19.11.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 412/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1971 AL COMISIEI

din 13 septembrie 2021

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2070 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, definițiile și soluțiile IT care trebuie utilizate de către instituții pentru raportarea către Autoritatea Bancară Europeană și autoritățile competente în conformitate cu articolul 78 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (1), în special articolul 78 alineatul (8) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2070 al Comisiei (2) precizează cerințele de raportare impuse instituțiilor pentru a le permite autorităților competente să monitorizeze diferitele valori ponderate la risc ale expunerilor sau cerințele de fonduri proprii pentru expunerile ori tranzacțiile din portofoliul de referință care se bazează pe metodele interne ale instituțiilor respective și să evalueze metodele respective, astfel cum se prevede la articolul 78 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE (exercițiul de evaluare comparativă).

(2)

În ceea ce privește analiza riscului de credit, exercițiile anterioare de evaluare comparativă au evidențiat că există potențial de îmbunătățire atât a definiției portofoliilor de referință, cât și a instrucțiunilor de raportare. Pentru a promova o interpretare și o punere în aplicare coerente ale cerințelor de raportare la nivelul instituțiilor sunt necesare definiții și instrucțiuni clare, ceea ce, la rândul său, va conduce la o mai bună calitate a datelor și la valori de referință mai precise. În plus, exercițiile anterioare de evaluare comparativă au demonstrat că numărul de portofolii raportate și complexitatea acestora au reprezentat un impediment important în calea asigurării calității datelor raportate. Prin urmare, în scopul de a îmbunătăți calitatea datelor raportate și de a obține valori de referință mai precise, este necesară revizuirea portofoliilor de referință pe baza a trei principii esențiale, și anume reducerea numărului de portofolii de referință care trebuie raportate, simplificarea modului de concepere a portofoliilor de referință și necesitatea unor definiții stabile ale portofoliilor de referință.

(3)

Sugestiile și feedbackul din partea instituțiilor care au participat la exercițiile anterioare de evaluare comparativă a riscului de piață au arătat necesitatea modificării unora dintre definițiile instrumentelor pentru exercițiul privind riscul de piață, prevăzute în anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2070. În plus, definițiile instrumentelor pentru riscul de piață utilizează date care, în unele cazuri, trebuie actualizate anual.

(4)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare transmise Comisiei de către ABE.

(5)

ABE a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat potențialele costuri și beneficii aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(6)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2070 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2070 se modifică după cum urmează:

1.

anexa I se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament;

2.

anexa II se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament;

3.

anexa III se înlocuiește cu textul din anexa III la prezentul regulament;

4.

anexa IV se înlocuiește cu textul din anexa IV la prezentul regulament;

5.

anexa V se înlocuiește cu textul din anexa V la prezentul regulament;

6.

anexa VI se înlocuiește cu textul din anexa VI la prezentul regulament;

7.

anexa VII se înlocuiește cu textul din anexa VII la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 septembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 338.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2070 al Comisiei din 14 septembrie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, definițiile și soluțiile IT care trebuie utilizate de către instituții pentru raportarea către Autoritatea Bancară Europeană și autoritățile competente în conformitate cu articolul 78 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 328, 2.12.2016, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).


ANEXA I

„ANEXA I

Definirea portofoliilor de referință în scopul supravegherii

FORMULARE PENTRU EXPUNERI CU FRECVENȚĂ DE NERAMBURSARE SCĂZUTĂ

Numărul formularului

Codul formularului

Denumirea formularului/grupului de formulare

Denumirea scurtă

101

C 101.00

Definirea contrapărților portofoliului cu frecvență de nerambursare scăzută (LDP)

Contrapărți LDP

102

C 102.00

Definirea portofoliilor cu frecvență de nerambursare scăzută

Portofolii LDP

103

C 103.00

Definirea portofoliilor cu frecvență de nerambursare ridicată (HDP)

Portofolii HDP


C 101.00 – Definirea contrapărților portofoliului cu frecvență de nerambursare scăzută

Codul contrapărții

Identificatorul entității juridice (LEI)

Codul de înregistrare în registrul creditelor

Codul de înregistrare în registrul comerțului

Codul ISIN

Ticker Bloomberg

Denumire

Zona geografică

Denumirea portofoliului

Sectorul contrapărții

Tipul de expunere

Tipul de facilitate

Tipul de risc

Abordarea în materie de reglementare

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

LC_0000001_CT_FIRB

 

1040

58237v

 

0296104D AV EQUITY

ALPINE Bau GmbH

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000002_CT_FIRB

5299005VO3GJ18GL5F14

8670870

310593f

 

 

AMAG Austria Metall AG

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000003_CT_FIRB

549300VZKC61IR5U8G96

26972

50935f

AT0000730007

ANDR AV EQUITY

ANDRITZ AG

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000004_CT_FIRB

529900LMTI8YSE62EI88

 

 

 

LHA GF Equity

AUSTRIAN AIRLINES AG

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000005_CT_FIRB

5299004QD601B8U1HD44

131830

109445z

 

 

Austrian Gaming Industries GmbH

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000006_CT_FIRB

529900J7EWWGQ375DL84

2410

53507m

 

 

AVL List GmbH

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000007_CT_FIRB

 

226424

58036y

 

 

Bauunternehmung Granit Gesellschaft m.b.H.

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000008_CT_FIRB

 

160431

89102h

 

 

BENE AG

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000009_CT_FIRB

529900ZAFSOBVFCKF263

 

319670d

 

0456855D AV EQUITY

Benteler International Aktiengesellschaft

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000010_CT_FIRB

5299000SY4448XU04857

847216

86959g

 

 

CAG Holding GmbH

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000011_CT_FIRB

5299003V84MVB5A3C324

5762600

231192p

 

 

CARBONES HOLDING GMBH

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000012_CT_FIRB

529900G8XM6H1XVZBJ73

67504

99639d

 

 

Casinos Austria Aktiengesellschaft

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000013_CT_FIRB

529900VN62L73X2OJX85

5200326

212163f

 

 

conwert Immobilien Invest SE

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000014_CT_FIRB

 

7161956

270027z

 

 

DCM DECOmetal GmbH

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000015_CT_FIRB

 

76350

67493f

 

 

dm drogerie markt GmbH

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000016_CT_FIRB

5299002NFQKOBT1E8569

3570614

156765m

 

 

DO & CO Aktiengesellschaft

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000017_CT_FIRB

5299004ARAOQMGTWCI13

125709

70342w

 

 

Doppelmayr Seilbahnen GmbH

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000018_CT_FIRB

54930060U4XOVED1T359

 

 

 

 

OMV Gas Marketing & Trading GmbH

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000019_CT_FIRB

529900WJZJAEI0VBLP60

 

 

 

 

Egger Holzwerkstoffe GmbH

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000020_CT_FIRB

52990048A4N0S24VG982

159026

42973x

 

 

Eglo Leuchten GmbH

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000021_CT_FIRB

529900N8OA1GVSR5R946

30988

76532y

 

 

Energie AG Oberösterreich

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000022_CT_FIRB

529900BMPGUGAFYYAV45

6106

126805d

 

 

Energie Burgenland AG

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000023_CT_FIRB

529900WID59A60HHYX13

2795493

145825z

 

 

Erber Aktiengesellschaft

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000024_CT_FIRB

529900P4JZBFEVNEAE60

 

 

 

EVN AV Equity

EVN AG

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000025_CT_FIRB

 

9907106

347483f

 

 

Felbermayr Holding GmbH

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000026_CT_FIRB

549300FQ2ILBH7DJ6I45

1754530

42984m

 

 

Flughafen Wien Aktiengesellschaft

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000027_CT_FIRB

529900RJAN0LNMW7Q775

1312138

89381v

 

 

HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H.

