27.2.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 56/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/306 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. február 26.)

az Isaria fumosorosea Apopka 97 törzs hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának megújításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A korábban a „Paecilomyces fumosoroseus Apopka 97, PFR 97 vagy CG 170, ATCC20874 törzs” néven ismert Isaria fumosorosea Apopka 97 törzs hatóanyagnak az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) mellékletének A. részében megállapított jóváhagyása 2015. december 31-én lejár.

(2)

A 1141/2010/EU bizottsági rendelet (3) 4. cikkének megfelelően, az említett cikkben előírt határidőn belül kérelmet nyújtottak be az Isaria fumosorosea Apopka 97 törzs hatóanyagnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv (4) I. mellékletébe való felvétel megújítására.

(3)

A kérelmező az 1141/2010/EU rendelet 9. cikkének megfelelően előírt kiegészítő dossziékat benyújtotta. A referens tagállam a kérelmet hiánytalannak találta.

(4)

A referens tagállam a társreferens tagállammal konzultálva elkészítette a jóváhagyás érvényességének meghosszabbítására benyújtott kérelmet értékelő jelentést (a továbbiakban: hosszabbítási kérelmet értékelő jelentés), amelyet 2013. június 3-án benyújtott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) és a Bizottsághoz.

(5)

A Hatóság a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentést észrevételezésre megküldte a kérelmezőnek és a többi tagállamnak, majd a kapott észrevételeket továbbította a Bizottságnak. A Hatóság ezenkívül a kiegészítő összegző dossziét közzétette.

(6)

A Hatóság 2014. április 28-án (5) eljuttatta következtetéseit a Bizottsághoz arról, hogy az Isaria fumosorosea Apopka 97 törzs várhatóan megfelel-e az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumoknak. A Bizottság 2014. december 12-én ismertette az Isaria fumosorosea Apopka 97 törzsre vonatkozó vizsgálati jelentés tervezetét a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságával.

(7)

Legalább egy növényvédő szer egy vagy több reprezentatív használata tekintetében megállapítást nyert, hogy a 4. cikkben előírt jóváhagyási kritériumok teljesülnek. Ezért e jóváhagyási kritériumokat teljesítettnek kell tekinteni.

(8)

A Bizottság továbbá úgy ítélte meg, hogy az Isaria fumosorosea Apopka 97 törzs az 1107/2009/EK rendelet 22. cikke szerinti kis kockázatú hatóanyag. Az Isaria fumosorosea Apopka 97 törzs nem aggályos anyag, és megfelel az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének 5. pontjában meghatározott feltételeknek. Az Isaria fumosorosea Apopka 97 törzs olyan mikroorganizmus, amely a referens tagállam és a Hatóság által végrehajtott értékelés szerint, a tervezett felhasználást figyelembe véve várhatóan kis kockázatot jelent az emberekre, az állatokra és a környezetre. Először is mikotoxinok nem mutathatók ki, továbbá a törzs által termelt anyagok egyértelműen azonosíthatóak és toxikológiai szempontból nem aggályosak. Ezért a szert kezelőkre, a dolgozókra, a fogyasztókra és a környezetre jelentett kockázat alacsonynak tekinthető. Másodszor a törzs életképessége vízi környezetben alacsony, és a törzs nem áll kapcsolatban egyetlen ismert hal- vagy vízibolha-kórokozóval sem. Ezért a vízi nem célszervezetekre jelentett kockázat alacsonynak tekinthető. Végül figyelembe véve a tervezett felhasználásokat, a mikroorganizmusok nem kerülnek koncentrált mennyiségben a szennyvízbe, ezért alacsony kockázatot jelentenek a biológiai szennyvíztisztítási módszerekre.

(9)

Ezért helyénvaló megújítani az Isaria fumosorosea Apopka 97 törzs jóváhagyását, és a törzset kis kockázatú hatóanyagként felvenni az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletébe.

