4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/16


A Bíróság (hatodik tanács) 2009. május 14-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Svéd Királyság

(C-322/08. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 2004/83/EK irányelv - Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

2009/C 153/30

Az eljárás nyelve: svéd

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: M. Condou-Durande és J. Enegren meghatalmazottak)

Alperes: Svéd Királyság (képviselő: S. Johannesson meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelvnek (HL L 304., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 7. kötet, 96. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belüli elfogadásának elmulasztása.

Rendelkező rész

1)

A Svéd Királyság — mivel az előírt határidőn belül nem fogadta el mindazokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelvnek — nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Svéd Királyságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 223., 2008.8.30.