25.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 137/9


A BIZOTTSÁG 780/2006/EK RENDELETE

(2006. május 24.)

a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet VI. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló, 1991. június 24-i 2092/91/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke második francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2092/91/EGK rendelet 5. cikke (8) bekezdésének értelmében a rendelet VI. mellékletének A. és B. szakaszában meg kell állapítani az adott cikk (3) bekezdésének c) és d) pontjában, valamint (5a) bekezdésének d) és e) pontjában említett összetevők és anyagok kimerítő jegyzékét. Ezen összetevők és anyagok használatának feltételei pontosíthatók.

(2)

A 2092/91/EGK rendeletben foglalt ökológiai állattartásra és állati termékekre vonatkozó szabályok bevezetésére hivatkozva szükséges e jegyzékek kiigazítása annak érdekében, hogy felvételre kerüljenek az állati eredetű összetevőket tartalmazó, emberi fogyasztásra szánt termékek feldolgozásához használt anyagok.

(3)

Szükséges olyan adalékanyagok meghatározása is, amelyek felhasználhatók a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet (2) hatálya alá nem tartozó gyümölcsborok készítéséhez.

(4)

A 2092/91/EGK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2092/91/EGK rendelet 14. cikkében felállított bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2092/91/EGK rendelet VI. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. december 1-jetől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 24-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 198., 1991.7.22., 1. o. A legutóbb a 699/2006/EK rendelettel (HL L 121., 2006.5.6., 36. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb a 2165/2005/EK rendelettel (HL L 345., 2005.12.28., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 2092/91/EGK rendelet VI. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az „ÁLTALÁNOS ALAPELVEK” címsor alatti szöveg a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az A., B. és C. szakaszban szerepelnek mindazon összetevők és technológiai segédanyagok, amelyek az alapvetően egy vagy több növényi és/vagy állati eredetű összetevőből álló, e rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti élelmiszerek előállításában felhasználhatók, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet (1) hatálya alá tartozó borok kivételével.

Az ökológiai termelési módra való utalással ellátott állati eredetű termékek, amelyeket a 780/2006/EK bizottsági rendelet (2) alkalmazása előtt jogszerűen állítottak elő, a készletek kimerüléséig forgalomba hozhatók.

b)

A második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Ha egy élelmiszer növényi vagy állati eredetű összetevőkből áll, a 95/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 3. cikkében megállapított szabályokat kell alkalmazni.

A nátrium-nitrit és a kálium-nitrát A.1. alszakaszba történő felvételét 2007. december 31. előtt felül kell vizsgálni ezen adalékanyagok használatának korlátozása vagy visszavonása érdekében.

2.

Az A. szakasz a következőképpen módosul:

a)

Az A.1. alszakasz helyébe a következő szöveg lép:

„A.1.   Élelmiszer-adalékanyagok, beleértve a hordozóanyagokat

Kód

Név

Növényi eredetű élelmiszerek előállítása

Állati eredetű élelmiszerek előállítása

Különleges feltételek

E 153

Növényi szén

 

X

Hamuval borított kecskesajt

Morbier sajt

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

 

X

Red Leicester sajt

Double Gloucester sajt

Scottish cheddar sajt

Mimolette sajt

E 170

Kalcium-karbonát

X

X

Nem használható színezékként vagy a termékek kalciummal való feldúsításához

E 220

vagy

Kén-dioxid

X

X

Gyümölcsborokban (5) cukor hozzáadása nélkül (beleértve az almabort és a körtebort) vagy mézsörben:

50 mg (4)

A cukor hozzáadásával készült almaborhoz vagy körteborhoz vagy sűrített gyümölcsléhez erjesztést követően:

100 mg (4)

E 224

Kálium-metabiszulfit

X

X

E 250

vagy

Nátrium-nitrit

 

X

Húsipari termékek (8)

