Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ)

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (EО) № 999/2001 — правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Европейската комисия класифицира държавите или регионите от ЕС според тяхното ниво на риск от спонгиформни енцефалопатии по говедата (СЕГ):

Държавите от ЕС трябва да въведат мониторингова програма със скрининг за животни, за които се подозира, че имат СЕГ или скрейпи*. Трябва да се извърши също така бърз кланичен скрининг.

Подозираните животни и останалите отглеждани в животновъдното стопанство животни не могат да се местят, докато резултатите от изследванията не станат известни. Ако съществува вероятност животните да са имали достъп другаде, могат да се наблюдават и други животновъдни стопанства.

Когато даден случай бъде официално потвърден, се прилагат следните мерки:

За загубата на животни или животински продукти незабавно се изплаща компенсация.

Мерки за намаляване на риска:

Работниците в производството и тези, извършващи инспекция, трябва да са преминали основно обучение по ТСЕ.

За да се осигури извършването на единен научен анализ и събирането на надеждни резултати, трябва да се определят национални и европейски референтни лаборатории.

Държавите от ЕС трябва да гарантират, че животните, за които има подозрения за ТСЕ, се обявяват на органите и редовно да се информират помежду си и да информират Комисията за такива случаи. Те трябва също така да извършват чести официални инспекции, за да се проверява за спазването на правилата.

Дерогации от тези правила могат да се определят, за да се отразят нови научни знания.

В Съобщение на Комисията от 2010 г. се отбелязва, че ЕС е близо до унищожаването на СЕГ при едрия рогат добитък, но мониторингът следва да продължи в случай на повторната му поява.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Регламентът влезе в сила на 1 юни 2001 г. и се прилага от 1 юли 2001 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (TСЕ) са фатални заболявания, при които мозъчната тъкан дегенерира и придобива наподобяващ гъба вид.

Те включват:

АКТ

Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1—40)

Последващите изменения и допълнения на Регламент (ЕО) № 999/2001 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Решение 2002/1003/EО на Комисията от 18 декември 2002 година за определяне на минимални изисквания за изследване на прион протеиновите генотипи за породи овце (OВ L 349, 24.12.2002 г., стр. 105—107)

Съобщение на Комисията: Пътна карта относно ТСЕ (COM(2005) 322 final, 15.7.2005 г.)

Решение 2007/453/EО на Комисията от 29 юни 2007 г. относно установяване статуса по отношение на СЕГ на държави членки, на трети държави или на региони от тях в съответствие с риска от поява на СЕГ (OВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 84—86). Вж. консолидираната версия.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета: Пътна карта относно ТСЕ 2 — Стратегически документ относно трансмисивните спонгиформни енцефалопатии за периода 2010—2015 г. (COM(2010) 384 final, 16.7.2010 г.)

последно актуализация 15.02.2016