02011R0142 — FI — 08.12.2020 — 020.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 142/2011,

annettu 25 päivänä helmikuuta 2011,

muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 054 26.2.2011, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 749/2011, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2011,

  L 198

3

30.7.2011

►M2

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1063/2012, annettu 13 päivänä marraskuuta 2012,

  L 314

5

14.11.2012

►M3

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1097/2012, annettu 23 päivänä marraskuuta 2012,

  L 326

3

24.11.2012

►M4

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 294/2013, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2013,

  L 98

1

6.4.2013

►M5

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 555/2013, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2013,

  L 164

11

18.6.2013

 M6

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 717/2013, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013,

  L 201

31

26.7.2013

 M7

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 185/2014, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014,

  L 57

21

27.2.2014

►M8

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 592/2014, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2014,

  L 165

33

4.6.2014

►M9

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/9, annettu 6 päivänä tammikuuta 2015,

  L 3

10

7.1.2015

►M10

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/172, annettu 1 päivänä helmikuuta 2017,

  L 28

1

2.2.2017

►M11

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/786, annettu 8 päivänä toukokuuta 2017,

  L 119

1

9.5.2017

►M12

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/893, annettu 24 päivänä toukokuuta 2017,

  L 138

92

25.5.2017

►M13

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/1261, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2017,

  L 182

31

13.7.2017

►M14

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/1262, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2017,

  L 182

34

13.7.2017

►M15

KOMISSION ASETUS (EU) 2019/319, annettu 6 päivänä helmikuuta 2019,

  L 61

1

28.2.2019

►M16

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1084, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2019,

  L 171

100

26.6.2019

►M17

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1177, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2019,

  L 185

26

11.7.2019

►M18

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2122, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019,

  L 321

45

12.12.2019

►M19

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2124, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019,

  L 321

73

12.12.2019

 M20

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/207, annettu 14 päivänä helmikuuta 2020,

  L 43

69

17.2.2020

►M21

KOMISSION ASETUS (EU) 2020/735, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2020,

  L 172

3

3.6.2020

►M22

KOMISSION ASETUS (EU) 2020/757, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2020,

  L 179

5

9.6.2020

►M23

KOMISSION ASETUS (EU) 2020/762, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2020,

  L 182

3

10.6.2020

►M24

KOMISSION ASETUS (EU) 2020/797, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2020,

  L 194

1

18.6.2020

►M25

KOMISSION ASETUS (EU) 2020/1720, annettu 17 päivänä marraskuuta 2020,

  L 386

6

18.11.2020


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 035, 7.2.2020, s.  51 (2019/319)
▼B

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 142/2011,

annettu 25 päivänä helmikuuta 2011,

muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)I

LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan täytäntöönpanotoimenpiteet

a) 

asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 säädetyille ihmisten ja eläinten terveyttä koskeville terveyssäännöille, jotka liittyvät eläimistä saataviin sivutuotteisiin ja niistä johdettuihin tuotteisiin;

b) 

tietyille näytteille ja tuotteille, jotka vapautetaan eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla direktiivin 97/78/EY 16 artiklan 1 kohdan e ja f alakohdan mukaisesti.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan liitteessä I esitettyjä määritelmiä.

3 artikla

Eräiden johdettujen tuotteiden valmistusketjun päätepiste

Kuten asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, markkinoille voi saattaa, tuontia lukuun ottamatta, ilman rajoituksia seuraavia johdettuja tuotteita:

a) 

biodiesel, joka täyttää liitteessä IV olevan IV luvun 3 jakson 2 kohdan b alakohdassa esitetyt johdettujen tuotteiden hävittämistä ja käyttöä koskevat vaatimukset;

b) 

käsitelty lemmikkieläinten ruoka, joka täyttää liitteessä XIII olevan II luvun 7 kohdan a alakohdassa esitetyt käsiteltyä lemmikkieläinten ruokaa koskevat erityiset vaatimukset;

c) 

puruluut, jotka täyttävät liitteessä XIII olevan II luvun 7 kohdan b alakohdassa esitetyt puruluita koskevat erityiset vaatimukset;

d) 

sorkka- ja kavioeläinten vuodat ja nahat, jotka täyttävät liitteessä XIII olevan V luvun C kohdassa esitetyt kyseisten tuotteiden päätepistettä koskevat erityiset vaatimukset;

e) 

villa ja karva, joka täyttää liitteessä XIII olevan VII luvun B kohdassa esitetyt kyseisten tuotteiden päätepistettä koskevat erityiset vaatimukset;

f) 

sulat ja höyhenet ja untuva, jotka täyttävät liitteessä XIII olevan VII luvun C kohdassa esitetyt kyseisten tuotteiden päätepistettä koskevat erityiset vaatimukset;

▼M1

g) 

turkis, joka täyttää liitteessä XIII olevassa VIII luvussa esitetyt kyseisen tuotteen päätepistettä koskevat erityiset vaatimukset;

h) 

lääkkeiden tuotannossa käytettävä kalaöljy, joka täyttää liitteessä XIII olevassa XIII luvussa esitetyt kyseisen tuotteen päätepistettä koskevat erityiset vaatimukset;

▼M4

i) 

bensiini ja polttoaineet, jotka täyttävät liitteessä IV olevan IV luvun 3 jakson 2 kohdan c alakohdassa esitetyt uusiutuvien polttoaineiden tuotannossa käytettävästä monivaiheisesta katalyyttisesta prosessista saatuja tuotteita koskevat erityiset vaatimukset;

j) 

renderöidyistä rasvoista johdetut öljykemian tuotteet, jotka täyttävät liitteessä XIII olevassa XI luvussa vahvistetut vaatimukset;

▼M13

k) 

uusiutuva diesel, uusiutuva lentopetroli, uusiutuva propaani ja uusiutuva bensiini, jotka täyttävät liitteessä IV olevan IV luvun 3 jakson 2 kohdan f alakohdassa esitetyt uusiutuvien polttoaineiden tuotannossa käytettävästä monivaiheisesta katalyyttisesta vetykäsittelystä saatuja tuotteita koskevat erityiset vaatimukset.

▼B

4 artikla

Vakavat tartuntataudit

Asetuksen (EY) N:o 1069/2009 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa säädettyjen eläinten terveydentilan vuoksi asetettavien yleisten rajoitusten vahvistamiseksi vakavina tartuntatauteina pidetään OIE:n maaeläinten terveyttä koskevan säännöstön (vuoden 2010 painos) 1.2.3 artiklassa ja vesieläinten terveyttä koskevan säännöstön 1.3 luvussa lueteltuja tauteja.II

LUKU

ELÄIMISTÄ SAATAVIEN SIVUTUOTTEIDEN JA NIISTÄ JOHDETTUJEN TUOTTEIDEN HÄVITTÄMINEN JA KÄYTTÖ

5 artikla

Eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden käyttörajoitukset

1.  
Toimijoiden on liitteessä II olevassa I luvussa tarkoitetuissa jäsenvaltioissa noudatettava edellytyksiä, jotka koskevat turkiseläinten ruokkimista tietyillä aineksilla, jotka on johdettu kyseisessä luvussa mainittujen samojen lajien eläinten ruhoista tai ruhonosista.
2.  
Toimijoiden on noudatettava liitteessä II olevan II luvun rajoituksia, jotka koskevat tuotantoeläinten ruokkimista laidunkasvillisuudella, joka on kasvatettu sellaisessa maassa, johon on levitetty orgaanisia lannoitteita tai maanparannusaineita.

▼M8

6 artikla

Hävittäminen polttamalla, hävittäminen tai hyödyntäminen rinnakkaispolttamalla sekä käyttö polttoaineena

▼B

1.  

Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita poltetaan tai rinnakkaispoltetaan yksinomaan

a) 

polttolaitoksissa tai rinnakkaispolttolaitoksissa, joilla on direktiivin 2000/76/EY mukainen lupa; tai

b) 

silloin kun kyseessä ovat laitokset, joilta ei vaadita direktiivin 2000/76/EY mukaista lupaa, poltto- tai rinnakkaispolttolaitoksissa, joiden toimivaltainen viranomainen on sallinut hävittää polttamalla eläimistä saatavia sivutuotteita tai hävittää tai hyödyntää rinnakkaispolttamalla eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita, jos ne ovat jätettä, asetuksen (EY) N:o 1069/2009 24 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdan mukaisesti.

2.  
Toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut polttolaitokset ja rinnakkaispolttolaitokset asetuksen (EY) N:o 1069/2009 24 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdan mukaisesti vain, jos kyseiset laitokset täyttävät tämän asetuksen liitteessä III esitetyt vaatimukset.
3.  
Polttolaitosten ja rinnakkaispolttolaitosten toiminnanharjoittajien on noudatettava liitteessä III olevassa I luvussa esitettyjä polton ja rinnakkaispolton yleisiä vaatimuksia.
4.  
Suurkapasiteetin poltto- ja rinnakkaispolttolaitosten toiminnanharjoittajien on noudatettava liitteessä III olevan II luvun vaatimuksia.
5.  
Pienkapasiteetin poltto- ja rinnakkaispolttolaitosten toiminnanharjoittajien on noudatettava liitteessä III olevan III luvun vaatimuksia.

▼M8

6.  
Toiminnanharjoittajien on varmistettava, että niiden valvonnassa olevat, muut kuin liitteessä IV olevan IV luvun 2 jaksossa tarkoitetut polttolaitokset, joissa eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita käytetään polttoaineena, noudattavat liitteessä III olevassa IV luvussa vahvistettuja yleisiä vaatimuksia ja V luvussa vahvistettuja erityisiä vaatimuksia ja että polttolaitokset ovat toimivaltaisen viranomaisen asetuksen (EY) N:o 1069/2009 24 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti hyväksymiä.
7.  

Toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä 6 kohdassa tarkoitetut polttolaitokset, joissa eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita hyödynnetään polttamalla ne polttoaineena, ainoastaan jos:

a) 

polttolaitokset kuuluvat tämän asetuksen liitteessä III olevan V luvun soveltamisalaan;

b) 

polttolaitokset noudattavat tämän asetuksen liitteessä III olevassa IV luvussa vahvistettuja yleisiä vaatimuksia ja V luvussa vahvistettuja erityisiä vaatimuksia;

c) 

käytössä on hallinnolliset menettelyt sen varmistamiseksi, että polttolaitosten hyväksymistä koskevien vaatimusten täyttyminen tarkastetaan vuosittain.

▼M21

8.  

Kun tuotantoeläinten lantaa tai liha-luujauhoa käytetään polttoaineena liitteessä III olevassa V luvussa vahvistetulla tavalla, tämän artiklan 7 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen lisäksi sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a) 

hyväksyntähakemuksessa, jonka toiminnanharjoittaja esittää toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EY) N:o 1069/2009 24 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti, on oltava jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen varmentama tai jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymän ammattialajärjestön varmentama todiste siitä, että polttolaitos, jossa tuotantoeläinten lantaa tai liha-luujauhoa käytetään polttoaineena, täyttää lannan osalta tämän asetuksen liitteessä III olevan V luvun B jakson 3 kohdassa ja liha-luujauhon osalta liitteessä III olevan V luvun D jaksossa vahvistetut vaatimukset sekä kummankin polttoaineen osalta liitteessä III olevan B jakson 4 ja 5 kohdassa vahvistetut vaatimukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuutta myöntää poikkeus tiettyjen säännösten noudattamisesta liitteessä III olevan V luvun C jakson 4 kohdan mukaisesti;

b) 

asetuksen (EY) N:o 1069/2009 44 artiklassa säädetty hyväksymismenettely voidaan saattaa loppuun vasta kun toimivaltainen viranomainen tai toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä ammattialajärjestö on tehnyt vähintään kaksi peräkkäistä tarkastusta, joista yksi on ennalta ilmoittamaton, mukaan luettuina tarvittavat lämpötila- ja päästömittaukset, polttolaitoksen kuuden ensimmäisen toimintakuukauden aikana. Sen jälkeen kun kyseisten tarkastusten tulokset osoittavat, että lannan osalta tämän asetuksen liitteessä III olevan V luvun B jakson 3, 4 ja 5 kohdassa ja liha-luujauhon osalta liitteessä III olevassa D jaksossa sekä tarvittaessa liitteessä III olevan V luvun C jakson 4 kohdassa tai D jakson 5 kohdassa vahvistetut vaatimukset täyttyvät, voidaan myöntää täydellinen hyväksyntä;

c) 

liha-luujauhon polttaminen tämän asetuksen liitteessä III olevan V luvun A, B ja C jaksossa tarkoitetuissa polttolaitoksissa ei ole sallittua.

