Turvalisemad tehingud internetis

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 910/2014: e-identimine ja e-tehingute jaoks vajalikud usaldusteenused siseturul

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

E-identimine

Teavitamine

Vastutus

ELi riikide koostöö ja koosvõime

Usaldusteenused

Järelevalve

Euroopa Komisjon võttis 2015. aasta jooksul vastu rea õigusakte, millega kehtestati järgmised:

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse 17. septembrist 2014.

PÕHIMÕISTE

* E-identimise vahendid (eID) – kehalised või kehatud identimisvahendid, mis sisaldavad isikutuvastusandmeid ja mida kasutatakse internetipõhiste teenuste puhul autentimiseks.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73–114)

Määruse (EL) nr 910/2014 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumentaalne väärtus.

Viimati muudetud: 17.03.2016