1999L0094 — EL — 11.12.2008 — 003.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΟΔΗΓΊΑ 1999/94/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Δεκεμβρίου 1999

για τις πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών σχετικά με την οικονομία καυσίμου και τις εκπομτές CO2 όσον αφορά την εμπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτων

(ΕΕ L 012, 18.1.2000, p.16)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΟΔΗΓΊΑ 2003/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ της 24ης Ιουλίου 2003

  L 186

34

25.7.2003

►M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1137/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2008

  L 311

1

21.11.2008
▼B

ΟΔΗΓΊΑ 1999/94/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Δεκεμβρίου 1999

για τις πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών σχετικά με την οικονομία καυσίμου και τις εκπομτές CO2 όσον αφορά την εμπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτωνΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

την γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ),

Αποφασίζοντας με την διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ( 3 ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

το άρθρο 174 της συνθήκης προβλέπει συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων· η ορθολογική χρήση της ενέργειας είναι ένα από τα κύρια μέσα με τα οποία μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος αυτός και να μειωθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος·

(2)

ο βασικός στόχος της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές είναι να επιτευχθεί σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδο τέτοιο ώστε να προλαμβάνεται επικίνδυνη ανθρωπογενής παρεμβολή στο κλιματικό σύστημα·

(3)

κατά το πρωτόκολλο του Κυότο, επισυναπτόμενο στη συμφωνία-πλαίσιο του ΟΗΕ, που συμφωνήθηκε τον Δεκέμβριο 1997 στη διάσκεψη του Κυότο, η Κοινότητα δέχθηκε το στόχο μείωσης των εκπομπών της στην περίοδο 2008-2012, όσον αφορά μια δέσμη αερίων θερμοκηπίου, κατά 8 % εν σχέσει προς τα επίπεδα του 1990·

(4)

αναγνωρίζοντας τη σημασία των επιβατικών αυτοκινήτων ως πηγής εκπομπών CO2, η Επιτροπή πρότεινε κοινοτική στρατηγική μείωσης των εκπομπών CO2 από τα αυτοκίνητα αυτά και βελτίωσης της οικονομίας καυσίμων· στα συμπεράσματα της 25ης Ιουνίου 1996, το Συμβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση για τη λύση της Επιτροπής·

(5)

η πληροφόρηση δραματίζει κεντρικό ρόλο στη λειτουργία των δυνάμεων της αγοράς και η παροχή ακριβών, συναφών και συγκρίσιμων πληροφοριών για την ειδική κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 των επιβατηγών αυτοκινήτων μπορεί να επηρεάσει την επιλογή των καταναλωτών υπέρ των αυτοκινήτων χαμηλότερης κατανάλωσης τα οποία εκπέμπουν λιγότερο CO2 παροτρύνοντας έτσι τους κατασκευαστές να λαμβάνουν μέτρα ώστε να μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου των αυτοκινήτων·

(6)

η παρουσία ετικετών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στα σημεία πώλησης θα μπορούσε να επηρεάσει τους αγοραστές νέων επιβατηγών αυτοκινήτων υπέρ των αυτοκινήτων με χαμηλή κατανάλωση, αφού αυτό το χαρακτηριστικό θα λαμβάνεται υπόψη κατά τη μεταπώληση του αυτοκινήτου· επομένως, ενδείκνυται, σε συνδυασμό με την πρώτη επανεξέταση της παρούσας οδηγίας, να αντιμετωπισθεί η περίπτωση να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής και στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που καλύπτονται από την οδηγία 93/116 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 1993, για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την κατανάλωση καυσίμων των οχημάτων με κινητήρα ( 4

(7)

επομένως, είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί μια ετικέτα οικονομίας καυσίμου για όλα τα νέα επιβατηγά αυτοκίνητα που επιδεικνύονται σ' ένα σημείο πώλησης·

(8)

η ετικέτα οικονομίας καυσίμου θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για την κατανάλωση καυσίμου και τις ειδικές εκπομπές CO2 που έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα και τις μεθόδους οι οποίες προβλέπονται στην οδηγία 80/1268/ΕΟΚ, του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1980, σχετικά με το εκπεμπόμενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση καυσίμων των οχημάτων με κινητήρα ( 5

