6.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/38


DECIZIA CONSILIULUI

din 27 noiembrie 2008

de modificare a părților 1 și 2 ale Rețelei de consultări Schengen (specificații tehnice)

(2008/910/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 789/2001 al Consiliului din 24 aprilie 2001 care rezervă Consiliului competențele de executare în ceea ce privește anumite norme metodologice și proceduri de examinare a cererilor de viză (1), în special articolul 1 alineatul (2),

având în vedere inițiativa Republicii Slovenia,

întrucât:

(1)

Rețeaua Vision a fost înființată pentru a permite consultarea între autoritățile centrale ale statelor partenere privind cererile de viză ale resortisanților țărilor sensibile.

(2)

Pentru a se realiza o abordare pragmatică și pentru a evita supraîncărcarea Rețelei de consultări Schengen prin trimiterea unui număr mare de mesaje de eroare în cazul în care agentul de transfer al mesajelor (MTA) al unui stat membru pare să fie temporar indisponibil, procedura de retrimitere ar trebui modificată.

(3)

Pentru a se evita utilizarea neconformă a diferitelor tipuri de coduri de vize, fapt care ar putea duce la interpretări eronate în cadrul procedurii de consultare Schengen, este necesar să existe o abordare comună în cazurile în care vizele D + C fac obiectul unei proceduri de consultare.

(4)

Ținând seama de contribuțiile statelor membre și în vederea simplificării procedurii de consultare Schengen, ar trebui folosit un singur cod pentru fiecare tip de viză.

(5)

Este necesar să se actualizeze specificațiile tehnice ale Rețelei de consultare Schengen pentru a se asigura că respectivele specificații reflectă aceste schimbări.

(6)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale. Având în vedere faptul că prezenta decizie se întemeiază pe acquis-ul Schengen în temeiul dispozițiilor părții a treia titlul IV din Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca urmează să decidă, în conformitate cu articolul 5 din respectivul protocol, în termen de șase luni de la data adoptării prezentei decizii, dacă o va transpune în legislația sa națională.

(7)

În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezenta decizie reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (2), care se încadrează în domeniul prevăzut la articolul 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE a Consiliului (3) privind anumite modalități de aplicare a acordului menționat.

(8)

În ceea ce privește Elveția, prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (4), care se încadrează în domeniul prevăzut la articolul 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/146/CE a Consiliului (5) privind încheierea, în numele Comunității Europene, a acordului menționat.

(9)

În ceea ce privește Liechtenstein, prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Protocolului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein cu privire la aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, care se încadrează în domeniul prevăzut la articolul 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/261/CE a Consiliului (6) privind semnarea, în numele Comunității Europene, și aplicarea provizorie a anumitor dispoziții ale protocolului menționat.

(10)

Prezenta decizie reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la punerea în aplicare a unora dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (7); prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale.

(11)

Prezenta decizie reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen, la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (8); prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale.

(12)

În ceea ce privește Cipru, prezenta decizie reprezintă un act întemeiat pe acquis-ul Schengen sau care se raportează la acesta, în sensul articolului 3 alineatul (2) din Actul de aderare din 2003.

(13)

Prezenta decizie reprezintă un act întemeiat pe acquis-ul Schengen sau care se raportează la acesta în sensul articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Partea 1 a Rețelei de consultări Schengen (specificații tehnice) se modifică în conformitate cu anexa I.

Articolul 2

Partea 2 a Rețelei de consultări Schengen (specificații tehnice) se modifică în conformitate cu anexa II.

Articolul 3

Prezenta decizie se aplică de la 1 februarie 2009.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre, în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene.

Adoptată la Bruxelles, 27 noiembrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

M. ALLIOT-MARIE


(1)  JO L 116, 26.4.2001, p. 2.

(2)  JO L 176, 10.7.1999, p. 36.

(3)  JO L 176, 10.7.1999, p. 31.

(4)  JO L 53, 27.2.2008, p. 52.

(5)  JO L 53, 27.2.2008, p. 1.

(6)  JO L 83, 26.3.2008, p. 3.

(7)  JO L 131, 1.6.2000, p. 43.

(8)  JO L 64, 7.3.2002, p. 20.


ANEXA I

Partea 1 a Rețelei de consultări Schengen (specificații tehnice) se modifică după cum urmează:

1.

Punctul 1.2 se înlocuiește cu următorul text:

„1.2.   AVAILABILITY OF THE TOTAL SYSTEM

As a matter of principle VISION is designed as a system running 24h a day, 7 days a week. In the event of one of the connections breaking down, the MTA, the user agent, and if necessary, the national application, should have the capacity to store the data to be sent or received via the network for several days. Consequently, bearing in mind the estimated daily traffic and the potential increases in traffic due to political decisions on visa matters, the MTA, the user agent, and where necessary, the national application, must meet the following minimum requirements.

In addition, the MTA, the user agent and the national application must be able to cope with possible breakdowns of other partner systems. They must resend messages which have not been delivered, but not overload other partner systems by, for example, unnecessary repetition of messages which are thought to have been lost.”

2.

Punctul 1.2.1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.2.1.   Strategy to Avoid and Reduce Breakdown-related Disruption

If the system breaks down, operation must be resumed within 24 hours. To ensure that operations are resumed, the following minimum undertakings apply:

The Schengen States are required to have a service contract guaranteeing repairs to, and/or replacement of, hardware and software.

The Schengen States are required to have a backup system.

The Schengen States are required to equip their MTA with a preventative peripheral device to compensate any power malfunctions.

The Schengen States are required to guarantee that MTA and applications hardware and software are not cut off for any reason other than breakdown or maintenance. In case of regular maintenance, such as database backups, the maintenance slot shall not exceed a maximum of 2 hours.

The Schengen States are to guarantee the availability of sufficient personnel during working hours to ensure operation of the MTA at the best possible rate.

The Schengen States are required to distinguish clearly between the test environment and the operational environment; adapting the test environment should not affect the operational equipment and vice versa.

Adaptations to the Schengen Consultation Network should always be tested in the test environment before being used in the operational environment.

In addition the system must be able to cope with the following amounts of data:

store the equivalent of 2 days operations, i.e. maximum 100 Megabytes;

send up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day;

receive up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day.

In addition, each Schengen State must distinguish between «retransmitting» and «resending as a new message». The term «re-send» in the next chapters (especially 1.2.2) covers both cases, but the following distinction must be made:

«retransmitting» means sending again the same message, usually subject to retransmission parameters of the MTA (e.g. sendmail, MS-Exchange, Lotus Notes, …). After each retransmission there are no more messages in the system, the first message is just transmitted again.

«resending as a new message» means, that a new message with the same content is prepared. The destination point might receive two different messages, but with the same content, if the first one was held in a queue somewhere.

Schengen States are invited to use the first possibility (retransmitting) wherever possible, to avoid the unnecessary multiplying of messages in the system.”


ANEXA II

Partea 2 a Rețelei de consultări Schengen (specificații tehnice) se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 2.1.4, rubrica nr. 026 se înlocuiește cu următorul text:

„Heading No. 026: Type of visa format: code (2)

Codification of the various types of visas defined in the Common Visa Instructions. The entire heading, or part of it, can be used for the visa sticker.

«B»

transit visas

«C»

short -stay visas

«DC»

long-stay visas valid concurrently as short-stay visas”.

2.

La punctele 2.1.4 (Form A), 2.1.6 (Form C) și 2.1.7 (Form F), conținutul rândului 026 în a cincea coloană a tabelului („Examples/Comments”) se înlocuiește cu următorul text:

„C {′B|′C′|′DC′}”.