22.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 138/24


Sammanfattande information från medlemsstaterna om statliga stöd som beviljas i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter

(2007/C 138/09)

Stödnummer: XA 39/07

Medlemsstat: Italien

Region: Sardinien

Namnet på stödordningen: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la blue tongue 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito.

Rättslig grund: L. R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23

Delibera della giunta regionale n. 49/30 del 28.11.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini nel 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 54/4 del 28.12.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini del 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Deliberazione 49/30 del 28.11.2006 — Estensione dell'aiuto alle nuove perdite — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 7/10 del 20.2.2007 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l'epidemia di “lingua blu” del 2006. Indennizzi per la perdita di reddito. Applicazione del regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006 della Commissione europea.»

Stödordningens beräknade utgifter per år: Det sammanlagda anslaget för 2006 beräknas uppgå till 600 000 EUR.

Högsta tillåtna stödnivå: Stödet kommer att motsvara 70 % av inkomstbortfallet och beräknas i enlighet med följande tabell

Datum för genomförande: Stöd kommer att beviljas för djur som dött från och med september 2006.

Stödordningens varaktighet: December 2010

Stödets syfte: Stödet beviljas på grundval av artikel 10 i förordningen och är avsett att kompensera jordbrukare för produktionsbortfall till följd av att deras får och getter har dött.

Med tanke på att fåren på Sardinien huvudsakligen föds upp för mjölkproduktion och att mjölkproduktionen är säsongsbetingad (vanligtvis mellan januari och juli) beräknas produktionsbortfallet över en ettårsperiod och med tanke på de svårigheter som uppfödarna hade med att ersätta djuren under månaderna efter deras död då det rådde förbud mot förflyttning av djur och det inte fanns några mjölkdjur att få tag på förrän på hösten under det efterföljande året.

Förlusten beräknas utifrån värdet på den förlorade produktionen med avdrag för de insatskostnader som uppfödarna inte hade (dvs. för foder och underhåll). Det görs åtskillnad mellan vanliga får och getter och stamboksförda får och getter (se tabellen ovan under rubriken Högsta tillåtna stödnivå).

Berörd sektor: Animalieproduktion: Får och getter

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Regione autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale

Via Pessagno, 4

I-09125 Cagliari

Webbplats: http://www.regione.sardegna.it

XA-nummer: XA 44/07

Medlemsstat: Belgien

Region: Den flamländska förvaltningen: Ministeriet för jordbruk och fiske (Departement Landbouw en Visserij)

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som får ett enskilt stöd: Vlaams Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw

Rättslig grund:

2 juni 1998 — Koninklijk besluit betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen,

17 maart 2005 — Ministerieel besluit houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij,

2 juin 1998 – Arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles.

17 mars 2005 – Arrêté ministériel portant agrément et subventionnement des organisations dans le cadre de la promotion et de l'amélioration de l'élevage de volailles et de lapins.

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd: 9 000 EUR

Högsta stödnivå: 100 % (i form av subventionerade tjänster)

Datum för genomförande:

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Stödet ges för budgetåret 2007.

Stödets syfte: Stöd till små och medelstora företag och sektorutveckling.

Art.15.2 c: När det gäller konsulttjänster som tillhandahålls av en tredje part, de avgifter för tjänster som inte är av fortlöpande eller periodiskt återkommande slag eller rör företagets ordinarie driftsutgifter, t.ex. rutinmässig skatterådgivning, regelbunden juridisk rådgivning eller annonsering.

Berörd(a) sektor(er): Fjäderfä ock kaniner

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Webbplats: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/pluim.html

Övriga upplysningar: —

Jules Van Liefferinge

Generalsekreterare

XA-nummer: XA 47/07

Medlemsstat: Belgien

Region: Den flamländska förvaltningen: Ministeriet för jordbruk och fiske (Departement Landbouw en Visserij)

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som får ett enskilt stöd: Vlaamse rundveeteeltvereniging vzw

Rättslig grund:

23 september 1971 — Koninklijk besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

27 februari 1991 — Ministerieel besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

23 septembre 1971 – Arrêté royal relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

27 février 1991 – Arrêté ministériel relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd: 1 194 000 EUR

Högsta stödnivå: Artikel 16.1 a: Stöd på upp till 100 % av de administrativa kostnaderna för att upprätta och föra stamböcker.

Artikel 16.1 b: Stöd på upp till 70 % av kostnaderna för test som utförs av eller på uppdrag av tredje part för att avgöra besättningens avkastning eller genetiska kvalitet. Stöd för att täcka kostnaderna för kontroller som utförs av besättningens ägare eller kostnaderna för rutinkontroller av mjölkkvalitet skall inte beviljas undantag.

