22.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 138/24


Обобщена информация, която държавите-членки съобщават, относно държавни помощи, предоставени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти

(2007/C 138/09)

Номер ХА: XA 39/07

Държава-членка: Италия

Регион: Сардиния

Наименование на схемата за помощ: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la blue tongue 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito.

Правно основание: L. R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23

Delibera della giunta regionale n. 49/30 del 28.11.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini nel 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 54/4 del 28.12.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini del 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Deliberazione 49/30 del 28.11.2006 — Estensione dell'aiuto alle nuove perdite — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 7/10 del 20.2.2007 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l'epidemia di “lingua blu” del 2006. Indennizzi per la perdita di reddito. Applicazione del regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006 della Commissione europea.»

Планирани годишни разходи по схемата: Общата сума на планираните разходи за 2006 г. възлиза на 600 000 EUR.

Максимален интензитет на помощта: Помощта ще покрие 70 % от загубата, изчислена както следва:

Дата на привеждане в действие: Сумата ще бъде отпусната за животните, които са умрели след месец септември 2006 г.

Продължителност на схемата: До декември 2010 г.

Цел на помощта: Помощта се отпуска в съответствие с член 10 от посочения регламент и цели да обезщети фермерите за загубената продукция вследствие на смъртта на тези животни.

С оглед на това, че в Сардиния овцете се отглеждат предимно за производството на мляко и предвид сезонния характер на млеконадоя при овцете от региона (главно от януари до юли), то нереализираната продукция се изчислява за период от една година, тъй като замяната на загиналите животни през месеците след това е затруднена (поради забраната за преместване животни както и липсата на такива, които могат да бъдат използвани за производствени цели до есента след годината след възникнването на щетите).

Загубата се изчислява в зависимост от размера на унищожената продукция, като се приспаднат междинните разходи, които не са заплатени от фермера (закупуване на фуражи и ветеринарни разходи), и се направи разграничение между нечистопородни овце и кози, и такива, които са вписани в родословни книги (за справка се консултирайте с обяснителната таблица в под „Максимален интензитет на помощта“).

Засегнат сектор: Животновъдство: отглеждане на овце и кози

Име и адрес на органа, отпускащ помощта:

Regione autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale

Via Pessagno, 4

I-09125 Cagliari

Интернет страница: http://www.regione.sardegna.it

Номер ХА: XA 44/07

Държава-членка: Белгия

Регион: Фламандски орган: Министерство на земеделието и рибарството

Наименование на схемата за помощ или име на фирмата, която получава индивидуална помощ: Vlaams Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw

Правно основание:

2 juni 1998 — Koninklijk besluit betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen,

17 maart 2005 — Ministerieel besluit houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij,

2 juin 1998 — Arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles,

17 mars 2005 — Arrêté ministériel portant agrément et subventionnement des organisations dans le cadre de la promotion et de l'amélioration de l'élevage de volailles et de lapins.

Годишни разходи, планирани по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, отпусната на фирмата: 9 000 EUR

Максимален интензитет на помощта: 100 % (отпуснати чрез субсидирани услуги)

Дата на влизане в сила:

Продължителност на схемата или отпуснатата индивидуална помощ: Субсидията се отпуска за финансовата 2007 година.

Цел: Подкрепа за малките и средни предприятия и развитието на отрасъла.

Член 15, параграф 2, буква в): във връзка с рекламни услуги, предоставяни от трети лица, които не представляват непрекъснати или периодични дейности, каквито са нормалните оперативни разходи на предприятието, като рутинни данъчни консултации, редовни правни услуги или рекламни дейности.

Засегнат/и икономически отрасъл/отрасли: Домашни птици и зайци

Име и адрес на органа, който отпуска помощ:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Интернет страница: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/pluim.html

Други сведения: —

Jules Van Liefferinge

Генерален секретар

Номер ХА: XA 47/07

Държава-членка: Белгия

Регион: Фламандски орган: Министерство на земеделието и рибарството

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството, което получава индивидуална помощ: Vlaamse rundveeteeltvereniging vzw

Правно основание:

23 september 1971 — Koninklijk besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

27 februari 1991 — Ministerieel besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

23 septembre 1971 — Arrêté royal relatif à l'amélioration de l'espèce bovine,

27 février 1991 — Arrêté ministériel relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, отпусната на дружеството: 1 194 000 EUR

Максимален интензитет на помощта: Член 16, параграф 1, буква а): помощ с интензитет до 100 % за покриване на административните разходи по създаване и поддържане на регистри на стадата.

Член 16, параграф 1, буква б): помощ с интензитет до 70 % от разходите по изследвания, извършвани от трети лица или от името на трети лица, за определяне генетичното качество или продуктивността на животните; Без изключение на помощта, отпускана, за да покрие разходите по мерките за контрол, осъществявани от собственика на животните и рутинния качествен контрол на млякото.

