artikel 5 i förordning (EU) nr 725/2011 för fordon av kategori M1 eller artikel 5 av förordning (EU) nr 427/2014 för fordon av kategori N1 (om tillämpligt) …

3.5.8.2

Samverkan mellan olika miljöinnovationer: ja/nej (1)

3.5.8.3

Uppgifter om utsläpp vid användning av miljöinnovationer (upprepa tabellen för varje provat referensbränsle) (w1)

Beslut om godkännande av miljöinnovationen (w2)

Miljöinnovationens kod (w3)

1.

Koldioxidutsläpp från jämförelsefordonet (g/km)

2.

Koldioxidutsläpp från fordonet med miljöinnovation (g/km)

3.

Jämförelsefordonets koldioxidutsläpp under en provcykel av typ 1 (w4)

4.

Miljöinnovationsfordonets koldioxidutsläpp under en provcykel av typ 1

5.

Användningsfaktor (UF), dvs. andelen i tid som tekniken används under normala driftsförhållanden

Minskning av koldioxidutsläpp ((1 – 2) – (3 – 4))*5

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa minskning av koldioxidutsläpp (g/km) (w5)

 

(w)

Miljöinnovationer.

(w1)

Utöka tabellen vid behov med en rad för varje miljöinnovation.

(w2)

Nummer på kommissionens beslut om godkännande av miljöinnovationen.

(w3)

Tilldelas i kommissionens beslut om godkännande av miljöinnovationen.

(w4)

Om med typgodkännandemyndighetens godkännande en modelleringsmetod tillämpas istället för en provcykel av typ 1 ska detta värde vara det som ges av modelleringsmetoden.

(w5)

Summan av alla enskilda miljöinnovationers minskning av koldioxidutsläpp.

3.6

Tillåtna temperaturer enligt tillverkaren

3.6.1

Kylsystem

3.6.1.1

Vätskekylning

Högsta temperatur vid utlopp: … K

3.6.1.2

Luftkylning

3.6.1.2.1

Referenspunkt …

3.6.1.2.2

Högsta temperatur vid referenspunkten: … K

3.6.2

Högsta utloppstemperatur hos intagets laddluftkylare: … K

3.6.3

Högsta avgastemperatur vid den punkt i avgasrören som befinner sig vid avgasgrenrörets eller turboladdarens utloppsfläns: … K

3.6.4

Bränsletemperatur

Minimum: … K — maximum: … K

Vid insprutningspumpens inlopp i fråga om dieselmotorer, vid tryckregulatorns slutsteg i fråga om gasdrivna motorer.

3.6.5

Smörjmedelstemperatur

Minimum: … K — maximum: … K

3.8

Smörjsystem

3.8.1

Beskrivning av systemet

3.8.1.1

Smörjmedelsreservoarens läge …

3.8.1.2

Matningssystem (med pump/insprutning i insuget/blandning med bränsle etc.) (1)

3.8.2

Smörjmedelspump

3.8.2.1

Fabrikat …

3.8.2.2

Typer …

3.8.3

Blandning med bränsle

3.8.3.1

Andel …

3.8.4

Oljekylning: ja/nej (1)

3.8.4.1

Ritningar …eller

3.8.4.1.1

Fabrikat …

3.8.4.1.2

Typer …

4.

KRAFTÖVERFÖRING(p)

4.3

Motorsvänghjulets tröghetsmoment …

4.3.1

Ytterligare tröghetsmoment utan växel ilagd …

4.4

Koppling

4.4.1

Typ …

4.4.2

Maximal vridmomentsomvandling …

4.5

Växellåda

4.5.1

Typ (manuell/automat/CVT (kontinuerligt varierbar utväxling)) (1)

4.5.1.1

Dominerande läge: ja/nej (1)

4.5.1.2

Bästa läge (om ett dominerande läge finns) …

4.5.1.3

Sämsta läge (om ett dominerande läge finns) …

4.5.1.4

Nominellt vridmoment…

4.5.1.5

Antal kopplingar…

4.6

Utväxlingsförhållanden

Växel

Intern utväxling (förhållande mellan motorns varvtal och växellådans utgående axels varvtal)

Slutlig utväxling (förhållandet mellan varvtalet på växellådans utgående axel och de drivande hjulens varvtal)

Totala utväxlingsförhållanden

Maximivärde för CVT

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Minimivärde för CVT

 

 

 

Backväxel

 

 

 

4.7

Fordonets högsta konstruktiva hastighet (km/h) (q) …

6.

