03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

214


32002R0651


L 101/3

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 651/2002 AL COMISIEI

din 16 aprilie 2002

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1673/2000 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 245/2001 în ceea ce privește codurile din Nomenclatura Combinată pentru sămânța de cânepă destinată însămânțării

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 234/79 al Consiliului din 5 februarie 1979 privind procedura de adaptare a nomenclaturii Tarifului Vamal Comun utilizate pentru produsele agricole (1), modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 3290/94 (2), în special articolul 2 alineatul 1,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 al Consiliului din 27 iulie 2000 privind organizarea comună a piețelor în sectorul inului și cânepei pentru fibre (3), în special articolele 9 și 14,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2031/2001 al Comisiei din 6 august 2001 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (4) prevede modificări ale Nomenclaturii Combinate, în special în ceea ce privește sămânța de cânepă destinată însămânțării.

(2)

Articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 stabilește norme privind importul de cânepă. Produsele prevăzute în respectivul articol, inclusiv varietăți din soiurile de cânepă pentru însămânțare, se identifică după codurile din Nomenclatura Combinată. În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000, anexa la Regulamentul (CE) nr. 245/2001 al Comisiei din 5 februarie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1673/2000 al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul inului și cânepei pentru fibre (5), modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 52/2002 (6), prevede un model de certificat pentru cânepa importată, în special pentru sămânța de cânepă destinată însămânțării.

(3)

Articolul 5 alineatul 2 a doua liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 și anexa la Regulamentul (CE) nr. 245/2001 ar trebui, prin urmare, modificate.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare pentru fibre naturale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   La articolul 5 alineatul 2 a doua liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000, textul:

„—

semințe din varietățile de cânepă pentru însămânțare reglementate de codul NC 1207 99 10 trebuie însoțite de dovada că nivelul de tetrahidrocanabinol nu depășește nivelul stabilit în conformitate cu articolul 5a din Regulamentul (CE) nr. 1251/1999,”

se înlocuiește cu următorul text:

„—

semințe din varietățile de cânepă pentru însămânțare care se încadrează în codul NC 1207 99 20 trebuie însoțite de dovada că nivelul de tetrahidrocanabinol nu depășește nivelul stabilit în conformitate cu articolul 5a din Regulamentul (CE) nr. 1251/1999,”.

(2)   Anexa la Regulamentul (CE) nr. 245/2001 se modifică după cum urmează:

(a)

la poziția 16, codul „ex 1207 99 10” se înlocuiește cu „ex 1207 99 20”;

(b)

la poziția 24, codul NC „1207 99 10” se înlocuiește cu NC „1207 99 20”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 aprilie 2002.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 34, 9.2.1979, p. 2.

(2)  JO L 349, 31.12.1994, p. 105.

(3)  JO L 193, 29.7.2000, p. 16.

(4)  JO L 279, 23.10.2001, p. 1.

(5)  JO L 35, 6.2.2001, p. 18.

(6)  JO L 10, 12.1.2002, p. 10.