▼B

7 artikla

Eräiden luokkaan 1 ja 3 kuuluvien ainesten toimittaminen kaatopaikalle

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 12 artiklassa ja 14 artiklan c alakohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi sallia, että seuraavat luokkaan 1 ja 3 kuuluvat ainekset toimitetaan hyväksytylle kaatopaikalle:

a) 

tuotu lemmikkieläinten ruoka tai tuontiaineksesta valmistettu lemmikkieläinten ruoka, joka on peräisin asetuksen (EY) N:o 1069/2009 8 artiklan c alakohdassa tarkoitetusta luokkaan 1 kuuluvasta aineksesta;

b) 

asetuksen (EY) N:o 1069/2009 10 artiklan f ja g alakohdassa tarkoitettu luokkaan 3 kuuluva aines, jos

i) 

kyseinen aines ei ole ollut kosketuksissa kyseisen asetuksen 8 tai 9 artiklassa tai 10 artiklan a–e tai h–p alakohdassa tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden kanssa;

ii) 

sillä hetkellä kun ainekset on tarkoitettu hävitettäviksi, seuraavat edellytykset täyttyvät:

— 
kyseisen asetuksen 10 artiklan f alakohdassa tarkoitetuille aineksille on tehty asetuksen (EY) N:o 852/2004 2 artiklan 1 kohdan m alakohdassa tarkoitettu käsittely, ja
— 
kyseisen asetuksen 10 artiklan g alakohdassa tarkoitetut ainekset on käsitelty tämän asetuksen liitteessä X olevan II luvun mukaisesti tai tämän asetuksen liitteessä XIII olevassa II luvussa esitettyjen lemmikkieläinten ruokaa koskevien erityisten vaatimusten mukaisesti; ja
iii) 

tällaisen aineksen hävittäminen ei aiheuta riskiä ihmisten ja eläinten terveydelle.

8 artikla

Käsittelylaitoksia ja muita laitoksia koskevat vaatimukset

1.  

Toiminnanharjoittajien on varmistettava, että niiden valvonnassa olevat käsittelylaitokset ja muut laitokset täyttävät seuraavat liitteessä IV olevassa I luvussa esitetyt vaatimukset:

a) 

1 jaksossa esitetyt käsittelyä koskevat yleiset edellytykset;

b) 

2 jaksossa esitetyt jäteveden käsittelyä koskevat vaatimukset;

c) 

3 jaksossa esitetyt luokkaan 1 tai 2 kuuluvan aineksen käsittelyä koskevat erityiset vaatimukset;

d) 

4 jaksossa esitetyt luokkaan 3 kuuluvan aineksen käsittelyä koskevat erityiset vaatimukset.

2.  
Toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä käsittelylaitokset ja muut laitokset vain, jos kyseiset laitokset täyttävät liitteessä IV olevassa I luvussa esitetyt vaatimukset

9 artikla

Käsittelylaitoksia ja muita laitoksia koskevat hygienia- ja käsittelyvaatimukset

Toiminnanharjoittajien on varmistettava, että niiden valvonnassa olevat laitokset täyttävät seuraavat liitteessä IV esitetyt vaatimukset:

a) 

II luvussa esitetyt hygienia- ja käsittelyvaatimukset;

b) 

luvussa III esitetyt vakiokäsittelymenetelmät, jos niitä käytetään asianomaisessa laitoksessa;

c) 

luvussa IV esitetyt vaihtoehtoiset käsittelymenetelmät, jos niitä käytetään asianomaisessa laitoksessa.

10 artikla

Eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden biokaasuksi muuntamista tai kompostointia koskevat vaatimukset

1.  

Toiminnanharjoittajien on varmistettava, että niiden valvonnassa olevat laitokset täyttävät seuraavat liitteessä V esitetyt eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden biokaasuksi muuntamista tai kompostointia koskevat vaatimukset:

a) 

I luvussa esitetyt biokaasu- ja kompostointilaitoksiin sovellettavat vaatimukset;

b) 

II luvussa esitetyt biokaasu- ja kompostointilaitoksiin sovellettavat hygieniavaatimukset;

c) 

III luvun 1 jaksossa esitetyt muuntamista koskevat vakioparametrit;

d) 

III luvun 3 jaksossa esitetyt mädätettä ja kompostia koskevat vaatimukset.

2.  
Toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä biokaasu- ja kompostointilaitokset vain, jos kyseiset laitokset täyttävät liitteessä V esitetyt vaatimukset.
3.  
Toimivaltainen viranomainen voi sallia muuntamista koskevien vaihtoehtoisten parametrien käytön biokaasu- ja kompostointilaitoksissa, jos liitteessä V olevan III luvun 2 jaksossa esitettyjä vaatimuksia noudatetaan.III

LUKU

POIKKEUKSET ERÄISTÄ ASETUKSEN (EY) N:o 1069/2009 SÄÄNNÖKSISTÄ

11 artikla

Tutkimusnäytteitä ja diagnostisia näytteitä koskevat erityissäännöt

1.  
Toimivaltainen viranomainen voi sallia tutkimusnäytteiden ja diagnostisten näytteiden kuljetuksen, käytön ja hävittämisen sellaisin edellytyksin, joilla varmistetaan ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvien riskien torjunta.

Toimivaltaisen viranomaisen on erityisesti varmistettava, että toimijat noudattavat liitteessä VI olevan I luvun vaatimuksia.

2.  
Toimijoiden on noudatettava liitteessä VI olevassa I luvussa esitettyjä tutkimusnäytteitä ja diagnostisia näytteitä koskevia erityissääntöjä.
3.  

Toimijat voivat lähettää toiseen jäsenvaltioon tutkimusnäytteitä ja diagnostisia näytteitä, jotka koostuvat seuraavista eläimistä saatavista sivutuotteista ja niistä johdetuista tuotteista, ilmoittamatta lähetyksestä alkuperäjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EY) N:o 1069/2009 48 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja määräjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle Traces-järjestelmällä ja ilman että kyseinen viranomainen hyväksyy lähetyksen kyseisen asetuksen 48 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti:

a) 

luokkaan 1 tai 2 kuuluva aines ja luokkaan 1 tai 2 kuuluvasta aineksesta johdettu liha-luujauho tai eläinrasva;

b) 

käsitelty eläinvalkuainen.

12 artikla

Kaupallisia näytteitä ja näyttelyesineitä koskevat erityissäännöt

1.  
Toimivaltainen viranomainen voi sallia kaupallisten näytteiden ja näyttelyesineiden kuljetuksen, käytön ja hävittämisen sellaisin edellytyksin, joilla varmistetaan ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvien riskien torjunta.

Toimivaltaisen viranomaisen on erityisesti varmistettava, että toimijat noudattavat liitteessä VI olevan I luvun 1 jakson 2, 3 ja 4 kohdan vaatimuksia.

2.  
Toimijoiden on noudatettava liitteessä VI olevan I luvun 2 jaksossa esitettyjä kaupallisia näytteitä ja näyttelyesineitä koskevia erityissääntöjä.
3.  

Toimijat voivat lähettää toiseen jäsenvaltioon kaupallisia näytteitä, jotka koostuvat seuraavista eläimistä saatavista sivutuotteista ja niistä johdetuista tuotteista, ilmoittamatta lähetyksestä alkuperäjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EY) N:o 1069/2009 48 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja määräjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle Traces-järjestelmällä ja ilman että kyseinen viranomainen hyväksyy lähetyksen kyseisen asetuksen 48 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti:

a) 

luokkaan 1 tai 2 kuuluva aines ja luokkaan 1 tai 2 kuuluvasta aineksesta johdettu liha-luujauho tai eläinrasva;

b) 

käsitelty eläinvalkuainen.

13 artikla

Ruokintaa koskevat erityissäännöt

1.  

Sillä edellytyksellä, että liitteessä VI olevan II luvun 1 jaksossa säädettyjä yleisiä vaatimuksia ja muita toimivaltaisen viranomaisen mahdollisesti asettamia edellytyksiä noudatetaan, toimijat voivat antaa luokkaan 2 kuuluvaa ainesta, jos se on saatu eläimistä, joita ei ole tapettu tai jotka eivät kuolleet ihmisiin tai eläimiin tarttuvan taudin esiintymisen tai tällaisen taudin epäilyn vuoksi, ravinnoksi seuraaville eläimille:

a) 

eläintarhaeläimet;

b) 

turkiseläimet;

c) 

hyväksyttyjen kenneleiden koirat tai ajokoirat;

d) 

säilöön otetut koirat ja kissat;

▼M4

e) 

kalansyötiksi kasvatetut toukat ja madot;

f) 

sirkuseläimet.

▼B

2.  

Sillä edellytyksellä, että liitteessä VI olevan II luvun 1 jaksossa säädettyjä yleisiä vaatimuksia ja muita toimivaltaisen viranomaisen mahdollisesti asettamia edellytyksiä noudatetaan, toimijat voivat antaa luokkaan 3 kuuluvaa ainesta ravinnoksi seuraaville eläimille:

a) 

eläintarhaeläimet;

b) 

turkiseläimet;

c) 

hyväksyttyjen kenneleiden koirat tai ajokoirat;

d) 

säilöön otetut koirat ja kissat;

▼M4

e) 

kalansyötiksi kasvatetut toukat ja madot;

f) 

sirkuseläimet.

▼B

14 artikla

Eräiden lajien ruokkiminen ruokintapaikoilla, ruokintapaikkojen ulkopuolella ja eläintarhoissa

1.  

Toimivaltainen viranomainen voi sallia luokkaan 1 kuuluvan aineksen, joka koostuu erikseen määriteltyä riskiainesta sisältävistä kokonaisista ruhoista tai ruhonosista, käytön ruokinnassa, joka tapahtuu

a) 

uhanalaisten tai suojeltujen haaskalintujen ja muiden luontaisessa elinympäristössään elävien lajien ruokintapaikoilla biodiversiteetin tukemiseksi, jos liitteessä VI olevan II luvun 2 jaksossa esitetyt edellytykset täyttyvät;

b) 

ruokintapaikkojen ulkopuolella, tarvittaessa keräämättä ensin pois kuolleita eläimiä, liitteessä VI olevan II luvun 2 jakson 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen luonnonvaraisten eläinten ruokkimiseksi, jos kyseisen luvun 3 jaksossa esitetyt edellytykset täyttyvät.

2.  
Toimivaltainen viranomainen voi sallia erikseen määriteltyä riskiainesta sisältävistä kokonaisista ruhoista tai ruhonosista koostuvan luokkaan 1 kuuluvan aineksen ja eläintarhaeläimistä johdetun aineksen käytön eläintarhaeläinten ruokinnassa, jos liitteessä VI olevan II luvun 4 jaksossa esitetyt edellytykset täyttyvät.

15 artikla

Keräämistä ja hävittämistä koskevat erityissäännöt

▼M4

Jos toimivaltainen viranomainen sallii eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämisen asetuksen (EY) N:o 1069/2009 19 artiklan 1 kohdan a, b, c, e tai f alakohdan mukaisen poikkeuksen perusteella, hävittäminen on tehtävä seuraavien liitteessä VI olevassa III luvussa esitettyjen erityissääntöjen mukaisesti:

▼B

a) 

1 jaksossa esitetyt eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämistä koskevat erityissäännöt;

b) 

2 jaksossa esitetyt eläimistä saatavien sivutuotteiden polttamista ja hautaamista syrjäisillä alueilla koskevat säännöt;

c) 

3 jaksossa esitetyt mehiläisten ja mehiläishoidon sivutuotteiden polttamista ja hautaamista koskevat säännöt.

▼M9

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 14 artiklassa säädetään, jäsenvaltio voi sallia kyseisen asetuksen 10 artiklan f alakohdassa tarkoitetun luokkaan 3 kuuluvan aineksen pienten määrien keräämisen, kuljetuksen ja hävittämisen kyseisen asetuksen 19 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetuilla tavoilla sillä edellytyksellä, että liitteessä VI olevassa IV luvussa vahvistettuja hävittämistä muilla tavoin koskevia vaatimuksia noudatetaan.

