22.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 138/31


Обобщени сведения, които държавите-членки съобщават във връзка с държавната помощ, предоставена по реда на Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО за държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат, преработват и търгуват със селскостопански продукти

(2007/C 138/10)

Номер ХА: XA 53/07

Държава-членка: Обединеното кралство

Регион: Англия

Наименование на схемата за помощ или име на предприятието, което получава индивидуална помощ: Cross Compliance Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Правно основание: Схемата е доброволна. Раздел 1 от Закона за селското стопанство от 1986 г. (The Agriculture Act 1986, section 1) определя правното основание за осигуряване на консултантски услуги от страна на държавната администрация във връзка с всички селскостопански дейности.

Планирани годишни разходи по схемата или общ размер на индивидуална помощ, предоставена на предприятието: 1 юли 2007 г.-30 юни 2008 г.: 400 000 GBP

Максимален интензитет на помощта: Интензитетът на помощта е 100 %.

Дата на привеждане в действие: Схемата ще започне да се изпълнява от 1 юли 2007 г.

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: Схемата ще започне да се изпълнява от 1 юли 2007 г. и ще приключи на 30 юни 2008 г. Крайният срок за подаване на заявления е 15 септември 2007 г. Последното плащане ще се извърши на 30 ноември 2007 г.

Цел на помощта: Развитие на отрасъла. Това е програма за действащи селскостопански производители. Целта на програмата, състояща се от поредица от работни срещи в стопанства, посещения на стопанства, телефонна линия за помощ и интернет страница, е да предостави на селскостопанските производители, на техните съветници и фирмите-изпълнителки в селскостопанския сектор ясно и целенасочено ръководство за това какви са условията на законоустановените изисквания за управление (ЗИУ) и на доброто селскостопанско и екологично състояние (ДСЕС) и какви задължения поставят те за управлението на стопанствата. Това ще увеличи професионализма в сектора.

Помощта ще бъде изплащана в съответствие с член 15 от Регламент (ЕO) № 1857/2006 и допустимите разходи ще бъдат разходи по организацията и осъществяването на обучения. Няма да бъдат извършвани преки плащания на бенефициера.

Засегнат(и) сектор(и): Схемата се прилага спрямо предприятия, които произвеждат единствено селскостопански продукти.

Наименование и адрес на органа, предоставящ помощта: Законов орган, отговарящ за помощта, е:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Организация, ръководеща схемата:

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

Cambs CB2 8DR

United Kingdom

Интернет адрес: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidCrossCompliance.pdf

Щракнете върху „Cross Compliance“. Можете също да посетите директно главната интернет страница, посветена на селскостопанските помощи в Обединеното кралство:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Други данни: Допълнителна и по-подробна информация относно изискванията за допускане и правилата на схемата може да намерите на посочените по-горе интернет адреси.

Подпис и дата от името на Министерството на околната среда, храните и въпросите на селските райони (компетентен орган в Обединеното Кралство)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Номер ХА: XA 54/07

Държава-членка: Обединеното кралство

Регион: Purbeck

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството, което получава индивидуална помощ: Purbeck Natural Landscape Programme

Правно основание: Със Закона за националното наследство от 1980 г. (National Heritage Act 1980) се създава фонд, наречен Мемориален фонд за националното наследство (National Heritage Memorial Fund — NHMF). В него са направени няколко поправки, главно чрез Закона за националното наследство от 1997 г. (National Heritage Act 1997) и Закона за националната лотария от 1993 г. и 1998 г. (National Lottery Act 1993 and 1998).

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, отпусната на дружеството:

Източник

2007-2008 г.

2008-2009 г.

Основна помощ за традиционен ландшафт

Проект Фроум Вали

634 200 GBP

15 000 GBP

Проект Пърбек Ридж

41 277 GBP

4 600 GBP

Междинна сума

105 427 GBP

19 600 GBP

Техническа помощ за традиционен ландшафт

Консултации (включително проучване на възможността за реализиране)

73 400 GBP

12 400 GBP

Обучение и събития, свързани със съхранението

2 350 GBP

550 GBP

Междинна сума

75 750 GBP

12 950 GBP

Общо

181 177 GBP

32 550 GBP

Максимален интензитет на помощта: Схемата включва 2 мерки: основни подобрения и техническа помощ. Съгласно член 15 интензитетът на мярката за техническа помощ ще бъде 100 %. Максималният интензитет на помощта за основни подобрения ще бъде 100 %, когато се отпускат безвъзмездни средства за съхранение на непроизводствени обекти, които са част от наследството. Въпреки това, максималната стойност на безвъзмездните средства ще бъде намалена в съответствие с процентите, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията, когато помощта е производствена. Ако помощта се изплаща в съответствие с член 4, максималният интензитет на изплатената помощ ще възлиза на 40 % от допустимата за финансиране инвестиция.

