5.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 123/8


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.4650 — Porsche/Volkswagen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/C 123/06)

1.

Komissio vastaanotti 25. toukokuuta 2007 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla saksalainen yritys Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche) hankkii asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan saksalaisessa yrityksessä Volkswagen AG (Volkswagen) 30. huhtikuuta 2007 ilmoitetulla julkisella tarjouksella.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Porsche: henkilöautojen valmistus ja jakelu,

Volkswagen: henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen valmistus ja jakelu.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.4650 — Porsche/Volkswagen seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.