15.5.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 130/17


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 443/2013 VAN DE COMMISSIE

van 7 mei 2013

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), en met name artikel 9, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, dienen bepalingen voor de indeling van de in de bijlage bij onderhavige verordening vermelde goederen te worden vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke EU-wetgeving is vastgesteld met het oog op de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer.

(3)

Volgens deze algemene regels dienen de in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen te worden ingedeeld onder de in kolom 2 vermelde GN-code om de in kolom 3 genoemde redenen.

(4)

Er dient te worden bepaald dat een door de douane van een lidstaat afgegeven bindende tariefinlichting inzake de indeling van goederen in de gecombineerde nomenclatuur die in strijd is met deze verordening, door de houder van die inlichting nog drie maanden mag worden gebruikt op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (2).

(5)

Het Comité douanewetboek heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code.

Artikel 2

Op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 kan een door de douane van een lidstaat afgegeven bindende tariefinlichting die in strijd is met onderhavige verordening, nog voor een periode van drie maanden worden gebruikt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 mei 2013.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Algirdas ŠEMETA

Lid van de Commissie


(1)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

(2)  PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.


BIJLAGE

Omschrijving

Indeling

(GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Een product in de vorm van hapklare boogjes, op smaak gebracht met kaas en samengesteld uit maïsmeel, plantaardige olie, kaaspoeder (gistextract, kleurstoffen), melkpoeder, zout, zetmeel en dextrose.

Het product wordt vervaardigd uit gedroogde, geplette maïs (maïsmeel) dat is bevochtigd met water (6 % - 9 %). Het water wordt als hulpstof toegevoegd. Het mengsel gaat onder hoge druk en hoge temperatuur in een extrusiemachine. De pasta zet uit als hij atmosferische druk bereikt.

Het extrusieproces vindt plaats bij 150 °C. Na de extrusie wordt het product bij een temperatuur van 120° - 130 °C in een elektrische droger gedroogd en licht geroosterd. Vervolgens wordt het in een draaiende trommel geplaatst waar het bedekt wordt met een mengsel van olie en droge waren.

Het product wordt opgemaakt voor de verkoop in het klein in pakken met een nettogewicht van 34 g tot 450 g.

1904 10 10

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 1904, 1904 10 en 1904 10 10.

Aangezien het product uit onder druk en hitte geëxtrudeerde maïspasta wordt verkregen, wordt het geacht door poffen te zijn verkregen. Daarom wordt het product aangemerkt als graanpreparaat verkregen door poffen of door roosteren van granen of graanproducten in de zin van onderverdeling 1904 10 (zie ook de GS-toelichtingen op post 1904, letter (A)).

Indeling onder post 1905 is uitgesloten aangezien het product noch uit deeg wordt gemaakt noch verder wordt verhit (zie ook de GS-toelichting op post 1904, letter (A), vijfde alinea).

Het product moet daarom onder GN-code 1904 10 10 worden ingedeeld.