(9)

είναι αναγκαίο να διατίθενται υπό κατάλληλη μορφή συμπληρωματικές τυποποιημένες πληροφορίες για την κατανάλωση καυσίμου και τις ειδικές εκπομπές CO2, κάθε έκδοση νέου αυτοκινήτου, τόσο στο σημείο πώλησης όσο και από τον καθορισμένο φορέα κάθε κράτους μέλους· η πληροφόρηση αυτή μπορεί να είναι χρήσιμη στον καταναλωτή που αποφασίζει τι θα αγοράσει πριν εισέλθει στην έκθεση αυτοκινήτων, ή που επιλέγει να μην προσφύγει σε έμπορο αυτοκινήτων ή σε έκθεση για να αγοράσει αυτοκίνητο·

(10)

είναι σημαντικό να γνωστοποιούνται στους δυνητικούς πελάτες, τα πλέον αποδοτικά, από πλευράς καυσίμου, μοντέλα επιβατηγών αυτοκινήτων που διατίθενται μέσω του συγκεκριμένου σημείου πώλησης·

(11)

όλα τα διαφημιστικά έντυπα και, κατά περίπτωση, το άλλο διαφημιστικό υλικό, που χρησιμοποιούνται κατά την εμπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτων, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα σχετικά δεδομένα κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 για τα οικεία μοντέλα επιβατηγών αυτοκινήτων τα οποία αφορά,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:Άρθρο 1

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να διασφαλιαστεί ότι διατίθενται στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές CO2 νέων επιβατηγών αυτοκινήτων που προορίζονται για πώληση ή για χρηματοδοτική μίσθωση στην Κοινότητα, προκειμένου να μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν την επιλογή τους ενημερωμένοι.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοείται ως:

1. «επιβατηγό αυτοκίνητο»: κάθε όχημα κατηγορίας Μ1, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ ( 6 ), το οποίο υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ. Δεν περιλαμβάνονται τα οχήματα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ ( 7 ), ούτε και τα οχήματα για ειδικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στο σημείο ii) του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ·

2. «νέο επιβατηγό αυτοκίνητο»: κάθε επιβατηγό αυτοκίνητο που δεν είχε πωληθεί προηγουμένως σε πρόσωπο που αγόρασε με σκοπό άλλο από το να το πωλήσει ή να το διαθέσει·

3. «πιστοποιητικό πιστότητας»: το πιστοποητικό που προσδιορίζεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ·

4. «σημείο πώλησης»: τόπος, όπως κατάστημα στο οποίο εκτίθενται αυτοκίνητα ή υπαίθριος χώρος όπου παρουσιάζονται νέα επιβατηγά αυτοκίνητα ή προσφέρονται προς πώληση ή χρηματοδοτική μίσθωση στους δυνητικούς πελάτες. Οι εμπορικές εκθέσεις στις οποίες παρουσιάζονται στο κοινό νέα επιβατηγά αυτοκίνητα περιλαμβάνονται στον παρόντα ορισμό·

5. «επίσημη κατανάλωση καυσίμου»: η κατανάλωση καυσίμου για την οποία υπάρχει έγκριση τύπου από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ, μνημονεύεται στο παράρτημα VIII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ και επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου οχήματος ή στο πιστοποιητικό πιστότητας. Στις περιπτώσεις που ένα μοντέλο αφορά ομάδα παραλλαγών ή/και εκδόσεων, η τιμή που θα γνωστοποιείται για την κατανάλωση καυσίμου αυτού του μοντέλου θα βασίζεται στην παραλλαγή ή/και την έκδοση με την υψηλότερη επίσημη κατανάλωση καυσίμου εντός της ομάδος·