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000028_CT_FIRB

5299000X53SAWQMDFF06

58114

26451z

 

 

Hofer Kommanditgesellschaft

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000029_CT_FIRB

 

1640348

47654f

 

 

Hyundai Import Gesellschaft m.b.H.

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000030_CT_FIRB

529900RQJADHH91ABP14

2777363

144991y

 

 

Infineon Technologies Austria AG

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000031_CT_FIRB

529900DSSMPIR6R3GO43

130311

64543t

 

 

J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000032_CT_FIRB

5299008ARRNJFPBNTM78

4155033

178368g

 

 

Kapsch BusinessCom AG

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000033_CT_FIRB

529900A9NX1TM65N4176

21369

99133i

 

 

KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000034_CT_FIRB

 

1376136

94579m

 

 

Leiner Immobilien GmbH

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000035_CT_FIRB

 

25798

32725a

 

 

Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H.

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000036_CT_FIRB

 

1216520

106825x

 

 

Management Trust Holding Aktiengesellschaft

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000037_CT_FIRB

529900JYVV57QBKV9G11

1991078

35673k

 

 

MFC Commodities GmbH

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000038_CT_FIRB

529900WFARKZGRCQ8652

 

 

 

 

MONTANA TECH COMPONENTS GMBH

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000039_CT_FIRB

213800CUWJ54846X6779

1760513

40450k

 

 

Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000040_CT_FIRB

529900UUANUJ60MNMX97

 

71396w

 

7716424Z AV EQUITY

ÖBB - Infrastruktur Aktiengesellschaft

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000041_CT_FIRB

529900UOHXZ1BIORCV04

6467385

248742y

 

 

ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000042_CT_FIRB

529900B76VL5KG71J029

6515541

250198p

 

 

ÖBB-Postbus GmbH

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000043_CT_FIRB

529900UZY47TEIFNF978

6496644

249666g

 

 

ÖBB-Produktion Gesellschaft mbH

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000044_CT_FIRB

549300V62YJ9HTLRI486

 

93363z

AT0000743059

OMV AV EQUITY

OMV Aktiengesellschaft

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000045_CT_FIRB

 

3512231

154148p

 

 

Österreichische Bundesforste AG

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000046_CT_FIRB

529900IFAV83BX8O1O91

526819

33393h

AT0000758305

PAL AV EQUITY

PALFINGER AG

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000047_CT_FIRB

 

957313

115289v

 

 

QuadraCir AG

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000048_CT_FIRB

5299000HTNHA5ACH9N32

1074393

56247t

 

495680Z AV EQUITY

Red Bull GmbH

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000049_CT_FIRB

529900ENFTO28GS3KF76

1813722

78563i

 

 

Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000050_CT_FIRB

5299005U4ZMMSYUJ5G02

7113951

267218v

 

 

ROXCEL Handelsgesellschaft m.b.H.

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000051_CT_FIRB

5493000C4S664YT7T556

38229

51350s

 

 

Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000052_CT_FIRB

549300XBCUMUR5CI0181

 

 

 

 

Sappi Papier Holding GmbH

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000053_CT_FIRB

5299002XAOMQWAIZMA51

271020

128056v

 

 

Schmid Industrieholding G.m.b.H.

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000054_CT_FIRB

52990021T5LVTQOGSU18

39594

60562m

 

 

Siemens Aktiengesellschaft Österreich

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000055_CT_FIRB

52990020WIPPT0HC0V31

 

 

 

 

Steinhoff Europe AG

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000056_CT_FIRB

529900TYYSRJH2VJSP60

421065

88983h

AT000000STR1

STR AV EQUITY

Strabag SE

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000057_CT_FIRB

529900BTWJ6SISLJ5854

5880980

235264b

 

 

SWARCO AG

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000058_CT_FIRB

529900SCL1LJL8PZNI48

501247

83175t

 

 

Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000059_CT_FIRB

529900V54UV5XQUK5S85

 

FN155563W

 

TKA AV Equity

Telekom Finanzmanagement GmbH

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000060_CT_FIRB

529900OOW8ELHOXWZP82

 

 

 

UN9 GS Equity

UNIQA Insurance Group AG

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Alte societăți financiare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000061_CT_FIRB

549300IFXHQIB5POT565

3734340

162844b

 

 

VAMED ENGINEERING GmbH & CO KG

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000062_CT_FIRB

5299006UDSEJCTTEJS30

45926

76023z

AT0000746409

VER AV EQUITY

VERBUND AG

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000063_CT_FIRB

529900ZAXBMQDIWPNB72

2147807

66209t

AT0000937503

VOE AV EQUITY

voestalpine AG

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000064_CT_FIRB

5299008VQJD65XCUPR16

1134770-5

HRA661038

 

6830553Z AV EQUITY

Voith Turbo GmbH & Co. KG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000065_CT_FIRB

529900VXIFBHO0SW2I31

46434

77676f

AT0000831706

WIE AV EQUITY

Wienerberger AG

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000066_CT_FIRB

529900OS67T49AW45S74

194255

121150m

 

665707Z AV EQUITY

WIENERBERGER FINANZ SERVICE GMBH

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Alte societăți financiare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000067_CT_FIRB

529900OJFTLS1RYWIF55

9565779

336561v

 

 

XXXLutz KG

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000068_CT_FIRB

529900IIODYNYAZ2ID26

 

 

 

 

ZUMTOBEL AG

AT

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000069_CT_FIRB

54930002QM8QVWM56E14

 

 

 

 

Amcor Ltd

AU

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000070_CT_FIRB

WZE1WSENV6JSZFK0JC28

 

 

 

BHP AU EQUITY

BHP Billiton Ltd

AU

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000071_CT_FIRB

 

 

 

 

6026550Z AU EQUITY

Coates Group Pty Ltd (Ex-Ned Group Holdings Pty Ltd)

AU

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000072_CT_FIRB

JOR7RJTXUXBRJ4UA5G70

 

 

 

CCL AT Equity

Coca-Cola Amatil Limited

AU

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000073_CT_FIRB

549300HPMK7UWN02N804

 

PA3337938

 

CWN AT Equity

Crown Group Finance Limited

AU

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000074_CT_FIRB

 

 

 

 

LEI AU EQUITY

Leighton Holdings Ltd

AU

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000075_CT_FIRB

ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590

 

 

 

