4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/3


A Bíróság (első tanács) 2009. május 14-i ítélete (az Oberlandesgericht Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Renate Ilsinger kontra Martin Dreschers, a Schlank & Schick GmbH felszámolójának minőségében

(C-180/06. sz. ügy) (1)

(Joghatóság polgári ügyben - 44/2001/EK rendelet - Joghatóság fogyasztói szerződések esetén - Azon fogyasztót megillető jog, aki a megtévesztő reklám címzettje, hogy a látszólag megnyert díjat a bíróság előtt követelje - Minősítés - Az említett rendelet 15. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott szerződésből eredő igény - Feltételek)

2009/C 153/05

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Wien

Az alapeljárás felei

Felperes: Renate Ilsinger

Alperes: Martin Dreschers, a Schlank & Schick GmbH felszámolójának minőségében

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Oberlandsgericht Wien — A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 12. 2006. 01. 16., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.) 15. cikke (1) bekezdése c) pontjának értelmezése — A megtévesztő reklám alapján látszólag elnyert nyereményhez való jogot biztosító nemzeti fogyasztóvédelmi jogszabály

Rendelkező rész

Az alapügyben szóban forgóhoz hasonló helyzetben, amelyben a fogyasztó azon tagállam jogszabályai szerint, amelynek területén lakóhellyel rendelkezik, a lakóhelye szerinti bíróság előtt egy másik tagállamban székhellyel rendelkező csomagküldő kereskedelmet folytató vállalkozást az általa látszólag megnyert díj átadására kívánja kötelezni, és

ha ez a vállalkozás a fogyasztóhoz, azzal a céllal, hogy őt szerződéskötésre ösztönözze, névre szóló levelet intézett, amely azt a látszatot keltette, hogy a fogyasztó megkapja a nyereményt, amint az említett levélhez mellékelt „nyereményigénylő tanúsítvány” visszaküldésével annak kifizetését igényli,

de anélkül, hogy a díj átadása az e vállalkozás által eladásra kínált áruk megrendelésétől vagy próbarendeléstől függne,

a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendeletben megfogalmazott joghatósági szabályokat a következőképpen kell értelmezni:

a fogyasztó által előterjesztett ilyen kereset azzal a feltétellel tartozik az említett rendelet 15. cikke (1) bekezdése c) pontjának hatálya alá, ha az eladó jogi kötelezettséget vállalt ezen díj fogyasztó részére való kifizetésére;

ha ez a feltétel nem teljesül, akkor az ilyen kereset csak abban az esetben tartozik a 44/2001 rendelet hatálya alá, ha a fogyasztó ezen eladónál ténylegesen megrendelt valamit.


(1)  HL C 165., 2006.7.15.