16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/13


Vispārējās tiesas 2014. gada 17. decembra spriedums – Hamas/Padome

(Lieta T-400/10) (1)

(Kopējā ārpolitika un drošības politika - Ierobežojoši pasākumi, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām - Līdzekļu iesaldēšana - Lēmumu par līdzekļu iesaldēšanu faktiskais pamats - Atsauce uz terora aktiem - Nepieciešamība pēc kompetentas iestādes lēmuma Kopējās nostājas 2001/931 izpratnē - Pienākums norādīt pamatojumu - Atcelšanas seku pielāgošana laikā)

(2015/C 056/17)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Hamas (Doha, Katara) (pārstāvis – L. Glock, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – sākotnēji B. Driessen un R. Szostak, vēlāk B. Driessen un G. Étienne)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji M. Konstantinidis un É. Cujo, vēlāk M. Konstantinidis un F. Castillo de la Torre)

Priekšmets

Sākotnēji prasība atcelt Padomes paziņojumu personām, grupām un organizācijām, kas iekļautas sarakstā, kurš minēts 2. panta 3. punktā Padomes Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām (OV C 188, 13. lpp.), Padomes 2010. gada 12. jūlija Lēmumu 2010/386/KĀDP, ar ko atjaunina to personu, grupu un organizāciju sarakstu, kurām piemēro Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu 2., 3. un 4. pantu (OV L 178, 28. lpp.), un Padomes 2011. gada 12. jūlija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 610/2010, ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā Nr. 2580/2001 un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1285/2009 (OV L 178, 1. lpp.), ciktāl šie tiesību akti attiecas uz prasītāju

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Padomes 2010. gada 12. jūlija Lēmumu 2010/386/KĀDP, Padomes 2010. gada 31. janvāra Lēmumu 2011/70/KĀDP un Padomes 2011. gada 18. jūlija Lēmumu 2011/430/KĀDP, ar ko atjaunina to personu, grupu un organizāciju sarakstu, kurām piemēro Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu 2., 3. un 4. pantu, Padomes 2011. gada 22. decembra Lēmumu 2011/872/KĀDP, Padomes 2012. gada 25. jūnija Lēmumu 2012/333/KĀDP, Padomes 2012. gada 10. decembra Lēmumu 2012/765/KĀDP, Padomes 2013. gada 25. jūlija Lēmumu 2013/395/KĀDP, Padomes 2014. gada 10. februāra Lēmumu 2014/72/KĀDP un Padomes 2014. gada 22. jūlija Lēmumu 2014/483/KĀDP, ar ko atjaunina un groza to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP, un ar ko atceļ attiecīgi Lēmumu 2011/430, Lēmumu 2011/872, Lēmumu 2012/333, Lēmumu 2012/765, Lēmumu 2013/395 un Lēmumu 2014/72, ciktāl tie attiecas uz Hamas (tostarp Hamas-Izz al-Din al-Qassem);

2)

atcelt Padomes 2010. gada 12. jūlija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 610/2010, Padomes 2011. gada 31. janvāra Īstenošanas regulu Nr. 83/2011, Padomes 2011. gada 18. jūlija Īstenošanas regulu Nr. 687/2011, Padomes 2011. gada 22. decembra Īstenošanas regulu Nr. 1375/2011, Padomes 2012. gada 25. jūnija Īstenošanas regulu Nr. 542/2012, Padomes 2012. gada 10. decembra Īstenošanas regulu Nr. 1169/2012, Padomes 2013. gada 25. jūlija Īstenošanas regulu Nr. 714/2013, Padomes 2014. gada 10. februāra Īstenošanas regulu Nr. 125/2014 un Padomes 2014. gada 22. jūlija Īstenošanas regulu Nr. 790/2014, ar ko īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar ko atceļ attiecīgi Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1285/2009, Nr. 610/2010, Nr. 83/2011, Nr. 687/2011, Nr. 1375/2011, Nr. 542/2012, Nr. 1169/2012, Nr. 714/2013 un Nr. 125/2014, ciktāl šie tiesību akti attiecas uz Hamas (tostarp Hamas-Izz al-Din al-Qassem);

3)

atstāt spēkā Lēmuma 2014/483 un Īstenošanas regulas Nr. 790/2014 sekas trīs mēnešus no šī sprieduma pasludināšanas brīža vai, ja Eiropas Savienības Tiesas statūtu 56. panta pirmajā daļā minētajā termiņā tiek iesniegta apelācijas sūdzība, – līdz brīdim, kamēr Tiesa to izlems;

4)

prasību pārējā daļā noraidīt;

5)

Eiropas Savienības Padome sedz savus, kā arī atlīdzina Hamas tiesāšanās izdevumus;

6)

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 317, 20.11.2010.