16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/17


Vispārējās tiesas 2014. gada 4. decembra rīkojums – Alstom/Komisija

(Lieta T-164/12) (1)

(Konkurence - Prasība par zaudējumu atlīdzību, kas iesniegta valsts tiesā - Tiesiskās sadarbības lūgums - Regulas (EK) Nr. 1/2003 15. panta 1. punkts - Komisijas lēmums sniegt informāciju valsts tiesai - Lūguma atsaukšana - Lēmuma atsaukšana - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2015/C 056/23)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Alstom (Levallois-Perret, Francija) (pārstāvji – sākotnēji J. Derenne, avocat, N. Heaton, P. Chaplin un M. Farley, solicitors, vēlāk J. Derenne, N. Heaton un P. Chaplin)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – A. Antoniadis, N. Khan un P. Van Nuffel)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas atbalstam: National Grid Electricity Transmission plc (Londona, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji – A. Magnus, C. Bryant, E. Coulson, solicitors, J. Turner, D. Beard, QC un L. John, barrister)

Priekšmets

Komisijas lēmuma, kas paziņots prasītājam ar Konkurences ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora 2012. gada 26. janvāra lēmumu Nr. D/2012/006840 apmierināt High Court of Justice (England &Wales) [tiesiskās] sadarbības lūgumu, ciktāl tas attiecas uz informācijas, uz kuru, kā apgalvots, attiecas komercnoslēpums un kas ir ietverta tās atbildē uz paziņojumu par iebildumiem lietā COMP/F/38.899, izpaušanu – Gāzes izolācijas slēdziekārtas

Rezolutīvā daļa:

1)

tiesvedību lietā izbeigt;

2)

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus, tostarp tiesāšanās izdevumus pagaidu noregulējuma tiesvedībā.


(1)  OV C 165, 9.6.2012.