Az E 250 esetében: az indikatív beviteli mennyiség NaNO2-ben kifejezve: 80 mg/kg

Az E 252 esetében: az indikatív beviteli mennyiség NaNO3-ban kifejezve: 80 mg/kg

Az E 250 esetében: a maximális maradványmennyiség NaNO2-ben kifejezve: 50 mg/kg

Az E 252 esetében: az indikatív maradványmennyiség NaNO3-ban kifejezve: 80 mg/kg

E 252

Kálium-nitrát

 

X

E 270

Tejsav

X

X

 

E 290

Szén-dioxid

X

X

 

E 296

Almasav

X

 

 

E 300

Aszkorbinsav

X

X

Húsipari termékek (7)

E 301

Nátrium-aszkorbát

 

X

Húsipari termékek nitritekkel vagy nitrátokkal (7)

E 306

Tokoferol kivonat

X

X

Antioxidáns zsírokhoz és olajokhoz

E 322

Lecitin

X

X

Tejtermékek (7)

E 325

Nátrium-laktát

 

X

Tejalapú és húsipari termékek

E 330

Citromsav

X

 

 

E 331

Nátrium-citrátok

 

X

 

E 333

Kalcium-citrátok

X

 

 

E 334

Borkősav (L(+)–)

X

 

 

E 335

Nátrium-tartarátok

X

 

 

E 336

Kálium-tartarátok

X

 

 

E 341 (i)

Monokalcium-foszfát

X

 

Élesztőpor önmagától megkelő liszthez

E 400

Alginsav

X

X

Tejalapú termékek (7)

E 401

Nátrium-alginát

X

X

Tejalapú termékek (7)

E 402

Kálium-alginát

X

X

Tejalapú termékek (7)

E 406

Agar-agar

X

X

Tejalapú és húsipari termékek (7)

E 407

Karragenát

X

X

Tejalapú termékek (7)

E 410

Szentjánoskenyérmag-liszt

X

X

 

E 412

Guar gumi

X

X

 

E 414

Gumiarábikum

X

X

 

E 415

Xantángumi

X

X

 

E 422

Glicerin

X

 

Növényi kivonatokhoz

E 440 (i)

Pektin

X

X

Tejalapú termékek (7)

E 464

Hidroxi-propil-metil-cellulóz

X

X

Kapszulhéj anyaga

E 500

Nátrium-karbonátok

X

X

„Dulce de leche” (6) és savanyú vajkrém (7)

E 501

Kálium-karbonátok

X

 

 

E 503

Ammónium-karbonátok

X

 

 

E 504

Magnézium-karbonátok

X

 

 

E 509

Kalcium-klorid

 

X

Tejalvasztás

E 516

Kalcium-szulfát

X

 

Hordozóanyag

E 524

Nátrium-hidroxid

X

 

A »Laugengebäck« felületi kezelése

E 551

Szilícium-dioxid

X

 

Fűszernövények és fűszerek összecsomósodása elleni anyag

E 553b

Zsírkő

X

X

Húsipari termékek bevonóanyaga

E 938

Argon

X

X

 

E 939

Hélium

X

X

 

E 941

Nitrogén

X

X

 

E 948

Oxigén

X

X

 

b)

Az A.4. alszakasz helyébe a következő szöveg lép:

„A.4.   Mikroorganizmus-készítmények

Az élelmiszergyártásban szokásosan használt bármely mikroorganizmus-készítmény, a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) szerinti géntechnológiával módosított mikroorganizmusok kivételével.

c)

A következő A.6. alszakasszal egészül ki:

„A.6.   Egyes színezékek használata a termékek lebélyegzésére

Abban az esetben, ha a tojáshéjak bélyegzésére színezékeket használnak, a 94/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (10) 2. cikkének (9) bekezdését kell alkalmazni.

3.

