22.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 138/24


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter

(2007/C 138/09)

Sag nr.: XA 39/07

Medlemsstat: Italien

Region: Sardinien

Støtteordningens navn: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la blue tongue 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito.

Retsgrundlag: L. R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23

Delibera della giunta regionale n. 49/30 del 28.11.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini nel 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 54/4 del 28.12.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini del 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Deliberazione 49/30 del 28.11.2006 — Estensione dell'aiuto alle nuove perdite — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 7/10 del 20.2.2007 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l'epidemia di “lingua blu” del 2006. Indennizzi per la perdita di reddito. Applicazione del regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006 della Commissione europea.»

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen:: Den samlede planlagte bevilling i 2006 udgør 600 000 EUR

Maksimal støtteintensitet: Støtten udgør 70 % af tabet beregnet som følger:

Gennemførelsestidspunkt: Det kan gives støtte for dyr, der er døde fra september 2006.

Ordningens varighed: December 2010

Støttens formål: Støtte ydes i henhold til forordningens artikel 10, og den har til formål at kompensere landbrugerne for produktionstab som følge af får og geders død.

Det sardinske får holdes primært med henblik på mælkeprodukter, og malkefårs produktivitet på Sardinien er sæsonbestemt (normalt fra januar til juli). Derfor beregnes produktionstabet for et helt år, idet der tages hensyn til problemerne med at sætte nye dyr ind i månederne lige efter dødsfaldene på grund af flytningsforbuddet og manglen på produktionsdyr før efteråret året efter det år, hvor tabet fandts sted.

Tabet beregnes ved at tage hensyn til den manglende produktionsværdi minus produktionsudgifter, som landbrugeren ikke har haft (indkøb af foder og dyrlægeudgifter), med en sondring mellem almindelige dyr og racerene dyr (jf. skemaet under punktet »Maksimal støtteintensitet«).

Berørt sektor: Animalsk produktion: får og geder

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

Regione autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale

Via Pessagno, 4

I-09125 Cagliari

Websted: http://www.regione.sardegna.it

Sag nr.: XA 44/07

Medlemsstat: Belgien

Region: Vlaamse Overheid: Departement Landbouw en Visserij

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Vlaams Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw

Retsgrundlag:

2 juni 1998 — Koninklijk besluit betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen,

17 maart 2005 — Ministerieel besluit houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij,

2 juin 1998 — Arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles.

17 mars 2005 — Arrêté ministériel portant agrément et subventionnement des organisations dans le cadre de la promotion et de l'amélioration de l'élevage de volailles et de lapins.

Forventede årlige udgifter til ordningen eller samlet årligt støttebeløb til en virksomhed: 9 000 EUR

Maksimal støtteintensitet: 100 % (Støtten ydes i form af subsidierede tjenesteydelser)

Gennemførelsesdato:

Støtteordningens eller den individuelle støttes varighed: støtten ydes for regnskabsåret 2007

Støttens formål: Støtte til små og mellemstore virksomheder og sektorudvikling.

artikel 15, stk. 2, litra c): til konsulenttjenester leveret af tredjemand: gebyrer for tjenesteydelser, der hverken må være varige eller regelmæssige eller vedrøre virksomhedens normale driftsudgifter såsom løbende skatterådgivning, regelmæssig juridisk rådgivning eller reklame

Berørt(e) sektor(er): fjerkræ og kaniner

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Websted: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/pluim.html

Andre oplysninger: —

Jules Van Liefferinge

Generalsekretær

Sag nr.: XA 47/07

Medlemsstat: Belgien

Region: Région flamande (Vlaamse overheid) — Département de l'agriculture et de la pêche

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Vlaamse rundveeteeltvereniging vzw

Retsgrundlag:

23 september 1971 — Koninklijk besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

27 februari 1991 — Ministerieel besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

23 septembre 1971 — Arrêté royal relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

27 février 1991 — Arrêté ministériel relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

Forventede årlige udgifter til ordningen eller samlet årligt støttebeløb til en virksomhed: 1 194 000 EUR

Maksimal støtteintensitet: artikel 16, stk. 1, litra a): støtte på op til 100 % af de administrative udgifter til at etablere og føre stambøger

artikel 16, stk. 1, litra b): støtte på op til 70 % til udgifter til undersøgelser, der foretages af eller på vegne af tredjemand, til bestemmelse af husdyrs genetiske kvalitet eller ydelse; støtte til omkostninger ved kontrol foretaget af husdyrenes ejer er ikke fritaget; støtte til dækning af udgifterne til rutinemæssig kontrol af mælkekvaliteten er ikke fritaget.

