15.5.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 130/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 441/2013 VAN DE COMMISSIE

van 7 mei 2013

tot wijziging of intrekking van bepaalde verordeningen betreffende de indeling van goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), en met name artikel 9, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bepaalde verordeningen van de Commissie betreffende de indeling van goederen, die zijn aangenomen om de uniforme toepassing van de bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 vastgestelde gecombineerde nomenclatuur te garanderen, verwijzen naar codes, aantekeningen of toelichtingen die niet meer bestaan of niet langer geldig zijn. Zij moeten derhalve worden gewijzigd om rekening te houden met de toepasselijke codes dan wel de geldende aantekeningen of toelichtingen.

(2)

De indeling van goederen zoals vastgesteld in bepaalde andere verordeningen is verouderd, niet langer relevant of geldig, onder meer als gevolg van wijzigingen in de omschrijvingen van goederen en de bijbehorende codes in het geharmoniseerd systeem of in de gecombineerde nomenclatuur. Deze verordeningen dienen derhalve te worden gewijzigd of ingetrokken.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De verordeningen die zijn vermeld in kolom (2) van de tabel in bijlage I bij deze verordening, worden overeenkomstig het bepaalde in die bijlage gewijzigd.

Artikel 2

De verordening die is vermeld in kolom (2) van de tabel in bijlage II bij deze verordening, wordt overeenkomstig het bepaalde in die bijlage gewijzigd.

Artikel 3

De verordeningen die zijn vermeld in bijlage III bij deze verordening, worden ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 mei 2013.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Algirdas ŠEMETA

Lid van de Commissie


(1)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.


BIJLAGE I

(als bedoeld in artikel 1)

In de onderstaande tabel worden de in kolom (3) vermelde GN-codes, aantekeningen, toelichtingen, zinsdelen of zinnen van de in kolom (2) genoemde verordeningen vervangen door de in kolom (4) vermelde GN-codes, aantekeningen, toelichtingen, zinsdelen of zinnen.

Nr.

Verordening van de Commissie/Uitvoeringsverordening van de Commissie

Vervang

Door

(1)

(2)

(3)

(4)

1

(EEG) nr. 1669/77 (PB L 186 van 26.7.1977, blz. 23):

 

 

in artikel 1:

0207 36 11

0207 36 15

0207 45 10

0207 55 10

0207 60 10

2

(EEG) nr. 3558/81 (PB L 356 van 11.12.1981, blz. 28):

 

 

in artikel 1:

7117 19 91

7117 19 00

 

(EEG) nr. 1220/84 (PB L 117 van 3.5.1984, blz. 20):

 

 

3

a)

in artikel 1, lid 1:

9405 91 11

9405 91 10

4

b)

in artikel 1, lid 2:

9405 91 11

9405 91 10

5

c)

in artikel 1, lid 3:

9405 91 11

9405 91 10

6

(EEG) nr. 1030/86 (PB L 95 van 10.4.1986, blz. 13):

 

 

in artikel 1:

7326 20 80

7326 20 00

7

(EEG) nr. 2275/88 (PB L 200 van 26.7.1988, blz. 10):

 

 

in punt 1 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

1008 90 90

1008 90 00

b)

in kolom (3):

1008 90 90

1008 90 00

1104 29 18

1104 29 17

8

(EEG) nr. 1260/89 (PB L 126 van 9.5.1989, blz. 12):

 

 

in het tweede punt van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

2930 90 85

2930 90 99

b)

in kolom (3):

2930 90 85

2930 90 99

 

(EEG) nr. 2061/89 (PB L 196 van 12.7.1989, blz. 5):

 

 

9

a)

in punt 1 van de tabel in de bijlage, in kolom (3):

… GS-toelichting op GN-code 2106)

… aantekening op post 2106

10

b)

in punt 2 van de tabel in de bijlage, in kolom (3):

… GS-toelichting op GN-code 2106)

… aantekening op post 2106

11

c)

in punt 3 van de tabel in de bijlage, in kolom (3):

… GS-toelichting op GN-code 2106)

