22.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 138/31


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter

(2007/C 138/10)

XA-nummer: XA 53/07

Medlemsstat: Det Forenede Kongerige

Region: England

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed: Cross Compliance Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Retsgrundlag: Ordningen er ikke lovfæstet. Landbrugsloven af 1986 (afsnit 1) er retsgrundlaget for, at staten kan sørge for rådgivning i forbindelse med landbrugsvirksomhed.

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: 1. juli 2007 — 30. juni 2008: 400 000 GBP

Maksimal støtteintensitet: Støtteintensiteten er 100 %.

Gennemførelsestidspunkt: Ordningen iværksættes den 1. juli 2007.

Støtteordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: Ordningen begynder den 1. juli 2007. Den gælder indtil den 30. juni 2008. Den sidste ansøgningsdag er den 15. september 2007. Den sidste betaling finder sted den 30. november 2007.

Støttens formål: Sektorudvikling. Programmet er for erhvervsaktive landbrugere. Formålet med programmet, der består af en række workshops på bedrifterne, markvandringer, hjælpetjenester og netsteder, er at give landbrugere, deres rådgivere og maskinstationejere en klar og målrettet vejledning i lovfæstede forvaltningskrav (FLK) og kravene til god landbrugs- og miljøtilstand (GLMS), og hvad de betyder for bedriftsforvaltningen. Det vil øge fagligheden i sektoren.

Støtten udbetales i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006, og de støtteberettigede omkostninger udgøres af udgifterne til tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsesprogrammer. Der vil ikke blive foretaget direkte betalinger til modtagerne.

Berørte sektorer: Ordningen gælder for virksomheder, der kun beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter.

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten: Den ansvarlige myndighed for støtteordningen er:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Det organ, der forvalter ordningen, er:

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

Cambs CB2 8DR

United Kingdom

Websted: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidCrossCompliance.pdf

Klik på »Cross Compliance«. Man kan også gå via Det Forenede Kongeriges centrale websted om statsstøtte til landbruget

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Andre oplysninger: Nærmere oplysninger om, hvad der kan ydes støtte til, og om reglerne for ordningen kan findes på ovenstående internetadresser.

Underskrevet og dateret på vegne af Department for Environment, Food and Rural Affairs (den ansvarlige myndighed)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

XA-nummer: XA 54/07

Medlemsstat: Det Forenede Kongerige

Region: Purbeck

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed: Purbeck Natural Landscape Programme

Retsgrundlag: Ved »The National Heritage Act 1980« oprettedes fonden »The National Heritage Memorial Fund« (det engelske program for beskyttelse af kulturarven). Loven er ændret gentagne gange, hovedsageligt ved »The National Heritage Act« fra 1997 og »The National Lottery Act« fra 1993 og 1998.

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden:

Kilde

2007-2008

2008-2009

Kapitalstøtte til traditionelle landskaber

Frome Valley-projektet

634 200 GBP

15 000 GBP

Purbeck Ridge-projektet

41 277 GBP

4 600 GBP

Subtotal

105 427 GBP

19 600 GBP

Teknisk støtte til traditionelle landskaber

Rådgivning (inkl. gennemførlighedsstudier)

73 400 GBP

12 400 GBP

Bevarelse, uddannelse og begivenheder

2 350 GBP

550 GBP

Subtotal

75 750 GBP

12 950 GBP

I alt

181 177 GBP

32 550 GBP

Maksimal støtteintensitet: Ordningen består af tre foranstaltninger: anlægsarbejder og teknisk bistand. Støtteintensiteten for den tekniske bistand vil i overensstemmelse med artikel 15 være 100 %. Den maksimale støtteintensitet for anlægsarbejderne vil være 100 %, når der er ydet tilskud til bevarelse af uproduktive kulturværdier. Imidlertid nedsættes den maksimale tilskudssats i overensstemmelse med satserne i artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006, når støtten er produktiv. Hvis støtten udbetales efter artikel 4, vil den maksimale støtteintensitet være 40 % af den støtteberettigede investering.

Gennemførelsestidspunkt: Ordningen iværksættes den 30. april 2007.

Støtteordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: Ordningen begynder den 30. april 2007. Den gælder indtil den 1. november 2009. Den sidste betaling vil finde sted den 30. november 2009.

Støttens formål: Bevarelse af kulturarven — Ordningens hovedmålsætning er at forbedre og sikre Purbecks forskellige rige habitater gennem bevarelsen af traditionelle landskaber og værdier, specielt Frome-dalen og Purbeck Ridge.

