27.2.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 56/36


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2015/312,

annettu 24 päivänä helmikuuta 2015,

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean saksalaisen jäsenen nimeämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 302 artiklan,

ottaa huomioon Saksan hallituksen ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan komission lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 13 päivänä syyskuuta 2010 päätöksen 2010/570/EU, Euratom Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten nimeämisestä 21 päivänä syyskuuta 2010 alkavaksi ja 20 päivänä syyskuuta 2015 päättyväksi kaudeksi (1).

(2)

Yksi Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenen paikka on vapautunut Horst MUNDin toimikauden päätyttyä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään Dirk BERGRATH, Leiter des EU-Verbindungsbüros der IG Metall, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 20 päivään syyskuuta 2015.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 24 päivänä helmikuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. RINKĒVIČS


(1)  EUVL L 251, 25.9.2010, s. 8.