5.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 123/7


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla Nr. COMP/M.4714 — Oaktree/Duquesne/TI Automotive)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/C 123/05)

1.

2007 m. gegužės 25 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kai įmonės „Oaktree Capital Management, LLC “(toliau — „Oaktree“, JAV) ir „Duquesne Capital Management, L.L.C. “(toliau — „Duquesne“, JAV), pirkdamos akcijas, įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės „TI Automotive Limited “(toliau — „TI Automotive“, Jungtinė Karalystė) kontrolę.

2.

Atitinkamų įmonių verslo veikla yra ši:

„Oaktree“: investicijų valdymas;

„Duquesne“: investicijų valdymas;

„TI Automotive“: degalų saugojimo bei tiekimo sistemų ir komponentų gamyba bei tiekimas automobilių pramonei.

3.

Remdamasi pradiniu pranešimo nagrinėjimu, Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis pateikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Jas Komisijai galima siųsti faksu ((32-2) 296 43 01 arba 296 72 44 arba paštu su nuoroda COMP/M.4714 — Oaktree/Duquesne/TI Automotive šiuo adresu:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence,

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32.