4.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 153/24


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Genova (Italia) on esittänyt 17.4.2009 — Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA — Curatore dott. Alberto Fontana v. Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Asia C-140/09)

2009/C 153/44

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Genova

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA — Curatore dott. Alberto Fontana

Vastaaja: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ennakkoratkaisukysymys

Onko lakiin 684/1974 ja erityisesti sen 19 §:ään sisältyvä valtiontukia koskeva kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään mahdollisesta valtiontukien myöntämisestä — vaikkakin vain ennakkona — ilman sopimusten tekemistä ja ilman että ensin ilmoitettaisiin täsmälliset ja sitovat edellytykset, joilla vältettäisiin se, että tuen maksaminen saattaisi vääristää kilpailua, yhteensoveltuva yhteisön oikeuden periaatteiden — erityisesti perustamissopimuksen V luvun (aiempi IV luku) 86, 87 ja 88 artiklan määräysten — kanssa ja voiko tässä yhteydessä olla merkitystä sillä, että tuen vastaanottajan on noudatettava hallintoviranomaisten määräämiä tariffeja?