4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/21


A Fővárosi Bíróság (Magyar Köztársaság) által 2009. április 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Dr. Uzonyi József kontra Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(C-133/09. sz. ügy)

2009/C 153/40

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Fővárosi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: Dr. Uzonyi József

Alperes: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az 1782/2003/EK számú rendelet (1) 143ba. cikk (1) bekezdésének 2006. december 31. napjáig hatályban volt „A támogatás megítéléséről tárgyilagos és megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján döntenek” rendelkezéséből következik-e, hogy az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített cukortámogatásra való jogosultság szempontjából nem lehetett különbséget tenni a mezőgazdasági termelők között a szerint, hogy közvetlenül (saját maguk), vagy közvetve (integrátor útján) szállították be a cukorrépát feldolgozásra?


(1)  A Tanács 1782/2003/EK rendelete (2003. szeptember 29.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról; HL L 270., 2003.10.21. 1-69. o.,, magyar különkiadás 3. fejezet 40. kötet 269-337. o.