Gennemførelsesdato:

Støtteordningens eller den individuelle støttes varighed: støtten ydes for regnskabsåret 2007

Støttens formål: Støtte til små og mellemstore virksomheder og sektorudvikling.

artikel 16, stk. 1, litra a): støtte på op til 100 % af de administrative udgifter til at etablere og føre stambøger

artikel 16, stk. 1, litra b): støtte på op til 70 % til udgifter til undersøgelser, der foretages af eller på vegne af tredjemand, til bestemmelse af husdyrs genetiske kvalitet eller ydelse; støtte til omkostninger ved kontrol foretaget af husdyrenes ejer er ikke fritaget; støtte til dækning af udgifterne til rutinemæssig kontrol af mælkekvaliteten er ikke fritaget.

Berørt(e) sektor(er): Kvæg

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Websted: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/rund.html

Andre oplysninger: —

Jules Van Liefferinge

Generalsekretær

Sag nr.: XA 49/07

Medlemsstat: Italien

Region: Lazio

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed: Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Retsgrundlag: Deliberazione della giunta regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. »legge Sabatini«) e s.m.i

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede årlige støtte til virksomheden: 10 millioner EUR (1)

Maksimal støtteintensitet: Bruttostøtteintensiteten udgør højst 40 % af de støtteberettigede investeringer eller højst 50 % af de støtteberettigede investeringer i ugunstigt stillede områder eller i områder som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i), ii) og iii), i forordning (EF) nr. 1698/2005 og udpeget af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 50 og 94 i nævnte forordning; dog kan den samlede støtte til en enkelt virksomhed højst udgøre 400 000 EUR over en treårig periode eller højst 500 000 EUR, hvis virksomheden ligger i et ugunstigt stillet område eller i områder som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i), ii) og iii), i forordning (EF) nr. 1698/2005 og udpeget af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 50 og 94 i nævnte forordning.

Gennemførelsestidspunkt: Dagen efter offentliggørelsen af Deliberazione della Giunta Regionale no 115 del 27.2.2007 på støtteforvalterens (MCC spa) internetsted www.incentivi.mcc.it (2)

Støtteordningens eller støtteprojektets varighed: Ubegrænset, men støtteordningen er fritaget underretningskravet i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 3, indtil den 31. december 2013, hvor forordning (EF) nr. 1857/2006 ophører med at gælde, medmindre der vedtages en forlængelse.

Støttens formål: Støtten skal anvendes til investeringer. Støtten har til formål at tilskynde til køb eller leje med købsforpligtelse, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 1857/2006, af nye værktøjsmaskiner og produktionsmaskiner i form af rentetilskud.

Berørte sektorer: Alle sektorer berettiget til SMV-støtte, jf. forordning (EF) nr. 1857/2006.

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75, Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Websted: www.incentivi.mcc.it

Andre oplysninger: Støtteordningen er tidligere blevet godkendt af Kommissionen ved brev D/55254 af 18. oktober 2000 — Støtte N 659/A/97

XA-nummer: XA 51/07

Medlemsstat: Det Forenede Kongerige

Region: England — Dorset (herunder også enhedskommunerne Bournemouth og Poole)

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed: Dorset Agricultural Advisory Service

Retsgrundlag: Local Government Act 2000 (Part I)

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: 23. juni 2007 — 31. marts 2008: 69 000 GBP

1. april 2008 — 30. september 2008: 31 000 GBP

Maksimal støtteintensitet: Støtteintensiteten er 100 %.

Gennemførelsestidspunkt: Ordningen iværksættes den 23. juni 2007.

Støtteordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: Ordningen begynder den 23. juni 2007. Den gælder indtil den 30. september 2008. Den sidste betaling finder sted den 10. oktober 2008.

Støttens formål: Støtten har til formål at udvikle virksomheder i landdistrikterne. Støtten udbetales i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006. Der kan ydes støtte til konsulentbistand.

Berørte sektorer: Ordningen gælder for produktion af landbrugsprodukter.

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten: Den ansvarlige myndighed for støtteordningen er:

Dorset County Council

County Hall

Colliton Park

Dorchester DT1 1XJ

United Kingdom

Det organ, der forvalter ordningen, er:

Dorset Agricultural Advisory Service

Stinsford Business Centre

Kingston Maurward College

Dorchester

Dorset DT 1 8PY

United Kingdom

Websted: www.kmc.ac.uk/daas

Statsstøttedokumenterne kan findes under nyhedssektionen på webstedet.

