27.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 56/75


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/317 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 24 февруари 2015 година

относно приемане приноса на трета държава към военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta) (ATALANTA/2/2015)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 38, трета алинея от него,

като взе предвид Съвместно действие 2008/851/ОВППС на Съвета от 10 ноември 2008 г. относно военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (1), и по-специално член 10 от него,

като взе предвид Решение ATALANTA/3/2009 на Комитета по политика и сигурност от 21 април 2009 г. относно създаването на Комитет на участващите държави във военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta) (2009/369/ОВППС) (2),

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 10, параграф 2 от Съвместно действие 2008/851/ОВППС Съветът упълномощава Комитета по политика и сигурност (КПС) да взема съответните решения относно приемането на предложения принос от трети държави.

(2)

На 29 април 2014 г. КПС прие Решение ATALANTA/2/2014 (3), с което измени Решение ATALANTA/3/2009.

(3)

След отправената на 24 октомври 2014 г. препоръка на командващия операцията на ЕС за принос от Колумбия и дадения на 22 януари 2015 г. съвет от Военния комитет на Европейския съюз, приносът от Колумбия следва да бъде приет.

(4)

Участието на Колумбия е в зависимост от влизането в сила на споразумението между Европейския съюз и Република Колумбия за създаване на рамка за участието на Република Колумбия в операциите на Европейския съюз за управление на кризи (4), подписано на 5 август 2014 г.

(5)

В съответствие с член 5 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в изготвянето и изпълнението на решения и действия на Съюза, свързани с въпросите на отбраната,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Приносът от Колумбия за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta), се приема и се счита за съществен.

2.   Колумбия се освобождава от финансови вноски за бюджета на Atalanta.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 24 февруари 2015 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

W. STEVENS


(1)  ОВ L 301, 12.11.2008 г., стр. 33.

(2)  ОВ L 112, 6.5.2009 г., стр. 9.

(3)  Решение Atalanta/2/2014 на Комитета по политика и сигурност от 29 април 2014 г. относно приемане на приноса на трета държава към военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta) и за изменение на Решение ATALANTA/3/2009 (2014/244/ОВППС) (ОВ L 132, 3.5.2014 г., стр. 63).

(4)  ОВ L 251, 23.8.2014 г., стр. 8.