03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

25


32002D0074


L 033/29

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 30 ianuarie 2002

de modificare a Deciziei 97/569/CE de stabilire a listelor provizorii cu unitățile din țările terțe din care statele membre autorizează importurile de produse din carne, pentru a include o unitate malaysiană

[notificată cu numărul C(2002) 328]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2002/74/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 95/408/CE a Consiliului din 22 iunie 1995 privind condițiile de întocmire, pentru o perioadă interimară, a listelor provizorii cu unitățile din țările terțe din care statele membre sunt autorizate să importe unele produse de origine animală, produse pescărești și moluște bivalve vii (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2001/4/CE a Consiliului (2), în special articolul 2 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Prin Decizia 97/569/CE a Comisiei (3), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2000/555/CE a Comisiei (4), s-au stabilit liste provizorii cu unitățile din țările terțe din care statele membre autorizează importurile de produse din carne.

(2)

Comisia a primit din partea Malaysiei detalii referitoare la o unitate de produse din carne de pasăre și garanții conform cărora această unitate corespunde pe deplin cerințelor comunitare de sănătate animală relevante, în caz contrar, activitățile sale de export către Comunitatea Europeană fiind suspendate.

(3)

Prin urmare, se poate stabili pentru Malaysia o listă provizorie cu unități producătoare de carne de pasăre, iar Decizia 97/569/CE ar trebui modificată în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent veterinar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Textul din anexa la prezenta decizie se adaugă la anexa la Decizia 97/569/CE a Comisiei.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 ianuarie 2002.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 243, 11.10.1995, p. 17.

(2)  JO L 2, 5.1.2001, p. 21.

(3)  JO L 234, 26.8.1997, p. 16.

(4)  JO L 235, 19.9.2000, p. 25.


ANEXĂ

Malaysia

1

2

3

4

5

49

Prima Agri-Products Sdn. Bhd

Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaisie

 

Produse din carne de pasăre (1)


(1)  Carnea de pasăre folosită la fabricarea produselor destinate Comunității Europene trebuie să provină exclusiv din unitățile aprobate de aceasta din urmă.