MQG AU EQUITY

Macquarie Group Ltd

AU

Eșantion de întreprinderi mari

Alte societăți financiare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000076_CT_FIRB

ZSN2LWNPYW6ISMRUC664

 

 

 

ORG AU EQUITY

Origin Energy Ltd

AU

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000077_CT_FIRB

5493008XVFHYYV0YHN70

 

 

 

HUWA GF Equity

Powercor Australia, LLC

AU

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000078_CT_FIRB

YLXNW6TI6QSK1H8H0N82

 

 

 

QAN AU EQUITY

Qantas Airways Ltd

AU

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000079_CT_FIRB

 

 

520433129

 

SPT AU EQUITY

Spotless Holding SAS

AU

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000080_CT_FIRB

PCTXNQGRJVR3OG33JG65

 

 

 

TLS AT Equity

Telstra Corporation Limited

AU

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000081_CT_FIRB

5493003L32ZX9557ST85

 

 

 

WES AU EQUITY

Wesfarmers Ltd

AU

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000082_CT_FIRB

QNWEWQBS7HP85QHXQL92

 

 

 

 

Woolworths Ltd

AU

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000083_CT_FIRB

G05OZ4J4E05KDATL0J93

 

 

 

 

AG Insurance

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Alte societăți financiare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000084_CT_FIRB

549300IHBDUTUNQJJB79

16342

 

 

AGFB BB EQUITY

Agfa-Gevaert NV

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000085_CT_FIRB

549300N22C0GCT5BUD97

26198

 

 

 

AJINOMOTO OMNICHEM

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000086_CT_FIRB

 

116163

 

 

 

ALBELEC

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000087_CT_FIRB

 

225626

 

 

 

ALCATAN

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000088_CT_FIRB

5493008H3828EMEXB082

 

 

 

ABI BB EQUITY

Anheuser-Busch InBev NV/SA [ABInBev]

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000089_CT_FIRB

549300BKDDQ56JWCBT72

1098030

 

 

 

AQUAFIN

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000090_CT_FIRB

549300B4HNIJSAWU1C95

1138391

 

 

 

ARPAL MANAGEMENT

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000091_CT_FIRB

213800R1F1EJYM4ICO85

 

444734706

BE 0444734706

 

Barry Callebaut Services

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000092_CT_FIRB

549300CWRXC5EP004533

 

 

 

BELG BB Equity

Belgacom S.A.

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000093_CT_FIRB

549300R9I8GUZLNIV408

 

890082292

 

 

Brussels Airport Company S.A./N.V.

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000094_CT_FIRB

 

433287

 

 

 

CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000095_CT_FIRB

 

81095

 

 

 

CHAUSSURES CECIL

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000096_CT_FIRB

549300IP2F5TKUC0GF38

82988

 

 

 

CHEMITEX

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000097_CT_FIRB

549300TM914CSF6KI389

149177

 

 

COFB BB EQUITY

COFINIMMO

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Alte societăți financiare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000098_CT_FIRB

 

184723

 

 

 

COLLIGNON ENG.

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000099_CT_FIRB

 

201775

 

 

 

COMPAGNIE BELGE D'INVESTISSEMENT COMMERCIAL

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000100_CT_FIRB

213800DMG7PUQHINO388

 

 

BE 0401641663

 

Louis Delhaize - Compagnie franco-belge d'Alimentation

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000101_CT_FIRB

 

255648

 

 

 

DOD

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000102_CT_FIRB

 

1145532

 

 

 

EDIFICIO

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000103_CT_FIRB

T0YOOBZO4L6YAD6SAV65

14206

403170701

 

ELEB BB EQUITY

ELECTRABEL

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000104_CT_FIRB

549300JC3HI3K7ZSYU66

1329681

 

 

 

ELEM

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000105_CT_FIRB

549300S1MP1NFDIKT460

 

 

BE 0476388378

ELI BB Equity

ELIA SYSTEM OPERATOR

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000106_CT_FIRB

5493001XW6MSHRMFLU28

 

 

 

ENI GY Equity

eni finance international SA

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000107_CT_FIRB

549300VO7PUETX031S03

10309

 

BE 0860004176

 

ETEXCO SA

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000108_CT_FIRB

 

13771

 

 

 

ETS DE SIMONE

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000109_CT_FIRB

52990053AH5LF0YZWD07

 

 

 

 

Euler Hermes Europe

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Alte societăți financiare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000110_CT_FIRB

549300D80RYON74MEJ03

18181

 

 

EURN BB EQUITY

Euronav NV

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000111_CT_FIRB

8RDWFWPP4PLMZ5PPQH32

 

 

 

 

Fluxys G SA

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000112_CT_FIRB

 

25281

 

 

 

G EN J VASTGOED

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000113_CT_FIRB

 

65807

 

 

 

HOET TRUCKING & RENTING

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000114_CT_FIRB

549300M48VNC2Z0MDG47

71844

 

 

 

HOTTLET FROZEN FOODS

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000115_CT_FIRB

549300GR6U0KHJD7DG07

 

 

 

 

IKEA SERVICE CENTRE N.V.

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000116_CT_FIRB

 

84089

 

 

 

INTERNATIONAL ORE ET FERTILIZER BELGIUM

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000117_CT_FIRB

 

85640

 

 

 

JEAN WAUTERS-ACIERS SPECIAUX

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000118_CT_FIRB

 

111717

 

 

 

M.G.S.

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000119_CT_FIRB

5493004FKZI586397240

 

 

 

 

Magotteaux International SA

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000120_CT_FIRB

549300Q80KFPKZC6BQ79

144096

 

 

 

MENOUQUIN

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000121_CT_FIRB

 

166601

 

 

 

N.V BESIX S.A

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000122_CT_FIRB

5493002HHHFTG6G3BG36

 

 

BE 0431676229

OME BB EQUITY

OMEGA PHARMA

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000123_CT_FIRB

 

168945

 

 

 

OPIO

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000124_CT_FIRB

 

192350

 

 

 

PHARMACIES SERVAIS

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000125_CT_FIRB

54930064JCEXFA8M0W31

202291

 

BE 0405747040

 

PRAYON

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000126_CT_FIRB

 

204834

 

 

 

PRO CONCEPT M P J

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000127_CT_FIRB

549300NMIBTX17HWF142

233001

 

 

 

RARE GEMS

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000128_CT_FIRB

549300X72GEQB1X8K911

247664

 

 

 

ROULARTA MEDIA GROUP

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000129_CT_FIRB

529900PY79CWSUGVK810

249233

 

 

 

S.A. CORMAN

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000130_CT_FIRB

549300O3VKWJUM16UI64

257312

 

 

 

SAMIR GEMS

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000131_CT_FIRB

213800WWE8U6DC99NP03

 

 

 

 

SCR Sibelco NV

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000132_CT_FIRB

 

257564

 

 

 

SEADCO

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000133_CT_FIRB

213800WDGKCVWZAN1N02

1051701

465409265

 

0790057D BB EQUITY

SILFIN NV

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000134_CT_FIRB

 

294964

 

 