▼BIV

LUKU

VAIHTOEHTOISTEN MENETELMIEN HYVÄKSYNTÄ

16 artikla

Vaihtoehtoisia menetelmiä koskevien lupahakemusten vakiomalli

1.  
Jäsenvaltioiden tai muiden osapuolten on jätettävä eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden käytön tai hävittämisen vaihtoehtoisia menetelmiä, joita tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 20 artiklan 1 kohdassa, koskevat hakemukset noudattaen vaihtoehtoisia menetelmiä koskevien hakemusten liitteessä VII esitettyyn vakiomalliin liittyviä vaatimuksia.
2.  
Jäsenvaltion on nimettävä kansallisia yhteystahoja, jotka antavat tietoa toimivaltaisesta viranomaisesta, joka vastaa eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden käytön tai hävittämisen vaihtoehtoisia menetelmiä koskevien hakemusten arvioinnista.
3.  
Komissio julkaisee luettelon kansallisista yhteystahoista verkkosivustollaan.V

LUKU

KERÄÄMINEN, KULJETUS, TUNNISTEMERKINNÄT JA JÄLJITETTÄVYYS

17 artikla

Eläimistä saataviin sivutuotteisiin liittyviä kaupallisia asiakirjoja ja terveystodistuksia sekä eläimistä saatavien sivutuotteiden tunnistusmerkintöjä, keräämistä, kuljetusta ja jäljitettävyyttä koskevat vaatimukset

1.  

Toimijoiden on varmistettava, että kaikki eläimistä saatavat sivutuotteet ovat seuraavien edellytysten mukaisia:

a) 

ne täyttävät liitteessä VIII olevassa I ja II luvussa esitetyt keräämistä, kuljetusta ja tunnistusmerkintöjä koskevat vaatimukset;

b) 

niiden kuljetuksessa on mukana kaupalliset asiakirjat tai terveystodistukset liitteessä VIII olevassa III luvussa esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

2.  
Eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita lähettävien, kuljettavien tai vastaanottavien toimijoiden on pidettävä kirjaa lähetyksistä ja säilytettävä niihin liittyvät kaupalliset asiakirjat tai terveystodistukset liitteessä VIII olevassa IV luvussa esitettyjen vaatimusten mukaisesti.
3.  
Toimijoiden on noudatettava liitteessä VIII olevassa V luvussa esitettyjä eräiden johdettujen tuotteiden merkitsemistä koskevia vaatimuksia.VI

LUKU

LAITOSTEN REKISTERÖINTI JA HYVÄKSYNTÄ

18 artikla

Useamman kuin yhden samalla laitosalueella sijaitsevan eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevän laitoksen hyväksymistä koskevat vaatimukset

Toimivaltainen viranomainen voi myöntää hyväksynnän useammalle kuin yhdelle samalla laitosalueella sijaitsevalle eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevälle laitokselle sillä edellytyksellä, että ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvien riskien leviäminen laitosten välillä on estetty laitoksen tilojen sijoittelun ja eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden laitoksissa tapahtuvan käsittelyn avulla.

19 artikla

Eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita käsitteleviä hyväksyttyjä laitoksia koskevat vaatimukset

Toimijoiden on varmistettava, että silloin kun niiden valvonnassa olevat, toimivaltaisen viranomaisen hyväksymät laitokset suorittavat yhtä tai useampaa asetuksen (EY) N:o 1069/2009 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua toimea, ne noudattavat tämän asetuksen liitteessä IX olevissa seuraavissa luvuissa esitettyjä vaatimuksia:

a) 

I luku, jos ne valmistavat mainitun asetuksen 24 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettua lemmikkieläinten ruokaa;

b) 

II luku, jos ne varastoivat mainitun asetuksen 24 artiklan 1 kohdan i alakohdassa tarkoitettuja eläimistä saatavia sivutuotteita ja suorittavat eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelemiseksi niiden keräämisen jälkeen seuraavia mainitun asetuksen 24 artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitettuja toimia:

i) 

lajittelu;

ii) 

paloittelu;

iii) 

jäähdytys;

iv) 

jäädytys;

v) 

suolaus;

vi) 

muu säilyttävä käsittely;

vii) 

vuotien ja nahkojen tai erikseen määritellyn riskiaineksen poistaminen;

viii) 

eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelyä sisältävät toimet, jotka suoritetaan unionin eläinlääkintälainsäädännön velvollisuuksia noudattaen;

ix) 

biokaasuksi muunnettavaksi / kompostoitavaksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden hygienisointi-/pastörointikäsittely ennen tällaista muuntoa tai kompostointia toisessa laitoksessa tämän asetuksen liitteen V mukaisesti;

x) 

seulonta;

▼M23

xi) 

luokkaan 3 kuuluvien ainesten faasimuutosprosessit, kuten

— 
veren termokoagulaatio,
— 
veren sentrifugointi,
— 
eristäminen, kuten tämän asetuksen liitteessä IX olevassa V luvussa säädetään,
— 
tässä asetuksessa säädetyillä käsittelymenetelmillä käsiteltäviksi tarkoitettujen,

kavioiden, sorkkien, sianharjasten, sulkien, höyhenten ja karvojen hydrolointi;

▼M9

c) 

III luku, jos ne varastoivat johdettuja tuotteita mainitun asetuksen 24 artiklan 1 kohdan j alakohdassa tarkoitettuihin tiettyihin käyttötarkoituksiin;

▼M23

d) 

V luku, jos ne varastoivat tilalla mainitun asetuksen 24 artiklan 1 kohdan h tai i alakohdassa tarkoitettuja eläimistä saatavia sivutuotteita edellyttäen, että käsittelemättömät eläimistä saatavat sivutuotteet hävitetään myöhemmin kyseisen asetuksen 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

▼M23

e) 

Jos b alakohdan i–vii ja xi alakohdassa tarkoitetut toimet toteutetaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sellaisen hyväksytyn laitoksen alueella, joka tuottaa kyseisiä aineksia, toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan toimen suorittamiseen ilman mainitun asetuksen 23 artiklan mukaista rekisteröintiä tai 24 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaista hyväksyntää edellyttäen, että eläimistä saatavat sivutuotteet varastoidaan, kuljetetaan ja hävitetään tai käytetään käsittelemättöminä eläimistä saatavina sivutuotteina asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisesti.

▼B

20 artikla

Eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita käsitteleviä rekisteröityjä laitoksia koskevat vaatimukset

1.  
Rekisteröityjen laitosten toiminnanharjoittajien tai muiden rekisteröityjen toimijoiden on käsiteltävä eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita liitteessä IX olevassa IV luvussa esitettyjä edellytyksiä noudattaen.
2.  
Rekisteröityjen toimijoiden, jotka kuljettavat eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita muuten kuin saman toiminnanharjoittajan tilojen välillä, on erityisesti noudatettava liitteessä IX olevan IV luvun 2 kohdassa esitettyjä edellytyksiä.
3.  

Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta

a) 

hyväksyttyihin toimijoihin, jotka kuljettavat eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita sivutoimenaan;

b) 

toimijoihin, jotka on rekisteröity harjoittamaan kuljetusta asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukaisesti.

▼M2

4.  

Toimivaltainen viranomainen voi vapauttaa seuraavat toimijat asetuksen (EY) N:o 1069/2009 23 artiklan 1 artiklan a alakohdassa tarkoitetusta ilmoitusvelvollisuudesta:

a) 

toimijat, jotka käsittelevät tai valmistavat metsästystrofeita tai muita tämän asetuksen liitteessä XIII olevassa VI luvussa tarkoitettuja esineitä yksityisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin;

b) 

toimijat, jotka käsittelevät tai hävittävät opetustarkoituksissa käytettäviä tutkimusnäytteitä ja diagnostisia näytteitä;

▼M3

c) 

toimijat, jotka kuljettavat kuivaa käsittelemätöntä villaa ja karvaa, joka on suljettu turvallisesti pakkauksiin ja lähetetään suoraan rehuketjun ulkopuolella käytettäväksi tarkoitettuja johdettuja tuotteita tuottavaan laitokseen tai väliasteen toimia toteuttavaan laitokseen sellaisissa olosuhteissa, että taudinaiheuttajien leviäminen estyy;

▼M9

d) 

toimijat, jotka käyttävät pieniä määriä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 9 ja 10 artiklassa tarkoitettuja luokkaan 2 ja luokkaan 3 kuuluvia aineksia tai niistä johdettuja tuotteita, kun tarkoituksena on alueen sisällä tapahtuva näiden tuotteiden suora toimittaminen loppukäyttäjälle, paikallisilla markkinoilla tai paikallisiin vähittäisliikkeisiin, jos toimivaltainen viranomainen katsoo, ettei tällaiseen toimintaan liity vakavan ihmisiin tai eläimiin tarttuvan taudin leviämisriskiä; tätä kohtaa ei sovelleta, kun kyseisiä aineksia käytetään rehuna muilla tuotantoeläimillä kuin turkiseläimillä;

▼M9

e) 

orgaanisten lannoitteiden tai maanparannusaineiden käyttäjät tiloissa, joissa ei pidetä tuotantoeläimiä;

f) 

toimijat, jotka käsittelevät ja jakelevat orgaanisia lannoitteita tai maanparannusaineita yksinomaan enintään 50 kilogramman painoisissa myyntivalmiissa vähittäispakkauksissa rehu- ja elintarvikeketjun ulkopuolista käyttöä varten.

▼M16

20 a artikla

Jäsenvaltioissa sijaitsevien laitosten ja toimijoiden luettelot

Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että asetuksen (EY) N:o 1069/2009 47 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut laitosten ja toimijoiden ajan tasalla olevat luettelot

a) 

laaditaan komission verkkosivustolla julkaistujen teknisten eritelmien mukaisesti ( 1 );

b) 

joko kirjataan Traces-järjestelmään tai ovat saatavilla Traces-järjestelmän kautta viimeistään 31 päivästä lokakuuta 2021 alkaen.

▼BVII

LUKU

MARKKINOILLE SAATTAMINEN

21 artikla

Muiden tuotantoeläinten kuin turkiseläinten rehuksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden käsittely ja markkinoille saattaminen

1.  

Toimijoiden on noudatettava asetuksen (EY) N:o 1069/2009 31 artiklan 2 kohdan nojalla muiden tuotantoeläinten kuin turkiseläinten rehuksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden markkinoille saattamista, tuontia lukuun ottamatta, koskevia seuraavia vaatimuksia, jotka esitetään tämän asetuksen liitteessä X:

a) 

I luvussa esitetyt käsittelyä ja markkinoille saattamista koskevat yleiset vaatimukset;

b) 

II luvussa esitetyt käsiteltyä eläinvalkuaista ja muita johdettuja tuotteita koskevat erityiset vaatimukset;

c) 

III luvussa esitetyt tiettyä kalanrehua ja tiettyjä kalansyöttejä koskevat vaatimukset.

2.  
Toimivaltainen viranomainen voi sallia, että markkinoille saatetaan, tuontia lukuun ottamatta, asetuksen (EY) N:o 1069/2009 10 artiklan e, f ja h alakohdan mukaisesti luokkaan 3 luokiteltuja maitoa, maitopohjaisia tuotteita ja maidosta johdettuja tuotteita, joita ei ole käsitelty tämän asetuksen liitteessä X olevan II luvun 4 jakson I osassa esitettyjen yleisten vaatimusten mukaisesti, sillä edellytyksellä että kyseinen aines on sellaisten vaatimusten mukaista, jotka liittyvät kyseisen jakson II osassa esitettyyn poikkeukseen, joka koskee kansallisten standardien mukaisesti käsitellyn maidon markkinoille saattamista.

▼M22

3.  
Rehuaineiden tuotantoon tarkoitettujen luokkaan 3 kuuluvasta aineksesta saatujen kalaöljyjen ja kalajauhojen, lukuun ottamatta sellaisia, jotka on tuotu kolmansista maista, kuljettaminen kalajauhon ja kalaöljyjen tuotantoon hyväksytystä käsittelylaitoksesta rehualan tuotantolaitokseen, joka on toisessa jäsenvaltiossa rekisteröity tai hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisesti ja hyväksytty asetuksen (EY) N:o 183/2005 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti suorittamaan detoksikaatiota komission asetuksessa (EU) 2015/786 ( 2 ) tarkoitettujen menetelmien mukaisesti, on toteutettava liitteessä VIII olevassa VII luvussa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

▼B

22 artikla

Orgaanisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden markkinoille saattaminen ja käyttö

1.  
Toimijoiden on noudatettava asetuksen (EY) N:o 1069/2009 15 artiklan 1 kohdan i alakohdan ja 32 artiklan 1 kohdan nojalla orgaanisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden markkinoille saattamista, tuontia lukuun ottamatta, sekä käyttöä ja erityisesti maahan levittämistä koskevia vaatimuksia, jotka esitetään tämän asetuksen liitteessä XI.