HJULUPPHÄNGNING

6.6

Däck och hjul

6.6.1

Däck/hjulkombinationer

6.6.1.1

Axlar

6.6.1.1.1

Axel 1 …

6.6.1.1.1.1

Däckdimensionsbeteckning

6.6.1.1.2

Axel 2 …

6.6.1.1.2.1

Däckdimensionsbeteckning

 

etc.

6.6.2

Rullningsradiernas över och nedre gränser

6.6.2.1

Axel 1 …

6.6.2.2

Axel 2 …

6.6.3

Däcktryck enligt tillverkarens rekommendationer: … kPa

9.

KAROSSERI

9.1

Karosserityp angiven med koderna enligt definitionen i avsnitt C i bilaga II till direktiv 2007/46/EG…

9.10.3

Säten

9.10.3.1

Antal sittplatser (s) …

16.

TILLGÅNG TILL REPARATIONS- OCH UNDERHÅLLSINFORMATION OM FORDONET

16.1

Adress till den huvudsakliga webbplatsen med tillgång till information om reparation och underhåll av fordon…

16.1.1

Datum då den blir tillgänglig (senast sex månader efter typgodkännandet)…

16.2

Villkor och förutsättningar för tillgång till webbplatsen …

16.3

Format i vilket informationen om reparation och underhåll av fordon lämnas via webbplatsen…


Tillägg till informationsdokumentet

UPPGIFTER OM PROVNINGSFÖRHÅLLANDEN

1.   Smörjmedel

1.1   Motorsmörjmedel

1.1.1

Fabrikat …

1.1.2

Typ …

1.2   Smörjmedel, växellåda

1.2.1

Fabrikat …

1.2.2

Typ …

(om smörjmedel och bränsle blandas, ange andel olja i blandningen)

2.   Vägmotståndsuppgifter

2.1   Typ av växellåda (manuell/automatisk/CVT)

VL (om sådan finns)

VH

2.2

Typ av fordonskaross (variant/version)

2.2

Typ av fordonskaross (variant/version)

2.3

Vägmotståndsmetod (mätning eller beräkning av vägmotståndsfamilj)

2.3

Vägmotståndsmetod (mätning eller beräkning av vägmotståndsfamilj)

2.4

Vägmotståndsuppgifter från provningen

2.4

Vägmotståndsuppgifter från provningen

2.4.1

Däckens fabrikat och typ

2.4.1

Däckens fabrikat och typ

2.4.2

Däckdimensioner (främre/bakre)

2.4.2

Däckdimensioner (främre/bakre)

2.4.4

Däcktryck (främre/bakre) (kPa)

2.4.4

Däcktryck (främre/bakre) (kPa)

2.4.5

Däckens rullmotstånd (främre/bakre) (kg/t)

2.4.5

Däckens rullmotstånd (främre/bakre) (kg/t)

2.4.6

Fordonets provningsvikt (kg)

2.4.6

Fordonets provningsvikt (kg)

2.4.7

Förändring Cd.A jämfört med VH (m2)

 

2.4.8

Vägmotståndskoefficient f0, f1, f2

2.4.8

Vägmotståndskoefficient f0, f1, f2


Tillägg 4

MALL FÖR EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

(Maximiformat: A4 (210 × 297 mm))

EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

Myndighetens stämpel

Meddelande om

EG-typgodkännande (1),

utökning av EG-typgodkännande (1),

ej beviljat EG-typgodkännande (1),

återkallat EG-typgodkännande (1),

av en typ av system/typ av fordon med avseende på ett system (1) enligt förordning (EG) nr 715/2007 (2) och förordning (EG) 2017/1151 (3)

EG-typgodkännandenummer …

Skäl till utökningen …

AVSNITT I

0.1

Fabrikat (tillverkarens handelsnamn) …

0.2

Typ …

0.2.1

Eventuella handelsbeteckningar …

0.3

Typidentifikationsmärkning, om sådan finns på fordonet (4)

0.3.1

Märkningens placering …

0.4

Fordonskategori (5)

0.5

Tillverkarens namn och adress …

0.8

Namn och adress för monteringsanläggningar …

0.9

Namn på och adress till tillverkarens ombud ….

AVSNITT II –   ska upprepas för varje interpoleringsfamilj, enligt definitionen i punkt 5.6 i bilaga XXI

0.

Identifierare av interpoleringsfamiljen enligt definitionen i punkt 5.0 i bilaga XXI

1.

Ytterligare information (i tillämpliga fall): (se addendum)

2.