Дата на привеждане в действие: Схемата ще бъде задействана на 30 април 2007 г.

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: Схемата е започне да се прилага а 30 април 2007 г. и ще приключи на 1 ноември 2009 г. Последното плащане ще бъде направено на 30 ноември 2009 г.

Цел на помощта: Съхранение на наследството —главната цел на схемата е да се подкрепи и помогне за подсигуряване на богатите и разнообразни хабитати в Пърбек чрез съхраняване на традиционния ландшафт и обекти, като това са основно Фроум Вали и Пърбек Ридж.

По отношение на основните подобрения, които са част от схемата, допустимите за финансиране разходи ще представляват действително направени разходи във връзка с основни подобрения, предназначени за съхранението на традиционния ландшафт. Последното е в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 1857/2006. За да може основните подобрения, за които са необходими инвестиции в земеделски предприятия, да спомогнат за отглеждане на добитъка от стадото за съхранение, допустимите за финансиране разходи ще възлизат на 40 % от разходите, направени във връзка с основните подобрения, предназначени за опазване и подобряване на природната среда. Последното е в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1857/2006.

По отношение на техническата помощ, която е част от схемата, допустими за финансиране разходи ще бъдат за обучение на земеделски стопани и работници, по-специално разходите за организиране на програма за обучение и консултантски услуги. Помощта ще бъде предоставена под формата на услуги с преференциални условия — в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 няма да има преки парични плащания на производители.

Засегнат(и) икономически сектор(и): Схемата се прилага за производството на всички селскостопански продукти.

Име и адрес на предоставящия орган:

Purbeck District Council

Westport House

Worgret Road

Wareham

Dorset BH20 4PP

United Kingdom

Интернет адрес: Можете да намерите пълния текст на критериите и условията по схемата на следния интернет адрес:

http://www.purbeck.gov.uk/docs/Purbeck%20natural%20landscape.doc

Друга възможност за намиране на информация по схемата е интернет сайтът на Defra на следния адрес:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Други сведения: —

Подпис и дата от името на Министерство на околната среда, храните и въпросите, свързани със селските райони (компетентен орган на Обединеното Кралство)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Номер ХА: XA 55/07

Държава-членка: Германия

Регион: Saarland

Наименование на схемата за помощ или име на предприятието, което получава индивидуална помощ: насоки за подпомагане на търговията с екологични и регионални продукти

Правно основание: Richtlinie zur Förderung der Vermarktung von ökologisch und regional erzeugten Produkten

Годишни разходи, планирани по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, отпусната на фирмата: 250 000 EUR

Максимален интензитет на помощта: 50-100 % (с изключение на помощите за разходи във връзка с преработването и търговията със селскостопански продукти)

Дата на изпълнение:

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ:

Цел на помощта: „Подпомагане на търговията с екологични и регионални продукти съгласно членове 14 и 15“.

По принцип допустими за финансиране са само доказани оперативни разходи за:

За мерките в букви д) до з) се възстановяват само разходи, възникнали чрез доставени от трета страна услуги, тоест инвестиционни разходи не могат да бъдат възстановявани.

Могат да се отпускат помощи за употребявани уреди и машини, които не са по-стари от 1 година или срокът им на амортизация не е изтекъл.

Не могат да бъдат възстановявани разходите на производителя за персонал, собствените разходи, както и разходи за резервни части и ремонти.

Засегнати икономически сектори: Екологични и регионални продукти

Наименование и адрес на органа, предоставящ помощта:

Ministerium für Umwelt

Keplerstraße 18

D-66117 Saarbrücken

Интернет адрес: http://www.saarland.de/22497.htm

Други сведения: За контакт: Ministerium für Umwelt

Referat B/1, Dorothee Wehlen (отговорно длъжностно лице)

d.wehlen@umwelt.saarland.de

Помощ №: XA 60/07

Държава-членка: Обединеното кралство

Регион: Англия

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството, което получава индивидуална помощ: Farm Health Planning Cattle Initiative 2007-2008

Правно основание: Схемата не е законово установена. Раздел 1 от Закона за селското стопанство от 1986 г. (The Agriculture Act 1986, section 1) определя правното основание за осигуряване на консултантски услуги от страна на държавната администрация във връзка с всички селскостопански дейности.

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, отпусната на дружеството: 5 май 2007 г.-31 март 2008 г.: 1,6 милиона GBP

Максимален интензитет на помощта: Интензитетът на помощта е 100 %

Дата на привеждане в действие: Схемата ще стартира на 5 май 2007 г.

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: Схемата ще приключи на 30 март 2008 г. Последната дата за извършване на плащания ще бъде 30 юни 2008 г.

