11.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 300/36


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. november 7.)

az Anoplophora chinensis (Forster) Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének megelőzését célzó sürgősségi intézkedésekről

(az értesítés a C(2008) 6631. számú dokumentummal történt)

(2008/840/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének harmadik mondatára,

mivel:

(1)

A 2000/29/EK irányelv I. melléklete A. részének I. szakaszában az Anoplophora malasiaca (Forster) és az Anoplophora chinensis (Thomson) is szerepel a felsorolásban. A legújabb tanulmányok szerint a két elnevezés gyakorlatilag egyetlen károsítószervezet-fajtát takar. E határozat alkalmazásában ezért helyénvaló egységesen az Anoplophora chinensis (Forster) felülvizsgált, tudományos elnevezést alkalmazni az említett mellékletben szereplő Anoplophora malasiaca (Forster) és Anoplophora chinensis (Thomson) esetében.

(2)

A 2000/29/EK irányelv értelmében amennyiben egy tagállam megítélése szerint fennáll annak a veszélye, hogy területére behurcolják az említett irányelv I. vagy II. mellékletében felsorolt vagy nem felsorolt valamely károsító szervezetet, illetve az elterjed a területén, átmenetileg további intézkedéseket foganatosíthat e veszély elleni védekezés céljából.

(3)

Olaszország 2007. november 23-án tájékoztatta a Bizottságot és a többi tagállamot, hogy az Anoplophora chinensis (Forster) Lombardia régióban számos gazdanövényen való megjelenése miatt 2007. november 9-én további intézkedéseket fogadott el e szervezet Olaszország területére történő további behurcolásának, illetve területén történő elterjedésének megelőzése érdekében.

(4)

Miután Hollandiában különböző gazdanövényeken észlelték az Anoplophora chinensis (Forster) előfordulását, a Bizottság és a tagállamok 2008. január 21-én tájékoztatást kaptak az említett szervezet hollandiai felszámolását célzó intézkedésekről.

(5)

Nemrégiben harmadik országokból származó, ültetésre alkalmas több Acer spp. növényszállítmányt feltartóztattak az Anoplophora chinensist (Forster) jelenléte miatt. Jelenleg nincsenek érvényben különleges követelmények e károsító szervezetre vonatkozóan sem az Acer spp. növények, sem a harmadik országokból vagy a Közösségből származó, az említett károsító szervezetre legérzékenyebb más növények esetében.

(6)

Hollandia 2008-ban az Anoplophora chinensisre (Forster) vonatkozó károsszervezet-kockázati elemzést jelentetett meg, mely megállapította, hogy rendkívül nagy a valószínűsége a szervezet Közösségen belüli megjelenésének, ami számos gazdanövény esetében feltehetően jelentős gazdasági károkat okoz.

(7)

Sürgősségi intézkedéseket kell tehát hozni az Anoplophora chinensis (Forster) Közösségbe történő behurcolása és Közösségen belüli elterjedése ellen. Az intézkedéseket bárhonnan származó olyan növények jegyzékére kell alkalmazni (a továbbiakban: meghatározott növények), melyek tudvalevőleg az Anoplophora chinensis (Forster) gazdanövényei és melyek esetében a legnagyobb a fertőzés kockázata.

(8)

A meghatározott növények behozatalát illetően intézkedéseket kell meghatározni harmadik országokban való termesztésük és a Közösségbe történő belépésük ellenőrzése tekintetében. Intézkedéseket kell meghatározni a Közösség azon területeiről származó, meghatározott növények termesztésére, szállítására és ellenőrzésére, melyek esetében megerősítették az Anoplophora chinensis (Forster) jelenlétét.

(9)

Részletes intézkedéseket kell meghatározni a Közösség azon területein, melyek esetében megerősítették az Anoplophora chinensis (Forster) jelenlétét, vagyis a fertőzött körzetekben. Az említett körzetekben megfelelő intézkedéseket szükséges bevezetni a szervezet felszámolása, illetve előfordulásának fokozott ellenőrzése céljából. Az ilyen területeket körülvevő körzetekben, vagyis a pufferzónákban fokozottan ellenőrizni kell a szervezet előfordulását. A szervezetnek a Közösség valamely területén való első észlelésekor csökkenthető a pufferzóna mérete annak érdekében, hogy jobban figyelembe lehessen venni az alacsonyabb terjedési kockázatot.