 

SOBEMO

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000135_CT_FIRB

 

302642

 

 

 

SOCIETE ANONYME DE VENTE DES EQUIPEMENTS TRANE

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000136_CT_FIRB

549300BB5CXGL9YV0D53

303429

 

 

 

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA MEUSE

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000137_CT_FIRB

 

303783

 

 

 

SOCIETE D'APPLICATIONS ET DE TRAVAUX

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000138_CT_FIRB

549300MMVL80RTBP3O28

556814

 

 

SOLB BB EQUITY

Solvay SA

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000139_CT_FIRB

 

923107

 

 

 

TEAM KALORIK GROUP

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000140_CT_FIRB

549300ZKLIF7RP6EH823

 

 

BE 0412101728

TESB BB EQUITY

Tessenderlo Chemie

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000141_CT_FIRB

 

953398

 

 

 

TEX ALLIANCE

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000142_CT_FIRB

 

1044409

 

 

 

TOP-TEX BENELUX

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000143_CT_FIRB

2138008J191VLSGY5A09

 

 

 

UCB BB EQUITY

UCB SA

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000144_CT_FIRB

529900F3AIQECS8ZSV61

 

 

 

UMI BB EQUITY

Umicore SA

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000145_CT_FIRB

5493008MCDJ4Y6D5SI04

1113512

 

 

 

UNISTEEL

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000146_CT_FIRB

 

1140588

 

 

 

UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000147_CT_FIRB

549300TRHV6F6IE14H93

1159858

 

BE 0404060032

 

Van Hool nv

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000148_CT_FIRB

 

1231271

 

 

 

VASTGOED MANAGEMENT ASSOCIATIE

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000149_CT_FIRB

529900RAZGQHX0VFTK05

 

 

 

 

Volkswagen Group Services S.A.

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000150_CT_FIRB

549300NWW2UDYHH65J03

1911623

 

 

 

WILDO PROPERTIES

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000151_CT_FIRB

5299007TSQVOLXOABA65

1364744

 

 

 

ZF WIND POWER ANTWERPEN

BE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000152_CT_FIRB

4P8GJCF52NVFW7UL4C95

 

18630

 

ACE US Equity

ACE Tempest Reinsurance Ltd.

BM

Eșantion de întreprinderi mari

Alte societăți financiare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000153_CT_FIRB

549300J3KKX1PEJGDW36

 

 

 

ACGL US Equity

Arch Reinsurance Ltd.

BM

Eșantion de întreprinderi mari

Alte societăți financiare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000154_CT_FIRB

UNZWILHE4KMRP9K2L524

 

34678

 

NCLH UW Equity

NCL Corporation Ltd.

BM

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000155_CT_FIRB

V5EGRCZCH7FN6WX41891

 

 

 

OEH UN Equity

Orient-Express Hotels Ltd.

BM

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000156_CT_FIRB

549300F7ZDOIMR4PZW67

 

 

 

IPG US Equity

Pacnet Limited

BM

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000157_CT_FIRB

V7TL7UQFHNWUEMDZ3X02

 

 

 

RNR US Equity

Renaissance Reinsurance Ltd.

BM

Eșantion de întreprinderi mari

Alte societăți financiare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000158_CT_FIRB

5493008CA3NMHYEVT131

 

 

 

 

VimpelCom Ltd.

BM

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000159_CT_FIRB

 

 

 

BMG455841020

 

HAL TRUST

BM

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000160_CT_FIRB

5493001QYTIDILBVYO18

 

 

 

 

Companhia Brasileira de Aluminio

BR

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000161_CT_FIRB

549300TH5Q6VRP8OT012

 

 

 

ABI LI Equity

Companhia de Bebidas das Americas (AmBev)

BR

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000162_CT_FIRB

549300EM51WYXFHUY333

 

 

 

 

Embraer S.A.

BR

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000163_CT_FIRB

 

 

 

 

FIBR3 BZ EQUITY

Fibria Celulose SA

BR

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000164_CT_FIRB

5493000J801JZRCMFE49

 

 

 

XPBR SQ Equity

Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

BR

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000165_CT_FIRB

 

 

 

 

VALE5 BZ EQUITY

Vale SA

BR

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000166_CT_FIRB

LXVM6T3LO7QIZ8LUZ688

 

 

 

 

Votorantim Cimentos S.A.

BR

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000167_CT_FIRB

55S3547PRDP469JRO238

 

2880814

 

AGU CT Equity

Agrium Inc.

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000168_CT_FIRB

4B4HI3CGXMBDC0G6BM51

 

 

 

AC/A CT Equity

Air Canada

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000169_CT_FIRB

549300OSW32RVX8CCZ87

 

 

 

ANCUF PQ Equity

Alimentation Couche-Tard Inc.

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000170_CT_FIRB

DR5LKEURSR8SXLM64266

 

7501889

 

ALA CT Equity

AltaGas Ltd.

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000171_CT_FIRB

0O4KBQCJZX82UKGCBV73

 

 

 

ABX CN EQUITY

Barrick Gold Corp

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000172_CT_FIRB

5493001I9203PRB5KR45

 

 

 

BCE CT Equity

BCE Inc.

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000173_CT_FIRB

549300VPM8ERH1Q42198

 

 

 

 

Bell Canada

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000174_CT_FIRB

W7L3VLU8EHQY34Z36697

 

 

 

BBD/B CN EQUITY

Bombardier Inc

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000175_CT_FIRB

36ZUFRRMJERSM4Q0S289

 

746053

 

BPO CT Equity

Brookfield Office Properties Inc.

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000176_CT_FIRB

3SU7BEP7TH9YEQOZCS77

 

 

 

CNI UN Equity

Canadian National Railway Company

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000177_CT_FIRB

5493008IGIA1HJMDJS40

 

1722453

 

CNQ CT Equity

Canadian Natural Resources Limited

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000178_CT_FIRB

NXIVWPYOIVYXFF6WCZ47

 

 

 

CVE CN EQUITY

Cenovus Energy Inc

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000179_CT_FIRB

549300WSRCZY73ZG3090

 

00326711660005

 

 

CGI GROUP INC.

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000180_CT_FIRB

XYSIJOU3HNVROZWNA008

 

 

 

UFS CT Equity

Domtar Corporation

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000181_CT_FIRB

98TPTUM4IVMFCZBCUR27

 

 

 

ENB CN EQUITY

Enbridge Inc

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000182_CT_FIRB

CZ72ZHBVKZXQRV3XFE26

 

 

 

ECA CN EQUITY

Encana

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000183_CT_FIRB

549300679TRDUXPT7415

 

206654303

 

 

EPCOR Utilities Inc.

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000184_CT_FIRB

I2YOHH65IBBT53JFYQ52

 

 

 

G CT Equity

Goldcorp Inc.

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000185_CT_FIRB

B1EEF6ML54YDWRC6ZK53

 

2015335496

 

 

Harvest Operations Corp.

