22.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 138/36


Последна публикация на документи COM, различни от законодателните предложения, и законодателни предложения, приети от Комисията

(2007/C 138/11)

ОВ C 126, 7.6.2007 г.

Преглед на предишните публикации:

ОВ C 78, 11.4.2007 г.

ОВ C 332, 30.12.2006 г.

ОВ C 317, 23.12.2006 г.

ОВ C 303, 13.12.2006 г.

ОВ C 225, 19.9.2006 г.

ОВ C 184, 8.8.2006 г.