(10)

Valamennyi tagállamban felmérést kell végezni a gazdanövényeken az Anoplophora chinensis (Forster) jelenlétének, illetve annak az ellenőrzésére, hogy a szóban forgó szervezet továbbra sem észlelhető-e.

(11)

Helyénvaló ezen intézkedéseket 2009. május 31-ig felülvizsgálni, melynek során figyelembe kell venni, hogy milyen mértékben állnak rendelkezésre – egy vegetációs időszakot követően – azoknak a tagállamok által végzett hatósági felméréseknek és vizsgálatoknak az eredményei, melyekre a sürgősségi intézkedések szerint a Közösségbe behozott és Közösségen belül szállított meghatározott növények esetében került sor.

(12)

A tagállamoknak az e határozatnak való megfelelés érdekében szükség esetén módosítaniuk kell jogszabályaikat.

(13)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növényegészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)

„meghatározott növények”: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp. és Ulmus spp. ültetésre szánt növények, a vetőmag kivételével;

b)

„termőhely”: a FAO növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó 5. számú nemzetközi szabványban (2) meghatározott termőhely.

2. cikk

A meghatározott növények behozatala

Az olyan harmadik országokból származó meghatározott növények, melyekben tudvalevőleg jelen van az Anoplophora chinensis (Forster), csak a következő esetekben hozhatók be a Közösségbe:

a)

ha megfelelnek az I. melléklet 1. szakaszának 1. pontjában szereplő különleges behozatali követelményeknek;

b)

ha a 2000/29/EK irányelv 13a. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül a Közösségbe történő belépésükkor az illetékes hatósági szerv e határozat I. melléklete I. szakaszának 2. pontja szerint megvizsgálja, hogy jelen van-e bennük az Anoplophora chinensis (Forster) és megállapítja, hogy nincsenek a szervezet előfordulására utaló jelek.

3. cikk

A meghatározott növények Közösségen belüli szállítása

A Közösségen belül, az 5. cikk szerint elhatárolt területekről származó meghatározott növények csak abban az esetben szállíthatók a Közösségen belül, ha eleget tesznek az I. melléklet II. szakaszának 1. pontjában meghatározott feltételeknek.

A 2. cikkel összhangban az olyan harmadik országokból behozott meghatározott növények, melyekben tudvalevőleg jelen van az Anoplophora chinensis (Forster), csak abban az esetben szállíthatók a Közösségen belül, ha eleget tesznek az I. melléklet II. szakaszának 2. pontjában meghatározott feltételeknek.

4. cikk

Felmérések

A tagállamok éves hatósági felméréseket végeznek az Anoplophora chinensis (Forster) területükön való jelenlétének vagy a gazdanövények említett szervezettel való fertőzöttsége jeleinek megállapítása érdekében.

A 2000/29/EK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül e felmérések eredményeiről, és az e határozat 5. cikkében említett elhatárolt területek jegyzékéről és körülhatárolásáról minden évben április 30-ig értesítést kell küldeni a Bizottságnak és a többi tagállamnak.

5. cikk

Elhatárolt területek

Amennyiben a 4. cikkben említett felmérések eredményei megerősítik az Anoplophora chinensis (Forster) jelenlétét egy területen, vagy más módon kimutatható a szervezet jelenléte, a tagállamok elhatárolt területeket jelölnek ki, melyek fertőzött körzetből és pufferzónából állnak a II. melléklet 1. szakaszának megfelelően.

A tagállamok hatósági intézkedéseket foganatosítanak az elhatárolt területeken a II. melléklet 2. szakaszának megfelelően.

6. cikk

Megfelelés

A tagállamok meghoznak minden intézkedést az e határozatnak való megfelelés érdekében, és szükség esetén módosítják az Anoplophora chinensis (Forster) behurcolása és elterjedése elleni védelem érdekében elfogadott intézkedéseiket oly módon, hogy az említett intézkedések megfeleljenek e határozatnak. Ezekről az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

7. cikk

Felülvizsgálat

Ezt a határozatot legkésőbb 2009. május 31-jéig felül kell vizsgálni.

8. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 7-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2)  Növény-egészségügyi kifejezések glosszáriuma – ISPM 5. számú referenciaszabvány, a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény Titkársága, Róma.


I. MELLÉKLET

A 2. ÉS 3. CIKKBEN EMLÍTETT SÜRGŐSSÉGI INTÉZKEDÉSEK

I.   Különleges behozatali követelmények

(1)

A 2000/29/EK irányelv III. melléklete A. részének 9., 16. és 18. pontjában, valamint IV. melléklete A. része I. szakaszának 14., 15., 17., 18., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 32.1., 32.3., 33., 34., 36.1., 39., 40., 43., 44. és 46. pontjában felsorolt rendelkezések sérelme nélkül az olyan harmadik országokból származó meghatározott növényeket, melyekben tudvalevőleg jelen van az Anoplophora chinensis (Forster), az említett irányelv 13. cikke (1) bekezdésének megfelelően bizonyítványnak kell kísérnie, mely tartalmazza a „Kiegészítő nyilatkozat” rovatban, hogy:

a)

a növényeket egész életciklusuk alatt a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete által – az adott növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban – kártevőmentesnek nyilvánított területen lévő termőhelyen termesztették. A kártevőmentes terület nevét a „származási hely”rovatban kell feltüntetni, vagy

b)

a növényeket az exportot megelőzően legalább két éven keresztül – a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban – Anoplophora chinensistől (Forster) mentesnek nyilvánított termőhelyen termesztették:

i.

melyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete nyilvántartásba vett és felügyel, továbbá

ii.

melyet évente kétszer, megfelelő időpontban elvégzett hatósági vizsgálatnak vetettek alá az Anoplophora chinensis (Forster) előfordulására utaló jelek kimutatására, azonban nem találtak a szervezetre utaló jeleket, továbbá

iii.

ha a növényeket olyan helyen termesztették,

ahol teljes volt a fizikai védelem az Anoplophora chinensis (Forster) behurcolása ellen, vagy

ahol megfelelő megelőző kezelések alkalmazására került sor és melyet egy legalább két km kiterjedésű pufferzóna vett körül, melyben évente, megfelelő időpontokban felméréseket végeztek az Anoplophora chinensis (Forster) jelenlétének vagy jeleinek kimutatására. Ha kimutatják az Anoplophora chinensis (Forster) jeleit, azonnali felszámolási intézkedéseket kell hozni a pufferzóna kártevőmentességének visszaállítása érdekében, továbbá

iv.

ahol a növényszállítmányokat közvetlenül az exportot megelőzően alaposan megvizsgálták – különös tekintettel a növénygyökerekre és -szárakra – az Anoplophora chinensis (Forster) jelenlétének kimutatása céljából. Adott esetben e vizsgálat megsemmisítéssel járó mintavételt is magában foglalhat.

(2)

Az 1. pont szerint behozott meghatározott növényeket alaposan meg kell vizsgálni a belépési ponton vagy rendeltetési helyen a 2004/103/EK bizottsági irányelvnek (1) megfelelően. Az alkalmazott vizsgálati módszerek biztosítják az Anoplophora chinensis (Forster) bármely jelének kimutatását, különösen a növénygyökerekben és -szárakban. Adott esetben e vizsgálat megsemmisítéssel járó mintavételt is magában foglalhat.