Teknisk tjänst som ansvarar för att utföra provningarna …

3.

Typ 1-provningsrapportens datum …

4.

Typ 1-provningsrapportens nummer …

5.

Anmärkningar (i förekommande fall): (se addendum)

6.

Ort …

7.

Datum …

8.

Underskrift …

Bilagor:

Informationspaket (6).


Addendum till EG-typgodkännandeintyg nr …

om typgodkännande av ett fordon med avseende på utsläpp och tillgång till information om reparation och underhåll av fordonet i enlighet med förordning (EG) nr 715/2007

Korshänvisningar till uppgifterna i provningsrapporten eller informationsdokument bör undvikas vid ifyllandet av typgodkännandeintyget.

0.   IDENTIFIERARE AV INTERPOLERINGSFAMILJEN ENLIGT DEFINITIONEN I PUNKT 5.0 I BILAGA XXI

1.   KOMPLETTERANDE INFORMATION

1.1

Fordonets vikt i körklart skick …

1.2

Maximivikt …

1.3

Referensvikt …

1.4

Antal säten …

1.6

Typ av karosseri

1.6.1

för M1, M2: sedan, halvkombi, stationsvagn, kupé, cabriolet, fordon avsett för flera ändamål (1)

1.6.2

för N1, N2: lastbil, skåpbil (1)

1.7

Drivhjul: främre/bakre/fyrhjulsdrift (1)

1.8

Fordon med endast eldrift: ja/nej (1)

1.9

Hybridelfordon: ja/nej (1)

1.9.1

Kategori av hybridelfordon: externt laddbart/ej externt laddbart/bränslecell (1)

1.9.2

Omkopplare för driftläge: med/utan (1)

1.10

Identifikation av motorn

1.10.1

Motorvolym

1.10.2

Bränsletillförselsystem: direkt insprutning/indirekt insprutning (1)

1.10.3

Bränsle som rekommenderas av tillverkaren

1.10.4.1

Största effekt: kW vid min–1

1.10.4.2

Högsta vridmoment: Nm vid min–1

1.10.5

Överladdare: ja/nej (1)

1.10.6

Tändsystem: kompressionständning/gnisttändning (1)

1.11

Framdrivningssystem (för fordon med endast eldrift eller hybridelfordon) (1)

1.11.1

Maximal nettoeffekt: … kW, vid: … till … min–1

1.11.2

Högsta motoreffekt under 30 minuter: … kW

1.11.3

Maximalt nettovridmoment: … Nm, vid… min–1

1.12

Drivbatteri (för fordon med endast eldrift eller hybridelfordon)

1.12.1

Nominell spänning: …… V

1.12.2

Kapacitet (2 h urladdning): Ah

1.13

Kraftöverföring: …, …

1.13.1

Typ av växellåda: manuell/automatisk/variabel transmission (1)

1.13.2

Antal utväxlingsförhållanden

1.13.3

Totala utväxlingsförhållanden (inkl. däckens rullomkrets med belastning): (fordonshastighet (km/h)) / (motorvarvtal (1 000 (min–1))

Första växeln …

Sjätte växeln …

Andra växeln …

Sjunde växeln …

Tredje växeln …

Åttonde växeln …

Fjärde växeln …

Överväxel …

Femte växeln …

 

1.13.4

Slutligt utväxlingsförhållande

1.14

Däck …, …, …

Typ: radial/bias/… (2)

Dimensioner …

Rullningsomkrets med belastning

Rullningsomkrets för de däck som använts vid provningen av typ 1

2.   PROVNINGSRESULTAT

2.1   Provningsresultat: utsläpp från avgasrör

Klassificering av utsläpp: Euro 6

Resultat från provning av typ 1, där så är tillämpligt

Typgodkännandenummer, om annat än huvudfordon (1)

Provning 1

Typ 1, resultat

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

PM

(mg/km)

PN

(#.1011/km)

Uppmätt (8) (9)

 

 

 

 

 

 

 

Ki * (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Ki + (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Medelvärde beräknat med Ki (M.Ki eller M+Ki) (9)

 

 

 

 

(12)

 

 

DF (+) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

DF (*) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

Slutligt medelvärde beräknat med Ki och DF (13)

 

 

 

 

 

 

 

Gränsvärde

 

 

 

 

 

 

 

Provning 2 (i tillämpliga fall)

Upprepa tabellen för provning 1 med de andra provningsresultaten.

Provning 3 (i tillämpliga fall)

Upprepa tabellen för provning 1 med de tredje provningsresultaten.