6. «επίσημες ειδικές εκπομπές CO2» για δεδομένο επιβατηγό αυτοκίνητο: οι εκπομπές CO2 που μετρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ, μνημονεύονται στο παράρτημα VIII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, και επισυνάπτονται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ ή στο πιστοποιητικό πιστότητας. Στις περιπτώσεις που ένα μοντέλο αφορά ομάδα αρκετών παραλλαγών ή/και εκδόσεων, οι τιμές που θα γνωστοποιούνται για τις εκπομπές CO2 υτού του μοντέλου θα βασίζονται στην παραλλαγή ή/και την έκδοση με τις υψηλότερες επίσημες εκπομπές CO2 εντός της ομάδος·

7. «ετικέα οικονομίας καυσίμου»: ετικέτα στην οποία περιλαμβάνεται ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με την επίσημη κατανάλωση καυσίμου και τις επίσημες ειδικές εκπομπές CO2 του αυτοκινήτου στο οποίο επικολλάται·

8. «οδηγός οικονομίας καυσίμου»: συλλογή των επίσημων δεδομένων κατανάλωσης καυσίμου και των επίσημων ειδικών εκπομπών CO2 για κάθε μοντέλο που διατίθεται στην αγορά νέων αυτοκινήτων·

9. «διαφημιστικά έντυπα»: όλο το έντυπο υλικό που χρησιμοποιείται για την εμπορία, διαφήμιση και προώθηση οχημάτων στο ευρύ κοινό. Περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τεχνικά εγχειρίδια, φυλλάδια, διαφημίσεις σε εφημερίδες, περιοδικά και εμπορικό τύπο και αφίσες·

10. «μάρκα»: εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή εμφαινομένη στο πιστοποιητικό πιστότητας και στην τεκμηρίωση έγκρισης τύπου·

11. «μοντέλο»: η εμπορική περιγραφή της μάρκας, του τύπου και, εάν υπάρχει και είναι σκόπιμο, της παραλλαγής και της έκδοσης ενός επιβατηγού αυτοκινήτου·

12. «τύπος, παραλλαγή και έκδοση»: τα διαφοροποιημένα οχήματα δεδομένης μάρκας που δηλώνονται από τον κατασκευαστή, όπως περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙ Β της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, και εξατομικεύονται με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες τύπου, παραλλαγής και έκδοσης.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι επικολλάται ή τοποθετείται κοντά σε κάθε νέο μοντέλο επιβατηγού αυτοκινήτου στο χώρο πώλησης, κατά τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτη, ετικέτα οικονομίας καυσίμου και εκπομπών CO2 η οποία πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 4

Με την επιφύλαξη της κατάρτισης, από μέρους της Επιτροπής, οδηγού Internet, σε κοινοτικό επίπεδο, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι συντάσσεται, ύστερα από διαβούλευση με τους κατασκευαστές, οδηγός οικονομίας καυσίμου και εκπομπών CO2· ο οδηγός συντάσσεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ. Ο οδηγός είναι συμπυκνωμένος, φορητός και δωρεάν για τους ενδιαφερομένους καταναλωτές τόσο στον χώρο πώλησης όσο και από καθορισμένο φορέα σε κάθε κράτος μέλος.

Η αρχή ή οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 8 μπορούν να συνεργάζονται για την προετοιμασία του οδηγού.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για κάθε μάρκα οχήματος, εκτίθεται αφίσα (ή πίνακας) με κατάλογο των στοιχείων για την επίσημη κατανάλωση καυσίμου και για τις επίσημες ειδικές εκπομπές CO2 όλων των μοντέλων νέων επιβατηγών αυτοκινήτων που εκτίθενται ή προσφέρονται για πώληση ή για χρηματοδοτική μίσθωση είτε στο σημείο πώλησης, είτε με διαμεσολάβησή του. Τα στοιχεία αυτά αναρτώνται σε εμφανή θέση και σύμφωνα με τη μορφή που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλα τα διαφημιστικά έντυπα περιέχουν τα στοιχεία για την επίσημη κατανάλωση καυσίμου και για τις επίσημες ειδικές εκπομπές CO2 των οικείων μοντέλων επιβατηγών αυτοκινήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος IV.