… aantekening op post 2106

12

d)

in punt 4 van de tabel in de bijlage, in kolom (3):

… GS-toelichting op GN-code 2106)

… aantekening op post 2106

13

e)

in punt 5 van de tabel in de bijlage:

 

 

i)

in kolom (2):

3004 50 10

3004 50 00

ii)

in kolom (3):

3004 50 10

3004 50 00

14

f)

in punt 6 van de tabel in de bijlage:

 

 

i)

in kolom (2):

3004 90 19

3004 90 00

ii)

in kolom (3):

3004 90 19

in DA, DE, ES, FI, FR, IT, NL en PT

3004 90 91

in BG, CS, EN, EL, ET, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SL en SV

3004 90 00

15

(EEG) nr. 2141/89 (PB L 205 van 18.7.1989, blz. 22):

 

 

in artikel 1, lid 2:

4810 14 80 of 4810 19 90

4810 14 00 of 4810 19 00

16

(EEG) nr. 3482/89 (PB L 338 van 22.11.1989, blz. 9):

 

 

in punt 1 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

0305 30 90

0305 32 90

b)

in kolom (3):

0305 30

0305 32

0305 30 90

0305 32 90

0305 30 11 tot en met 0305 30 90

0305 31 00 tot en met 0305 39 90

0304 21 00 tot en met 0304 29 99

0304 61 00 tot en met 0304 89 90

17

(EEG) nr. 650/90 (PB L 71 van 17.3.1990, blz. 11):

 

 

in punt 1 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

4602 19 91

4602 19 90

b)

in kolom (3):

4602 19 91

4602 19 90

 

(EEG) nr. 3044/90 (PB L 292 van 24.10.1990, blz. 5):

 

 

18

a)

in punt 2 van de tabel in de bijlage, in kolom (1):

… de titels 1 en 2 van bijlage I van Richtlijn 72/199/EEG van de Commissie, (PB nr. L 123 van 29.5.1972, blz. 6).

… Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie, bijlage III, respectievelijk de delen L en C.

… deel 1 en in werkwijze A van deel 4 van de bijlage van Richtlijn 71/393/EEG van de Commissie (PB nr. L 279 van 20.12.1971, blz. 7)

… Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie, bijlage III, respectievelijk de delen H en A.

19

b)

in punt 3 van de tabel in de bijlage, in kolom (1):

… de titels 1 en 2 van bijlage I van Richtlijn 72/199/EEG van de Commissie (PB nr. L 123 van 29.5.1972, blz. 6).

… Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie, bijlage III, respectievelijk de delen L en C.

… deel 1 en in werkwijze A van deel 4 van de bijlage van Richtlijn 71/393/EEG van de Commissie (PB nr. L 279 van 20.12.1971, blz. 7)

… Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie, bijlage III, respectievelijk de delen H en A.

20

c)

in punt 4 van de tabel in de bijlage, in kolom (1):

… de titels 1 en 2 van bijlage I van Richtlijn 72/199/EEG van de Commissie (PB nr. L 123 van 29.5.1972, blz. 6).

… Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie, bijlage III, respectievelijk de delen L en C.

… deel 1 en in werkwijze A van deel 4 van de bijlage van Richtlijn 71/393/EEG van de Commissie (PB nr. L 279 van 20.12.1971, blz. 7)

… Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie, bijlage III, respectievelijk de delen H en A.

21

(EEG) nr. 442/91 (PB L 52 van 27.2.1991, blz. 11):

 

 

in punt 3 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

4602 19 91

4602 19 90

b)

in kolom (3):

4602 19 91

4602 19 90

22

(EEG) nr. 1214/91 (PB L 116 van 9.5.1991, blz. 44):

 

 

in punt 2 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

3907 99 19 of 3907 99 98

3907 99 90

b)

in kolom (3):

3907 99 19 of 3907 99 98

3907 99 90

23

(EEG) nr. 2084/91 (PB L 193 van 17.7.1991, blz. 16):

 

 

in punt 1 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

2309 90 95

2309 90 96

b)

in kolom (3):

2309 90 95

2309 90 96

 