▼M9

2.  

Seuraavien markkinoille saattamiseen ei sovelleta mitään eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia:

a) 

luonnonvaraisista merilinnuista peräisin oleva, unionissa kerätty tai kolmansista maista tuotu guano;

b) 

muut myyntivalmiit kasvualustat kuin maahantuodut kasvualustat, jotka sisältävät vähemmän kuin

i) 

5 prosenttia luokkaan 3 kuuluvaa ainesta olevia johdettuja tuotteita tai luokkaan 2 kuuluvaa muuta ainesta kuin käsiteltyä lantaa;

ii) 

50 prosenttia käsiteltyä lantaa.

▼B

3.  
Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, jossa on tarkoitus levittää maahan luokkaan 2 kuuluvasta aineksesta johdetusta liha-luujauhosta tai käsitellystä eläinvalkuaisesta valmistettua orgaanista lannoitetta tai maanparannusainetta, on sallittava, että mainittuihin aineksiin sekoitetaan yksi tai useampi ainesosa asetuksen (EY) N:o 1069/2009 32 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla tämän asetuksen liitteessä XI olevan II luvun 1 jakson 3 kohdassa esitettyjen perusteiden mukaisesti.
4.  
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 48 artiklan 1 kohdassa säädetään, yhteisen rajan jakavien alkuperäjäsenvaltion ja määräjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä lannan lähettämisen näiden kahden jäsenvaltion raja-alueilla sijaitsevien maatilojen välillä sillä edellytyksellä, että noudatetaan mahdollisten ihmisten tai eläinten terveydelle aiheutuvien riskien torjuntaa koskevia, kahdenvälisessä sopimuksessa vahvistettuja asianmukaisia vaatimuksia, joita ovat esimerkiksi asianomaisten toimijoiden velvollisuudet pitää asianmukaista kirjaa.
5.  
Kuten asetuksen (EY) N:o 1069/2009 30 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa edistettävä jäsenvaltioiden hyvän maatalouskäytännön ohjeiden kehittämistä, levittämistä ja käyttöä orgaanisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden osalta.

23 artikla

Välituotteet

1.  
Unioniin tuotavien tai unionin kautta kulkevien välituotteiden on oltava tämän asetuksen liitteessä XII tarkoitettujen, ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvien mahdollisten riskien torjuntaa koskevien edellytysten mukaisia.
2.  

Välituotteita, jotka on kuljetettu tämän asetuksen liitteessä XII olevassa 3 kohdassa tarkoitettuun laitokseen, voidaan käsitellä ilman asetuksesta (EY) N:o 1069/2009 ja tästä asetuksesta johtuvia lisärajoituksia, sillä edellytyksellä että

a) 

laitoksessa on välituotteiden vastaanottamiseksi riittävät tilat ja laitteet, joilla estetään ihmisiin tai eläimiin tarttuvien tautien leviäminen;

b) 

välituotteet eivät aiheuta ihmisiin tai eläimiin tarttuvien tautien leviämisvaaraa välituotteiden puhdistamisen, välituotteissa olevien eläimistä saatavien sivutuotteiden muunlaisen käsittelyn, välituotteessa olevien eläimistä saatavien sivutuotteiden konsentroinnin tai välituotteiden käsittelyn kannalta asianmukaisten bioturvallisuustoimenpiteiden ansiosta;

c) 

laitoksessa pidetään kirjaa vastaanotettujen ainesten määrästä ja tapauksen mukaan niiden luokasta sekä laitoksesta tai toimijasta, jolle laitoksen tuotteet on toimitettu; ja

d) 

käyttämättömät välituotteet ja muut laitoksesta ylijääneet ainekset, kuten vanhentuneet tuotteet, hävitetään asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisesti.

▼M9

3.  
Välituotteiden määräpaikkana olevan laitoksen toiminnanharjoittajan tai omistajan tai tämän edustajan on käytettävä ja/tai lähetettävä välituotteet yksinomaan valmistuksessa käytettäviksi liitteessä I olevassa 35 kohdassa olevan välituotteen määritelmän mukaisesti.

▼B

24 artikla

Lemmikkieläinten ruoka ja muut johdetut tuotteet

1.  
Asetuksen (EY) N:o 1069/2009 8 artiklan a, b, d ja e alakohdassa tarkoitetun luokkaan 1 kuuluvan aineksen käyttö on kielletty sellaisten johdettujen tuotteiden valmistuksessa, jotka on tarkoitettu ihmisten tai eläinten nautittaviksi tai käytettäviksi lukuun ottamatta kyseisen asetuksen 33 ja 36 artiklassa tarkoitettuja johdettuja tuotteita.
2.  
Jos eläimistä saatavaa sivutuotetta tai siitä johdettua tuotetta saa käyttää tuotantoeläinten ruokinnassa tai muussa asetuksen (EY) N:o 1069/2009 36 artiklan a alakohdassa tarkoitetussa tarkoituksessa eikä tämän asetuksen liitteessä XIII ole esitetty tällaisia tuotteita koskevia erityisiä vaatimuksia, eläimistä saatava sivutuote tai siitä johdettu tuote on saatettava markkinoille, tuontia lukuun ottamatta, tämän asetuksen liitteessä X olevassa II luvussa esitettyjen käsiteltyä eläinvalkuaista ja muita johdettuja tuotteita koskevien erityisten vaatimusten mukaisesti.
3.  
Toimijoiden on noudatettava asetuksen (EY) N:o 1069/2009 40 artiklan nojalla tämän asetuksen liitteessä XIII olevassa I ja II luvussa esitettyjä vaatimuksia, jotka koskevat lemmikkieläinten ruoan markkinoille saattamista, tuontia lukuun ottamatta.
4.  
Toimijoiden on noudatettava asetuksen (EY) N:o 1069/2009 40 artiklan nojalla tämän asetuksen liitteessä XIII olevassa I luvussa ja III–XII luvussa esitettyjä vaatimuksia, jotka koskevat johdettujen tuotteiden markkinoille saattamista, tuontia lukuun ottamatta.VIII

LUKU

TUONTI, KAUTTAKULJETUS JA VIENTI

25 artikla

Eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden tuonti, kauttakuljetus ja vienti

1.  

Seuraavien eläimistä saatavien sivutuotteiden tuonti unioniin ja kuljetus unionin kautta on kielletty:

a) 

käsittelemätön lanta;

b) 

käsittelemättömät sulat ja höyhenet ja niiden osat sekä untuvat;

c) 

kennomainen mehiläisvaha.

▼M2

2.  

Seuraavien tuontiin unioniin ja kuljetukseen unionin kautta ei sovelleta mitään eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia:

a) 

villa ja karva, joka on pesty tehdasmaisesti tai joka on käsitelty jollain muulla menetelmällä kohtuuttomien riskien eliminoimiseksi;

b) 

turkisnahat, joita on kuivattu vähintään kahden päivän ajan olosuhteissa, joissa lämpötila on 18 °C ja kosteuspitoisuus 55 prosenttia;

c) 

muista eläimistä kuin sikaeläimistä tuotettu villa ja karva, joka on pesty tehdasmaisesti upottamalla villa ja karva vesi-, saippua- ja natriumhydroksidi- tai kaliumhydroksidihauteisiin;

d) 

muista eläimistä kuin sikaeläimistä tuotettu villa ja karva, joka on lähetetty suoraan villasta ja karvasta johdettuja tuotteita tekstiiliteollisuuden käyttöön tuottavaan laitokseen ja käsitelty vähintään yhdellä seuraavista menetelmistä:

— 
kemiallinen depilaatio sammutetulla kalkilla tai natriumsulfidilla,
— 
kaasutus formaldehydissä ilmatiiviisti suljetussa kammiossa vähintään 24 tunnin ajan,
— 
teollinen pesu, jossa villa ja karva upotetaan 60–70 °C:n lämpöiseen vesiliukoiseen pesuaineeseen,
— 
varastointi, johon voi sisältyä matkustusaika, 37 °C:ssa kahdeksan päivän ajan, 18 °C:ssa 28 päivän ajan tai 4 °C:ssa 120 päivän ajan;
e) 

muista eläimistä kuin sikaeläimistä tuotettu kuiva ja turvallisesti pakkauksiin suljettu villa ja karva, joka on tarkoitettu lähetettäväksi villasta ja karvasta johdettuja tuotteita tekstiiliteollisuuden käyttöön tuottavaan laitokseen ja joka täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

i) 

se on tuotettu vähintään 21 päivää ennen unioniin tuontia muista eläimistä kuin sikaeläimistä, joita on pidetty kolmannessa maassa tai sen alueella, joka on

— 
mainittu asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevan 1 osan luettelossa ja josta on sallittua tuoda unioniin märehtijöiden tuoretta lihaa, johon ei sovelleta kyseisessä liitteessä mainittuja lisätakeita A ja F,
— 
vapaa suu- ja sorkkataudista ja, lampaiden ja vuohien villan ja karvan tapauksessa, lammasrokosta ja vuohirokosta niiden yleisten peruskriteerien mukaisesti, jotka on lueteltu direktiivin 2004/68/EY liitteessä II;
ii) 

sen mukana on liitteessä XV olevan 21 luvun mukaisesti edellytetty tuojan ilmoitus;

iii) 

toimija on esittänyt sen jollakin päätöksen 2009/821/EY liitteessä I luetelluista hyväksytyistä unionin rajatarkastusasemista, jolla se läpäisi hyväksytysti direktiivin 97/78/EY 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti tehdyn asiakirjatarkastuksen.

▼B

3.  

Toimijoiden on noudatettava seuraavia asetuksen (EY) N:o 1069/2009 41 artiklan 3 kohdassa ja 42 artiklassa tarkoitettuja erityisiä vaatimuksia, jotka liittyvät eräiden eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden tuontiin unioniin ja kuljetukseen unionin kautta ja jotka esitetään tämän asetuksen liitteessä XIV:

a) 

rehuketjussa muuksi kuin lemmikkieläinten ruuaksi tai turkiseläinten rehuksi käytettäväksi tarkoitettujen luokkaan 3 kuuluvan aineksen ja johdettujen tuotteiden tuontia ja kauttakuljetusta koskevat erityiset vaatimukset, jotka esitetään kyseisen liitteen I luvussa;

b) 

tuotantoeläinten rehuketjun ulkopuolella käytettäväksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden tuontia ja kauttakuljetusta koskevat erityiset vaatimukset, jotka esitetään kyseisessä liitteessä olevassa II luvussa;

▼M24

c) 

eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita, jotka ovat peräisin unionista ja jotka palautetaan sinne jonkin kolmannen maan evättyä niiltä pääsyn, koskevat erityiset vaatimukset, jotka esitetään kyseisen liitteen VI luvussa.

▼M10

4.  
Liitteen XIV luvussa V vahvistettuja sääntöjä sovelletaan siinä eriteltyjen johdettujen tuotteiden unioniin suuntautuvassa viennissä.

▼B

26 artikla

Eräiden luokkaan 1 kuuluvien ainesten markkinoille saattaminen, tuonti mukaan luettuna, sekä vienti

Toimivaltainen viranomainen voi sallia, että markkinoille saatetaan, tuonti mukaan luettuna, ja viedään direktiivin 96/22/EY 1 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tai direktiivin 96/23/EY 2 artiklan b alakohdassa tarkoitetulla laittomalla tavalla käsitellyistä eläimistä johdettuja vuotia ja nahkoja, sorkka- ja kavioeläinten suolistoja sisältöineen tai ilman sisältöä sekä selkärangan ja kallon sisältäviä luita ja luutuotteita, sillä edellytyksellä seuraavia vaatimuksia noudatetaan:

a) 

Kyseiset ainekset eivät saa olla mistään seuraavista eläimistä johdettuja luokkaan 1 kuuluvia aineksia:

i) 

eläimet, joilla epäillään olevan TSE-tartunta asetuksen (EY) N:o 999/2001 mukaisesti;

ii) 

eläimet, joissa TSE on virallisesti todettu;

iii) 

eläimet, jotka on lopetettu TSE:n hävittämistoimenpiteiden yhteydessä;

b) 

kyseiset ainekset eivät saa olla tarkoitettuja mihinkään seuraavista käyttötavoista:

i) 

ruokinta;

ii) 

levittäminen maahan, josta tuotantoeläimiä ruokitaan;

iii) 

seuraavien valmistus:

— 
kosmeettiset valmisteet, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 76/768/ETY 1 artiklan 1 kohdassa,
— 
aktiiviset implantoitavat lääkinnälliset laitteet, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 90/385/ETY 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa,
— 
lääkinnälliset laitteet, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 93/42/ETY 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa,
— 
in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 98/79/EY 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa,
— 
eläinlääkkeet, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 2001/82/EY 1 artiklan 2 kohdassa,
— 
lääkkeet sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 2001/83/EY 1 artiklan 2 kohdassa;
c) 

ainekset on tuotava merkinnällä varustettuina ja niiden on oltava tämän asetuksen liitteessä XIV olevan IV luvun 1 jaksossa esitettyjen eräitä eläimistä saatavien sivutuotteiden siirtoja koskevien erityisten vaatimusten mukaisia;

d) 

ainekset on tuotava kansallisen lainsäädännön mukaisia terveystodistuksia koskevia vaatimuksia noudattaen;

▼M24

e) 

ainesten, jotka ovat peräisin jostakin jäsenvaltiosta ja jotka palautetaan kyseiseen jäsenvaltioon kolmannen maan evättyä niiltä pääsyn, on oltava liitteessä XIV olevassa VI luvussa esitettyjen erityisten vaatimusten mukaisia.