Τα κράτη μέλη παρέχουν, εάν χρειαστεί, και άλλο διαφημιστικό υλικό, εκτός από τα προαναφερόμενα διαφημιστικά έντυπα, στο υποίο αναγράφονται οι επίσημες εκπομπές CO2 και η επίσημη κατανάλωση καυσίμου του συγκεκριμένου μοντέλου αυτοκινήτου.

Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν τίθενται να υπάρχουν στις ετικέτες, στους οδηγούς, στις αφίσες ή στο διαφημιστικό υλικό που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4, 5 και 6 άλλα σήματα, σύμβολα ή επιγραφές σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου ή τις εκπομπές CO2 που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, εάν η παρουσία τους ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους δυνητικούς καταναλωτές νέων επιβατηγών αυτοκινήτων.

Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή την αρμόδια αρχή ή αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή και τη λειτουργία του προγράμματος ενημέρωσης των καταναλωτcίν το οποίο περιγράφεται στην παρούσα οδηγία.

▼M3

Άρθρο 9

1.  Τα μέτρα που απαιτούνται για την προσαρμογή των παραρτημάτων της παρούσας οδηγίας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων αυτής, θεσπίζονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 10 παράγραφος 3, ύστερα από διαβούλευση με τις ενώσεις καταναλωτών και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.

Προκειμένου να συμβάλει στην εν λόγω διαδικασία, κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2003, έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, η οποία καλύπτει την περίοδο από την 18η Ιανουαρίου 2001 έως την 31η Δεκεμβρίου 2002. Η μορφή αυτής της έκθεσης καθορίζεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 10 παράγραφος 2, το αργότερο την 18η Ιανουαρίου 2001.

2.  Πέραν των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή, λαμβάνει μέτρα τα οποία αποσκοπούν:

α) στον περαιτέρω προσδιορισμό της μορφής της ετικέτας που μνημονεύεται στο άρθρο 3, με προσαρμογή του παραρτήματος Ι·

β) στον περαιτέρω προσδιορισμό των απαιτήσεων σχετικά με τον οδηγό που μνημονεύεται στο άρθρο 4, με σκοπό την κατά κατηγορίες κατάταξη των νέων μοντέλων αυτοκινήτων, επιτρέποντας έτσι την κατάρτιση καταλόγου με συγκεκριμένες κατηγορίες των μοντέλων ανάλογα με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου, συμπεριλαμβανομένης μιας κατηγορίας όπου θα κατατάσσονται τα πλέον αποδοτικά ως προς την κατανάλωση καυσίμων νέα μοντέλα·

γ) στη θέσπιση συστάσεων ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των αρχών των διατάξεων περί διαφημιστικών εντύπων που μνημονεύονται στο άρθρο 6, πρώτη παράγραφος και σε άλλα μέσα ενημέρωσης και διαφημιστικό υλικό.

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 10 παράγραφος 3.

Τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) του πρώτου εδαφίου θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 10 παράγραφος 2.

▼M2

Άρθρο 10

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται παραπομπή στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται, τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ( 8 ), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσμία είναι τρεις μήνες.

▼M3

3.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

▼B

Άρθρο 11

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασης των εθνικών διατάξεων οι οποίες θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Άρθρο 12

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία μέχρι την 18η Ιανουαρίου 2001 το αργότερο και ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των κύριων διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 13

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 14

Η οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, τουλάχιστον, ότι στο έδαφός τους όλες οι ετικέτες οικονομίας καυσίμου:

1. είναι σύμφωνες προς τυποποιημένη μορφή, ώστε να αναγνωρίζονται ευκολότερα από τους καταναλωτές·

2. είναι διαστάσεων 297 mm × 210 mm (διαστάσεις Α4)·

3. περιλαμβάνουν αναφορά στο μοντέλο και στον τύπο καυσίμου του επιβατηγού αυτοκινήτου στο οποίο τοποθετούνται·

4. περιλαμβάνουν την αριθμητική τιμή της επίσημης κατανάλωσης καυσίμου και των επίσημων ειδικών εκπομπών CO2. Η τιμή της επίσημης κατανάλωσης καυσίμου εκφράζεται είτε σε λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα (l/100 Km), είτε σε χιλιόμετρα ανά λίτρο (Km/l), είτε σε κατάλληλο συνδυασμό των ανωτέρω και αναγράφεται με ακρίβεια. ενός δεκαδικού ψηφίου. Η τιμή των επισήμων ειδικών εκπομπών CO2 πρέπει να εκφράζεται στρογγυλευμένη στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό, σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (g/Km).

