5.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 123/8


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla Nr. COMP/M.4650 — Porsche/Volkswagen)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/C 123/06)

1.

2007 m. gegužės 25 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kai įmonė „Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG “(toliau — „Porsche“, Vokietija) viešojo konkurso, paskelbto 2007 m. balandžio 30 d., būdu įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Volkswagen AG “(toliau — „Volkswagen“, Vokietija) kontrolę.

2.

Atitinkamų įmonių verslo veikla yra ši:

„Porsche“: lengvųjų automobilių gamyba ir platinimas;

„Volkswagen“: lengvųjų ir krovininių automobilių gamyba ir platinimas.

3.

Remdamasi pradiniu pranešimo nagrinėjimu, Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis pateikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Jas Komisijai galima siųsti faksu (32-2) 296 43 01 arba 296 72 44 arba paštu su nuoroda COMP/M.4650 — Porsche/Volkswagen šiuo adresu:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence,

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.