12.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 240/3


Откриване на процедура

(Дело COMP/M.4726 — Thomson Corporation/Reuters Group)

(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 240/02)

На 8 октомври 2007 г. Комисията реши да открие процедура по гореспоменатото дело, след като констатира, че концентрацията, за която е уведомена, поражда сериозни съмнения относно съвместимостта си с общия пазар. Откриването на процедурата поставя началото на втори етап на разследване по отношение на концентрацията, за която Комисията е била уведомена. и не засяга окончателното решение по делото. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят своите наблюдения относно планираната концентрация.

За да бъдат взети предвид по време на процедурата, наблюденията трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 15 дни след датата на тази публикация. Наблюдения могат да се изпращат до Комисията по факс (факс: (32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата, с позоваване на COMP/M.4726 — Thomson Corporation/Reuters Group, на следния адрес:

Commission of the European Communities

Competition DG

Merger Registry

Rue Joseph II/Jozef II-straat 70

B-1000 Brussels