4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/16


A Bíróság (hetedik tanács) 2009. május 14-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

(C-390/08. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - Környezetvédelem - 280/2004/EK határozat - A Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtása - Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését és/vagy korlátozását célzó nemzeti intézkedések - A megkövetelt információk közlésének elmulasztása)

2009/C 153/32

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: U. Wölker és J.-P. Keppenne meghatalmazottak)

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség (képviselő: C. Schiltz meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — Az üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszerről és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló, 2004. február 11-i 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak (HL L 49., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 8. kötet, 57. o.) a 280/2004/EK határozat végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2005. február 10-i 2005/166/EK bizottsági határozat (HL L 55., 57. o.) 8., 9., 10. és 11. cikkével összefüggésben értelmezett 3. cikkének (2) bekezdése alapján megkövetelt információk előírt határidőn belüli közlésének elmulasztása — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nemzeti szintű előrejelzésére, és e kibocsátások csökkentése és/vagy korlátozása érdekében hozott intézkedésekre vonatkozó információk

Rendelkező rész

1)

A Luxemburgi Nagyhercegség — mivel 2007. március 15-ig nem közölte az üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszerről és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló, 2004. február 11-i 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a 280/2004 határozat végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2005. február 10-i 2005/166/EK bizottsági határozat 8., 9., 10. és 11. cikkével összefüggésben értelmezett 3. cikkének (2) bekezdése alapján megkövetelt információkat — nem teljesítette az említett rendelkezésekből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Luxemburgi Nagyhercegséget kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 285., 2008.11.8.