Οι τιμές αυτές είναι δυνατόν να εκφράζονται σε διαφορετικές μονάδες (γαλόνια και μίλια) στο βαθμό που συμβιβάζονται με τις διατάξεις της οδηγίας 80/181/ΕΟΚ ( 9

5. περιλαμβάνουν το ακόλουθο κείμενο σχετικά με την ύπαρξη του οδηγού κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2: «Σε όλα τα σημεία πώλησης διατίθεται δωρεάν οδηγός οικονομίας καυσίμου και εκπομπών CO2, ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα μοντέλα νέων αυτοκινήτων·»

6. περιλαμβάνουν το ακόλουθο κείμενο: «Επιπλέον της αποδοτικότητας ενός αυτοκινήτου από πλευράς κατανάλωσης καυσίμων, η συμπεριφορά του οδηγού, καθώς και άλλοι μη τεχνικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στον προσδιορισμό της κατανάλωσης του καυσίμου και των εκπομπών CO2. Το CO2 είναι το κύριο αέριο θερμοκηπίου που ευθύνεται για την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο οδηγός οικονομίας καυσίμου και εκπομπών CO2 περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. κατάλογο όλων των νέων μοντέλων επιβατηγών αυτοκινήτων που διατίθενται προς αγορά εντός των κρατών μελών, σε ετήσια βάση, στον οποίο τα αυτοκίνητα συγκεντρώνονται ανά μάρκα, κατ' αλφαβητική σειρά. Εάν σε ένα κράτος μέλος ο κατάλογος ενημερώνεται περισσότερο από μια φορά ετησίως, τότε ο οδηγός θα πρέπει να περιέχει κατάλογο όλων των νέων μοντέλων επιβατηγών αυτοκινήτων που είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτής της ενημέρωσης·

2. για κάθε μοντέλο που υπάρχει στον οδηγό, το είδος καυσίμου, την αριθμητική τιμή της επίσημης κατανάλωσης καυσίμου και των επισήμων ειδικών εκπομπών CO2. Η τιμή της επίσημης κατανάλωσης καυσίμου εκφράζεται είτε σε λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα (l/10 km) είτε σε χιλιόμετρα ανά λίτρο (km/l) είτε σε κατάλληλο συνδυασμό των ανωτέρω και αναγράφεται με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου. Η τιμή των επίσημων ειδικών εκπομπών CO2 εκφράζεται, στρογγυλευμένη στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό, σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (g/Km).

Οι τιμές αυτές είναι δυνατόν να εκφράζονται σε διαφορετικές μονάδες (γαλόνια και μίλια) στο βαθμό που συμβιβάζονται με τις διατάξεις της οδηγίας 80/181/ΕΟΚ·

3. κατάλογο, σε εμφανές σημείο, των δέκα πλέον αποδοτικών από πλευράς κατανάλωσης καυσίμου μοντέλων νέων επιβατηγών αυτοκινήτων που κατατάσσονται κατ' αύξουσα τάξη ειδικών εκπομπών CO2 για κάθε τύπο καυσίμου. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει το μοντέλο, την αριθμητική τιμή της επίσημης κατανάλωσης καυσίμου και των επίσημων ειδικών εκπομπών CO2·

4. συμβουλές προς τους οδηγούς ότι, εάν χρησιμοποιούν ορθά και συντηρούν τακτικά το όχημα καθώς και ανάλογα τον τρόπο που οδηγούν, αν δηλαδή, παραδείγματος χάριν, αποφεύγουν την επιθετική οδήγηση, ταξιδεύουν με μικρότερη ταχύτητα, προβλέπουν εγκαίρως την πέδηση, φουσκώνουν σωστά τα λάστιχα, μειώνουν τα χρονικά διαστήματα λειτουργίας του κινητήρα στο νεκρό σημείο, αποφεύγουν τη μεταφορά υπερβολικού βάρους κ.λπ., βελτιώνουν την κατανάλωση καυσίμου και μειώνουν τις εμπομπές CO2 του επιβατηγού τους αυτοκινήτου·

