16.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/38


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 510/2012

af 15. juni 2012

om ændring af forordning (EF) nr. 1238/95 for så vidt angår fastsættelsen af ansøgningsgebyr til EF-sortsmyndigheden

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse (1), særlig artikel 113,

efter høring af EF-sortsmyndighedens administrationsråd, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1238/95 af 31. maj 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 for så vidt angår fastsættelsen af gebyrer til EF-sortsmyndigheden (2) fastsættes de gebyrer, der skal betales til EF-sortsmyndigheden (»sortsmyndigheden«), og gebyrernes størrelse.

(2)

Sortsmyndighedens reserve er nået op på et niveau, som overstiger det beløb, der er nødvendigt for at fastholde et balanceret budget og sikre dens fortsatte drift. Derfor bør ansøgningsgebyret nedsættes.

(3)

Forordning (EF) nr. 1238/95 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Sortsbeskyttelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1238/95 affattes således:

»1.   En ansøger om EF-sortsbeskyttelse (»ansøgeren«) betaler et ansøgningsgebyr på 650 EUR for behandlingen af ansøgningen som nævnt i grundforordningens artikel 113, stk. 2, litra a).«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juni 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1.

(2)  EFT L 121 af 1.6.1995, s. 31.