16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/8


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 2. decembrī iesniedza Højesteret (Dānija) – Finn Frogne A/S/Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

(Lieta C-549/14)

(2015/C 056/10)

Tiesvedības valoda – dāņu

Iesniedzējtiesa

Højesteret

Pamatlietas puses

Prasītājs: Finn Frogne A/S

Atbildētājs: Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvas 2004/18/EK (1) par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, 2. pants, skatot to kopsakarā ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumiem Pressetext Nachrichtenagentur/Austrija, C-454/06, Krājums, ECLI:EU:C:2008:351, un Wall/La ville de Francfort-sur-le-Main and Frankfurter Entsorgungs- und Service (FES), C-91/08, Krājums, ECLI:EU:C:2010:182, ir jāinterpretē tādējādi, ka izlīgums, ar kuru tiek ieviesti ierobežojumi un izmaiņas attiecībā uz pakalpojumiem, par kuriem puses sākotnēji bija vienojušās līgumā, attiecībā uz kuru iepriekš tika izsludināts publiskā iepirkuma konkurss kā arī savstarpēja vienošanās atteikties piemērot tiesiskās aizsardzības līdzekļus līguma neizpildes gadījumā, lai izvairītos no turpmākās tiesvedības, ir uzskatāms par līgumu, attiecībā uz kuru pašu ir nepieciešama publiskā iepirkuma procedūra situācijā, kurā sākotnējā līguma izpilde ir kļuvusi apgrūtināta?


(1)  OV L 134, 114. lpp.