For så vidt angår ordningens anlægsarbejder, vil de støtteberettigede omkostninger være de faktisk påløbne udgifter til anlægsarbejder med henblik på bevarelse af traditionelle landskaber. Dette er i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 1857/2006. For de anlægsarbejder, der kræver investeringer i landbrugsbedrifter for at bistå med kvægdriften i forbindelse med bevarelsesforanstaltningerne, vil de støtteberettigede omkostninger være 40 % af de faktisk påløbne udgifter til anlægsarbejder med henblik på bevarelse og forbedring af det naturlige miljø. Dette er i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 1857/2006.

For så vidt angår ordningens tekniske bistand, vil de støtteberettigede omkostninger være de faktisk påløbne udgifter til uddannelse af landbrugere og landbrugsmedhjælpere, specielt udgifterne til tilrettelæggelsen af uddannelsesprogrammet og konsulenttjenester. Støtten vil blive ydet i form af tjenesteydelser på præferencevilkår — der vil ikke blive tale om direkte betaling af penge til producenter, hvilket er i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006.

Berørte sektorer: Ordningen gælder for produktion af landsprodukter.

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

Purbeck District Council

Westport House

Worgret Road

Wareham

Dorset BH20 4PP

United Kingdom

Websted: Den fulde tekst til ordningens kriterier og betingelser findes på internetadressen

http://www.purbeck.gov.uk/docs/Purbeck%20natural%20landscape.doc

Der findes også oplysninger om ordningen på Defra-webstedet om statsstøttespørgsmål på internetadressen

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Andre oplysninger: —

Underskrevet og dateret på vegne af Department for Environment, Food and Rural Affairs (den ansvarlige myndighed)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Sag nr.: XA 55/07

Medlemsstat: Tyskland

Region: Saarland

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: retningslinjer for fremme af afsætning af økologiske og regionalt producerede produkter

Retsgrundlag: Richtlinie zur Förderung der Vermarktung von ökologisch und regional erzeugten Produkten

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: 250 000 EUR

Maksimal støtteintensitet: 50-100 % (ingen støtte til udgifter i forbindelse med forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter)

Gennemførelsesdato:

Ordningens eller den individuelle støttes varighed:

Målet med støtten: Fremme af afsætningen af økologiske og regionalt prodcuerede produkter jf. artikel 14 og 15.

Det er principielt kun følgende dokumenterede udgifter, der er støtteberettigede, nemlig udgifter til:

I forbindelse med litra e) til h) gives der kun støtte til udgifter til tjenesteydelser, som leveres af tredjemand, hhv. der gives ikke støtte til investeringsudgifter.

Der kan ydes støtte til brugt udstyr og maskiner, hvis de ikke er ældre end ét år hhv. ikke er afskrevet. Der må ikke være givet støtte til de brugte maskiner og udstyr.

Der kan ikke ydes støtte til egne personaleudgifter, selvudførte ydelser og udgifter til reservedele og reparationer.

Berørt(e) sektor(er): Økologiske og regionalt producerede produkter

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Ministerium für Umwelt

Keplerstraße 18

D-66117 Saarbrücken

Internetadresse: http://www.saarland.de/22497.htm

Andre oplysninger: Yderligere oplysninger fås hos: Ministerium für Umwelt

Referat B/1, Dorothee Wehlen (sagbehandler)

d.wehlen@umwelt.saarland.de

Sag nr.: XA 60/07

Medlemsstat: Det Forenede Kongerige

Region: England

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Farm Health Planning Cattle Initiative 2007-2008.

Retsgrundlag: Administrativ ordning. Afdeling 1 i Agriculture Act 1986 indeholder hjemmel til, at staten kan yde rådgivning i forbindelse med enhver landbrugsaktivitet.

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: 5. maj 2007 — 31. marts 2008: 1,6 millioner GBP

Maksimal støtteintensitet: Støtteintensiteten er 100 %.

Gennemførelsesdato: Ordningen starter den 5. maj 2007.

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: Ordningen gælder indtil den 31. marts 2008. Sidste frist for udbetaling af støtte er den 30. juni 2008.

Målet med støtten: Teknisk bistand. Uddannelse og rådgivning til landbrugere inden for proaktiv bedriftssundhedsplanlægning med det formål at højne standarden for dyresundhed og -velfærd og vise, at det er bedre at forebygge end at helbrede, når det gælder dyresygdomme.

