4.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 153/16


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 14.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ruotsin kuningaskunta

(Asia C-322/08) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 2004/83/EY - Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

2009/C 153/30

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: M. Condou-Durande ja J. Enegren)

Vastaaja: Ruotsin kuningaskunta (asiamies: S. Johannesson)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä 29.4.2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/83/EY (EUVL L 304, s. 12) noudattamisen edellyttämiä kaikkia toimenpiteitä ei ole toteutettu määräajassa

Tuomiolauselma

1)

Ruotsin kuningaskunta ei ole noudattanut kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä 29.4.2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/83/EY mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole säädetyssä määräajassa antanut kaikkia kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä.

2)

Ruotsin kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 223, 30.8.2008.