II.   A szállítás feltételei

(1)

A Közösségen belüli elhatárolt területekről származó meghatározott növények csak abban az esetben szállíthatók a Közösségen belül, ha a 92/105/EGK bizottsági irányelvnek (2) megfelelően kitöltött és kiadott növényútlevél kíséri őket, és ha a növényeket a szállítást megelőzően legalább két éven keresztül olyan termőhelyen termesztették,

i.

melyet nyilvántartásba vettek a 92/90/EGK bizottsági irányelvnek (3) megfelelően, továbbá

ii.

melyet évente kétszer, megfelelő időpontokban elvégzett, alapos hatósági vizsgálatnak vetettek alá az Anoplophora chinensis (Forster) előfordulására utaló jelek kimutatására, azonban nem találtak a szervezetre utaló jeleket; adott esetben e vizsgálat megsemmisítéssel járó mintavételt is magában foglalhat, valamint

iii.

ha a növényeket olyan helyen termesztették,

ahol teljes volt a fizikai védelem az Anoplophora chinensis (Forster) behurcolása ellen, vagy

ahol megfelelő megelőző kezelések alkalmazására került sor és melyet egy legalább két km-es kiterjedésű pufferzóna vett körül a fertőzött körzet határán túl, melyben évente, megfelelő időpontokban hatósági felméréseket végeztek az Anoplophora chinensis (Forster) jelenlétének vagy jeleinek kimutatására. Ha kimutatják az Anoplophora chinensis (Forster) jeleit, azonnali felszámolási intézkedéseket kell hozni a pufferzóna kártevőmentességének visszaállítása érdekében.

(2)

Az olyan harmadik országokból származó meghatározott növények, melyekben tudvalevőleg jelen van az Anoplophora chinensis (Forster) az I. szakasznak megfelelően, csak abban az esetben szállíthatók a Közösségen belül, ha az 1. pontban említett növényútlevél kíséri őket.


(1)  HL L 313., 2004.10.12., 16. o.

(2)  HL L 4., 1993.1.8., 22. o.

(3)  HL L 344., 1992.11.26., 38. o.


II. MELLÉKLET

AZ 5. CIKKBEN EMLÍTETT SÜRGŐSSÉGI INTÉZKEDÉSEK

1.   Elhatárolt területek kialakítása

a)

Az 5. cikkben említett elhatárolt területek a következő részekből állnak:

i.

fertőzött körzet, melyben megerősítették az Anoplophora chinensis (Forster) jelenlétét, és mely magában foglal minden, az Anoplophora chinensis (Forster) által okozott tüneteket mutató növényt, és adott esetben valamennyi, az ültetés idején ugyanahhoz a tételhez tartozó valamennyi növényt,

ii.

pufferzóna, mely a fertőzött terület határán túl legalább két km-es körzetben helyezkedik el.

b)

Az a) pontban említett körzetek pontos körülhatárolása szilárd tudományos elveken, az Anoplophora chinensis (Forster) biológiáján, a fertőzöttség mértékén, a meghatározott növények érintett területen való konkrét megoszlásán és a károsító szervezet megjelenésére utaló bizonyítékokon alapul. A szervezetnek valamely területen való első észlelésekor, egy felmérést követően, a pufferzóna mérete a fertőzött körzet határán túl legalább egy km-re csökkenthető.

c)

Amennyiben megerősítik az Anoplophora chinensis (Forster) jelenlétét a fertőzött körzeten kívül, ennek megfelelően meg kell változtatni az elhatárolt területek körülhatárolását, vagy azonnali felszámolási intézkedéseket kell hozni a pufferzóna kártevőmentességének visszaállítása érdekében.

d)

Amennyiben a 2b. pontban említett éves felmérések alapján négy évig nem mutatják ki az Anoplophora chinensist (Forster) egy adott elhatárolt területen, ezen elhatárolást meg kell szüntetni, és a 2. pontban említett intézkedésekre a továbbiakban nincs szükség.

2.   Intézkedések az elhatárolt területeken

Az 5. cikkben említett, az elhatárolt körzetekben végrehajtandó hatósági intézkedéseknek legalább a következőket kell tartalmazniuk:

a)

az Anoplophora chinensis (Forster) felszámolását célzó, megfelelő intézkedések a fertőzött területen, beleértve a fertőzött, illetve az Anoplophora chinensis (Forster) jeleit mutató növények – beleértve a gyökereket is – kivágását és megsemmisítését minden évben április 30-ig;

b)

A fertőzött körzetben és a pufferzónában az Anoplophora chinensis (Forster) jelenlétének fokozott ellenőrzése olyan vizsgálatok révén, melyeket évente, megfelelő időpontokban végeznek a szervezet gazdanövényein.