(EEG) nr. 509/92 (PB L 55 van 29.2.1992, blz. 80):

 

 

24

a)

in punt 1 van de tabel in de bijlage, in kolom (1):

… vermeld in titel 1 van bijlage I van Richtlijn 72/199/EEG van de Commissie (1)

… beschreven in deel L van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie

… vermeld in titel 2 van bijlage I van Richtlijn 72/199/EEG

… beschreven in deel C van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie

…de methode A vermeld in deel I van de bijlage van Richtlijn 84/4/EEG van de Commissie (2)

… de methode beschreven in deel H van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie

25

b)

in punt 2 van de tabel in de bijlage:

 

 

i)

in kolom (2):

2309 90 99

2309 90 96

ii)

in kolom (3):

2309 90 99

2309 90 96

26

(EEG) nr. 1533/92 (PB L 162 van 16.6.1992, blz. 5):

 

 

in punt 4 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

2309 90 99

2309 90 96

b)

in kolom (3):

2309 90 99

2309 90 96

27

(EG) nr. 731/93 (PB L 75 van 30.3.1993, blz. 7):

 

 

in de tabel in de bijlage, in kolom (3):

… van GN-code 0307 beschouwd te worden.

… van GN-code 0307 of 0308 beschouwd te worden.

28

(EG) nr. 3295/93 (PB L 296 van 1.12.1993, blz. 43):

 

 

in punt 2 van de tabel in de bijlage, in kolom (3):

… aantekening 7 c) ….

… aantekening 7 d)…

29

(EG) nr. 1785/94 (PB L 186 van 21.7.1994, blz. 20):

 

 

in punt 1 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

2614 00 10

2614 00 00

b)

in kolom (3):

2614 00 10

2614 00 00

30

(EG) nr. 1966/94 (PB L 198 van 30.07.1994, blz. 103):

 

 

in punt 2 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

5705 00 90

5705 00 80

b)

in kolom (3):

5705 00 90

5705 00 80

31

(EG) nr. 3176/94 (PB L 335 van 23.12.1994, blz. 56):

 

 

in de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (1):

…niet-regelmatig wasbare…

…doorgaans niet wasbare…

b)

in kolom (2):

6307 90 99

6307 90 98

c)

in kolom (3):

6307 90 99

6307 90 98

32

(EG) nr. 2696/95 (PB L 280 van 23.11.1995, blz. 17):

 

 

in punt 2 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

2309 90 99

2309 90 96

b)

in kolom (3):

2309 90 99

2309 90 96

33

(EG) nr. 2802/95 (PB L 291 van 6.12.1995, blz. 5):

 

 

in punt 1 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

3004 90 19

3004 90 00

b)

in kolom (3):

… 3004, 3004 90 en 3004 90 19. …

… 3004 en 3004 90 00. …

34

(EG) nr. 214/96 (PB L 28 van 6.2.1996, blz. 7):

 

 

in punt 1 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

0905 00 00

0905 10 00

b)

in kolom (3):

0905 00 00

0905 10 00

35

(EG) nr. 241/96 (PB L 31 van 9.2.1996, blz. 14):

 

 

in de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

9018 90 85

9018 90 84

b)

in kolom (3):

9018 90 85

9018 90 84

36

(EG) nr. 902/96 (PB L 122 van 22.5.1996, blz. 1):

 

 

in punt 1 van de tabel in de bijlage, in kolom (3):

8708 90 90

in BG, CS, EN, ET, LT, LV, MT, PL, SK en SL

8708 93 90

37

(EG) nr. 2494/96 (PB L 338 van 28.12.1996, blz. 38):

 

 

in de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

3215 90 80

3215 90 00

b)

in kolom (3):

3215 90 80

3215 90 00

38

(EG) nr. 4/97 (PB L 3 van 7.1.1997, blz. 1):

 

 

in de tabel in de bijlage, in kolom (3):

… aantekening 1, onder d), …

… aantekening 1, onder e), …

39

(EG) nr. 2510/97 (PB L 345 van 16.12.1997, blz. 45):

