27.2.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 56/36


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2015/312

od 24. veljače 2015.

o imenovanju njemačkog člana Europskog gospodarskog i socijalnog odbora

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 302.,

uzimajući u obzir prijedlog njemačke vlade,

uzimajući u obzir mišljenje Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 13. rujna 2010. donijelo Odluku 2010/570/EU, Euratom o imenovanju članova Europskog gospodarskog i socijalnog odbora za razdoblje od 21. rujna 2010. do 20. rujna 2015. (1).

(2)

Mjesto člana u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru oslobodilo se po isteku mandata g. Horsta MUNDA,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Dr. Dirk BERGRATH, Leiter des EU-Verbindungsbüros der IG Metall, imenuje se članom Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora do kraja tekućeg mandata koji istječe 20. rujna 2015.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan njezina donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. veljače 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

E. RINKĒVIČS


(1)  SL L 251, 25.9.2010., str. 8.