(10)

Az 1107/2009/EK rendelet 22. cikkének (2) bekezdése szerint a kis kockázatú anyagokat az említett rendelet 13. cikkének (4) bekezdésében említett rendeletben külön kell felsorolni. Ezért az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletét ki kell egészíteni egy D. résszel. Az említett rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

E rendeletet az Isaria fumosorosea Apopka 97 törzs hatóanyag jóváhagyásának lejárati dátumát követő naptól kell alkalmazni.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatóanyag jóváhagyásának megújítása

Az I. mellékletben meghatározott Isaria fumosorosea Apopka 97 törzs hatóanyag jóváhagyása az ugyanabban a mellékletben foglalt feltételekkel meghosszabbításra kerül.

2. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításai

(1)   Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet 1. cikke második bekezdésének helyébe a következő bekezdés lép:

„Az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagok e rendelet mellékletének B. részében szerepelnek. Az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott egyszerű anyagok e rendelet mellékletének C. részében szerepelnek. Az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott kis kockázatú hatóanyagok e rendelet mellékletének D. részében szerepelnek.”

(2)   Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Hatálybalépés és az alkalmazás kezdetének időpontja

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A rendeletet 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. február 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2011. május 25-i 540/2011/EU végrehajtási rendelete az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(3)  A Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(4)  A Bizottság 2010. december 7-i 1141/2010/EU rendelete hatóanyagok második csoportját illetően a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétel megújítási eljárásának meghatározásáról és ezen anyagok jegyzékének létrehozásáról (HL L 322., 2010.12.8., 10. o.).

(5)  EFSA Journal (2014);12(5):3679. Online elérhető a következő címen: www.efsa.europa.eu


I. MELLÉKLET

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

Isaria fumosorosea Apopka 97 törzs

Az amerikai típustörzsanyag-gyűjteményben (ATCC) a Paecilomyces fumosoroseus Apopka ATCC 20874 néven szerepel

Tárgytalan

Minimális koncentráció: 1,0 × 108 CFU/ml

Maximális koncentráció: 2,5 × 109 CFU/ml

2016. január 1.

2030. december 31.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságában 2014. december 12-én véglegesített, az Isaria fumosorosea Apopka 97 törzsről szóló felülvizsgálati jelentés következtetéseiben és különösen a jelentés I. és II. függelékében foglalt megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők és más dolgozók védelmére, tekintettel arra, hogy az Isaria fumosorosea Apopka 97 törzset potenciális szenzibilizálónak kell tekinteni.

A gyártónak a gyártási folyamat során biztosítania kell a környezeti feltételek szigorú fenntartását és a minőség-ellenőrzési célú elemzést.


(1)  A hatóanyag pontos azonosítása és részletes specifikációja a felülvizsgálati jelentésben található.


II. MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete az alábbiak szerint módosul:

1.

az A. részben az Isaria fumosorosea Apopka 97 törzsre vonatkozó bejegyzést el kell hagyni;

2.

a szöveg a következő D. résszel egészül ki:

„D. RÉSZ

Kis kockázatú hatóanyagok

Az ebben a részben felsorolt valamennyi hatóanyagra vonatkozó általános rendelkezések: a Bizottság megőrzi az összes vizsgálati jelentést és lehetővé teszi, hogy bármely érintett fél betekinthessen azokba, vagy kérésre rendelkezésre bocsátja azokat (kivéve az 1107/2009/EK rendelet 63. cikke értelmében vett bizalmas információkat).

 

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

1.

Isaria fumosorosea Apopka 97 törzs

Az amerikai típustörzsanyag-gyűjteményben (ATCC) a Paecilomyces fumosoroseus Apopka ATCC 20874 néven szerepel

Tárgytalan

Minimális koncentráció: 1,0 × 108 CFU/ml

Maximális koncentráció: 2,5 × 109 CFU/ml

2016. január 1.

2030. december 31.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságában 2014. december 12-én véglegesített, az Isaria fumosorosea Apopka 97 törzsről szóló felülvizsgálati jelentés következtetéseiben és különösen a jelentés I. és II. függelékében foglalt megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők és más dolgozók védelmére, tekintettel arra, hogy az Isaria fumosorosea Apopka 97 törzset potenciális szenzibilizálónak kell tekinteni.

A gyártónak a gyártási folyamat során biztosítania kell a környezeti feltételek szigorú fenntartását és a minőségellenőrzési célú elemzést.


(1)  A hatóanyag pontos azonosítása és részletes specifikációja a felülvizsgálati jelentésben található.”