4.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 153/3


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.5.2009 (Oberlandesgericht Wienin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Renate Ilsinger v. Martin Dreschers, joka toimii Schlank & Schick GmbH:n konkurssipesän hoitajana

(Asia C-180/06) (1)

(Tuomioistuimen toimivalta siviilioikeuden alalla - Asetus N:o 44/2001 - Toimivalta kuluttajansuojaa koskevissa riita-asioissa - Harhaanjohtavan mainonnan kohteeksi joutuneen kuluttajan oikeus vaatia näennäisesti voitettua palkintoa tuomioistuimessa - Luokittelu - Kyseisen asetuksen 15 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu sopimusta koskeva kanne - Edellytykset)

2009/C 153/05

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgericht Wien

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Renate Ilsinger

Vastaaja: Martin Dreschers, joka toimii Schlank & Schick GmbH:n konkurssipesän hoitajana

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Oberlandesgericht Wien — Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (EYVL L 12, s. 1) 15 artiklan 1 kohdan c alakohta — Kansallinen kuluttajansuojalainsäädäntö, jossa säädetään oikeudesta sellaiseen palkintoon, jonka harhaanjohtavan mainonnan vastaanottaja on näennäisesti voittanut

Tuomiolauselma

Sellaisessa tilanteessa, josta on kyse pääasiassa ja jossa kuluttaja vaatii sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jonka alueella hänellä on kotipaikka, ja sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä hänen kotipaikkansa on, toiseen jäsenvaltioon sijoittautunutta postimyyntiyhtiötä luovuttamaan hänen näennäisesti voittamansa palkinnon,

silloin, kun kyseinen yhtiö on yllyttääkseen kyseistä kuluttajaa tekemään sopimuksen lähettänyt tälle tämän nimellä lähetyksen, joka on ollut omiaan antamaan hänelle vaikutelman siitä, että hänelle annettaisiin palkinto, jos hän pyytäisi sen suorittamista palauttamalla kyseiseen lähetykseen sisältyvän ”palkinnon lunastamista koskevan todistuksen”

mutta kun palkinnon saaminen ei riipu kyseisen yhtiön ostettavaksi tarjoamien tavaroiden tilaamisesta tai koetilauksen tekemisestä,

tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 44/2001 lueteltuja toimivaltasääntöjä on tulkittava seuraavasti:

tällainen kuluttajan nostama kanne kuuluu mainitun asetuksen 15 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan sillä edellytyksellä, että elinkeinonharjoittajana toimiva myyjä on oikeudellisesti sitoutunut maksamaan kyseisen palkinnon kuluttajalle

silloin, kun tämä edellytys ei täyty, tällainen kanne kuuluu asetuksen N:o 44/2001 mainitun säännöksen soveltamisalaan ainoastaan siinä tapauksessa, että kuluttaja on tosiasiallisesti tehnyt tilauksen kyseiseltä elinkeinonharjoittajana toimivalta myyjältä.


(1)  EUVL C 165, 15.7.2006.