27.2.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 56/75


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS (YUTP) 2015/317,

annettu 24 päivänä helmikuuta 2015,

kolmansien valtioiden osallistumisen hyväksymisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta) (ATALANTA/2/2015)

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 38 artiklan kolmannen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin sotilasoperaatiosta, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä, 10 päivänä marraskuuta 2008 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2008/851/YUTP (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

ottaa huomioon osallistujien komitean perustamisesta Euroopan unionin sotilasoperaatiolle, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta), 21 päivänä huhtikuuta 2009 tehdyn poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätöksen ATALANTA/3/2009 (2009/369/YUTP) (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto on valtuuttanut yhteisen toiminnan 2008/851/YUTP 10 artiklan 2 kohdan nojalla poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) tekemään asiaankuuluvat päätökset kolmansien valtioiden osallistumisehdotusten hyväksymisestä.

(2)

PTK teki 29 päivänä huhtikuuta 2014 päätöksen ATALANTA/2/2014 (3), jolla muutettiin päätöstä ATALANTA/3/2009.

(2)

EU:n operaation komentajan 24 päivänä lokakuuta 2014 antaman Kolumbian osallistumista koskevan suosituksen ja Euroopan unionin sotilaskomitean 22 päivänä tammikuuta 2015 antamien neuvojen perusteella Kolumbian osallistuminen olisi hyväksyttävä.

(3)

Kolumbian osallistuminen edellyttää, että 5 päivänä elokuuta 2014 allekirjoitettu Euroopan unionin ja Kolumbian tasavallan välinen sopimus puitteiden luomisesta Kolumbian tasavallan osallistumiselle Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin (4) tulee voimaan.

(4)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 5 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu niiden unionin päätösten ja toimien valmisteluun ja täytäntöönpanoon, joilla on merkitystä puolustuksen alalla,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Hyväksytään Kolumbian osallistuminen Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta), ja osallistuminen katsotaan merkittäväksi.

2.   Kolumbia vapautetaan suorittamasta rahoitusosuutta Atalanta-operaation talousarvioon.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 24 päivänä helmikuuta 2015.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

W. STEVENS


(1)  EUVL L 301, 12.11.2008, s. 33.

(2)  EUVL L 112, 6.5.2009, s. 9.

(3)  Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös Atalanta/2/2014, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2014, kolmannen valtion osallistumisen hyväksymisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta) ja päätöksen ATALANTA/3/2009 muuttamisesta (2014/244/YUTP) (EUVL L 132, 3.5.2014, s. 63).

(4)  EUVL L 251, 23.8.2014, s. 8.