4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/28


2009. május 4-én benyújtott kereset — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

(C-154/09. sz. ügy)

2009/C 153/52

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: P. Guerra e Andrade és A. Nijenhuis meghatalmazottak)

Alperes: Portugál Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság — mivel nem ültette át megfelelően a nemzeti jogba az egyetemes szolgáltató vagy szolgáltatók kijelölését szabályozó rendelkezéseket, vagy egyébként nem biztosította e rendelkezések alkalmazását a gyakorlatban — nem teljesítette a 2002/22/EK irányelv (1) 3. cikkének (2) bekezdéséből és 8. cikkének (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

kötelezze a Portugál Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az elektronikus hírközlésről szóló portugál törvény (a 2004. február 10-i 5. sz. törvény) a közszolgáltatást, a közszolgáltatás kizárólagos koncesszióját vagy a vonatkozó jogokat és kötelezettségeket 2025-ig fenntartja a hírközlés közszolgáltatása koncessziójának jogosultja, a PT Comunicações S.A. számára.

A Bizottság szerint az elektronikus hírközlésről szóló portugál törvény zavaros, inkoherens és nem következetes az egyetemes szolgáltatásért felelős vállalkozás kijelölésének vonatkozásában.

Következésképpen, a portugál állam az egyetemes szolgáltatásért felelős vállalkozást vagy vállalkozásokat nem hatékony, tárgyilagos, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárással jelölte ki, amint azt a 2002/22 irányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírja a 3. cikk (2) bekezdésével összefüggésben.


(1)  Az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlament és tanácsi irányelv (Egyetemes szolgáltatási irányelv) (HL L 108., 51. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet 29. kötet 367. o.)