27.2.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 56/75


A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG (KKBP) 2015/317 HATÁROZATA

(2015. február 24.)

harmadik államoknak a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) való hozzájárulása elfogadásáról (ATALANTA/2/2015)

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 38. cikke harmadik bekezdésére,

tekintettel a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről szóló, 2008. november 10-i 2008/851/KKBP tanácsi együttes fellépésre (1) és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelet (Atalanta) tekintetében a hozzájáruló felek bizottságának létrehozásáról szóló, 2009. április 21-i ATALANTA/3/2009 (2009/369/KKBP) politikai és biztonsági bizottsági határozatra (2),

mivel:

(1)

A 2008/851/KKBP együttes fellépés 10. cikkének (2) bekezdése alapján a Tanács felhatalmazta a Politikai és Biztonsági Bizottságot (PBB), hogy hozza meg a harmadik államok által felajánlott hozzájárulások elfogadásáról szóló megfelelő határozatokat.

(2)

A PBB 2014. április 29-én elfogadta az ATALANTA/2/2014 határozatot (3), amely módosította az ATALANTA/3/2009 határozatot.

(3)

Az EU műveleti parancsnokának a Kolumbia által nyújtandó hozzájárulásra vonatkozó 2014. október 24-i ajánlása, valamint az Európai Unió Katonai Bizottságának 2015. január 22-i szakvéleménye alapján Kolumbia hozzájárulását el kell fogadni.

(4)

Kolumbia részvételére az Európai Unió és a Kolumbiai Köztársaság között létrejött, a Kolumbiai Köztársaságnak az Európai Unió válságkezelési műveleteiben való részvétele kereteinek meghatározásáról szóló, 2014. augusztus 5-én aláírt megállapodás (4) hatálybalépésétől függően kerül sor.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 5. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt az Unió védelmi vonatkozású határozatainak és fellépéseinek kidolgozásában és végrehajtásában,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A PBB elfogadja és jelentősnek ítéli a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) Kolumbia által felajánlott hozzájárulást.

(2)   Kolumbia mentesül az Atalanta költségvetéséhez való pénzügyi hozzájárulás alól.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. február 24-én.

a Politikai és Biztonsági Bizottság részéről

az elnök

W. STEVENS


(1)  HL L 301., 2008.11.12., 33. o.

(2)  HL L 112., 2009.5.6., 9. o.

(3)  A Politikai és Biztonsági Bizottság Atalanta/2/2014 határozata (2014. április 29.) a harmadik államoknak a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) való hozzájárulása elfogadásáról és az ATALANTA/3/2009 határozat módosításáról (2014/244/KKBP) (HL L 132., 2014.5.3., 63. o.).

(4)  HL L 251., 2014.8.23., 8. o.