5. εξήγηση των επιπτώσεων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, της ενδεχόμενης αλλαγής του κλίματος και της σχέσης των παραγόντων αυτών με τα αυτοκίνητα, καθώς και αναφορά στις διάφορες επιλογές καυσίμου που προσφέρονται στους καταναλωτές και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον βάσει των πλέον πρόσφατων επιστημονικών στοιχείων και των νομοθετικών απαιτήσεων·

6. αναφορά στο στόχο της Κοινότητας όσον αφορά τη μέση εκπομπή CO2 των νέων επιβατηγών αυτοκινήτων και στην ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος·

7. αναφορά στον οδηγό Internet της Επιτροπής για την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές CO2, εφόσον αυτός υπάρχει.

▼M1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΦΙΣΑΣ/ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αφίσα ή ο πίνακας πληρούν, τουλάχιστον, τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

1. Η αφίσα ή ο πίνακας έχουν ελάχιστες διαστάσεις 70 × 50 cm.

2. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι ευανάγνωστες.

3. Όταν για την παρουσίαση των πληροφοριών χρησιμοποιείται ηλεκτρονική οθόνη, οι διαστάσεις της πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 × 32 cm (17 ″). Υπάρχει δυνατότητα κυλιόμενης απεικόνισης των πληροφοριών.

4. Τα μοντέλα επιβατηγών αυτοκινήτων πρέπει να συγκεντρώνονται ανά ομάδες και να κατατάσσονται σε κατάλογο χωριστά, σύμφωνα με τον τύπο καυσίμου (π.χ. πετρέλαιο, ντίζελ κ.λπ.). Για κάθε τύπο καυσίμου, τα μοντέλα διαβαθμίζονται κατά αύξουσα τάξη εκπομπών CO2, με το μοντέλο με τη χαμηλότερη επίσημη κατανάλωση στην κορυφή του καταλόγου.

5. Για κάθε μοντέλο επιβατηγού αυτοκινήτου που περιλαμβάνεται στον κατάλογο, αναγράφεται η μάρκα, η αριθμητική τιμή της επίσημης κατανάλωσης καυσίμου και των επίσημων ειδικών εκπομπών CO2. Η τιμή της επίσημης κατανάλωσης καυσίμου εκφράζεται είτε σε λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα (l/100 km), είτε σε χιλιόμετρα ανά λίτρο (km/l), είτε σε κατάλληλο συνδυασμό των ανωτέρω και αναγράφεται με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου. Η τιμή των επίσημων ειδικών εκπομπών CO2 εκφράζεται, στρογγυλεμένη στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό, σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (g/km).

Οι τιμές αυτές είναι δυνατόν να εκφράζονται σε διαφορετικές μονάδες (γαλόνια και μίλια) στο βαθμό που συμβιβάζονται με τις διατάξεις της οδηγίας 80/181/ΕΟΚ.

Κατωτέρω παρουσιάζεται μια προτεινόμενη μορφή:image

6. Η αφίσα/ο πίνακας περιλαμβάνει το ακόλουθο κείμενο σχετικά με τη διαθεσιμότητα του οδηγού οικονομίας καυσίμου και εκπομπών CO2: «Σε όλα τα σημεία πώλησης διατίθεται δωρεάν οδηγός οικονομίας καυσίμου και εκπομπών CO2 όλων των νέων επιβατηγών αυτοκινήτων»· στους πίνακες που συνίστανται σε ηλεκτρονική οθόνη το μήνυμα αυτό πρέπει να είναι μονίμως ορατό.