Upprepa provning 1, provning 2 (om tillämpligt) och provning 3 (om tillämpligt) för Fordon Låg (i tillämpliga fall) och Fordon Medel (i tillämpliga fall).

Information om regenereringsstrategin

D

=

antalet driftcykler mellan två cykler då regenereringsfaser inträffar …

d

=

antalet driftcykler som krävs för regenerering: …

Tillämplig cykel av typ 1 (bilaga XXI, underbilaga 4 eller Uneces föreskrifter nr 83) (3): …

ATCT-provning

Koldioxidutsläpp (g/km)

Kombinerad

ATCT (14 °C) MCO2,Treg

 

Typ 1 (23 °C) MCO2,23 °

 

Korrektionsfaktor för familjen (FCF)

 

Skillnaden mellan kylvätskans sluttemperatur och den genomsnittliga temperaturen i stabiliseringsområdet under de senaste 3 timmarna ΔT_ATCT (°C) …

Den minsta stabiliseringstiden tsoak_ATCT (s): …

Temperaturgivarens placering …

Typ 2 (inklusive uppgifter som krävs för provning av trafikvärdighet)

Provning

CO-värde

(% vol)

Lambda (7)

Motorvarvtal

(min–1)

Motoroljetemperatur

(°C)

Tomgångsprovning vid lågt varvtal

 

Ej tillämpligt

 

 

Tomgångsprovning vid högt varvtal

 

 

 

 

Typ 3 …

Typ 4 … g/provning

Typ 5:

Hållbarhetsprovning: provning av hela fordonet/åldrandeprovning i bänk/ingen (1)

Försämringsfaktor DF: beräknad/fast (1)

Angivna värden …

Tillämplig typ 1-cykel (bilaga XXI, underbilaga 4 eller Uneces föreskrifter nr 83) (3)

Typ 6

CO (g/km)

THC (g/km)

Uppmätt värde

 

 

2.1.1

För tvåbränslefordon ska tabellen för provning av typ 1 upprepas för varje bränsle. För flexbränslefordon när provningen av typ 1 ska utföras på varje bränsle enligt figur I.2.4 i bilaga I och för fordon som drivs med motorgas eller naturgas/biometan (antingen enbränsle eller tvåbränsle) ska tabellen upprepas för varje referensgas som används vid provningen, och en ytterligare tabell ska visa de sämsta uppmätta resultaten. I enlighet med avsnitt 3.1.4 i bilaga 12 till Uneces föreskrifter nr 83 ska det om tillämpligt anges om resultaten är uppmätta eller beräknade.

2.1.2

Skriftlig beskrivning och/eller ritning av felindikatorn …

2.1.3

Förteckning över alla komponenter som övervakas av OBD-systemet och deras funktion …

2.1.4

Skriftlig beskrivning (allmänt funktionssätt) för …

2.1.4.1

Upptäckt av feltändning (4): …

2.1.4.2

Övervakning av katalysator (4)

2.1.4.3

Övervakning av syregivare (4)

2.1.4.4

Andra komponenter som övervakas av OBD-systemet (4)

2.1.4.5

Övervakning av katalysator (5): …

2.1.4.6

Övervakning av partikelfälla (5)

2.1.4.7

Övervakning av det elektroniska bränslesystemets aktuator (5)

2.1.4.8

Andra komponenter som övervakas av OBD-systemet …

2.1.5

Kriterier för aktivering av felindikatorn (fast antal körcykler eller statistisk metod) …

2.1.6

Förteckning över alla OBD-utkoder och format som används (med en förklaring av samtliga) …

2.2   Ej tilldelad

2.3   Katalysatorer: ja/nej (1)

2.3.1

Originalkatalysatorer provade med avseende på alla relevanta krav i denna förordning: ja/nej (1)

2.4   Resultat av röktäthetsprovning (1)

2.4.1   Vid konstanta varvtal: Se den tekniska tjänstens provningsrapport nr …

2.4.2   Provningar med fri acceleration

2.4.2.1

Uppmätt värde på absorptionskoefficient: … m–1

2.4.2.2

Korrigerat värde på absorptionskoefficient: … m–1

2.4.2.3

Absorptionskoefficientsymbolens placering på fordonet: …

2.5   Provningsresultat för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning

2.5.1   Fordon med förbränningsmotor eller icke externt laddbart hybridelfordon

2.5.1.1   Fordon Hög

2.5.1.1.1   Energibehov under cykel … J

2.5.1.1.2   Vägmotståndskoefficienter

2.5.1.1.2.1

f0, N …

2.5.1.1.2.2

f1, N/(km/h) …

2.5.1.1.2.3

f2, N/(km/h)2

2.5.1.1.3   Koldioxidmassutsläpp (ange värden för varje provat referensbränsle, för faserna de uppmätta värdena, för kombinationen se punkterna 1.1.2.3.8 och 1.1.2.3.9 i underbilaga 6 till bilaga XXI)