▼B

27 artikla

Tutkimusnäytteiden ja diagnostisten näytteiden tuonti ja kauttakuljetus

1.  
Toimivaltainen viranomainen voi sallia tutkimusnäytteiden ja diagnostisten näytteiden, jotka koostuvat johdetuista tuotteista tai eläimistä saatavista sivutuotteista, 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet mukaan luettuina, tuonnin ja kauttakuljetuksen sellaisin edellytyksin, joilla varmistetaan ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvien riskien hallinta.

Kyseisiin edellytyksiin on kuuluttava ainakin seuraavat:

a) 

tulolle on saatava etukäteen lupa lähetyksen määräjäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta; ja

b) 

lähetys on lähetettävä unionin saapumispaikasta suoraan hyväksytylle käyttäjälle.

▼M18 —————

▼B

3.  
Tutkimusnäytteitä ja diagnostisia näytteitä käsittelevien toimijoiden on noudatettava tämän asetuksen liitteessä XIV olevan III luvun 1 jaksossa esitettyjä tutkimusnäytteiden ja diagnostisten näytteiden hävittämistä koskevia erityisiä vaatimuksia.

28 artikla

Kaupallisten näytteiden ja näyttelyesineiden tuonti ja kauttakuljetus

1.  
Toimivaltainen viranomainen voi sallia kaupallisten näytteiden tuonnin ja kauttakuljetuksen tämän asetuksen liitteessä XIV olevan III luvun 2 jakson 1 kohdassa esitettyjen erityissääntöjen mukaisesti.
2.  
Kaupallisia näytteitä käsittelevien toimijoiden on noudatettava tämän asetuksen liitteessä XIV olevan III luvun 2 jakson 2 ja 3 kohdissa esitettyjä kaupallisten näytteiden käsittelyä ja hävittämistä koskevia erityissääntöjä.
3.  
Toimivaltainen viranomainen voi sallia näyttelyesineiden tuonnin ja kauttakuljetuksen tämän asetuksen liitteessä XIV olevan III luvun 3 jaksossa esitettyjen näyttelyesineitä koskevien erityissääntöjen mukaisesti.
4.  
Näyttelyesineitä käsittelevien toimijoiden on noudatettava tämän asetuksen liitteessä XIV olevan III luvun 3 jaksossa esitettyjä näyttelyesineiden pakkaamiseen, käsittelyyn ja hävittämiseen liittyviä edellytyksiä.

29 artikla

Eläimistä saatavien sivutuotteiden eräitä siirtoja Venäjän federaation alueiden välillä koskevat erityiset vaatimukset

1.  

Toimivaltaisen viranomaisen on sallittava sellaisten eläimistä saatavien sivutuotteiden lähetysten erityiset siirrot unionin kautta maanteitse tai rautateitse Venäjän federaatiosta tai Venäjän federaatioon joko suoraan tai muun kolmannen maan kautta direktiivin 2009/821/EY liitteessä lueteltujen unionin hyväksyttyjen rajatarkastusasemien välillä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

Toimivaltainen eläinlääkintäviranomainen on unionin saapumispaikan rajatarkastusasemalla sinetöinyt lähetyksen sarjanumeroidulla sinetillä.

▼M19 —————

▼M5

29 a artikla

Bosnia ja Hertsegovinasta tulevien eläimistä saatavien sivutuotteiden, joiden määränpää on kolmas maa, kuljettamista Kroatian kautta koskevat erityiset vaatimukset

1.  

Bosnia ja Hertsegovinasta tulevien eläimistä saatavien sivutuotteiden lähetysten siirrot unionin kautta määränpäänä oleviin kolmansiin maihin maanteitse suoraan Nova Selan rajatarkastusasemalta Pločen rajatarkastusasemalle on sallittava, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

virkaeläinlääkäri on sinetöinyt lähetyksen sarjanumeroidulla sinetillä saapumisrajatarkastusasemalla.

▼M19 —————

▼B

30 artikla

Luettelo kolmansissa maissa olevista laitoksista

Kolmansissa maissa olevien laitosten luettelot on kirjattava Traces-järjestelmään komission verkkosivuillaan julkaisemien teknisten vaatimusten mukaisesti.

Kaikkia luetteloita on päivitettävä säännöllisesti.

▼M16

Tätä artiklaa ei sovelleta 29 artiklassa tarkoitettuihin Venäjän federaatiosta tulevien ja Venäjän federaatioon tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden lähetysten erityisiin siirtoihin eikä 29 a artiklassa tarkoitettuihin sellaisten Bosnia ja Hertsegovinasta tulevien eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden lähetysten siirtoihin, joiden määränpää on kolmas maa.

▼B

31 artikla

Terveystodistusten sekä tuonti- ja kauttakulkuilmoitusten mallit

Eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden lähetysten, jotka on tarkoitettu tuotaviksi tai kuljetettaviksi unionin kautta, mukana on oltava unionin saapumispaikassa, jossa tehdään direktiivin 97/78/EY mukaisesti eläinlääkärintarkastukset, tämän asetuksen liitteessä XV esitettyjen mallien mukaiset terveystodistukset ja ilmoitukset.

▼M24

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden, jotka ovat peräisin unionista ja jotka palautetaan sinne jonkin kolmannen maan evättyä niiltä pääsyn, on oltava liitteessä XIV olevassa VI luvussa esitettyjen erityisten vaatimusten mukaisia.

▼BIX

LUKU

VIRALLINEN VALVONTA

32 artikla

Virallinen valvonta

1.  
Toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet asetuksen (EY) N:o 1069/2009 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden koko keräys-, kuljetus-, käyttö- ja hävittämisketjun tarkastamiseksi.

Tällaiset toimenpiteet on toteutettava asetuksen (EY) N:o 882/2004 3 artiklassa säädettyjä virallista valvontaa koskevia periaatteita noudattaen.

2.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun virallisen valvonnan on sisällettävä kirjanpidon ja muiden asiakirjojen tarkastuksia tässä asetuksessa säädettyjen sääntöjen mukaisesti.
3.  

Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä seuraavat asetuksen (EY) N:o 1069/2009 45 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut viralliset tarkastukset tämän asetuksen liitteessä XVI esitettyjen vaatimusten mukaisesti:

a) 

I luvussa esitetyt käsittelylaitosten viralliset tarkastukset;

b) 

III luvun 1–9 jaksossa esitetyt eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden käsittelyyn liittyvien muiden toimien viralliset tarkastukset.

4.  
Toimivaltaisen viranomaisen on tarkastettava eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden lähetyksiin kiinnitettävät sinetit.

Jos toimivaltainen viranomainen kiinnittää sinetin tällaiseen lähetykseen, joka kuljetetaan määräpaikkaan, sen on ilmoitettava tästä määräpaikan toimivaltaiselle viranomaiselle.

5.  
Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava asetuksen (EY) N:o 1069/2009 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut luettelot laitoksista ja toimijoista tämän asetuksen liitteessä XVI olevassa II luvussa esitetyn mallin mukaisesti.
6.  
Kun toimija jättää hakemuksen, määräjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on päätettävä luokkaan 1 tai 2 kuuluvien ainesten ja luokkaan 1 tai 2 kuuluvista aineksista johdetun liha-luujauhon tai eläinrasvojen hyväksymisestä tai hylkäämisestä 20 kalenteripäivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta, sillä edellytyksellä että hakemus on jätetty jollakin kyseisen jäsenvaltion virallisista kielistä.

▼M16

7.  
Toimijan on jätettävä 6 kohdassa tarkoitettu lupahakemuksensa tämän asetuksen liitteessä XVI olevan III luvun 10 jaksossa esitetyn vakiomallin mukaisesti Traces-järjestelmässä.

▼B

33 artikla

Laitosten uudelleenhyväksyminen väliaikaisen hyväksynnän myöntämisen jälkeen

1.  
Jos laitokselle, joka on hyväksytty käsittelemään luokkaan 3 kuuluvaa ainesta, myönnetään myöhemmin asetuksen (EY) N:o 1069/2009 24 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti väliaikainen hyväksyntä luokkaan 1 tai 2 kuuluvan aineksen käsittelemiseksi, kyseinen laitos ei saa aloittaa uudelleen luokkaan 3 kuuluvan aineksen käsittelyä ennen kuin se on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta hyväksynnän luokkaan 3 kuuluvan aineksen käsittelyn aloittamiseksi uudelleen kyseisen asetuksen 44 artiklan mukaisesti.
2.  
Jos laitokselle, joka on hyväksytty käsittelemään luokkaan 2 kuuluvaa ainesta, myönnetään myöhemmin asetuksen (EY) N:o 1069/2009 24 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti väliaikainen hyväksyntä luokkaan 1 kuuluvan aineksen käsittelemiseksi, kyseinen laitos ei saa aloittaa uudelleen luokkaan 2 kuuluvan aineksen käsittelyä ennen kuin se on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta hyväksynnän luokkaan 2 kuuluvan aineksen käsittelyn aloittamiseksi uudelleen kyseisen asetuksen 44 artiklan mukaisesti.X

LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

34 artikla

Eräiden eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden markkinoille saattamisen rajoitukset ihmisten ja eläinten terveyteen liittyvistä syistä

Toimivaltainen viranomainen ei voi kieltää tai rajoittaa seuraavien eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden markkinoille saattamista muista ihmisten tai eläinten terveyteen liittyvistä syistä kuin niiden sääntöjen vuoksi, joista säädetään unionin lainsäädännössä ja erityisesti asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 ja tässä asetuksessa:

a) 

tämän asetuksen liitteessä X olevassa II luvussa tarkoitetut käsitelty eläinvalkuainen ja muut johdetut tuotteet;

b) 

tämän asetuksen liitteessä XIII tarkoitetut lemmikkieläinten ruoka ja eräät muut johdetut tuotteet;

c) 

tämän asetuksen liitteessä XIV tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet ja johdetut tuotteet, jotka tuodaan unioniin tai kuljetetaan unionin kautta.

35 artikla

Kumoaminen

1.  

Kumotaan seuraavat säädökset:

a) 

asetus (EY) N:o 811/2003;

b) 

päätös 2003/322/EY;

c) 

päätös 2003/324/EY;

d) 

asetus (EY) N:o 878/2004;

e) 

päätös 2004/407/EY;

f) 

asetus (EY) N:o 79/2005;

g) 

asetus (EY) N:o 92/2005;

h) 

asetus (EY) N:o 181/2006;

i) 

asetus (EY) N:o 197/2006;

j) 

asetus (EY) N:o 1192/2006;

k) 

asetus (EY) N:o 2007/2006.

2.  
Viittauksia kumottuihin säädöksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen.

36 artikla

Siirtymätoimenpiteet

1.  

Toimijat voivat 31 päivään joulukuuta 2011 ulottuvan siirtymävaiheen ajan saattaa markkinoille orgaanisia lannoitteita ja maanparannusaineita, jotka on valmistettu asetusten (EY) N:o 1774/2002 ja (EY) N:o 181/2006 mukaisesti ennen 4 päivää maaliskuuta 2011,

a) 

sillä edellytyksellä että ne on valmistettu jostakin seuraavista:

i) 

luokkaan 2 kuuluvasta aineksesta johdettu liha-luujauho;

ii) 

käsitelty eläinvalkuainen;

b) 

siitä huolimatta, että niitä ei ole sekoitettu jonkin ainesosan kanssa siten, että estetään seoksen myöhempi käyttö ruokinnassa.