7. Η αφίσα/ο πίνακας περιλαμβάνει το ακόλουθο κείμενο: «Επιπλέον της αποδοτικότητας ενός αυτοκινήτου από πλευράς κατανάλωσης καυσίμων, η συμπεριφορά του οδηγού, καθώς και άλλοι μη τεχνικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στον προσδιορισμό της κατανάλωσης του καυσίμου και των εκπομπών CO2. Το CO2 είναι το κύριο αέριο θερμοκηπίου που ευθύνεται για την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη». Στους πίνακες που συνίστανται σε ηλεκτρονική οθόνη το μήνυμα αυτό πρέπει να είναι μονίμως ορατό.

8. Η αφίσα/ο πίνακας ενημερώνεται τουλάχιστον ανά εξάμηνο. Όταν χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός πίνακας, οι πληροφορίες επικαιροποιούνται τουλάχιστον ανά τρίμηνο.

9. Η αφίσα/ο πίνακας μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως και σε μόνιμη βάση από ηλεκτρονική οθόνη. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται μέριμνα ώστε η ηλεκτρονική οθόνη να έλκει την προσοχή του καταναλωτή τουλάχιστον όσο και μια αφίσα/ένας πίνακας.

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ΣΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλα τα διαφημιστικά έντυπα περιλαμβάνουν τα επίσημα στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου και τις επίσημες ειδικές εκπομπές CO2 των οικείων οχημάτων. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει, τουλάχιστον, να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1. να είναι ευανάγνωστες και εξίσου εμφανείς με το κύριο μέρος των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο διαφημιστικό έντυπο·

2. να γίνονται εύκολα κατανοητές, ακόμη και με μια γρήγορη ματιά·

3. να παρέχουν στοιχεία για την επίσημη κατανάλωση καυσίμου όλων των διαφορετικών μοντέλων αυτοκινήτων που περιλαμβάνονται στο διαφημιστικό υλικό. Εάν περιλαμβάνονται περισσότερα από ένα μοντέλα, τότε είναι δυνατό είτε να αναγράφονται τα στοιχεία για την επίσημη κατανάλωση καυσίμου όλων των μοντέλων, είτε να αναφέρεται η μεγαλύτερη και η μικρότερη κατανάλωση καυσίμου. Η κατανάλωση καυσίμου εκφράζεται είτε σε λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα (l/100 km), είτε σε χιλιόμετρα ανά λίτρο (km/l), είτε σε κατάλληλο συνδυασμό των ανωτέρω. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία αναγράφονται με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου.

Οι τιμές αυτές είναι δυνατόν να εκφράζονται σε διαφορετικές μονάδες (γαλόνα και μίλια) στο βαθμό που συμβιβάζονται με τις διατάξεις της οδηγίας 80/181/ΕΟΚ.

Εάν στο διαφημιστικό υλικό αναφέρεται μόνο η εμπορική επωνυμία της μάρκας και όχι συγκεκριμένο μοντέλο, τότε δεν είναι απαραίτητο να παρέχονται στοιχεία για την κατανάλωση καυσίμου.( 1 ) ΕΕ C 305 της 3.10.1998, σ. 2 και ΕΕ C 83 της 25.3.1999, σ. 1.

( 2 ) ΕΕ C 40 της 15.2.1999, σ. 45.

( 3 ) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1998 (ΕΕ C 98 της 9.4.1999, σ. 252)· κοινή θέση του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 1999 (ΕΕ C 123 της 4.5.1999, σ. 1) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 1999 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

( 4 ) ΕΕ L 329 της 30.12.1993, σ. 39.

( 5 ) ΕΕ L 375 της 31.12.1980, σ. 36· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 93/116/ΕΚ της Επιτροπής.

( 6 ) Οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 11 της 16.1.1999, σ. 25).

( 7 ) Οδηγία 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1970, περί εγκρίσεως τύπου των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ L 225 της 10.8.1992, σ. 72)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 1994.

( 8 ) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

( 9 ) Οδηγία 80/181/ΕΟΚ, του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1979, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις μονάδες μετρήσεως και καταργήσεως της οδηγίας 71/354/ΕΟΚ (ΕΕ L 39 της 15.2.1980, σ. 40)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/617/ΕΟΚ (ΕΕ L 357 της 7.12.1989, σ. 28).