25.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 392/7


Sammenfattende oversigt over Europa-Kommissionens afgørelser om godkendelser af markedsføring med henblik på anvendelse og/eller af anvendelse af stoffer, der er opført i bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

(Offentliggjort i henhold til artikel 64, stk. 9, i forordning (EF) nr. 1907/2006 (1))

(EØS-relevant tekst)

(2015/C 392/06)

Afgørelser om udstedelse af en godkendelse

Henvisning til afgørelsen (2)

Dato for afgørelsen

Stof

Indehaver af godkendelsen

Godkendelsesnr.

Tilladte anvendelser

Gennemgangsperiodens udløbsdato

Begrundelserne for afgørelsen

C(2015) 8093

24. november 2015

Trichlorethylen

EF-nr.: 201-167-4

CAS-nr.: 79-01-6

Vlisco Netherlands BV, Binnen Parallelweg 2, 5701 PH, Helmond, Netherlands

REACH/15/5/0

REACH/15/5/1

Anvendelse som opløsningsmiddel til fjernelse og genvinding af harpiks fra farvet klædestof

Anvendelse som opløsningsmiddel med det formål at genvinde og udrense harpiks fra procesvand

21. april 2028

I overensstemmelse med artikel 60, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1907/2006 opvejer de socioøkonomiske fordele de risici for menneskers sundhed, der følger af anvendelsen af stoffet, og der findes ingen egnede alternative stoffer eller teknologier, der er teknisk og økonomisk mulige.

Der vil blive gennemført forskning i ny teknologi baseret på opløsningsmidler, der har potentiale til at udvikle et egnet, bæredygtigt alternativ, under en 12-årig forsknings- og udviklingsplan.


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  Afgørelsen findes på Europa-Kommissionens hjemmeside: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm