4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/11


A Bíróság (második tanács) 2009. április 30-i ítélete (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — The Queen, Christopher Mellor kontra Secretary of State for Communities and Local Government

(C-75/08. sz. ügy) (1)

(85/337/EGK irányelv - Környezeti hatásvizsgálat - Azon döntés indokolása közzétételének kötelezettsége, mely szerint valamely projektet nem szükséges vizsgálatnak alávetni)

2009/C 153/22

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Az alapeljárás felei

Felperes: Christopher Mellor, The Queen

Alperes: Secretary of State for Communities and Local Government

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Court of Appeal (Civil Division) — Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv (HL L 175., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 1. kötet, 248. o.) 4. cikkének értelmezése — A nyilvánosság tájékoztatására irányuló kötelezettség azon döntés indokairól, hogy valamely, az irányelv II. mellékletében felsorolt osztályokba tartozó projektet nem kell vizsgálatnak alávetni.

Rendelkező rész

1)

A 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv 4. cikkét akként kell értelmezni, hogy az nem írja elő, hogy azon döntésnek, amely megállapítja, hogy valamely, az említett irányelv II. mellékletének hatálya alá tartozó projektet nem kell környezeti hatásvizsgálatnak alávetni, magának kell tartalmaznia mindazon indokokat, amelyek alapján a hatáskörrel rendelkező hatóság úgy határozott, hogy a hatásvizsgálat nem szükséges. Mindazonáltal, amennyiben valamely érdekelt személy ezt kéri, a hatáskörrel rendelkező hatóságnak kötelessége tájékoztatni őt az e határozat alapjául szolgáló okokról vagy az előterjesztett kérelemre válaszul adandó információkról és a vonatkozó dokumentumokról.

2)

Amennyiben valamely tagállam azon döntése, mely szerint valamely, a 2003/35 irányelvvel módosított 85/337 irányelv II. mellékletének hatálya alá tartozó projektet nem kell az említett irányelv 5-10. cikke szerinti környezeti hatásvizsgálatnak alávetni, megjelöli az alapjául szolgáló okokat, e döntést kellően indokoltnak kell tekinteni, ha az ebben megjelölt okok, a korábbiakban már az érdekeltek tudomására hozott tényezőkhöz társulva, illetve esetlegesen kiegészülve azon további szükséges információkkal, melyeket a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságnak kérelmükre nyújtania kell, alkalmasak arra, hogy ezen érdekeltek mérlegelhessék az e határozattal szembeni kereset indításának célszerűségét.


(1)  HL C 107., 2008.4.26.