Koldioxidutsläpp (g/km)

Provning

Låg

Medel

Hög

Extra hög

Kombinerad

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

2.5.1.1.4   Bränsleförbrukning (ange värden för varje provat referensbränsle, för faserna de uppmätta värdena, för kombinationen se punkterna 1.1.2.3.8 och 1.1.2.3.9 i underbilaga 6 till bilaga XXI)

Bränsleförbrukning (l/100 km) eller m3/100 km eller kg/100 km1

Låg

Medel

Hög

Extra hög

Kombinerad

Slutliga värden FCp,H / FCc,H

 

 

 

 

 

2.5.1.2   Fordon Låg (i tillämpliga fall)

2.5.1.2.1   Energibehov under cykel … J

2.5.1.2.2   Vägmotståndskoefficienter

2.5.1.2.2.1

f0, N …

2.5.1.2.2.2

f1, N/(km/h) …

2.5.1.2.2.3

f2, N/(km/h)2

2.5.1.2.2   Koldioxidmassutsläpp (ange värden för varje provat referensbränsle, för faserna de uppmätta värdena, för kombinationen se punkterna 1.1.2.3.8 och 1.1.2.3.9 i underbilaga 6 till bilaga XXI)

Koldioxidutsläpp (g/km)

Provning

Låg

Medel

Hög

Extra hög

Kombinerad

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.1.2.3   Bränsleförbrukning (ange värden för varje provat referensbränsle, för faserna de uppmätta värdena, för kombinationen se punkterna 1.1.2.3.8 och 1.1.2.3.9 i underbilaga 6 till bilaga XXI)

Bränsleförbrukning (l/100 km) eller m3/100 km eller kg/100 km1

Låg

Medel

Hög

Extra hög

Kombinerad

Slutliga värden FCp,H / FCc,H

 

 

 

 

 

2.5.1.3   För fordon som endast drivs med förbränningsmotor och som är försedda med periodiskt regenererade system enligt definitionen i artikel 2.6 i denna förordning ska provningsresultaten justeras med faktorn Ki i enlighet med tillägg 1 till underbilagag 6 till bilaga XXI.

2.5.1.3.1   Information om regenereringsstrategi för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning

D

=

antalet driftcykler mellan två cykler då regenereringsfaser inträffar …

d

=

antalet driftcykler som krävs för regenerering: …

- Tillämplig typ 1-cykel (bilaga XXI, underbilaga 4 eller Uneces föreskrifter nr 83) (3)

 

Låg

Medel

Hög

Extra hög

Kombinerad

Ki (additiv/multiplikativ)1

Värden för CO2 och bränsleförbrukning (10)

 

 

 

 

 

2.5.2   Fordon med endast eldrift (1)

2.5.2.1   Elenergiförbrukning (angivet värde)

2.5.2.1.1

Elenergiförbrukning:

Elenergiförbrukning (EC) (Wh/km)

Provning

Stad

Kombinerad

Beräknad EC

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Angivet värde

 

2.5.2.1.2

Total tid utanför toleransen för cykelns utförande: … s

2.5.2.2   Räckvidd för endast eldrift (PER)

PER (km)

Provning

Stad

Kombinerad

Uppmätt räckvidd för endast eldrift

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Angivet värde

 

2.5.3   Externt laddbart hybridelfordon

2.5.3.1   Laddningsbevarande koldioxidmassutsläpp

Fordon Hög

Koldioxidutsläpp (g/km)

Provning

Låg

Medel

Hög

Extra hög

Kombinerad

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 


Fordon Låg (i tillämpliga fall)

Koldioxidutsläpp (g/km)

Provning

Låg

Medel

Hög

Extra hög

Kombinerad

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 


Fordon Medel (i tillämpliga fall)

Koldioxidutsläpp (g/km)

Provning

Låg

Medel

Hög

Extra hög

Kombinerad

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

MCO2,p,M / MCO2,c,M

 

 

 

 

 

