03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

157


32002R0509


L 079/15

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 509/2002 AL COMISIEI

din 21 martie 2002

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieței laptelui și produselor lactate

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și produselor lactate (1), modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1670/2000 (2), în special articolul 31 alineatul (14),

întrucât:

(1)

Articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 prevede acordarea unor restituiri pentru anumite produse care intră sub incidența respectivului regulament, atunci când sunt exportate sub forma produselor menționate în anexa II la acest regulament.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 2031/2001 al Comisiei din 6 august 2001 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura Tarifară și Statistică și Tariful Vamal Comun (3) modifică Nomenclatura Combinată pentru anumite produse.

(3)

În consecință, anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 trebuie modificată.

(4)

Modificările trebuie aplicate de la data punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2031/2001.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului de gestionare pentru lapte și produse lactate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1255/1999, rândul:

„1905 30

— Biscuiți dulci; vafe și alveole”

se înlocuiește cu următoarele:

 

„— Biscuiți dulci; vafe și alveole:

1905 31

— — Biscuiți dulci

1905 32

— — Vafe și alveole”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2002.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 martie 2002.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 48.

(2)  JO L 193, 29.7.2000, p. 10.

(3)  JO L 279, 23.10.2001, p. 1.