 

 

in punt 2 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

1104 29 11

1104 29 17

b)

in kolom (3):

1104 29 19

1104 29 17

40

(EG) nr. 169/1999 (PB L 19 van 26.1.1999, blz. 6):

 

 

in punt 7 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

3707 90 30

3707 90 20

b)

in kolom (3):

3707 90 30

3707 90 20

41

(EG) nr. 1218/1999 (PB L 148 van 15.6.1999, blz. 9):

 

 

in punt 6 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

6306 91 00

6306 90 00

b)

in kolom (3):

6306 91 00

6306 90 00

42

(EG) nr. 1529/1999 (PB L 178 van 14.7.1999, blz. 10):

 

 

in punt 3 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

6307 90 99

6307 90 98

b)

in kolom (3):

… aantekening 7, onder e), …

… aantekening 7, onder f), …

… 6307 90 99. …

… 6307 90 98. …

43

(EG) nr. 710/2000 (PB L 84 van 5.4.2000, blz. 8):

 

 

in punt 4 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

2005 99 90

2005 99 80

b)

in kolom (3):

2005 99 90

2005 99 80

 

(EG) nr. 738/2000 (PB L 87 van 8.4.2000, blz. 10):

 

 

44

a)

in punt 3 van de tabel in de bijlage:

 

 

i)

in kolom (2):

8705 90 90

8705 90 80

ii)

in kolom (3):

8705 90 90

8705 90 80

45

b)

in punt 5 van de tabel in de bijlage:

 

 

i)

in kolom (2):

8428 90 95

8428 90 90

ii)

in kolom (3):

8428 90 95

8428 90 90

46

c)

in punt 6 van de tabel in de bijlage:

 

 

i)

in kolom (2):

8428 90 95

8428 90 90

ii)

in kolom (3):

8428 90 95

8428 90 90

47

(EG) nr. 1508/2000 (PB L 174 van 13.7.2000, blz. 3):

 

 

in punt 4 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

9504 10 00

9504 50 00

b)

in kolom (3):

9504 10 00

9504 50 00

48

(EG) nr. 1564/2000 (PB L 180 van 19.7.2000, blz. 5):

 

 

in punt 2 van de tabel in de bijlage, in kolom (3):

… aantekening 7, onder e), …

… aantekening 7, onder f), …

49

(EG) nr. 2354/2000 (PB L 272 van 25.10.2000, blz. 10):

 

 

in de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

2309 90 99

2309 90 96

b)

in kolom (3):

2309 90 99

2309 90 96

50

(EG) nr. 305/2001 (PB L 44 van 15.2.2001, blz. 22):

 

 

in punt 2 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

6914 90 10

6914 90 00

b)

in kolom (3):

6914, 6914 90 en 6914 90 10

6914 en 6914 90 00

51

(EG) nr. 471/2002 (PB L 75 van 16.3.2002, blz. 13):

 

 

in punt 5 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

6306 91 00

6306 90 00

b)

in kolom (3):

… aantekeningen 7, onder e),

… aantekeningen 7, onder f), …

… 6306 91 00.

… 6306 90 00.

Andere…

Andere …

52

(EG) nr. 763/2002 (PB L 117 van 4.5.2002, blz. 3):

 

 

in de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

3917 32 99

3917 32 00

b)

in kolom (3):

3917 32 99

in BG, CS DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL,

3917 39 99 in SV

3917 32 00

53

(EG) nr. 1017/2002 (PB L 155 van 14.6.2002, blz. 23):

 

 

in punt 2 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

6307 90 99

6307 90 98

b)

in kolom (3):

… en e),

… en f),

in BG, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

in BG, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

… písm. c) …

… písm. a) a f) …

alleen in CS

alleen in CS

… 6307 90 99. …

… 6307 90 98. …

54

(EG) nr. 627/2003 (PB L 90 van 8.4.2003, blz. 34):

 

 

in punt 1 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

2005 99 90

2005 99 80

b)

in kolom (3):

2005 99 90

2005 99 80

55

(EG) nr. 2345/2003 (PB L 346 van 31.12.2003, blz. 41):

 

 

in de tabel in de bijlage, in kolom (3):

… aantekening 7, onder e), …

… aantekening 7, onder f), …

56

(EG) nr. 231/2004 (PB L 39 van 11.2.2004, blz. 15):

 

 

in de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

2710 19 41

2710 19 43

2710 19 46

2710 19 47

b)

in kolom (3):

2710 19 41

2710 19 43, 2710 19 46 en 2710 19 47

… onderverdeling 2710 19 41.