Datum för genomförande:

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Stödet ges för budgetåret 2007.

Stödets syfte: Stöd till små och medelstora företag och sektorutveckling.

Artikel 16.1 a: Stöd på upp till 100 % av de administrativa kostnaderna för att upprätta och föra stamböcker.

Artikel 16.1 b: Stöd på upp till 70 % av kostnaderna för test som utförs av eller på uppdrag av tredje part för att avgöra besättningens avkastning eller genetiska kvalitet. Stöd för att täcka kostnaderna för kontroller som utförs av besättningens ägare eller kostnaderna för rutinkontroller av mjölkkvalitet skall inte beviljas undantag.

Berörd(a) sektor(er): Nötkreatur

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Webbplats: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/rund.html

Övriga upplysningar: —

Jules Van Liefferinge

Generalsekreterare

Stöd nr: XA 49/07

Medlemsstat: Italien

Region: Latium

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet: Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Rättslig grund: Deliberazione della giunta regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. ”legge Sabatini”) e s.m.i

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt årligt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd: 10 miljoner EUR (1)

Högsta stödnivå: Bruttostödnivån får inte överstiga 40 % av de stödberättigande investeringarna, eller 50 % av de stödberättigande investeringarna i mindre gynnade områden eller i de områden som anges i artikel 36 a i-iii i förordning (EG) nr 1698/2005, och som fastställts av medlemsstaterna i överensstämmelse med artiklarna 50 och 94 i samma förordning. Det maximistöd som beviljas ett enskilt företag får dock aldrig överstiga 400 000 EUR under en period som omfattar tre räkenskapsår, eller 500 000 EUR om företaget är beläget i ett mindre gynnat område eller i ett sådant område som avses i artikel 36 a i-iii i förordning (EG) nr 1698/2005 och som fastställts av medlemsstaterna i överensstämmelse med artiklarna 50 och 94 i den förordningen.

Datum för genomförande: Dagen efter det att den regionala regeringens (Giunta regionale) beslut nr 115 av den 27 februari 2007 offentliggjorts på webbplatsen för det organ som förvaltar stödet (MCC spa) www.incentivi.mcc.it  (2).

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Obegränsad. Stödordningen är dock undantagen från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i EG-fördraget till och med den 31 december 2013, som är den dag då förordning (EG) nr 1857/2006 upphör att gälla, såvida den inte förlängs.

Stödets syfte: Stöd till investeringar – Syftet med stödet är att med hjälp av räntebidrag främja inköp eller hyrköp, i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1857/2006, av nya verktygs- eller produktionsmaskiner.

Berörd(a) sektor(er): Alla sektorer där stöd till små och medelstora företag får beviljas enligt förordning (EG) nr 1857/2006.

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75, Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Webbadress: www.incentivi.mcc.it

Övriga upplysningar: Stödordningen har tidigare godkänts av kommissionen genom skrivelse D/55254 av den 18 oktober 2000 – Stöd nr 659/A/97

XA-nummer: XA 51/07

Medlemsstat: Förenade kungariket

Region: England – Dorset (även enhetskommunerna Bournemouth och Poole)

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som får ett enskilt stöd: Dorset Agricultural Advisory Service

Rättslig grund: Local Government Act 2000 (Part I)

Stödordningens beräknade utgifter per år, eller totalt belopp per år som beviljats företaget som enskilt stöd: 23 juni 2007-31 mars 2008: 69 000 GBP

1 april 2008–30 september 2008: 31 000 GBP

Högsta stödnivå: Stödnivån är 100 %.

Datum för genomförande: Stödordningen börjar gälla den 23 juni 2007.

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Stödordningen börjar gälla den 23 juni 2007. Den gäller till och med den 30 september 2008. Den sista utbetalningen kommer att göras den 10 oktober 2008.

Stödets syfte: Syftet med stödet är att utveckla företag på landsbygden. Stödet genomförs i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 1857/2006. Stödberättigande kostnader är konsulttjänster.

Berörd(a) sektor(er): Ordningen gäller produktion av jordbruksprodukter.

Den beviljande myndighetens namn och adress: Ansvarig myndighet för ordningen är

Dorset County Council

County Hall

Colliton Park

Dorchester DT1 1XJ

United Kingdom

Organisation som står för förvaltningen av stödordningen

Dorset Agricultural Advisory Service

Stinsford Business Centre

Kingston Maurward College

Dorchester

Dorset DT 1 8PY

United Kingdom

Webbplats: www.kmc.ac.uk/daas

Handlingarna om det statliga stödet finns under nyhetssektionen på webbplatsen.