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000186_CT_FIRB

549300UEBMAQDN0K0R06

 

 

 

K CN EQUITY

Kinross Gold Corp

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000187_CT_FIRB

95RWVLFZX6VGDZNNTN43

 

 

 

MG CN EQUITY

Magna International Inc

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000188_CT_FIRB

6Q7WW7FQZR6X22IL2I79

 

 

 

 

Nexen Energy ULC

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000189_CT_FIRB

549300O4ZJZZOHH4H804

 

3572862

 

NBD CT Equity

Norbord Inc.

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000190_CT_FIRB

5493007M1XGU5E55ZJ25

 

 

 

 

NOVA Chemicals Corporation

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000191_CT_FIRB

549300HDLRTPBQU69P29

 

 

 

BIN CT Equity

Progressive Waste Solutions Ltd.

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000192_CT_FIRB

549300A0QNNPY14D9106

 

 

 

SCC CT Equity

Sears Canada Inc.

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000193_CT_FIRB

3XCBVWUPHGBZ5GF7TY15

 

 

 

SU CN EQUITY

Suncor Energy Inc

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000194_CT_FIRB

NQWTWUIL1PK7V7N5Y468

 

 

 

TLM CN EQUITY

Talisman Energy Inc

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000195_CT_FIRB

T8KI5SQ2JRWHL7XY0E11

 

 

 

TCK/B CN EQUITY

Teck Resources Ltd [Ex-Teck Cominco Ltd]

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000196_CT_FIRB

YHKQM2RIPKZYOZ6RVZ46

 

 

 

TK US Equity

Teekay Corporation

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000197_CT_FIRB

L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40

 

 

 

T CT Equity

TELUS Corporation

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000198_CT_FIRB

549300561UZND4C7B569

 

884903

 

TOC GF Equity

Thomson Reuters Corporation

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000199_CT_FIRB

HJZQGXYTVV2NWJZLPW74

 

 

 

TOM GY Equity

Toyota Credit Canada Inc.

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Alte societăți financiare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000200_CT_FIRB

5BV01I6231JPDAPMGH09

 

 

 

TRP UN Equity

TransCanada PipeLines Limited

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000201_CT_FIRB

PRAQ4VOSFIK7OQ8Z2512

 

4406354

 

VALE3 BS Equity

Vale Canada Limited

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000202_CT_FIRB

WT03B8BB1IX8WI9ZGV02

 

 

 

 

Vermilion Energy Inc.

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000203_CT_FIRB

549300WHE4O6UJ2KU013

 

 

 

 

Yamana Gold Inc

CA

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000204_CT_FIRB

5493003DNMEAO1DT3F51

 

 

 

ABBN VX EQUITY

ABB Ltd [Asea Brown Boveri]

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000205_CT_FIRB

NI14Y5UMU60O7JE9P611

 

 

 

ADEN VX EQUITY

Adecco SA

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000206_CT_FIRB

549300Q3WREIMQYFBC20

 

 

 

0170576D SW EQUITY

Ameropa AG

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000207_CT_FIRB

5493007KVRV2OKRXFA55

 

CH-020.3.035.716-8

 

AML LN Equity

Amlin AG

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Alte societăți financiare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000208_CT_FIRB

529900H7ZPIGI2U3CJ14

 

 

 

 

AXPO TRADING AG

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000209_CT_FIRB

213800Y5RWKLDPUTT265

 

 

 

BARN SW EQUITY

Barry Callebaut AG

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000210_CT_FIRB

529900UPDCU6WEL7W167

 

 

 

BALN VX Equity

Basler Versicherung AG

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Alte societăți financiare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000211_CT_FIRB

 

2816554-6

HRB54517

DE000DCAG010

7705815Z SW EQUITY

DEMAG CRANES AG

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000212_CT_FIRB

5493002MXX2JLKWLE880

 

 

 

567151Z SW EQUITY

Duferco SA

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000213_CT_FIRB

549300I08UA8SMJON743

 

CH-270.3.002.354-9/

 

DUFN EB Equity

Dufry international AG

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000214_CT_FIRB

549300ADLU67CYBFIW70

 

CH-645.1.008.684-9

 

 

Elsevier Finance SA

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000215_CT_FIRB

529900Y8BGAFVVVYVN24

 

 

 

GATE SE Equity

gategroup Holding AG

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000216_CT_FIRB

213800SVRMQA1TD91D41

 

 

 

GIVN VX Equity

Givaudan SA

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000217_CT_FIRB

213800PSSU2QXF1WLR89

 

 

 

GLEN LN EQUITY

Glencore International AG

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000218_CT_FIRB

549300DHSS9U1QKJZG57

 

KvK 34275373 0000

 

1002136Z SW EQUITY

GUNVOR INTERNATIONAL BV

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000219_CT_FIRB

529900EHPFPYHV6IQO98

 

 

 

HOLN VX EQUITY

Holcim Ltd

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000220_CT_FIRB

529900Q0YED3805QXQ66

 

 

 

 

KUEHNE AND NAGEL INTERNATIONAL AG

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000221_CT_FIRB

52990074N8ID7UPV7A95

 

 

 

 

LIEBHERR-INTERNATIONAL AG

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000222_CT_FIRB

549300EFW4H2TCZ71055

 

 

 

 

Lonza Group AG

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000223_CT_FIRB

KY37LUS27QQX7BB93L28

 

CH-550.0.067.293-5

CH0038863350

NESN.VX

NESTLE SA

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000224_CT_FIRB

529900I2PEF1FN6N6723

 

 

 

2284161Z SW EQUITY

Nord Stream AG

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000225_CT_FIRB

 

 

 

 

NOVN VX EQUITY

Novartis AG

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000226_CT_FIRB

549300HUJ5CJUX02RS52

 

 

 

 

OMV SUPPLY & TRADING AG

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000227_CT_FIRB

5299002JRTT699WFOV74

 

 

 

 

OMYA (Schweiz) AG

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000228_CT_FIRB

549300HMJAFUW4NSKI73

 

 

 

 

Paul Reinhart AG

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000229_CT_FIRB

 

 

 

 

ROG VX EQUITY

Roche Holding Ltd

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000230_CT_FIRB

529900PTQ0Z1J44SHZ08

 

CH-100.3.010.656-7

 

STLN SE Equity

SCHMOLZ + BICKENBACH AG

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000231_CT_FIRB

549300R3N69ECGYPU434

 

 

 

SIK IX Equity

Sika AG

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000232_CT_FIRB

213800Z8NOHIKRI42W10

 

 

NL0000226223

STM FP EQUITY

STMICROELECTRONICS NV

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000233_CT_FIRB

5493000KUC3Z24U77V93

 

 

 

SLHN VX Equity

Swiss Life Holding AG

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Alte societăți financiare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000234_CT_FIRB

5493005SL9HHOXS3B739

 

CHE-102.753.938

 

SCMN VX Equity

Swisscom AG

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000235_CT_FIRB

549300HTOMQG20JYV568

 

 

 

SYNN VX Equity

Syngenta AG

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000236_CT_FIRB

KSVC38RP5WL6C6LJGG03

 

 

 

TYC US Equity

Tyco International Ltd.

