03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

83


32002D0153


L 050/98

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 20 februarie 2002

privind unele măsuri de protecție împotriva febrei aftoase în Regatul Unit, de abrogare a Deciziei 2001/740/CE și de modificare, pentru a opta oară, a Deciziei 2001/327/CE

[notificată cu numărul C(2002) 557]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2002/153/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în comerțul intracomunitar cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 92/118/CEE (2), în special articolul 10,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (3), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 92/118/CEE, în special articolul 9,

întrucât:

(1)

Decizia 2001/740/CE a Comisiei (4), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2002/48/CE (5), privește unele măsuri de protecție împotriva febrei aftoase în Regatul Unit.

(2)

Comisia adoptă Decizia 2001/304/CE (6), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2002/49/CE (7), privind marcarea și utilizarea anumitor produse animale, coroborată cu Decizia 2001/172/CE a Comisiei (8) privind unele măsuri de protecție împotriva febrei aftoase în Regatul Unit.

(3)

Decizia 2001/327/CE a Comisiei (9), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2001/904/CE (10), privește restricțiile referitoare la circulația animalelor din speciile sensibile în ceea ce privește febra aftoasă.

(4)

Directiva 64/433/CEE a Consiliului (11), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 95/23/CE (12), privește problemele de sănătate animală în comerțul cu carne proaspătă.

(5)

Directiva 94/65/CE a Consiliului (13) stabilește cerințele aplicabile producției și introducerii pe piață a cărnii tocate și a preparatelor din carne.

(6)

Directiva 91/495/CE a Consiliului (14), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 94/65/CE, privește problemele de sănătate animală și publică referitoare la producția și introducerea pe piață a cărnii de iepure și a cărnii de vânat de crescătorie.

(7)

Directiva 80/215/CEE a Consiliului (15), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare a Austriei, Finlandei și Suediei, privește problemele de sănătate animală în comerțul intracomunitar cu produse pe bază de carne.

(8)

Directiva 77/99/CEE a Consiliului (16), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/76/CE a Consiliului (17), privește problemele de sănătate animală în comerțul intracomunitar cu produse din carne.

(9)

În conformitate cu rezoluția XVII „Redobândirea statutului de țară membră indemnă de febră aftoasă”, adoptată de Comitetul internațional al Oficiului Internațional de Epizootii cu ocazia celei de-a 65-a sesiuni generale (mai 1997), Comisia OIE pentru febra aftoasă și alte epizootii, după examinarea documentelor referitoare la eradicarea febrei aftoase înaintate de delegatul Regatului Unit, a reatribuit acestei țări la data de 22 ianuarie 2002 statutul anterior de țară indemnă de febră aftoasă în care vaccinarea nu este practicată.

(10)

De aceea, este necesar să se abroge Decizia 2001/740/CE privind unele măsuri de protecție împotriva febrei aftoase în Regatul Unit.

(11)

Cu toate acestea, este necesar să se adopte dispoziții pentru a garanta că anumite tipuri de carne și anumite produse din carne aflate în prezent în stoc, care au fost produse în perioada epidemiei și care nu îndeplinesc criteriile de sănătate animală aplicabile comerțului intracomunitar, nu vor fi comercializate decât pe teritoriul Marii Britanii.

(12)

Pentru ca dispozițiile Deciziei 2001/327/CE să se aplice și comerțului cu ovine și caprine originare sau provenind din Marea Britanie după data la care Decizia 2001/1740/CE va fi abrogată, este necesar să se modifice Decizia 2001/327/CE în consecință.

(13)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent veterinar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Regatul Unit ia toate măsurile pentru ca tipurile de carne definite la alineatul (2), care aparțin speciei bovină, ovină, caprină sau porcină sau altor biongulate și care îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile definite la alineatul (3), să nu fie expediate către alte state membre.

(2)   Carnea menționată la alineatul (1) cuprinde „carnea proaspătă” în sensul Directivei 64/433/CEE sau 91/495/CEE și „carnea tocată sau preparatele” în sensul Directivei 94/65/CE.

(3)   Nu poate fi admisă în comerțul intracomunitar carnea care:

(a)

nu este eligibilă pentru comerțul intracomunitar în conformitate cu măsurile comunitare de protecție împotriva febrei aftoase în Regatul Unit în vigoare între data de 21 februarie 2001 și data intrării în vigoare a prezentei decizii;

(b)

poartă marca de sănătate stabilită de Decizia 2001/304/CE a Comisiei.

Articolul 2

(1)   Regatul Unit ia toate măsurile pentru ca produsele din carne care aparțin speciei bovină, ovină, caprină sau porcină sau altor biongulate și care îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile definite la alineatul (2) să nu fie expediate către alte state membre.

(2)   Nu pot fi admise în comerțul intracomunitar produsele din carne care:

(a)

au fost obținute din carne îndeplinind cel puțin una dintre condițiile definite la articolul 1 alineatul (3);

(b)

nu sunt eligibile pentru comerțul intracomunitar în conformitate cu măsurile comunitare de protecție împotriva febrei aftoase în Regatul Unit în vigoare între data de 21 februarie 2001 și data intrării în vigoare a prezentei decizii;

(c)

poartă marca de sănătate stabilită de Decizia 2001/304/CE a Comisiei.

(3)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică produselor din carne care sunt conforme cu cerințele de sănătate publică stabilite de Directiva 77/99/CEE și care au fost supuse unuia dintre tratamentele menționate la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 80/215/CEE sau care au fost supuse în timpul preparării lor, integral și uniform, unui pH mai mic de 6.

Articolul 3

Decizia 2001/740/CE se abrogă.

Articolul 4

În teza introductivă din articolul 2 alineatul (1) din Decizia 2001/327/CE a Comisiei, termenii „și din Decizia 2001/740/CE a Comisiei” se elimină.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 februarie 2002.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(2)  JO L 62, 15.3.1993, p. 49.

(3)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(4)  JO L 277, 20.10.2001, p. 30.

(5)  JO L 21, 24.1.2002, p. 28.

(6)  JO L 104, 13.4.2001, p. 6.

(7)  JO L 21, 24.1.2002, p. 30.

(8)  JO L 62, 2.3.2001, p. 22.

(9)  JO L 115, 25.4.2001, p. 12.

(10)  JO L 335, 19.12.2001, p. 21.

(11)  JO L 121, 29.7.1964, p. 2012/64.

(12)  JO L 243, 11.10.1995, p. 7.

(13)  JO L 368, 31.12.1994, p. 10.

(14)  JO L 268, 24.9.1991, p. 41.

(15)  JO L 47, 21.2.1980, p. 4.

(16)  JO L 26, 31.1.1977, p. 85.

(17)  JO L 10, 16.1.1998, p. 25.