… de GN-codes 2710 19 43, 2710 19 46 en 2710 19 47.

 

(EG) nr. 926/2004 (PB L 163 van 30.4.2004, blz. 105):

 

 

57

a)

in punt 1 van de tabel in de bijlage, in kolom (3):

… aantekeningen 7, onder f), …

… aantekeningen 7, onder g), …

58

b)

in punt 2 van de tabel in de bijlage, in kolom (3):

… aantekening 7, onder e), …

… aantekening 7, onder f), …

59

(EG) nr. 1414/2004 (PB L 257 van 4.8.2004, blz. 4):

 

 

in de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

3004 90 19

3004 90 00

b)

in kolom (3):

3004, 3004 90 en 3004 90 19

3004 en 3004 90 00

60

(EG) nr. 1559/2004 (PB L 283 van 2.9.2004, blz. 9):

 

 

in de tabel in de bijlage, in kolom (3):

… aantekening 7, onder e),…

… aantekening 7, onder f), …

61

(EG) nr. 634/2005 (PB L 106 van 27.4.2005, blz. 7):

 

 

in punt 1 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

8518 40 89

8518 40 80

b)

in kolom (3):

8518 40 89

8518 40 80

62

(EG) nr. 1199/2005 (PB L 195 van 27.7.2005, blz. 3):

 

 

in punt 2 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

4412 99 70

4412 99 40

b)

in kolom (3):

4412 99 70

4412 99 40

63

(EG) nr. 1967/2005 (PB L 316 van 2.12.2005, blz. 7):

 

 

in punt 3 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

3917 32 39

3917 32 00

b)

in kolom (3):

3917, 3917 32 en 3917 32 39

3917 en 3917 32 00

64

(EG) nr. 338/2006 (PB L 55 van 25.2.2006, blz. 3):

 

 

in de tabel in de bijlage, in kolom (3):

… aantekening 7, onder c), …

… aantekening 7, onder d), …

65

(EG) nr. 166/2007 (PB L 52 van 21.2.2007, blz. 3):

 

 

in punt 5 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

8705 90 90

8705 90 80

b)

in kolom (3):

8705 90 90

8705 90 80

66

(EG) nr. 324/2007 (PB L 85 van 27.3.2007, blz. 5):

 

 

in punt 2 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

9504 90 90

9504 90 80

b)

in kolom (3):

9504 90 90

9504 90 80

67

(EG) nr. 901/2007 (PB L 196 van 28.7.2007, blz. 31):

 

 

in de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

1212 99 70

1212 99 95

b)

in kolom (3):

1212 99 70

1212 99 95

68

(EG) nr. 323/2008 (PB L 98 van 10.4.2008, blz. 3):

 

 

in punt 3 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

1001 90 99

1001 99 00

b)

in kolom (3):

1001, 1001 90 en 1001 90 99

1001 en 1001 99 00

 

(EG) nr. 1156/2008 (PB L 310 van 21.11.2008, blz. 9):

 

 

69

a)

in punt 1 van de tabel in de bijlage:

 

 

i)

in kolom (2):

8528 59 90

8528 59 40

ii)

in kolom (3):

8528 59 90

8528 59 40

70

b)

in punt 2 van de tabel in de bijlage:

 

 

i)

in kolom (2):

8528 59 90

8528 59 40

ii)

in kolom (3):

8528 59 90

8528 59 40

71

(EG) nr. 1172/2008 (PB L 317 van 27.11.2008, blz. 4):

 

 

in punt 1 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

8528 59 90

8528 59 40

b)

in kolom (3):