2.  
Unioniin saa 31 päivään tammikuuta 2012 ulottuvan siirtymävaiheen ajan edelleen tuoda eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden lähetyksiä, joiden mukana on terveystodistus, ilmoitus tai kaupallinen asiakirja, joka on täytetty ja allekirjoitettu asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä X esitetyn asianomaisen mallin mukaisesti, sillä edellytyksellä että kyseiset todistukset, ilmoitukset ja asiakirjat on täytetty ja allekirjoitettu ennen 30 päivää marraskuuta 2011.

▼M9 —————

▼B

37 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 4 päivästä maaliskuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

2 ARTIKLASSA TARKOITETUT MÄÄRITELMÄT

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1. 

turkiseläimillä” turkisten tuotantoa varten pidettäviä tai kasvatettavia eläimiä, joita ei käytetä ihmisravinnoksi;

2. 

verellä” tuoretta kokoverta;

3. 

rehuaineella” asetuksen (EY) N:o 767/2009 3 artiklan 2 kohdan g alakohdassa määriteltyjä eläinperäisiä rehuaineita, mukaan luettuina käsitelty eläinvalkuainen, verituotteet, renderöidyt rasvat, munatuotteet, kalaöljy, rasvajohdannaiset, kollageeni, gelatiini, hydroloidut proteiinit, dikalsiumfosfaatti, trikalsiumfosfaatti, maito, maitopohjaiset tuotteet, maidosta johdetut tuotteet, ternimaito, ternimaitotuotteet sekä linkoihin tai separaattoreihin jäänyt aine;

4. 

verituotteilla” verestä tai verifraktioista johdettuja tuotteita verijauhoa lukuun ottamatta; niihin sisältyvät kuivattu/jäädytetty/nestemäinen plasma, kuivattu kokoveri, kuivatut/jäädytetyt/nestemäiset punasolut tai niiden fraktiot ja sekoitukset;

5. 

käsitellyllä eläinvalkuaisella” eläinvalkuaista, joka on saatu yksinomaan luokkaan 3 kuuluvasta aineksesta ja joka on käsitelty liitteessä X olevan II luvun 1 jakson mukaisesti (veri- ja kalajauho mukaan luettuina) niin, että se soveltuu käytettäväksi suoraan rehuaineena tai muuten käytettäväksi rehuissa, myös lemmikkieläinten ruoassa, taikka käytettäväksi orgaanisissa lannoitteissa tai maanparannusaineissa; siihen eivät kuitenkaan kuulu verituotteet, maito, maitopohjaiset tuotteet, maidosta johdetut tuotteet, ternimaito, ternimaitotuotteet, linkoihin tai separaattoreihin jäänyt aine, gelatiini, hydroloidut proteiinit, dikalsiumfosfaatti, munat ja munatuotteet munankuoret mukaan luettuina, trikalsiumfosfaatti ja kollageeni;

6. 

verijauholla” käsiteltyä eläinvalkuaista, joka on johdettu veren tai verifraktioiden lämpökäsittelystä liitteessä X olevan II luvun 1 jakson mukaisesti;

▼M11

7. 

kalajauholla” vesieläimistä, merinisäkkäitä lukuun ottamatta, viljellyistä vedessä elävistä selkärangattomista, myös neuvoston direktiivin 2006/88/EY ( 3 ) 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan piiriin kuuluvista, ja Asterias rubens -lajin meritähdistä, jotka pyydetään nilviäisten tuotantoalueella, johdettua käsiteltyä eläinvalkuaista;

▼B

8. 

renderöidyillä rasvoilla” rasvoja, jotka on saatu käsittelemällä

a) 

eläimistä saatavia sivutuotteita; tai

b) 

ihmisravinnoksi tarkoitettuja tuotteita, jotka toimija on tarkoittanut muihin tarkoituksiin kuin ihmisravinnoksi;

▼M11

9. 

kalaöljyllä” vesieläinten, merinisäkkäitä lukuun ottamatta, viljeltyjen vedessä elävien selkärangattomien, myös direktiivin 2006/88/EY 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan piiriin kuuluvien, ja Asterias rubens -lajin meritähtien, jotka pyydetään nilviäisten tuotantoalueella, käsittelystä johdettua öljyä tai ihmisravinnoksi tarkoitetun kalan käsittelystä saatua öljyä, jonka toimija on tarkoittanut muihin tarkoituksiin kuin ihmisravinnoksi;

▼B

10. 

mehiläishoidon sivutuotteilla” muuksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitettua hunajaa, mehiläisvahaa, emoainetta, kittivahaa ja siitepölyä;

11. 

kollageenilla” proteiinipohjaisia tuotteita, jotka on johdettu eläinten vuodista, nahoista, luista ja jänteistä;

12. 

gelatiinilla” luonnollista, liukoista ja hyytelöivää tai ei-hyytelöivää proteiinia, jota saadaan eläinten luista, vuodasta, nahasta ja jänteistä valmistetun kollageenin osittaisella hydrolyysilla;

13. 

rasvan sulatuksessa syntyvällä proteiinijäännöksellä” proteiineja sisältävä rasvan sulatuksen jäännöstä rasvan ja veden osittaisen erottamisen jälkeen;

14. 

hydroloiduilla proteiineilla” eläimistä saatavien sivutuotteiden hydrolyysilla saatuja polypeptidejä, peptidejä ja aminohappoja ja niiden seoksia;

15. 

valkoisella vedellä” maidon, maitopohjaisten tuotteiden tai maidosta johdettujen tuotteiden sekä veden seosta, joka kerätään talteen huuhdeltaessa meijerilaitteistoja, maitotuotteiden säiliöt mukaan luettuina, ennen niiden pesua ja desinfiointia;

16. 

purkitetulla lemmikkieläinten ruoalla” lämpökäsiteltyä lemmikkieläinten ruokaa ilmatiiviisti suljetuissa säiliöissä;

17. 

puruluilla” lemmikkieläimille tarkoitettuja syötäviä tuotteita, jotka on valmistettu parkitsemattomista sorkka- ja kavioeläinten vuodista ja nahoista tai muusta eläinperäisestä aineksesta;

18. 

arominvahventeilla” nestemäistä tai kuivattua johdettua eläinperäistä tuotetta, jota käytetään lemmikkieläinten ruokien maistuvuuden parantamiseen;

▼M4

19. 

lemmikkieläinten ruoalla” lemmikkieläinten ruoaksi käytettävää muuta kuin 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua ainesta ja puruluita, jotka koostuvat eläimistä saatavista sivutuotteista tai johdetuista tuotteista, jotka

a) 

sisältävät luokkaan 3 kuuluvaa, muuta kuin asetuksen (EY) N:o 1069/2009 10 artiklan n, o ja p alakohdassa tarkoitettua ainesta;

b) 

voivat sisältää luokkaan 1 kuuluvaa tuotua ainesta, joka koostuu eläimistä saatavista sivutuotteista, jotka on johdettu direktiivin 96/22/EY 1 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tai direktiivin 96/23/EY 2 artiklan b alakohdassa määritellyllä laittomalla tavalla käsitellyistä eläimistä;

▼B

20. 

käsitellyllä lemmikkieläinten ruoalla” lemmikkieläinten ruokaa, lukuun ottamatta raakaa lemmikkieläinten ruokaa, joka on valmistettu liitteessä XIII olevan II jakson 3 kohdan mukaisesti;

21. 

raa’alla lemmikkieläinten ruoalla” luokkaan 3 kuuluvaa ainesta sisältävää lemmikkieläinten ruokaa, jolle ei ole tehty mitään muuta säilyttävää käsittelyä kuin jäähdytys tai pakastaminen;

22. 

ruokajätteellä” kaikkia ravintoloista, pitopalveluista ja keittiöistä, mukaan luettuina keskuskeittiöt ja kotitalouksien keittiöt, peräisin olevaa jäteruokaa, myös käytettyä ruokaöljyä,

▼M4

23. 

mädätteellä” biokaasulaitoksessa tapahtuvan eläimistä saatavien sivutuotteiden muuntamisen tuloksena syntyviä jätteitä, myös nestemäisiä jakeita;

▼B

24. 

ruoansulatuskanavan sisällöllä” nisäkkäiden ja sileälastaisten lintujen ruoansulatuskanavan sisältöä;

25. 

rasvajohdannaisilla” tuotteita, jotka on johdettu renderöidystä rasvasta, joka on luokkaan 1 tai 2 kuuluvien renderöityjen rasvojen osalta käsitelty liitteessä XIII olevan XI luvun mukaisesti;

26. 

guanolla” lepakoiden tai luonnonvaraisten merilintujen ulosteesta saatua luonnontuotetta, jota ei ole mineralisoitu;

27. 

liha-luujauholla” luokkaan 1 tai 2 kuuluvista aineksista jollakin liitteessä IV olevassa III luvussa esitetyllä käsittelymenetelmällä johdettua eläinvalkuaista;

28. 

käsitellyillä vuodilla ja nahoilla” käsittelemättömistä vuodista ja nahkoista johdettuja tuotteita, puruluita lukuun ottamatta,

a) 

jotka on kuivattu;

b) 

jotka on suolattu joko kuivina tai suolaliuoksessa vähintään 14 päivän ajan ennen lähettämistä;

c) 

jotka on suolattu vähintään 7 päivän ajan käyttäen merisuolaa, johon on lisätty 2 prosenttia natriumkarbonaattia;

d) 

joita on kuivattu vähintään 42 päivän ajan vähintään 20 °C:n lämpötilassa; tai

e) 

joille on tehty muu säilyttävä käsittely kuin parkitseminen;

29. 

käsittelemättömillä vuodilla ja nahoilla” kaikkia nahkakudoksia ja nahanalaisia kudoksia, joille ei ole tehty muita käsittelyjä kuin leikkaus, jäähdytys tai pakastaminen;

30. 

käsittelemättömillä sulilla ja höyhenillä ja niiden osilla” sulkia ja höyheniä ja niiden osia lukuun ottamatta sulkia ja höyheniä, joita on käsitelty

a) 

höyryllä; tai

b) 

muulla menetelmällä kohtuuttomien riskien eliminoimiseksi;

▼M2

31. 

käsittelemättömällä villalla” muuta villaa kuin sellaista,

a) 

joka on pesty tehdasmaisesti;

b) 

joka on saatu parkitsemalla;

c) 

jota on käsitelty muulla menetelmällä kohtuuttomien riskien eliminoimiseksi;

d) 

joka on tuotettu muista eläimistä kuin sikaeläimistä ja pesty tehdasmaisesti upottamalla villa vesi-, saippua- ja natriumhydroksidi- tai kaliumhydroksidihauteisiin; tai

e) 

joka on tuotettu muista eläimistä kuin sikaeläimistä ja tarkoitettu lähetettäväksi suoraan villasta johdettuja tuotteita tekstiiliteollisuuden käyttöön tuottavaan laitokseen ja käsitelty vähintään yhdellä seuraavista menetelmistä:

i) 

kemiallinen depilaatio sammutetulla kalkilla tai natriumsulfidilla,

ii) 

kaasutus formaldehydissä ilmatiiviisti suljetussa kammiossa vähintään 24 tunnin ajan,

iii) 

teollinen pesu, jossa villa upotetaan 60–70 °C:n lämpöiseen vesiliukoiseen pesuaineeseen,

iv) 

varastointi, johon voi sisältyä matkustusaika, 37 °C:ssa kahdeksan päivän ajan, 18 °C:ssa 28 päivän ajan tai 4 °C:ssa 120 päivän ajan;

32. 

käsittelemättömällä karvalla” muuta karvaa kuin sellaista,

a) 

joka on pesty tehdasmaisesti;

b) 

joka on saatu parkitsemalla;

c) 

jota on käsitelty muulla menetelmällä kohtuuttomien riskien eliminoimiseksi;

d) 

joka on tuotettu muista eläimistä kuin sikaeläimistä ja pesty tehdasmaisesti upottamalla karva vesi-, saippua- ja natriumhydroksidi- tai kaliumhydroksidihauteisiin; tai

e) 

joka on tuotettu muista eläimistä kuin sikaeläimistä ja tarkoitettu lähetettäväksi suoraan karvasta johdettuja tuotteita tekstiiliteollisuuden käyttöön tuottavaan laitokseen ja käsitelty vähintään yhdellä seuraavista menetelmistä:

i) 

kemiallinen depilaatio sammutetulla kalkilla tai natriumsulfidilla,

ii) 

kaasutus formaldehydissä ilmatiiviisti suljetussa kammiossa vähintään 24 tunnin ajan,

iii) 

teollinen pesu, jossa karva upotetaan 60–70 °C:n lämpöiseen vesiliukoiseen pesuaineeseen,

iv) 

varastointi, johon voi sisältyä matkustusaika, 37 °C:ssa kahdeksan päivän ajan, 18 °C:ssa 28 päivän ajan tai 4 °C:ssa 120 päivän ajan;