Der kan ydes støtte til omkostninger i forbindelse med tilrettelæggelsen af uddannelsesprogrammer og konsulenttjenester i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006.

Berørt(e) sektor(er): Ordningen gælder for landbrugsvirksomheder, der beskæftiger sig med kvægopdræt.

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

1A Page Street

London SW1P 4PQ

United Kingdom

Netsted: ww.defra.gov.uk/animalh/ahws/fhp/cattle/initiative.html

Alternativt kan der søges oplysninger på Det Forenede Kongeriges netsted for landbrugsstøtte på: www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm. Klik på linket 'Farm Health Planning Cattle Initiative 2007-2008.

Andre oplysninger: Støtten ydes i form af tjenester, og der udbetales ingen midler direkte til landbrugerne.

Andre virksomheder end landbrugere, der beskæftiger sig med bedriftssundhedsplanlægning (bedriftsrådgivere og dyrlæger) kan komme i betragtning til uddannelse og konsulentbistand. Denne støtte ydes i henhold til forordning (EF) 1998/2006 om de minimis-støtte.

Sag nr.: XA 61/07

Medlemsstat: Republikken Litauen

Region: —

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Retsgrundlag: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 159 »Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo«

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 160 »Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo«

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: Det forventede årlige budget er på 5 millioner LTL (1,45 millioner EUR med den officielle vekselkurs).

Maksimal støtteintensitet: For hvert projekt højst 40 % af de støtteberettigede udgifter.

Gennemførelsesdato:

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: Indtil den 31. december 2013

Støttens formål: Støtte til små og mellemstore virksomheder. Støtte ifølge denne ordning ydes til investeringer i landbrugsbedrifter.

Formålet med ordningen er at skabe mere fordelagtige lånevilkår og dermed bidrage til at fremme investeringer i landdistrikter.

Ordningen er udformet i overensstemmelse med artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006.

En del af renteudgifterne refunderes, hvis de støtteberettigede projektudgifter falder ind under følgende kategorier:

Berørt(e) sektor(er): Primærproduktion af landbrugsprodukter

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Websted: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3406&langparam=LT

http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3408&langparam=LT

Andre oplysninger: Statsstøttens intensitet vil blive beregnet efter den metode, der er anmeldt til Kommissionen, og som den godkendte i beslutningerne vedrørende statsstøtteforanstaltningerne N 114/05 »Parama kreditų palūkanoms kompensuoti« (beslutning K(2006) 6786), N 112/05 »Parama žemės pirkimui« (beslutning K(2006) 5704), N 371/05 »Parama panaudotos linų sektoriaus technikos pirkimui« (beslutning K(2006) 6867).

Sag nr.: XA 62/07

Medlemsstat: Republikken Litauen

Region: —

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams

Retsgrundlag: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 161 »Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo«

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: Det forventede årlige budget er på 7,5 millioner LTL (2,18 millioner EUR med den officielle vekselkurs).

Maksimal støtteintensitet: For hvert projekt højst 40 % af de støtteberettigede udgifter.

Gennemførelsesdato:

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: Indtil den 31.12.2013

Støttens formål: Støtte til små og mellemstore virksomheder.

Støtte ifølge denne ordning ydes til investeringer i landbrugsbedrifter.

Formålet med ordningen er at skabe mere fordelagtige lånevilkår og dermed bidrage til at fremme investeringer i landdistrikter.

Ordningen er udformet i overensstemmelse med artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006.

I stedet for de garantier, der er ydet af den litauiske garantifond for landbrugslån, kan lånmodtagerne betale fonden et garantibeløb (på op til 7 % af garantibeløbet). Modtagere af garantilån kan få en del af garantibeløbet refunderet (80 %).

En del af renteudgifterne refunderes, hvis de støtteberettigede projektudgifter falder ind under følgende kategorier:

Berørt(e) sektor(er): Primærproduktion af landbrugsprodukter

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Websted: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3407&langparam=LT

Andre oplysninger: Statsstøttens intensitet vil blive beregnet efter den metode, der er anmeldt til Kommissionen, og som den godkendte i beslutningerne vedrørende statsstøtteforanstaltningerne N 114/05 »Parama kreditų palūkanoms kompensuoti« (beslutning K(2006) 6786), N 112/05 »Parama žemės pirkimui« (beslutning K(2006) 5704), N 371/05 »Parama panaudotos linų sektoriaus technikos pirkimui« (beslutning K(2006) 6867).