Дата на влизане в сила:

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: Субсидията се отпуска за финансовата 2007 година.

Цел: Подкрепа за малките и средни предприятия и развитието на отрасъла.

Член 16, параграф 1, буква а): помощ с интензитет до 100 % за покриване на административните разходи по създаване и поддържане на регистри на стадата.

Член 16, параграф 1, буква б): помощ с интензитет до 70 % от разходите по изследвания, извършвани от трети лица или от името на трети лица, за определяне генетичното качество или продуктивността на животните; без изключение за помощта, отпускана, за да покрие разходите по мерките за контрол, осъществявани от собственика на животните и рутинния качествен контрол на млякото.

Засегнат/и икономически сектор/и: Говеда

Име и адрес на органа, който отпуска помощ:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Интернет адрес: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/rund.html

Други сведения: —

Jules Van Liefferinge

Генерален секретар

Номер XA: XA 49/07

Държава-членка: Италия

Регион: Лацио

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството, което получава индивидуална помощ: Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Правно основание: Deliberazione della giunta regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. „legge Sabatini“) e s.m.i

Годишни разходи, предвидени по схемата или общ годишен размер на индивидуалната помощ, отпусната на дружеството: 10 милиона EUR (1)

Максимален интензитет на помощта: Общият интензитет на помощта не надхвърля 40 % от приемливите инвестиции, или 50 % от приемливите инвестиции в районите в по-неблагоприятно положение или в районите съгласно член 36, буква а), точки i), ii) и iii) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, определени от държавите-членки съгласно членове 50 и 94 от въпросния регламент. Все пак общият размер на помощите, отпуснати на отделно дружество не надхвърля 400 000 EUR, отпуснати в рамките на период от три финансови години, или 500 000 EUR, ако предприятието се намира в район в по-неблагоприятно положение или в районите съгласно член 36, буква а), точки i), ii) и iii) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, определени от държавите-членки в съответствие с членове 50 и 94 от въпросния регламент.

Дата на привеждане в действие: Денят след публикацията на Deliberazione della Giunta Regionale no 115 del 27.2.2007 на интернет страницата на организацията, администрираща финансовите помощи (MCC spa): www.incentivi.mcc.it (2).

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: Неограничена. При все това схемата за помощ е освободена от задължението за нотификация по член 88, параграф 3 от Договора за създаване на Европейската общност до датата, на която изтича валидността на Регламент (EO) № 1857/2006 — 31 декември 2013 г., освен в случай на продължаване силата на действие на въпросното решение.

Цел на помощта: Помощ за инвестиции — помощта е предназначена за поощряването на закупуването или лизинг, с договор за покупка, в съответствие с параграф 4 от Регламент (EO) № 1857/2006, на нови машини и оборудване, посредством субсидия за покриване на лихвите.

Засегнати икономически сектори: Всички отрасли, в които е приемлива помощ за малки и средни предприятия в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006.

Име и адрес на предоставящия помощта орган:

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75, Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Интернет страница: www.incentivi.mcc.it

Други сведения: Преди това схемата за помощ е одобрена от Комисията с писмо D/55254 от 18 октомври 2000 г. — Помощ № 659/A/97.

Номер ХА: XA 51/07

Държава-членка: Обединеното кралство

Регион: Англия — Дорсет (включително районите на единна администрация Борнмът и Поол)

Наименование на схемата за помощ или име на фирмата, която получава индивидуална помощ: Dorset Agricultural Advisory Service

Правно основание: Local Government Act 2000 (Part I)

Годишни разходи, планирани по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, отпусната на фирмата: От 23 юни 2007 г. до 31 март 2008 г.: 69 000 GBP

От 1 април 2008 г. до 30 септември 2008 г.: 31 000 GBP

Максимален интензитет на помощта: Интензитетът на помощта е 100 %.

Дата на привеждане в действие: Схемата влиза в действие на 23 юни 2007 г.

Продължителност на схемата или отпуснатата индивидуална помощ: Схемата започва да се прилага от 23 юни 2007 г. Тя приключва на 30 септември 2008 г. Последното плащане се извършва на 10 октомври 2008 г.

Цел на помощта: Целта на помощта е секторно развитие на селскостопански дейности. Помощта се прилага в съответствие с член 15 от Регламент (EO) № 1857/2006. Допустимите разходи, за които се предоставя помощ, са свързани с консултантски услуги.

Съответен/ни икономически сектор/и: Схемата на помощ се прилага за селскостопански продукти.

Име и адрес на органа, отпускащ помощта: Законов орган, отговарящ за схемата:

Dorset County Council

County Hall

Colliton Park

Dorchester DT1 1XJ

United Kingdom

Организация, ръководеща схемата:

Dorset Agricultural Advisory Service

Stinsford Business Centre

Kingston Maurward College

Dorchester

Dorset DT 1 8PY

United Kingdom

Интернет адрес: www.kmc.ac.uk/daas

Документите за държавни помощи могат да се видят в информационния бюлетин на страницата.

