16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/29


Prasība, kas celta 2015. gada 2. janvārī – SNCM/Komisija

(Lieta T-1/15)

(2015/C 056/40)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marseļa, Francija) (pārstāvji – F.-C. Laprévote un C. Froitzheim, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

pamatojoties uz LESD 107. un 263. pantu, kā arī Hartas 41. pantu, pilnībā atcelt 2013. gada 20. novembra Lēmumu C(2013) 7066, galīgā redakcija;

pilnībā atcelt Lēmumu, ciktāl tajā ir uzskatīts, ka 75 % no SNCM nodošana par negatīvu cenu EUR –158 miljonu apmērā ir valsts atbalsts LESD 107. panta izpratnē;

pakārtoti, daļēji atcelt Lēmumu, ciktāl tajā ir uzskatīts, ka kapitāla palielināšana par EUR 8,75 miljoniem, par ko parakstījusies CGMF, ir valsts atbalsts;

pakārtoti, daļēji atcelt Lēmumu, ciktāl tajā ir uzskatīts, ka avansa maksājums tekošajā kontā EUR 38,5 miljonu apmērā ir valsts atbalsts;

pakārtoti, daļēji atcelt Lēmumu, ciktāl tajā ir kopīgi analizēta atlikuma EUR 15,81 miljonu apmērā, kas pārskaitīts kā pārstrukturēšanas atbalsts par 2002. gadu, saderība ar visiem 2006. gada pasākumiem;

pakārtoti tam, daļēji atcelt Lēmumu, ciktāl tajā ir secināts, ka attiecīgie pasākumi ir ar iekšējo tirgu nesaderīgs valsts atbalsts;

piespriest Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savā prasības pieteikumā prasītāja lūdz atcelt Komisijas 2013. gada 20. novembra Lēmumu 2014/882/ES [izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 7066, galīgā redakcija], kurā Komisija uzskatīja, pirmkārt, ka pārstrukturēšanas atbalsta, ko Francijas iestādes ir paziņojušas 2002. gada 18. februārī, atlikums EUR 15,81 miljonu apmērā un, otrkārt, trīs pasākumi, ko 2006. gadā Francijas iestādes ir veikušas prasītājas labā, proti, 75 % prasītājas daļu nodošana par negatīvu cenu EUR –158 miljonu euro apmērā, kapitāla palielināšana par EUR 8,75 miljoniem, par ko ir parakstījusies Compagnie générale maritime et financière, un avansa maksājums tekošajā kontā EUR 38,5 miljonu apmērā, ir prettiesisks un ar iekšējo tirgu nesaderīgs valsts atbalsts. Līdz ar to Komisija uzdeva tos atgūt.

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza sešus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija, atsakoties paplašināt formālo izmeklēšanas procedūru pēc tam, kad ar Vispārējās tiesas 2012. gada 11. septembra spriedumu T-565/08 Corsica Ferries France/Komisija (1) daļēji tika atcelts Komisijas 2008. gada 8. jūlija Lēmums 2009/611/EK (2), ir pārkāpusi LESD 108. panta 2. punktu un 266. pantu, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. pantu.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Komisija, uzskatīdama, ka negatīvā nodošanas cena ir valsts atbalsts, ir pārkāpusi LESD 107. pantu, nav ievērojusi pienākumu norādīt pamatojumu un vienlīdzīgas attieksmes principu, kā arī pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un acīmredzamu kļūdu vērtējumā.

3.

Ar trešo pamatu, kurš ir ticis izvirzīts pakārtoti, tiek apgalvots, ka Komisija, uzskatīdama, ka kapitālieguldījums EUR 8,75 miljonu apmērā ir valsts atbalsts, ir pārkāpusi samērīguma principu un pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā.

4.

Ar ceturto pamatu, kurš ir ticis izvirzīts pakārtoti, tiek apgalvots, ka Komisija, uzskatīdama, ka atbalsta pasākumi personai par summu EUR 38,5 miljonu apmērā ir valsts atbalsts, ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā.

5.

Ar piekto pamatu, kurš ir ticis izvirzīts pakārtoti, tiek apgalvots, ka Komisija, kopā izvērtēdama atlikuma EUR 15,81 miljonu apmērā, kas pārskaitīts kā pārstrukturēšanas atbalsts par 2002. gadu, saderību ar visiem 2006. gada pasākumiem, ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un acīmredzamu kļūdu vērtējumā.

6.

Ar sesto pamatu, kurš ir ticis izvirzīts pakārtoti tam, tiek apgalvots, ka Komisija, 2002. un 2006. gadā pārskaitīto pārstrukturēšanas atbalstu atzīdama par nesaderīgu ar kopējo tirgu, ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā un nav ievērojusi pienākumu norādīt pamatojumu.


(1)  2012. gada 11. septembra spriedums Corsica Ferries France/Komisija (T-565/08, Krājums, EU:T:2012:415).

(2)  Komisijas 2008. gada 8. jūlija Lēmums 2009/611/EK par pasākumiem C 58/02 (ex N 118/02), ko Francija veikusi par labu Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (izziņots ar dokumenta numuru C(2008) 3182) (OV 2009, L 225, 180. lpp.).