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000237_CT_FIRB

549300VBJS7MG74G2H60

 

 

 

 

Weatherford International Ltd

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000238_CT_FIRB

 

 

 

 

WOS LN EQUITY

Wolseley Plc

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000239_CT_FIRB

 

 

 

 

XTA LN EQUITY

Xstrata Plc

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000240_CT_FIRB

50ZCTKCMUDIABGHX3R52

 

 

 

 

Zurich Insurance Company

CH

Eșantion de întreprinderi mari

Alte societăți financiare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000241_CT_FIRB

549300IF4IFG0FS0RM26

 

 

 

AESGENER CC Equity

AES Gener S.A.

CL

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000242_CT_FIRB

549300NLTGCFV7482429

 

 

 

CENCOSUD CC Equity

Cencosud S.A.

CL

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000243_CT_FIRB

549300YP3P0JZBLIV197

 

 

 

 

EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO

CL

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000244_CT_FIRB

549300G475ACIABB4385

 

 

USG49215AA73

CMPC CC Equity

Inversiones CMPC S.A.

CL

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000245_CT_FIRB

549300HX3UUDPEFTG707

 

 

 

LAN CC Equity

Latam Airlines Group S.A.

CL

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000246_CT_FIRB

549300RUPF4SKMJPUR70

 

 

 

BLT LN Equity

Minera Escondida Limitada

CL

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000247_CT_FIRB

 

 

 

 

600031 CH EQUITY

Sany Heavy Industry Co Ltd

CN

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000248_CT_FIRB

A25574TZFLBNK7NWQT47

 

 

 

PRE CT Equity

Pacific Rubiales Energy Corp.

CO

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000249_CT_FIRB

724500JV0VHPRVANL538

 

5778

ANN4327C1220

 

HUNTER DOUGLAS NV

CW

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000250_CT_FIRB

213800MRTA64ULUE9919

 

 

 

 

CARBO ONE LIMITED

CY

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000251_CT_FIRB

549300OEZB4GETCGFX34

 

 

 

 

GUNVOR GROUP LTD

CY

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000252_CT_FIRB

549300IVA1PZNX2MN285

 

 

 

0163947D CY EQUITY

Mercuria Energy Group Ltd

CY

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000253_CT_FIRB

2138001LK2Z2HSER4U15

 

 

 

PRS NO EQUITY

PROSAFE

CY

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000254_CT_FIRB

31570010000000137835

1131604

29287391

 

 

ALTA, a.s.

CZ

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000255_CT_FIRB

31570010000000116592

657856

25572881

 

 

ARMATURY Group a.s.

CZ

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000256_CT_FIRB

31570010000000075367

765380

28402758

 

 

BAK stavební společnost, a.s.

CZ

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000257_CT_FIRB

31570010000000115525

834699

46504940

 

 

Cerea, a.s.

CZ

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000258_CT_FIRB

31570010000000034336

1023328

70994226

 

 

České dráhy, a.s.

CZ

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000259_CT_FIRB

315700CTFRL3U2DNMO58

633919

25085689

 

 

CETELEM ČR, a.s.

CZ

Eșantion de întreprinderi mari

Alte societăți financiare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000260_CT_FIRB

529900S5R9YHJHYKKG94

 

 

CZ0005112300

CEZ CP EQUITY

CEZ a.s.

CZ

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000261_CT_FIRB

315700XJHXU2PD40RU82

865668

48589837

 

 

DEKTRADE a.s.

CZ

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000262_CT_FIRB

529900C5PL4JGDILRZ94

837043

46678468

 

 

HOCHTIEF CZ a. s.

CZ

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000263_CT_FIRB

31570010000000099520

644725

25322257

 

 

IMOS Brno, a.s.

CZ

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000264_CT_FIRB

31570010000000032687

1086806

931

 

 

METALIMEX a. s.

CZ

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000265_CT_FIRB

315700JDC49X4VSP6Z49

601013

14915

 

 

Metrostav a.s.

CZ

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000266_CT_FIRB

31570066GBSS7JYFEL35

817880

45193592

 

 

MJM Litovel a.s.

CZ

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000267_CT_FIRB

31570010000000120084

832322

46342796

 

 

OHL ŽS, a.s.

CZ

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000268_CT_FIRB

31570010000000009116

699640

26463318

 

 

OTE, a.s.

CZ

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000269_CT_FIRB

31570010000000026285

671247

25860038

 

 

Pars nova a.s.

CZ

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000270_CT_FIRB

315700LTSCT2O45NWM28

805950

43873189

 

 

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.

CZ

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000271_CT_FIRB

31570010000000115622

817271

45148155

 

 

Primagra, a.s.

CZ

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000272_CT_FIRB

549300KL08IFWLTWLQ52

691287

26271303

 

 

Skanska a.s.

CZ

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000273_CT_FIRB

529900I8XOZDM4ZQSQ21

 

 

 

1025Z CP EQUITY

Skoda Auto A.S.

CZ

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000274_CT_FIRB

31570010000000031135

923751

62623753

 

 

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

CZ

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000275_CT_FIRB

213800Z39ZW4XHAAUA27

725860

27195147

 

 

SMP CZ, a.s.

CZ

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000276_CT_FIRB

3157004ICDH3MRKW7534

889798

60193336

 

 

Telefónica Czech Republic, a.s.

CZ

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000277_CT_FIRB

31570010000000055191

617997

18050646

 

 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

CZ

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000278_CT_FIRB

3157007C98ILJK5ST356

609769

15886492

 

 

UniCredit Leasing CZ, a.s.

CZ

Eșantion de întreprinderi mari

Alte societăți financiare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000279_CT_FIRB

315700EFFOU65ETZ0V16

886003

531766

 

 

UNISTAV a.s.

CZ

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000280_CT_FIRB

31570010000000001356

672337

25877950

 

 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

CZ

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000281_CT_FIRB

31570010000000003490

710607

26823357

 

 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

CZ

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000282_CT_FIRB

31570010000000015033

697350

26415623

 

 

W.A.G. payment solutions, a.s.