Цел на помощта: Техническо съдействие Ще бъде предвидено обучение и консултация за проактивно здравно планиране, касаещо животните в селските стопанства, за да се подпомогнат стопаните в постигането на по-високи стандарти на здраве и благосъстояние на животните и да се покаже, че профилактиката е по-ефикасна от лечението при борбата с болестите по животните.

За допустими ще се считат разходите за организация на програми за обучение, както и за консултантски услуги в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006.

Засегнат/и икономически сектор/и: Схемата се прилага за стопанства, осъществяващи скотовъдна дейност.

Име и адрес на предоставящия орган:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

1A Page Street

London SW1P 4PQ

United Kingdom

Интернет адрес: ww.defra.gov.uk/animalh/ahws/fhp/cattle/initiative.html

Може да посетите и главната интернет страница на Обединеното кралство, посветена на държавните помощи за селското стопанство на адрес: www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm. Кликнете върху линка „Инициатива във връзка със здравното планиране, касаеща животните в селските стопанства 2007-2008 г.“

Други сведения: Помощта ще бъде предоставена под формата на услуги; Никакви суми няма да бъдат отпуснати пряко на селските стопани.

Обучението и консултациите ще са открити за занимаващи се със здравно планиране за животните, с изключение на селските стопани (напр. консултанти в областта на селското стопанство и ветеринари). Такава помощ ще бъде предоставена в съответствие с Регламент 1998/2006 относно помощта de minimis.

Помощ №: XA 61/07

Държава-членка: Република Литва

Регион: —

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството, което получава индивидуална помощ: Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Правно основание: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 159 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 160 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, отпусната на дружеството: Планираният годишен бюджет е 5 000 000 LTL (1,45 милиона EUR по официалния обменен курс).

Максимален интензитет на помощта: За всеки проект максималният интензитет на помощта е 40 % от допустимите разходи.

Дата на привеждане в действие:

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: До 31 декември 2013 г.

Цел на помощта: Помощ за малки и средни предприятия. Помощта, осигурена по тази схема, е помощ за инвестиране в земеделски стопанства.

Целта на тази схема е да създаде по-благоприятни условия за кредит като по този начин допринесе за насърчаване на инвестициите в земеделските райони.

Схемата е била разработена в съответствие с член 4 от Регламент (EO) № 1857/2006 на Комисията

Част от лихвите се възстановяват, когато допустимите разходи по проекта попадат в следните категории:

Засегнат/и икономически сектор/и: Първично производство на земеделски продукти.

Име и адрес на предоставящия орган:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Интернет адрес: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3406&langparam=LT

http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3408&langparam=LT

Други сведения: Интензитетът на държавната помощ ще бъде пресметнат съобразно метода, нотифициран на Комисията и одобрен от нея в решенията относно мерките за държавната помощ N 114/05 „Parama kreditų palūkanoms kompensuoti“ (Решение C(2006) 6786), N 112/05 „Parama žemės pirkimui“ (Решение C(2006) 5704), N 371/05 „Parama panaudotos linų sektoriaus technikos pirkimui“ (Решение C(2006) 6867).

Помощ №: XA 62/07

Държава-членка: Република Литва

Регион: —

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството, което получава индивидуална помощ: Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams

Правно основание: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 161 „Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, отпусната на дружеството: Планираният годишен бюджет е 7 500 000 LTL (2,18 милиона EUR по официалния обменен курс).

Максимален интензитет на помощта: За всеки проект максималния интензитет на помощта е 40 % от допустимите разходи.

Дата на привеждане в действие:

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: До 31.12.2013 г.

Цел на помощта: Помощ за малките и средни предприятия

Помощта, осигурена по тази схема, е помощ за инвестиране в земеделски стопанства.

Целта на схемата е да създаде по-благоприятни кредитни условия и така да допринесе за насърчаването на инвестициите в земеделските райони.

Схемата е разработена в съответствие с член 4 от Регламент (EO) № 1857/2006 на Комисията.

В замяна на гаранциите, дадени от Rural Credit Guarantee Fund Private Limited Liability Company, бенефициерите на кредити плащат на дружеството гарантирано плащане (до 7 % от гарантираната сума). На бенефициери на гарантирани кредити могат да бъдат възстановени част от гарантираните плащания (80 %).

Част от гарантираното плащане се възстановява, когато допустимите разходи по проекта попадат в следните категории:

Засегнат/и икономически сектор/и: Първично производство на земеделски продукти.

Име и адрес на предоставящия орган:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Интернет адрес: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3407&langparam=LT

Други сведения: Интензитетът на държавната помощ ще бъде пресметнат съобразно метода, нотифициран на Комисията и одобрен от нея в решенията относно мерките за държавната помощ N 114/05 „Parama kreditų palūkanoms kompensuoti“ (Решение C(2006) 6786), N 112/05 „Parama žemės pirkimui“ (Решение C(2006) 5704), and N 371/05 „Parama panaudotos linų sektoriaus technikos pirkimui“.