A B. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„B. SZAKASZ –   A 2092/91/EGK RENDELET 5. CIKKE (3) BEKEZDÉSÉNEK d) PONTJÁBAN ÉS 5. CIKKE (5a) BEKEZDÉSÉNEK e) PONTJÁBAN EMLÍTETT TECHNOLÓGIAI SEGÉDANYAGOK ÉS EGYÉB, ÖKOLÓGIAI ELJÁRÁSSAL ELŐÁLLÍTOTT MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ ÖSSZETEVŐK FELDOLGOZÁSA SORÁN HASZNÁLHATÓ TERMÉKEK

Név

Növényi eredetű élelmiszerek előállítása

Állati eredetű élelmiszerek előállítása

Különleges feltételek

Víz

X

X

A 98/83/EK tanácsi irányelv (12) szerinti ivóvíz

Kalcium-klorid

X

 

Alvasztóanyag

Kalcium-karbonát

X

 

 

Kalcium-hidroxid

X

 

 

Kalcium-szulfát

X

 

Alvasztóanyag

Magnézium-klorid

X

 

Alvasztóanyag

Kálium-karbonát

X

 

Szőlő szárítása

Nátrium-karbonát

X

 

Cukorgyártás

Citromsav

X

 

Olajgyártás és keményítő hidrolízise

Nátrium-hidroxid

X

 

Cukorgyártás

Olajgyártás repceolajból (Brassica spp)

Kénsav

X

 

Cukorgyártás

Izopropanol (propán-2-ol)

X

 

A cukor előállításának kristályosítási eljárásában; a 88/344/EGK tanácsi irányelv rendelkezéseinek betartásával, a 2006.12.31-éig tartó időszakban

Szén-dioxid

X

X

 

Nitrogén

X

X

 

Etanol

X

X

Oldószer

Csersav

X

 

Szűrési segédanyag

Ovalbumin

X

 

 

Kazein

X

 

 

Zselatin

X

 

 

Halenyv

X

 

 

Növényi olajok

X

X

Kenő, tapadásgátló vagy habosodásgátló anyag

Szilícium-dioxid gél vagy kolloid oldat

X

 

 

Aktív szén

X

 

 

Zsírkő

X

 

 

Bentonit

X

X

Kolloid anyag mézsörhöz (11)

Kaolin

X

X

Propolisz (11)

Diatomaföld

X

 

 

Perlit

X

 

 

Dióhéj

X

 

 

Rizsliszt

X

 

 

Méhviasz

X

 

Tapadásgátló anyag

Karnaubaviasz

X

 

Tapadásgátló anyag


(1)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o.

(2)  HL L 137., 2006.5.25., 9 o.”

(3)  HL L 61., 1995.3.18., 1. o.”

(4)  minden forrásból elérhető maximális szintek, SO2 mg/l-ben kifejezve

(5)  Ebben az összefüggésben a »gyümölcsbor« olyan bor, amely szőlőtől eltérő gyümölcsből készült.

(6)  A »Dulce de leche« vagy a »Confiture de lait« cukrozott, sűrített tejből készült lágy, zamatos, barna krémet jelöl

(7)  A korlátozás csak az állati termékekre vonatkozik.

(8)  Ez az adalékanyag csak akkor használható, ha az illetékes hatóságnak kielégítő módon bebizonyították, hogy nem létezik ugyanolyan egészségügyi garanciákat és/vagy a termék sajátos jellemzőinek fenntartását biztosító technológiai alternatíva.”

(9)  HL L 106., 2001.4.17., 1. o.”

(10)  HL L 237., 1994.9.10., 13. o.”

(11)  A korlátozás csak az állati termékekre vonatkozik.

Mikroorganizmus- és enzimkészítmények:

Minden olyan mikroorganizmus- és enzimkészítmény, amelyet szokásosan az élelmiszergyártás során technológiai segédanyagként használnak, a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok és a 2001/18/EK irányelv szerinti »géntechnológiával módosított szervezetekből« származó enzimek kivételével.

(12)  HL L 330., 1998.12.5., 32. o.”