03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

160


32002R0538


L 082/4

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 538/2002 AL COMISIEI

din 25 martie 2002

de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea anumitor denumiri în „Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate”, prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului din 14 iulie 1992 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 2796/2000 al Comisiei (2), în special articolul 6 alineatele 3 și 4,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92, Grecia a transmis Comisiei o cerere de înregistrare ca indicație geografică a denumirii „Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου” (Patata Kato Nevrokopiu).

(2)

S-a constatat, în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 din regulamentul menționat anterior, că aceasta este conformă cu regulamentul respectiv, în special că ea conține toate elementele prevăzute la articolul 4.

(3)

Nu a fost transmisă Comisiei nici o declarație de opoziție, în sensul articolului 7 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92, în urma publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene  (3) a denumirii care figurează în anexa la prezentul regulament.

(4)

Prin urmare, această denumire poate fi înscrisă în „Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate” și deci protejată la nivel comunitar ca indicație geografică protejată.

(5)

Anexa la prezentul regulament completează anexa la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 al Comisiei (4), modificată ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 245/2002 (5),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 se completează cu denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament și această denumire se înscrie în „Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate” ca indicație geografică protejată (IGP), prevăzut la articolul 6 alineatul 3 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 martie 2002.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 208, 24.7.1992, p. 1.

(2)  JO L 324, 21.12.2000, p. 26.

(3)  JO C 166, 9.6.2001, p. 29.

(4)  JO L 327, 18.12.1996, p. 11.

(5)  JO L 39, 8.2.2002, p. 12.


ANEXĂ

PRODUSE DIN ANEXA I LA TRATAT DESTINATE CONSUMULUI UMAN

Fructe, legume și cereale

GRECIA

 

Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου (IGP)

(Patata Kato Nevrokopiou)