Алтернативно може да се получи информация за тази схема на интернет страницата на Defra относно въпроси, свързани с държавните помощи, на следния интернет адрес:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Други данни: Допълнителна и подробна информация относно изискванията и правилата на тази схема може да се види на упоменатите по-горе връзки.

Помощ за преработване и търговия със селскостопански продукти и търговски дейности, които не са свързани със селското стопанство, се предоставя съгласно Регламент (ЕО) № 1998/2006 относно предоставяне на помощ „de minimis“. Помощта „de minimis“ е специфична категория помощ, за която не се изисква разрешение от Европейската комисия. Този вид подпомагане е ограничено в рамките на 200 000 EUR (приблизително 120 000 GBP) за период от три години за всяко предприятие и за всеки вид дейност.

Всяко предприятие, чиято дейност не е свързана със селското стопанство, и което подава заявление за услуга, трябва да предостави на DAAS (Dorset Agricultural Advisory Service) подробна информация за всички подобни помощи, получени от регионален или централен източник на управление или за други публични средства, получени през последните три години.

Предприятия, които вече са се възползвали от помощи в рамките на тези граници, не отговарят на изискванията на DAAS.

Подпис и дата от името на Министерството на околната среда, храните и въпросите на селските райони (компетентен орган в Обединеното Кралство)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Номер ХА: XA 52/07

Държава-членка: Обединеното кралство

Регион: Англия

Наименование на схемата за помощ или име на предприятието, което получава индивидуална помощ: Conservation Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Правно основание: Схемата е доброволна. Раздел 1 от Закона за селското стопанство от 1986 г. (The Agriculture Act 1986, section 1) определя правното основание за осигуряване на консултантски услуги от страна на държавната администрация във връзка с всички селскостопански дейности.

Планирани годишни разходи по схемата или общ размер на индивидуална помощ, предоставена на предприятието: 1 юли 2007 г.-30 юни 2008 г., 980 000 GBP

Максимален интензитет на помощта: Интензитетът на помощта е 100 %.

Дата на привеждане в действие: Схемата ще започне да се изпълнява от 1 юли 2007 г.

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: Схемата ще започне да се изпълнява от 1 юли 2007 г. и ще приключи на 30 юни 2008 г. Краен срок за подаване на заявления е 15 октомври 2007 г. Последното плащане ще се извърши на 15 февруари 2008 г.

Цел на помощта: Развитие на отрасъла. Това е програма за действащи селскостопански производители. Целта на програмата, състояща се от поредица от конференции, работни срещи, посещения на стопанства, срещи на групи за самоподпомагане, семинари за обучение и демонстрационни дейности и събития в самите стопанства е да помогне на селскостопанските производители да разберат настоящите проблеми, които могат да окажат влияние върху тяхната дейност, като въвеждането на нови схеми за управление на околната среда и изискванията им спрямо управлението. Това ще увеличи професионализма в сектора. Помощта ще бъде изплащана в съответствие с член 15 от Регламент (EO) № 1857/2006 и допустимите разходи ще бъдат разходи по организацията и осъществяването на обучения. Няма да бъдат извършвани преки плащания на бенефициера.

Засегнат(и) сектор(и): Схемата се прилага спрямо предприятия, които произвеждат единствено селскостопански продукти.

Наименование и адрес на органа, предоставящ помощта: Законов орган, отговарящ за помощта, е:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Организация, ръководеща схемата:

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CambsCB2 8DR

United Kingdom

Интернет адрес: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidConservationAdvice.pdf

Щракнете на „Farming Activities Programme (England)“. Можете също да посетите главната интернет страница, посветена на селскостопанските помощи в Обединеното кралство:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Други данни: Допълнителна и по-подробна информация относно изискванията за допускане и правилата на схемата можете да намерите на посочените по-горе интернет адреси. Помощ на преработвателни и търговски предприятия в селскостопанския и други сектори ще се изплаща съгласно Регламент (EO) № 1998/2006 на Комисията относно минималната помощ.

Подпис и дата от името на Министерството на околната среда, храните и въпросите на селските райони (компетентен орган в Обединеното Кралство)

Neil Marr

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom


(1)  Посоченият годишен разход обхваща и разходите, предвидени по схемата със същото правно основание и предназначена за малките и средните предприятия, попадащи в рамките на изпълнението на Регламент (EO) № 70/2001 и последващите изменения и допълнения (включително помощите за инвестиции в отраслите на преработка и търговия със селскостопански продукти).

(2)  Гореспоменатото решение ще бъде публикувано на цитираната интернет страница в срок от десет работни дена от изпращането на настоящото обобщение на Европейската комисия.