▼B

33. 

käsittelemättömillä sianharjaksilla” muita sianharjaksia kuin sellaisia,

a) 

jotka on pesty tehdasmaisesti;

b) 

jotka on saatu parkitsemalla; tai

c) 

joita on käsitelty muulla menetelmällä kohtuuttomien riskien eliminoimiseksi;

34. 

näyttelyesineellä” eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi näyttelyissä tai taiteellisessa toiminnassa;

▼M9

35. 

välituotteella” johdettua tuotetta

a) 

joka on tarkoitettu käytettäväksi lääkkeiden, eläinlääkkeiden, lääkinnällisiin ja eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden, aktiivisten implantoitavien lääkinnällisten laitteiden, in vitro -diagnostiikkaan lääkinnällisiin ja eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden, laboratorioreagenssien tai kosmeettisten valmisteiden valmistuksessa seuraavasti:

i) 

aineksena valmistusprosessissa tai valmiin tuotteen lopputuotannossa;

ii) 

varmentamisessa tai verifioinnissa valmistusprosessin aikana; tai

iii) 

valmiin tuotteen laadunvalvonnassa;

b) 

jonka suunnittelu-, muunto- ja valmistusvaiheet on toteutettu niin pitkälle, että sitä voidaan pitää johdettuna tuotteena ja että aines soveltuu a kohdassa tarkoitettuihin tarkoituksiin joko suoraan tai tuotteen komponenttina;

c) 

joka kuitenkin vaatii jonkin verran jatkovalmistusta tai -muuntamista, kuten sekoittamista, pinnoittamista, kokoamista tai pakkaamista, jotta se soveltuu tapauksen mukaan saatettavaksi markkinoille tai otettavaksi käyttöön lääkkeenä, eläinlääkkeenä, lääkinnällisiin ja eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettuna lääkinnällisenä laitteena, aktiivisena implantoitavana lääkinnällisenä laitteena, in vitro -diagnostiikkaan lääkinnällisiin ja eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettuna lääkinnällisenä laitteena, laboratorioreagenssina tai kosmeettisena valmisteena;

▼B

36. 

laboratorioreagenssilla” pakattua käyttövalmista tuotetta, joka sisältää eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita ja joka on tarkoitettu laboratoriokäyttöön käytettäväksi yksin tai yhdistelmässä muun kuin eläinperäisen aineen kanssa reagenssina tai reagenssituotteena, kalibrointiaineena tai kontrolliaineena muiden aineiden havaitsemiseksi, mittaamiseksi, tutkimiseksi tai valmistamiseksi;

37. 

in vitro -analyysissa käytetyllä tuotteella” pakattua käyttövalmista tuotetta, joka sisältää verituotetta tai muuta eläimestä saatavaa sivutuotetta ja jota käytetään yksin tai yhdistelmän osana reagenssina, reagenssituotteena, kalibrointiaineena, testipakkauksena tai muuna järjestelmänä ja joka on tarkoitettu käytettäväksi ihmisestä tai eläimistä otettujen näytteiden in vitro -tutkimukseen yksinomaan tai pääasiallisesti fysiologisen tilan, terveydentilan, sairauden tai geneettisen epänormaaliuden analysoimiseksi tai turvallisuuden ja yhteensopivuuden määrittämiseksi reagenssien kanssa;

38. 

tutkimusnäytteillä ja diagnostisilla näytteillä” eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita, jotka on tarkoitettu seuraaviin tarkoituksiin: tutkimukset osana diagnostisia toimia tai määritykset tieteen ja tekniikan kehityksen edistämiseksi osana opetus- tai tutkimustoimintaa;

▼M9

39. 

kaupallisella näytteellä” eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita, jotka on tarkoitettu toimivaltaisen viranomaisen asetuksen (EY) N:o 1069/2009 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti sallimiin tiettyihin tutkimuksiin tai määrityksiin tarkoituksena suorittaa tuotantoprosessi, käsitellä eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita, kehittää rehuja, lemmikkieläinten ruokaa tai johdettuja tuotteita taikka testata koneita tai laitteita;

▼B

40. 

rinnakkaispoltolla” eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden, jos ne ovat jätettä, hyödyntämistä tai hävittämistä rinnakkaispolttolaitoksessa;

41. 

palamisella” prosessia, jossa polttoaineita hapetetaan eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden, jos ne eivät ole jätettä, energia-arvon käyttämiseksi;

42. 

polttamisella” eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden hävittämistä jätteenä direktiivin 2000/76/EY 3 artiklan 4 kohdassa määritellyssä polttolaitoksessa;

43. 

poltto- tai rinnakkaispolttoprosessista syntyvällä polttojätteellä” direktiivin 2000/76/EY 3 artiklan 13 kohdassa tarkoitettua polttojätettä, joka syntyy eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita käsittelevissä poltto- tai rinnakkaispolttolaitoksissa;

44. 

värikoodeilla” liitteessä VIII olevan II luvun 1 kohdan c alakohdassa esitettyjen värien järjestelmällinen käyttö tässä asetuksessa säädettyjen tietojen ilmoittamiseksi pakkauksen, säiliön tai ajoneuvon pinnalla tai pinnan osalla tai niihin kiinnitetyssä etiketissä tai merkissä;

45. 

väliasteen toimilla” 19 artiklan b alakohdassa tarkoitettuja muita toimia kuin varastointia;

46. 

parkitsemisella” vuotien kovettamista käyttämällä kasviparkitusaineita, kromisuoloja tai muita aineita kuten alumiinisuoloja, rautasuoloja, piihapon suoloja, aldehydejä ja kinoneja tai muita synteettisiä kovetteita;

47. 

eläinten täyttämisellä” eläinten nahan preparointia, täyttämistä ja kokoamista luonnollisen näköiseksi eläimeksi niin, että täytetyn eläimen nahasta ei aiheudu ihmisten ja eläinten terveydelle kohtuuttomia riskejä;

48. 

kaupalla” Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 28 artiklassa tarkoitettua jäsenvaltioiden välistä tavaroiden kauppaa;

49. 

käsittelymenetelmillä” liitteessä IV olevassa III ja IV luvussa lueteltuja menetelmiä;

50. 

erällä” yksittäisessä laitoksessa samoja tuotantoparametreja (esimerkiksi ainesten alkuperä) käyttäen tuotettua tuotannon määrää tai useita tällaisia määriä, kun ne yhteisvarastoidaan lähetyseränä;

51. 

ilmatiiviisti suljetulla säiliöllä” säiliötä, joka on suunniteltu ja tarkoitettu suojaamaan mikro-organismien sisäänpääsyltä;

52. 

biokaasulaitoksella” laitosta, jossa eläimistä saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet muodostavat ainakin osan aineksesta, joka hajotetaan biologisesti anaerobisissa olosuhteissa;

53. 

keräyskeskuksilla” tiloja, jotka ovat muita kuin käsittelylaitoksia ja joissa kerätään asetuksen (EY) N:o 1069/200918 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja eläimistä saatavia sivutuotteita käytettäviksi samassa artiklassa tarkoitettujen eläinten ruokintaan;

54. 

kompostointilaitoksella” laitosta, jossa eläimistä saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet muodostavat ainakin osan aineksesta, joka hajotetaan biologisesti aerobisissa olosuhteissa;

55. 

rinnakkaispolttolaitoksella” direktiivin 2000/76/EY 3 artiklan 5 kohdassa määriteltyä kiinteää tai liikkuvaa laitosta, jonka pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa energiaa tai aineellisia tuotteita;

56. 

polttolaitoksella” direktiivin 2000/76/EY 3 artiklan 4 kohdassa määriteltyä kiinteää tai liikkuvaa teknistä yksikköä ja laitteistoa, joka on tarkoitettu jätteiden lämpökäsittelyyn;

57. 

lemmikkieläinten ruokia valmistavalla laitoksella” asetuksen (EY) N:o 1069/2009 24 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja tiloja tai laitosta, jossa valmistetaan lemmikkieläinten ruokia tai arominvahventeita;

▼M9

58. 

käsittelylaitoksella” tiloja tai laitosta, jossa käsitellään eläimistä saatavia sivutuotteita asetuksen (EY) N:o 1069/2009 24 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla ja liitteen IV ja/tai liitteen X mukaisesti;

▼M23

59. 

kasvualustalla” muuta ainesta kuin itse maa-ainesta, mukaan lukien ruukutusmulta, jossa kasvatetaan kasveja tai sieniä ja jota käytetään erillään itse maa-aineksesta;

▼M23

60. 

prosessin hygieniaa koskevalla vaatimuksella” vaatimusta, jolla osoitetaan tuotantoprosessin hyväksyttävä toimivuus. Tällaista vaatimusta ei sovelleta markkinoille saatettuihin tuotteisiin. Siinä asetetaan viitteellinen kontaminaatioarvo, jonka ylittyessä vaaditaan korjaavia toimia, jotta prosessin hygieniataso säilyy rehun yleisten turvallisuusvaatimusten mukaisena.

▼B
LIITE II

ELÄIMISTÄ SAATAVIEN SIVUTUOTTEIDEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET

I   LUKU

Turkiseläinten lajinsisäinen kierrätys

1. Seuraavia turkiseläimiä voidaan Virossa, Latviassa ja Suomessa ruokkia saman lajin eläinten ruhoista tai ruhonosista johdetuilla liha-luujauhoilla ja muilla tuotteilla, jotka on käsitelty liitteessä IV olevan III luvun mukaisesti:

▼M1

a) 

ketut (Vulpes vulpes ja Alopex lagopus);

▼B

b) 

supikoirat (Nyctereutes procyonides).

2. Virossa ja Latviassa voidaan ruokkia minkkejä (Mustela vison) saman lajin eläinten ruhoista tai ruhonosista johdetulla liha-luujauholla ja muilla tuotteilla, jotka on käsitelty liitteessä IV olevassa III luvussa esitetyillä käsittelymenetelmillä.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu ruokinta on suoritettava seuraavin edellytyksin:

a) 

Ruokintaa voi suorittaa ainoastaan sellaisilla turkistarhoilla,

i) 

jotka toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt hakemuksen perusteella, jossa on osoitettu asiakirjoilla, ettei ole aihetta epäillä TSE-taudinaiheuttajan esiintymistä hakemuksessa tarkoitetun lajin populaatiossa;

ii) 

joilla on tilallaan käytössä turkiseläinten tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE) seurantajärjestelmä, johon sisältyy TSE-näytteiden säännöllisiä laboratoriotutkimuksia;

iii) 

jotka ovat antaneet asianmukaiset takeet siitä, että liitteessä IV olevan III luvun mukaisesti käsiteltyjä eläimistä saatavia sivutuotteita, liha-luujauhoa tai muita tuotteita, jotka on johdettu näistä eläimistä tai niiden jälkeläisistä, ei voi päästä muiden eläinten kuin turkiseläinten ravinto- tai rehuketjuun;

iv) 

joilla ei ole ollut yhteyttä turkistarhaan tai maatilaan, jossa epäillään TSE-tautitapausta tai on virallisesti todettu TSE-tautitapaus;

v) 

joilla rekisteröidyn turkistarhan hoitaja varmistaa, että

— 
saman lajin eläinten ruokintaan tarkoitetut turkiseläinten ruhot käsitellään ja prosessoidaan erillään ruhoista, joita ei saa käyttää tähän tarkoitukseen,
— 
turkiseläimet, joita ruokitaan liitteessä IV olevan III luvun mukaisesti käsitellyillä liha-luujauholla tai muilla tuotteilla, jotka on johdettu saman lajin eläimistä, pidetään erillään eläimistä, joita ei ruokita saman lajin eläimistä johdetuilla tuotteilla;
— 
turkistarha noudattaa liitteessä VI olevan II luvun 1 jakson 2 kohdassa ja liitteessä VIII olevan II luvun 2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa esitettyjä vaatimuksia.
b) 

Turkistarhan hoitajan on varmistettava, että tietystä lajista peräisin olevat ja saman lajin ruokintaan tarkoitetut liha-luujauho ja muut tuotteet on

i) 

käsitelty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 24 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti hyväksytyssä käsittelylaitoksessa käyttäen ainoastaan jotakin tämän asetuksen liitteessä IV olevassa III luvussa esitetyistä käsittelymenetelmistä 1–5 ja 7;

ii) 

tuotettu terveistä eläimistä, jotka on tapettu turkistuotantoa varten.

c) 

Jos turkistarhalla epäillään yhteyttä tai on vahvistettu yhteys turkistarhaan tai maatilaan, jossa epäillään TSE-tautitapausta tai on vahvistettu TSE-tautitapaus, turkistarhan hoitajan on viipymättä

i) 

ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tästä yhteydestä;

ii) 

keskeytettävä turkiseläinten lähetykset kaikkiin kohteisiin ilman toimivaltaisen viranomaisen kirjallista lupaa.