Der findes også oplysninger om ordningen på Defra-webstedet om statsstøttespørgsmål på nedenstående internetadresse:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Andre oplysninger: Nærmere oplysninger om, hvad der kan ydes støtte til, og om reglerne for ordningen kan findes på ovenstående internetadresser.

Støtte til produktion og afsætning af landbrugsprodukter og til andre virksomheder end landbrugsvirksomheder ydes efter Kommissionens forordning (EF) nr. 1998/2006, som fastsatter regler for ydelsen af de minimis-støtte. De minimis-støtte er en særlig støttekategori, der ikke kræver tilladeldse fra Europa-Kommissionen. Denne støtte er begrænset til 200 000 EUR (ca. 120 000 GBP) over tre år for hver virksomhed og kan omfatte enhver form for virksomhed.

Enhver ikke-landbrugsvirksomhed, der fremsætter ansøgning til Dorset Agricultural Advisory Service, skal give dette organ nærmere oplysninger om den støtte, virksomheden har modtaget fra centrale eller lokale regeringskilder eller andre midler over de sidste tre år.

Virksomheder, der allerede har modtaget støtte op til disse grænser, vil ikke være berettiget til støtte fra Dorset Agricultural Advisory Service.

Underskrevet og dateret på vegne af Department for Environment, Food and Rural Affairs (den ansvarlige myndighed)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Sag nr.: XA 52/07

Medlemsstat: Det Forenede Kongerige

Region: England

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed: Conservation Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Retsgrundlag: Ordningen er ikke lovfæstet. Landbrugsloven af 1986 (afsnit 1) er retsgrundlaget for, at staten kan sørge for rådgivning i forbindelse med landbrugsvirksomhed.

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: 1. juli 2007 — 30. juni 2008: 980 000 GBP

Maksimal støtteintensitet: Støtteintensiteten er 100 %.

Gennemførelsestidspunkt: Ordningen iværksættes den 1. juli 2007.

Støtteordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: Ordningen begynder den 1. juli 2007. Den gælder indtil den 30. juni 2008. Den sidste ansøgningsdag er den 15. oktober 2007. Den sidste betaling finder sted den 15. februar 2008.

Støttens formål: Sektorudvikling. Programmet er for erhvervsaktive landbrugere. Formålet med programmet, der består af en række konferencer, workshops, markvandringer, selvhjælpsgruppemøder, uddannelsesseminarer og demonstrationer og andre arrangementer på bedrifterne, er at hjælpe landbrugerne til at forstå aktuelle problemer, der kan påvirke deres virksomhed, som f.eks. indførelsen af den nye ordning for miljøansvarlighed, og hvad de indebærer i form af forvaltningskrav. Det vil øge fagligheden i sektoren. Støtten udbetales i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006, og de støtteberettigede omkostninger udgøres af udgifterne til tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsesprogrammer. Der vil ikke blive foretaget direkte betalinger til modtagerne.

Berørte sektorer: Ordningen gælder for virksomheder, der kun beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter.

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten: Den ansvarlige myndighed for støtteordningen er:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Det organ, der forvalter ordningen, er:

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CambsCB2 8DR

United Kingdom

Websted: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidConservationAdvice.pdf

Klik på »Farming Activities Programme (England)«. Man kan også gå via Det Forenede Kongeriges centrale websted om statsstøtte til landbruget

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Andre oplysninger: Nærmere oplysninger om, hvad der kan ydes støtte til, og om reglerne for ordningen kan findes på ovenstående internetadresser. Støtte til produktion og afsætning af landbrugsprodukter og til andre virksomheder end landbrugsvirksomheder ydes efter Kommissionens forordning (EF) nr. 1998/2006 om de minimis-støtte.

Underskrevet og dateret på vegne af Department for Environment, Food and Rural Affairs (den ansvarlige myndighed)

Neil Marr

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom


(1)  De oplyste årlige udgifter omfatter de planlagte udgifter til ordningen vedrørende SMV'er med samme retsgrundlag, der henhører under forordning (EF) nr. 70/2001, som ændret (herunder støtte til investeringer i sektoren for forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter).

(2)  Ovennævnte beslutning (deliberazione) offentliggøres på nævnte internetsted, senest ti arbejdsdage efter at dette skema er sendt til Europa-Kommissionen.