27.4.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 143/6


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/685 AL COMISIEI

din 22 aprilie 2021

de rectificare a versiunii în limba polonă a Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (1), în special articolul 17 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Versiunea în limba polonă a Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei (2) cuprinde o eroare la punctul M.A.201 litera (a) punctul 1 din anexa I și la punctul ML.A.201 litera (a) punctul 1 din anexa Vb în ceea ce privește sfera de aplicabilitate a cerințelor care trebuie îndeplinite înainte ca un zbor să poată avea loc; o eroare la punctul M.A.201 litera (a) punctul 3 din anexa I, în teza introductivă de la punctul M.A.901 din anexa I, la punctul ML.A.201 litera (a) punctul 3 din anexa Vb și în teza introductivă de la punctul ML.A.901 din anexa Vb în ceea ce privește certificatul de navigabilitate; o eroare la punctul M.A.302 litera (e) din anexa I în ceea ce privește intervalele extinse care pot fi propuse de proprietar sau de întreprinderea care se ocupă de managementul menținerii navigabilității aeronavei; o eroare la punctul M.A.402 litera (e) din anexa I și la punctul ML.A.402 litera (b) punctul 5 din anexa Vb în ceea ce privește limitările în cadrul cărora se efectuează întreținerea; o eroare la punctul M.A.901 litera (f) din anexa I în ceea ce privește sfera de aplicabilitate a posibilității de a prelungi valabilitatea unui certificat de examinare a navigabilității; erori în formularele 15a, 15b și 15c ale AESA din apendicele III la anexa I și din apendicele IV la anexa Vb în ceea ce privește data în raport cu care se face certificarea; precum și o eroare la punctul 145.A.55 litera (c) a doua teză din anexa II în ceea ce privește sfera de aplicabilitate a obligației întreprinderii cu atribuții de întreținere de a păstra o copie a înregistrărilor.

(2)

În plus, versiunea în limba polonă a Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 cuprinde erori la punctul M.A.201 litera (b) din anexa I, la punctul 3 a doua liniuță din apendicele I la anexa I, la punctul ML.1 litera (c) punctul 3 subpunctul (ii) din anexa Vb, la punctul ML.A.201 litera (b) din anexa Vb, la litera (c) punctul 2 din apendicele I la anexa Vb și la punctul CAO.1 punctul 2 subpunctul (ii) din anexa Vd în ceea ce privește trimiterile la închirierea aeronavelor și la locatarul aeronavelor.

(3)

Prin urmare, versiunea în limba polonă a Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 ar trebui rectificată în consecință. Celelalte versiuni lingvistice nu sunt afectate.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 127 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1139,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(nu privește versiunea în limba română)

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 aprilie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212, 22.8.2018, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu (JO L 362, 17.12.2014, p. 1).