16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/4


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 13. novembrī iesniedza Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) – Český telekomunikační úřad/T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.

(Lieta C-508/14)

(2015/C 056/05)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Nejvyšší správní soud

Pamatlietas puses

Prasītājs: Český telekomunikační úřad

Atbildētājas: T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.

Pārējie lietas dalībnieki: O2 Czech Republic a.s. (do 20. června 2014 nazývána Telefónica Czech Republic, a.s.), UPC Česká republika, s.r.o.

Prejudiciālie jautājumi:

1)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/22/EK (1) par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (turpmāk tekstā – “direktīva”) 12. un 13. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tur ietvertais jēdziens “neto izmaksas” saistībā ar šī pakalpojuma sniegšanu liedz pakalpojuma sniedzēja gūto “samērīgo peļņu” iekļaut šī pakalpojumu konstatēto neto izmaksu summā?

2)

Ja atbilde uz 1) jautājumu ir apstiprinoša, vai šīm direktīvas normām (12. un 13. pantam) ir tieša iedarbība?

3)

Ja direktīvas 12. un 13. pantam ir tieša iedarbība, vai uz šo tiešo iedarbību var atsaukties attiecībā pret sabiedrību, kurā dalībvalstij pieder (atrodas tās kontrolē) 51 % šīs sabiedrības akciju – šajā gadījumā attiecībā uz O2 Czech Republic a. s. (vai to var uzskatīt par “valsts uzņēmumu”)?

4)

Ja atbildes uz 1) – 3) jautājumu ir apstiprinošas, vai direktīvu var piemērot arī [tiesiskajām] attiecībām, kas radušās laika posmā pirms Čehijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai (no 2004. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim)?


(1)  OV L 108, 51. lpp.