2.5.3.2   Laddningstömmande koldioxidmassutsläpp

Fordon Hög

Koldioxidutsläpp (g/km)

Provning

Kombinerad

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

MCO2,CD,H

 


Fordon Låg (i tillämpliga fall)

Koldioxidutsläpp (g/km)

Provning

Kombinerad

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

MCO2,CD,L

 


Fordon Medel (i tillämpliga fall)

Koldioxidutsläpp (g/km)

Provning

Kombinerad

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

MCO2,CD,M

 

2.5.3.3   Koldioxidmassutsläpp (viktade, kombinerade) (6):

 

Fordon Hög: MCO2,weighted … g/km

 

Fordon Låg (i tillämpliga fall): MCO2,weighted … g/km

 

Fordon Medel (i tillämpliga fall): MCO2,weighted … g/km

2.5.3.4   Laddningsbevarande bränsleförbrukning

Fordon Hög

Bränsleförbrukning (l/100 km)

Låg

Medel

Hög

Extra hög

Kombinerad

Slutliga värden FCp,H / FCc,H

 

 

 

 

 


Fordon Låg (i tillämpliga fall)

Bränsleförbrukning (l/100 km)

Låg

Medel

Hög

Extra hög

Kombinerad

Slutliga värden FCp,H / FCc,H

 

 

 

 

 


Fordon Medel (i tillämpliga fall)

Bränsleförbrukning (l/100 km)

Låg

Medel

Hög

Extra hög

Kombinerad

Slutliga värden FCp,M / FCc,M

 

 

 

 

 

2.5.3.5   Laddningstömmande bränsleförbrukning

Fordon Hög

Bränsleförbrukning (l/100km)

Provning

Kombinerad

FCCD

1

 

2

 

3

 

FCCD,H

 


Fordon Låg (i tillämpliga fall)

Bränsleförbrukning (l/100km)

Provning

Kombinerad

FCCD

1

 

2

 

3

 

FCCD,L

 


Fordon Medel (i tillämpliga fall)

Bränsleförbrukning (l/100km)

Provning

Kombinerad

FCCD

1

 

2

 

3

 

FCCD,M

 

2.5.3.6   Bränsleförbrukning (viktad, kombinerad) (6):

 

Fordon Hög: FCweighted … l/100 km

 

Fordon Låg (i tillämpliga fall): FCweighted … l/100 km

 

Fordon Medel (i tillämpliga fall): FCweighted … l/100 km

2.5.3.7   Räckvidder

2.5.3.7.1   Helt elektrisk räckvidd (AER)

AER (km)

Provning

Stad

Kombinerad

AER-värden

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Slutliga värden AER

 

 

2.5.3.7.2   Likvärdig helt elektrisk räckvidd (EAER)

EAER (km)

Stad

Kombinerad

EAER-värden

 

 

2.5.3.7.3   Faktisk laddningstömmande räckvidd RCDA

RCDA (km)

Kombinerad

RCDA-värden

 

2.5.3.7.4   Räckvidd för laddningstömmande cykel RCDC

RCDC (km)

Provning

Kombinerad

RCDC-värden

1

 

2

 

3

 

Slutliga värden RCDC

 

2.5.3.8   Elförbrukning

2.5.3.8.1   Elförbrukning (EC)

EC (Wh/km)

Låg

Medel

Hög

Extra hög

Stad

Kombinerad

Elförbrukningsvärden

 

 

 

 

 

 

2.5.3.8.2   Användningsfaktorviktad laddningstömmande elförbrukning ECAC,CD (kombinerad)

ECAC,CD (Wh/km)

Provning

Kombinerad

ECAC,CD-värden

1

 

2

 

3

 

Slutliga värden ECAC,CD

 

2.5.3.8.3   Användningsfaktorviktad elförbrukning ECAC,weighted (kombinerad)

ECAC,weighted (Wh/km)

Provning

Kombinerad

ECAC,weighted-värden

1

 

2

 

3

 

Slutliga värden ECAC,weighted

 

2.6   Miljöinnovationernas provningsresultat (7) (8)

Beslut om godkännande av miljöinnovationen (20)

Miljöinnovationens kod (21)

Cykel av typ 1/I (22)

1.

Koldioxidutsläpp från jämförelsefordonet (g/km)

2.

Koldioxidutsläpp från fordonet med miljöinnovation (g/km)

3.

Jämförelsefordonets koldioxidutsläpp under en provcykel av typ 1 (23)

4.

Miljöinnovationsfordonets koldioxidutsläpp under en provcykel av typ 1