Information om denna stödordning finns också på Defra-webbplatsen om statliga stödärenden på nedanstående webbplats

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Övriga upplysningar: Ytterligare och utförligare uppgifter om stödberättigande och bestämmelserna för ordningen kan fås på ovan nämnda webbplatser.

Stöd för bearbetning och avsättning av jordbruksprodukter och för verksamhet inom andra företag än jordbruksföretag ges i enlighet med kommissionens förordning 1998/2006 om beviljande av stöd av mindre betydelse. Stöd av mindre betydelse är en särskild typ av stöd som inte kräver Europeiska kommissionens godkännande. Sådant stöd är begränsat till 200 000 EUR (cirka 120 000 GBP) över en treårsperiod för varje företag och kan gälla vilken typ av verksamhet som helst.

Alla företag som inte är jordbruksföretag som ansöker om konsulttjänsten måste förse organisationen Dorset Agricultural Advisory Service (DAAS) med uppgifter om eventuellt stöd som företaget har fått från centrala eller lokala statliga källor eller ur andra offentliga medel under de senaste tre åren.

Företag som redan har fått stöd upp till dessa gränser kommer inte att vara berättigade till DAAS.

Undertecknad och daterad för Department for Environment, Food and Rural Affairs (den behöriga myndigheten i Storbritannien)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

XA-nummer: XA 52/07

Medlemsstat: Förenade kungariket

Region: England

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som får ett enskilt stöd: Conservation Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Rättslig grund: Det finns ingen särskild lagstiftning för stödordningen i fråga. Jordbrukslagen från 1986 (avsnitt 1) utgör rättslig grund för regeringens bestämmelser om rådgivning i samband med alla former av jordbruksverksamhet.

Stödordningens beräknade utgifter per år, eller totalt belopp per år som beviljats företaget som enskilt stöd: 1 juli 2007-30 juni 2008: 980 000 GBP

Högsta stödnivå: Stödnivån är 100 %.

Dag för genomförande: Stödordningen börjar gälla den 1 juli 2007.

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Stödordningen börjar gälla den 1 juli 2007. Den gäller till och med den 30 juni 2008. Sista ansökningsdag är den 15 oktober 2007. Den sista utbetalningen kommer att göras den 15 februari 2008.

Stödets syfte: Utveckling av en viss sektor. Programmet vänder sig till yrkesverksamma jordbrukare. Syftet med programmet, som består av ett antal konferenser, workshoppar, studiebesök på lantbruk, gruppmöten, utbildningsseminarier samt demonstrationer och andra arrangemang ute på gårdarna, är att hjälpa lantbrukarna att förstå aktuella problem som kan påverka deras verksamhet, till exempel införandet av de nya stödordningarna för miljöhänsyn (Environmental Stewardship Schemes) och vad de innebär i form av förvaltningsregler. Detta kommer att höja kompetensen inom sektorn. Stödet kommer att betalas i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 1857/2006, och de stödberättigande kostnaderna är kostnader för organisering och genomförande av utbildningsprogram. Inga betalningar kommer att göras direkt till deltagarna.

Berörd(a) sektor(er): Stödordningen gäller endast företag som framställer någon form av jordbruksprodukter.

Den beviljande myndighetens namn och adress: Ansvarig myndighet för ordningen är

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Organisation som står för förvaltningen av stödordningen

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CambsCB2 8DR

United Kingdom

Webbplats: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidConservationAdvice.pdf

Klicka på Farming Activities Programme (England), eller gå till Storbritanniens centrala webbplats för statligt stöd till jordbruket

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Övriga upplysningar: Ytterligare och utförligare uppgifter om stödberättigande och bestämmelserna för ordningen kan fås på ovan nämnda webbplatser. Stöd till produktion och avsättning av jordbruksprodukter och till andra företag än jordbruksföretag kommer att betalas enligt kommissionens förordning 1998/2006 om stöd av mindre betydelse.

Undertecknad och daterad för Department for Environment, Food and Rural Affairs (den behöriga myndigheten i Storbritannien)

Neil Marr

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom


(1)  Ovannämnda årliga utgifter omfattar dessutom utgifterna inom ramen för den stödordning med samma rättsliga grund som avser små och medelstora företag som omfattas av förordning (EG) nr 70/2001 i dess ändrade lydelse (inbegripet stöd till investeringar i företag som är verksamma inom bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter).

(2)  Denna sammanfattning kommer att offentliggöras på ovannämnda webbplats senast tio arbetsdagar efter det att den skickats till Europeiska kommissionen.