CZ

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000283_CT_FIRB

5493005KH7FO1T5TMX47

1236614-2

 

 

ASG GY Equity

AachenMuenchener Lebensversicherung AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Alte societăți financiare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000284_CT_FIRB

549300JSX0Z4CW0V5023

1319784-3

 

 

 

ADIDAS AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000285_CT_FIRB

549300X1WWPGMS47QQ72

1215807-7

 

 

ASG GY Equity

Advocard Rechtsschutzversicherung AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Alte societăți financiare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000286_CT_FIRB

529900SO83U6ISM6DL85

2832395-4

HRA36525B

 

 

ALBA Group plc & Co. KG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000287_CT_FIRB

529900K9B0N5BT694847

1100627-7

 

 

ALV GY Equity

Allianz SE

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Alte societăți financiare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000288_CT_FIRB

529900C058B9OTVFTU36

2033673-1

HRB98981

 

 

ASKLEPIOS KLINIKEN GMBH HAMBURG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000289_CT_FIRB

549300FJWANEIJ25D318

1545974-6

 

 

 

Atlas Copco Energas GmbH

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000290_CT_FIRB

529900YNBT62HCUPRG10

1106210-6

 

 

 

AUGUST STORCK KG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000291_CT_FIRB

5299005SHIN9ZK7GW242

1124841-6

HRB1775

DE0006766504

NDA GY EQUITY

Aurubis AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000292_CT_FIRB

529900PXZU3YHO6HMD80

1130123-1

 

 

 

Axel Springer SE

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000293_CT_FIRB

529900AJX4TCFW0QT666

1104883-2

 

 

 

B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000294_CT_FIRB

529900PM64WH8AF1E917

1102017-9

HRB6000

DE000BASF111

BAS GR EQUITY

BASF SE

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000295_CT_FIRB

529900XMQYET3NBF2363

2192515-1

HRB101375

DE0005168108

B5A GY EQUITY

Bauer AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000296_CT_FIRB

549300J4U55H3WP1XT59

1109561-9

 

 

BAYN GY EQUITY

Bayer AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000297_CT_FIRB

YEH5ZCD6E441RHVHD759

1103190-3

 

 

BMW GY EQUITY

Bayerische Motoren Werke AG [BMW AG]

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000298_CT_FIRB

529900SM0FDLLYATXU36

1103233-1

 

 

 

BAYWA AKTIENGESELLSCHAFT

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000299_CT_FIRB

5299001BUUGXAREGE533

1103821-3

 

 

BTG GR EQUITY

Bertelsmann SE & Co. KGaA

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000300_CT_FIRB

529900H0HULEN2BZ4604

1114115-7

BWMAHRB710296

 

GBF GY Equity

Bilfinger SE

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000301_CT_FIRB

529900XBEZ2EYI9ZOV89

3010079-6

 

 

 

BMG Rights Management GmbH

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000302_CT_FIRB

529900FOTM78R9Q9NY89

1163617-2

HRB75534

 

2340173Z GR EQUITY

BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000303_CT_FIRB

NNROIXVWJ7CPSR27SV97

2926464-5

 

 

BNR GY EQUITY

Brenntag AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000304_CT_FIRB

529900OQDCYXCLQOAY53

1105482-2

 

 

 

Burda Gesellschaft mit beschränkter Haftung

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000305_CT_FIRB

5299000XH7YX33EJZP65

2730972-3

 

 

 

CARL ZEISS AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000306_CT_FIRB

52990076MX7KD2XYCH67

1111099-6

HRB9517

DE000CLS1001

CLS1 GY EQUITY

Celesio AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000307_CT_FIRB

529900O4ND7T8ABIXF67

1235957-6

 

 

 

Claas Kommanditgesellschaft auf Aktien mbH

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000308_CT_FIRB

529900A7YD9C0LLXM621

1106273-4

HRB3527

DE0005439004

CON GY EQUITY

CONTINENTAL AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000310_CT_FIRB

5299007VZZKH65OCN774

2781995-2

 

 

 

Cronimet Holding GmbH

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000311_CT_FIRB

5299008ODF4EFHRI0G60

2402196-6

HRB8957

 

7097181Z GR EQUITY

CWS-boco International GmbH

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000312_CT_FIRB

5299005LEM60UYKU5235

1106512-5

 

 

 

DACHSER Group SE & Co. KG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000313_CT_FIRB

529900R27DL06UVNT076

2344103-3

HRB19360

 

DAI GR EQUITY

Daimler AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000314_CT_FIRB

5299006S0UKN6D9ZP412

2451917-5

 

 

 

DB NETZ AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000315_CT_FIRB

529900I2DLZPTFPENJ05

1106744-4

 

 

 

DEHNER GMBH & CO KG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000316_CT_FIRB

5299005A2ZEP6AP7KM81

2537834-0

 

 

ANN GF Equity

Vonovia SE

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000317_CT_FIRB

52990063S23N13HU4E98

1818189-1

HRB50000B

 

DBHN GR EQUITY

DEUTSCHE BAHN AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000318_CT_FIRB

529900PH63HYJ86ASW55

1107110-7

HRB2168

 

LHA GY EQUITY

DEUTSCHE LUFTHANSA AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000319_CT_FIRB

52990063W8KQHQMF4M43

2623414-6

 

 

DPW GF Equity

Deutsche Post Finance B.V.

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000320_CT_FIRB

529900ITHU5Y51F1S257

1107106-5

 

 

 

DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING AG & CO KG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000321_CT_FIRB

549300V9QSIG4WX4GJ96

2185287-6

HRB6794

 

DTE GY EQUITY

DEUTSCHE TELEKOM AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000322_CT_FIRB

529900KSWLV9JYE7NC83

2095980-5

HRB34977

 

 

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000323_CT_FIRB

529900QTO8D2QK2TJG32

1107340-0

 

 

 

Diehl Stiftung & Co. KG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000324_CT_FIRB

529900Y1AT9MQF6UYT42

2836050-1

HRB203044

 

 

DMK DEUTSCHES MILCHKONTOR GMBH BREMEN

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000325_CT_FIRB

529900YZNQ3MUUZ02M47

1117002-4

HRB242

 

 

Douglas Holding AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000326_CT_FIRB

5299004W7VTLPROHR533

1125242-6

HRA8242

 

 

DR AUGUST OETKER KG BIELEFELD

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000327_CT_FIRB

529900EWEX125AULXI58

3008027-9

 

 

PAH3 GY EQUITY

Dr Ing HCF Porsche AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000328_CT_FIRB

5493005UFVHY0PPNKD75

1107708-8

HRB7903HL

DE0005550602

DRW3 GY EQUITY

Drägerwerk AG & Co. KGaA

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000329_CT_FIRB

52990076FKBR9THZ8C62

2779318-1

 

 

 

DYWIDAG-Systems International GmbH

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000330_CT_FIRB

529900Z8W8S8J1P7U364

1105067-1

HRA9905

 

 

E BREUNINGER GMBH CO STUTTGART

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000331_CT_FIRB

Q9MAIUP40P25UFBFG033

1134262-3

HRB22315

 

EOAN GY EQUITY

E.ON SE

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000332_CT_FIRB

5299000MT7P9STUCL908

1137158-0

 

 

 

Ed. Züblin Aktiengesellschaft

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000333_CT_FIRB

529900JSFZ4TS59HKD79

2331844-7

 

 

EBK GR EQUITY

Energie Baden-Wurttemberg AG [EnBW]

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000334_CT_FIRB

549300OQ94C7KRGGC351

2177540-8

 

 

ASG GY Equity

Envivas Krankenversicherung AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000336_CT_FIRB

41GUOJQTALQHLF39XJ34

1518676-0

 

 

154407Z GR EQUITY

Evonik Industries AG (Evonic)

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000337_CT_FIRB

529900L64X6KZZW19R71

1108854-9

 

 

4501Z GR EQUITY

EWE AG [Energieversorgung Weser-Ems]

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000338_CT_FIRB

529900D7N2PTTZWFWN57

2579145-0

 

