4.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 153/28


Kanne 4.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Portugalin tasavalta

(Asia C-154/09)

2009/C 153/52

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: P. Guerrra e Andrade ja A. Nijenhuis)

Vastaaja: Portugalin tasavalta

Vaatimukset

Yhteisöjen tuomioistuimen on todettava, että Portugalin tasavalta ei ole noudattanut direktiivin 2002/22/EY (1) 3 artiklan 2 kohdan ja 8 artiklan 2 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole saattanut voimaan kansallisessa oikeusjärjestyksessään niitä yhteisön oikeuden sääntöjä, joilla säännellään yleispalvelun tarjoajan tai tarjoajien nimeämistä ja koska joka tapauksessa se ei ole käytännössä varmistanut näiden sääntöjen soveltamista

Portugalin tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Sähköisistä palveluista annetussa Portugalin laissa nro 121 (laki nro 5/2004, 10.2.2004) pysytetään vuoteen 2025 asti voimassa julkinen palvelu, julkisen palvelun yksinoikeudella tapahtuva myöntäminen tai sitä vastaavat oikeudet ja velvollisuudet, ja julkisen palvelun konsessionsaajana on PT Comunicaçoes S.A.

Komission mukaan tämä Portugalin laki on epäselvä, epäjohdonmukainen ja ristiriitainen niiltä osiltaan, jotka koskevat yleispalvelun tarjoamisesta vastuussa olevien yritysten nimeämistä.

Tästä seuraa, ettei Portugalin tasavalta ole nimennyt yleispalvelun tarjoamisesta vastuussa olevaa tai olevia yritystä tai yrityksiä tehokkaiden, puolueettomien, avointen ja syrjimättömien nimeämismekanismien mukaisesti siten kuin direktiivin 2002/22 8 artiklan 2 kohdassa ja 3 artiklan 2 kohdassa säädetään.


(1)  Yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi) 7.3.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY (EUVL L 108, s. 51).