8528 59 90

8528 59 40

72

(EG) nr. 446/2009 (PB L 132 van 29.5.2009, blz. 3):

 

 

in de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

1202 20 00

1202 42 00

b)

in kolom (3):

1202 20 00

1202 42 00

73

(EG) nr. 594/2009 (PB L 178 van 9.7.2009, blz. 14):

 

 

in punt 1 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

3904 69 90

3904 69 80

b)

in kolom (3):

3904 69 90

3904 69 80

74

(EU) nr. 692/2010 (PB L 201 van 3.8.2010, blz. 23):

 

 

in punt 2 van de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

5705 00 90

5705 00 80

b)

in kolom (3):

5705 00 90

5705 00 80

75

(EU) nr. 716/2010 (PB L 210 van 11.8.2010, blz. 22):

 

 

in de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

8539 32 10

8539 32 20

b)

in kolom (3):

8539 32 10

8539 32 20

 

(EU) nr. 731/2010 (PB L 214 van 14.8.2010, blz. 2):

 

 

76

a)

in punt 1 van de tabel in de bijlage:

 

 

i)

in kolom (2):

8523 40 51

8523 49 51

ii)

in kolom (3):

… 8523 40 en 8523 40 51 …

… 8523 49 en 8523 49 51 …

… 8523 40 51.

… 8523 49 51.

77

b)

in punt 2 van de tabel in de bijlage:

 

 

i)

in kolom (2):

9405 10 28

9405 10 40

ii)

in kolom (3):

9405 10 28

9405 10 40

78

(EU) nr. 1066/2010 (PB L 304 van 20.11.2010, blz. 9):

 

 

in de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

8518 40 89

8518 40 80

b)

in kolom (3):

8518 40 89

8518 40 80

79

(EU) nr. 756/2011 (PB L 199 van 2.8.2011, blz. 35):

 

 

in de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

1604 19 98

1604 19 97

b)

in kolom (3):

1604 19 98

1604 19 97

80

(EU) nr. 762/2011 (PB L 200 van 3.8.2011, blz. 4):

 

 

in de tabel in de bijlage:

a)

in kolom (2):

7317 00 90

7317 00 80

b)

in kolom (3):

7317 00 90

7317 00 80

81

(EU) nr. 873/2011 (PB L 227 van 2.9.2011, blz. 5):

 

 

in de tabel in de bijlage, in kolom (3):

… aantekening 7, onder e), …

… aantekening 7, onder f), …

82

(EU) nr. 297/2012 (PB L 99 van 5.4.2012, blz. 9):

 

 

in de tabel in de bijlage, in kolom (3):

… aantekening 7, onder e), …

… aantekening 7, onder f), …

83

(EU) nr. 298/2012 (PB L 99 van 5.4.2012, blz. 12):

 

 

in de tabel in de bijlage, in kolom (3):

… aantekening 7, onder e), …

… aantekening 7, onder f), …

84

(EU) nr. 401/2012 (PB L 124 van 11.5.2012, blz. 15):

 

 

uitsluitend in de versie NL:

in de tabel in de bijlage, in kolom 3:

6505 90 00

6505 00 90


BIJLAGE II

(als bedoeld in artikel 2)

In de onderstaande tabel wordt het in kolom 2 genoemde punt in de desbetreffende verordening geschrapt.

Nr.

Verordening van de Commissie

(1)

(2)

1

Punt 3 in de tabel in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1308/96 van de Commissie (PB L 167 van 6.7.1996, blz. 19)


BIJLAGE III

(als bedoeld in artikel 3)

Nr.

Verordening van de Commissie/Uitvoeringsverordening van de Commissie

(1)

(2)

1

Verordening (EEG) nr. 2858/86 van de Commissie (PB L 265 van 17.9.1986, blz. 5)

2

(EEG) nr. 313/90 (PB L 35 van 7.2.1990, blz. 7)

3

(EG) nr. 977/2008 (PB L 266 van 7.10.2008, blz. 8)

4

(EU) nr. 1302/2011 (PB L 330 van 14.12.2011, blz. 15)