 

 

F.S. Fehrer Automotive GmbH

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000339_CT_FIRB

529900EI7R9SCEJP4T76

1109776-3

00311027000005

 

 

FERROSTAAL GMBH

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000340_CT_FIRB

529900WBP9HFX10RKB30

1110203-5

 

 

 

FLUGHAFEN MUNCHEN GMBH

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000341_CT_FIRB

529900VHM89GUAJ1RK35

1114926-7

HRB25

 

1048Z GR EQUITY

FRANZ HANIEL & CIE GmbH

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000342_CT_FIRB

5299001ERX0K10IZUL40

1110198-7

 

 

 

FRAPORT AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000343_CT_FIRB

XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51

1110492-4

HRB11852

DE0005785604

FRE GY EQUITY

FRESENIUS SE & CO. KGAA

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000344_CT_FIRB

5299006NS9FCLFHZVL76

1578686-6

HRB714579

 

 

Freudenberg SE

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000345_CT_FIRB

529900KXMB40SPYJD743

2052428-6

HRB36569B

 

7013717Z GR EQUITY

GAZPROM Germania GmbH

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000346_CT_FIRB

549300PHUU0ZZWO8EO07

1122951-5

 

 

GEA GR EQUITY

GEA Group AG [Global Engineering Alliance]

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000347_CT_FIRB

529900JGEOQMCDYOK785

1135188-9

 

 

 

Gelsenwasser AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000348_CT_FIRB

529900F916IVP0TJZK88

1051383-6

HRA11722

 

 

GEORG VON HOLTZBRINCK GMBH CO KG STUTTGART

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000349_CT_FIRB

5299006GD4UWSYZOKC28

2877346-3

HRB56040

 

GXI GY Equity

Gerresheimer AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000350_CT_FIRB

529900OJM5EX75OD8032

1113335-2

 

 

 

Getreide-Aktiengesellschaft vorm.P.Kruse- Chr.Sieck

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000351_CT_FIRB

529900K6BWO03KP4GU58

1113443-4

 

 

 

Giesecke & Devrient Gesellschaft mit beschränkter Haftung

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000352_CT_FIRB

529900J0V7C8Z8MLN980

2943243-2

 

 

 

Gigaset Communications GmbH

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000353_CT_FIRB

529900LPAX2H9S4NKU05

1215951-3

 

 

 

Gothaer Finanzholding AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Alte societăți financiare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000354_CT_FIRB

529900F4P4RV4Z50PI82

1114066-2

HRB527

 

 

GROSSKRAFTWERK MANNHEIM AG MANNHEIM

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000355_CT_FIRB

HD52L5PJVBXJUUX8I539

2294348-4

 

 

HPL GR EQUITY

Hapag-Lloyd AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000356_CT_FIRB

5299007CE1VJWKM99H49

1130882-2

HRB2680KI

 

4729Z GR EQUITY

Hauptgenossenschaft Nord AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000357_CT_FIRB

529900MKHOFQI4A0XC48

2873755-9

 

 

 

HAWE Hydraulik SE

DE

Eșantion de întreprinderi mari

societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000358_CT_FIRB

52990022107L9199GO56

2588017-0

 

 

 

HDI Versicherung AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Alte societăți financiare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000359_CT_FIRB

529900755OZXM37H4975

1115355-8

 

 

 

Heckler & Koch GmbH

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000360_CT_FIRB

LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37

1126630-1

HRB330082

DE0006047004

HEI GY EQUITY

HEIDELBERGCEMENT AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000361_CT_FIRB

529900ZM98OISTG16932

1115394-7

 

 

HDD GY Equity

Heidelberger Druckmaschinen AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000362_CT_FIRB

529900PLX4ADJFWIY024

1135805-8

 

 

2550Z GR EQUITY

Hella KGaA Hueck & Co

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000363_CT_FIRB

52990027B9ARY5AC8476

1115622-1

 

 

 

HELM AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000364_CT_FIRB

549300VZCL1HTH4O4Y49

1115688-2

HRB4724

DE0006048408

HEN3 GY EQUITY

HENKEL AG & CO. KGAA

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000365_CT_FIRB

5493007EO7JOPWXHBJ27

1740986-3

HRB3364

 

 

Heraeus Holding GmbH

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000366_CT_FIRB

529900BVZYMVDRRSXY68

1306869-7

HRB390485

 

3540636Z GR EQUITY

HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000367_CT_FIRB

529900O7US4NP0J6XD12

1179777-6

 

 

 

HETTICH HOLDING GMBH & CO OHG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000368_CT_FIRB

529900Y25S8NZIYTT924

1116241-9

 

 

HOT GY EQUITY

Hochtief AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000369_CT_FIRB

5299008WW53GLXRORN29

1350826-2

HRB2311

 

HBM GY Equity

Hornbach-Baumarkt-AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000370_CT_FIRB

529900LFVU534EBRXD13

1104693-5

 

 

 

HUGO BOSS AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000371_CT_FIRB

TSI2PJM6EPETEQ4X1U25

2443536-4

 

 

IFX GY Equity

Infineon Technologies AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000372_CT_FIRB

529900FFRTWZQXTTUB07

1193155-7

 

 

7573220Z GR EQUITY

Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000373_CT_FIRB

529900DJMOF0DTSWHO38

2850239-1

HRB40163

 

 

JUWI AG WÖRRSTADT

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000374_CT_FIRB

529900YURAYD4IJX2J91

1128982-4

HRB2669

 

SDF GY Equity

K+S Aktiengesellschaft

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000376_CT_FIRB

529900WFRVF4SQ2EV734

1121308-9

HRA102851

 

509821Z GR EQUITY

Kaufland Stiftung & Co. KG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000377_CT_FIRB

529900CQ31CN6GV5LL52

2821686-9

NRWDUHRB20486

 

KCO GY Equity

Kloeckner & Co. S.E.

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000378_CT_FIRB

5299001GRRO0Z25YZT52

1130169-4

 

 

 

Knorr-Bremse AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000379_CT_FIRB

529900IQ90WSXBWSTD78

1131272-5

 

 

 

KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000380_CT_FIRB

529900LUYJ0V8SOOT260

1173404-3

HRA4415

 

3612759z gr equity

KRAFTVERKEHR NAGEL GMBH & CO. KG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000381_CT_FIRB

529900MAU9591GT2S236

2849255-1

 

 

 

KraussMaffei Technologies GmbH

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000382_CT_FIRB

529900NY2GSZWWUBW049

1120219-9

 

 

 

KRONES Aktiengesellschaft

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000383_CT_FIRB

529900BVAET534PD7C28

1119133-5

HRB21016

DE0006292006

KSB3 GY EQUITY

KSB Aktiengesellschaft

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică

Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete

Abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază

LC_0000384_CT_FIRB

529900VPRFDDIN7BE119

1117324-2

HRB22709

 

IWKG IX Equity

KUKA AG

DE

Eșantion de întreprinderi mari

Societăți nefinanciare

Alte expuneri decât finanțările specializate

Nu se aplică