II   LUKU

Tuotantoeläinten ruokkiminen laidunkasvillisuudella

Jos tuotantoeläimiä ruokitaan laidunkasvillisuudella joko antamalla eläinten laiduntaa sitä suoraan tai syöttämällä niille laidunkasvillisuutta, ja asianomaiseen maahan on levitetty orgaanisia lannoitteita ja maanparannusaineita, sovelletaan seuraavia edellytyksiä:

a) 

asetuksen (EY) N:o 1069/2009 11 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua vähintään 21 päivän varoaikaa on noudatettava;

b) 

on käytettävä ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 32 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä tämän asetuksen liitteessä XI olevan II luvun mukaisia orgaanisia lannoitteita ja maanparannusaineita.

Kyseisiä edellytyksiä ei kuitenkaan sovelleta, jos maahan on levitetty ainoastaan seuraavia orgaanisia lannoitteita tai maanparannusaineita:

a) 

lanta ja guano;

b) 

ruoansulatuskanavan sisältö, maito, maitopohjaiset tuotteet, maidosta johdetut tuotteet, ternimaito ja ternimaitotuotteet, joiden toimivaltainen viranomainen ei katso aiheuttavan vakavan eläintaudin leviämisriskiä.
▼M8

LIITE III

HÄVITTÄMINEN, HYÖDYNTÄMINEN JA POLTTOAINEENA KÄYTTÖ

▼B

I   LUKU

POLTTOA JA RINNAKKAISPOLTTOA KOSKEVAT YLEISET VAATIMUKSET

1    jakso

Yleiset edellytykset

1. Tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun poltto- tai rinnakkaispolttolaitoksen toiminnanharjoittajan on varmistettava, että hänen valvonnassaan oleva laitos täyttää seuraavat hygieniaedellytykset:

a) 

Eläimistä saatavat sivutuotteet on hävitettävä mahdollisimman pian niiden saavuttua toimivaltaisen viranomaisen vahvistamien edellytysten mukaisesti. Ennen hävittämistä ne on säilytettävä asianmukaisesti toimivaltaisen viranomaisen vahvistamien edellytysten mukaisesti.

b) 

Laitos on ottanut saastumisvaaran välttämiseksi käyttöön asianmukaiset järjestelyt säiliöiden ja ajoneuvojen tehokasta puhdistusta ja desinfiointia varten erityisesti erikseen osoitetulla alueella, josta jätevesi poistetaan unionin lainsäädännön mukaisesti.

c) 

Laitoksen on sijaittava hyvin ojitetulla kovalla perustalla.

d) 

Laitoksella on oltava asianmukaiset järjestelyt hyönteisten, jyrsijöiden ja lintujen kaltaisilta tuhoeläimiltä suojautumista varten. Tätä tarkoitusta varten on käytettävä asiakirjoilla osoitettua tuholaisten torjuntaohjelmaa.

e) 

Henkilökunnalle on tarvittaessa saastumisriskin estämiseksi oltava asianmukaiset tilat, kuten käymälät, pukuhuoneet ja pesutilat.

f) 

Tilojen kaikille osille on vahvistettava puhdistusmenettelyt ja osoitettava ne asiakirjoin. Puhdistusta varten on oltava sopivat välineet ja puhdistusaineet.

g) 

Hygieniavalvontaan on kuuluttava ympäristön ja laitteiden säännöllinen tarkastus. Tarkastusaikataulut ja -tulokset on osoitettava asiakirjoin ja säilytettävä vähintään kaksi vuotta.

2. Poltto- tai rinnakkaispolttolaitoksen toiminnanharjoittajan on toteutettava kaikki eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden vastaanottoon liittyvät varotoimet, jotta ehkäistään ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvat välittömät vaarat tai vähennetään niitä niin paljon kuin on käytännössä mahdollista.

3. Eläimillä ei saa olla pääsyä laitokseen eivätkä ne saa päästä käsiksi polttoa tai rinnakkaispolttoa odottaviin eläimistä saataviin sivutuotteisiin ja niistä johdettuihin tuotteisiin taikka eläimistä saatavien sivutuotteiden poltosta tai rinnakkaispoltosta syntyneeseen tuhkaan.

4. Jos poltto- tai rinnakkaispolttolaitos sijaitsee karjatilalla,

a) 

karjan ja sen rehun ja alusen on oltava fyysisesti täysin erotettu poltto- tai rinnakkaispolttolaitoksesta tarvittaessa aitauksen avulla;

b) 

laitteet on varattava kokonaan polttolaitoksen käyttöön, eikä niitä saa käyttää muualla tilalla, tai vaihtoehtoisesti ne on puhdistettava ja desinfioitava tällaisen käytön jälkeen;

c) 

henkilöstön on vaihdettava päällysvaatteensa ja jalkineensa ennen karjan tai karjan rehun käsittelyä.

5. Polttoa tai rinnakkaispolttoa odottavat eläimistä saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet sekä tuhka on varastoitava kannellisiin, asianmukaisesti tunnistemerkittyihin ja tapauksen mukaan tiiviisiin säiliöihin.

6. Puutteellisesti poltetut eläimistä saatavat sivutuotteet on poltettava uudelleen tai hävitettävä muilla tavoilla asetuksen (EY) N:o 1069/2009 12, 13 ja 14 artiklan mukaisesti, ei kuitenkaan hautaamalla hyväksytylle kaatopaikalle.

2    jakso

Toimintaolosuhteet

Poltto- tai rinnakkaispolttolaitokset on suunniteltava, varustettava ja rakennettava ja niitä on käytettävä siten, että prosessista syntyvän kaasun lämpötila nostetaan valvotusti ja homogeenisesti kaikkein epäsuotuisimmissakin oloissa vähintään kahdeksi sekunniksi 850 °C:seen tai 0,2 sekunniksi 1 100 °C:seen mitattuna sen kammion sisäseinän läheisyydestä, jossa poltto- tai rinnakkaispoltto tapahtuu, tai muusta toimivaltaisen viranomaisen hyväksymästä edustavasta kammion kohdasta.

3    jakso

Poltto- tai rinnakkaispolttoprosessista syntyvä polttojäte

1. Poltto- tai rinnakkaispolttoprosessista syntyvän polttojätteen määrä ja haitallisuus on minimoitava. Silloin kun se on asianmukaista, polttojäte on hyödynnettävä itse laitoksessa tai sen ulkopuolella asiaa koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti tai toimitettava hyväksytylle kaatopaikalle.

2. Kuiva polttojäte, pöly mukaan luettuna, on kuljetettava ja välivarastoitava esimerkiksi suljetuissa säiliöissä siten, että estetään kyseisen jätteen joutuminen ympäristöön.

4    jakso

Lämpötilan mittaus ja muut parametrit

1. On käytettävä tekniikoita, joilla voidaan seurata poltto- tai rinnakkaispolttoprosessin kannalta merkityksellisiä muuttujia ja olosuhteita.

2. Lämpötilanmittausta koskevat vaatimukset on vahvistettava toimivaltaisen viranomaisen myöntämässä hyväksynnässä tai siihen liitetyissä ehdoissa.

3. Kaiken seurantaan käytettävän automaattisen laitteiston toimintaa on valvottava ja laitteistolle on tehtävä tarkastustesti kerran vuodessa.

4. Lämpötilanmittaustulokset on tallennettava ja esitettävä tarkoituksenmukaisella tavalla, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkistaa päättämiensä menettelyjen mukaisesti, noudatetaanko tässä asetuksessa säädettyjä sallittuja toimintaolosuhteita.

5    jakso

Poikkeukselliset toimintaolosuhteet

Jos poltto- tai rinnakkaispolttolaitoksessa ilmenee häiriö tai olosuhteet ovat poikkeukselliset, toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintaa tai keskeytettävä se mahdollisimman nopeasti, kunnes tavanomainen toiminta voi jatkua.

II   LUKU

SUURKAPASITEETIN POLTTO- JA RINNAKKAISPOLTTOLAITOKSET

1    jakso

Erityiset toimintaolosuhteet

Poltto- ja rinnakkaispolttolaitosten, jotka käsittelevät yksinomaan eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita, joiden kapasiteetti ylittää 50 kg tunnissa (suurkapasiteetin laitokset) ja joilta ei vaadita direktiivin 2000/76/EY mukaisesti toimintalupaa, on oltava seuraavien edellytysten mukaisia:

a) 

Laitoksen jokainen linja on varustettava vähintään yhdellä lisäpolttimella. Lisäpolttimen on kytkeydyttävä toimintaan automaattisesti, kun palamiskaasujen lämpötila laskee polttoilman viimeisen syötön jälkeen tapauksen mukaan alle 850 tai 1 100 °C:n. Sitä on käytettävä myös laitoksen käynnistys- ja pysäytystoimien aikana sen varmistamiseksi, että tapauksen mukaan 850 tai 1 100 °C:n lämpötila pysyy yllä kaiken aikaa näiden toimien aikana ja niin kauan kuin kammiossa, jossa poltto tai rinnakkaispoltto tapahtuu, on polttamatonta ainesta.

b) 

Jos eläimistä saatavat sivutuotteet tai niistä johdetut tuotteet syötetään kammioon, jossa poltto tai rinnakkaispoltto tapahtuu, jatkuvana prosessina, laitoksessa on oltava automaattinen järjestelmä, joka estää eläimistä saatavien sivutuotteitten tai niistä johdettujen tuotteiden syötön ennen kuin lämpötila on tapauksen mukaan 850 tai 1 100 °C ja aina kun lämpötila ei pysy yllä.

c) 

Toiminnanharjoittajan on käytettävä polttolaitosta siten, että saavutetaan sellainen polttotaso, että kuonassa ja pohjatuhkassa olevan orgaanisen hiilen kokonaismäärä on alle kolme prosenttia tai niiden polttohävikki alle viisi prosenttia aineen kuivapainosta. Tarvittaessa on käytettävä sopivia esikäsittelymenetelmiä.

2    jakso

Jätevesipäästöt

1. Poltto- ja rinnakkaispolttolaitokset ja niissä eläimistä saatavien sivutuotteiden varastointiin käytettävät alueet on suunniteltava siten, että estetään pilaavien aineiden luvattomat ja tahattomat päästöt maaperään, pintavesiin ja pohjavesiin.

2. Laitosalueen saastuneille hulevesille taikka vuodoista tai palonsammutustoimista peräisin oleville saastuneille vesille on oltava varastokapasiteettia.

Toiminnanharjoittajan on tapauksen mukaan varmistettava, että tällaiset hulevedet ja muut vedet voidaan tarvittaessa testata ja käsitellä ennen hävittämistä.

III   LUKU

PIENKAPASITEETIN POLTTO- JA RINNAKKAISPOLTTOLAITOKSET

Poltto- ja rinnakkaispolttolaitoksiin, jotka käsittelevät yksinomaan eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita, joiden kapasiteetti alittaa 50 kg eläimistä saatavia sivutuotteita tunnissa tai eräkohtaisesti (pienkapasiteetin laitokset) ja joilta ei vaadita direktiivin 2000/76/EY mukaisesti toimintalupaa, sovelletaan seuraavaa:

▼M9

a) 

Laitoksia voidaan käyttää vain seuraavien hävittämiseen:

i) 

asetuksen (EY) N:o 1069/2009 8 artiklan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetut kuolleet lemmikkieläimet;

ii) 

kyseisen asetuksen 8 artiklan b, e ja f alakohdassa tarkoitettu luokkaan 1 kuuluva aines, 9 artiklassa tarkoitettu luokkaan 2 kuuluva aines tai 10 artiklassa tarkoitettu luokkaan 3 kuuluva aines; ja

iii) 

jos jäsenvaltio sen sallii, kuolleet yksilöllisesti tunnistetut hevoseläimet, joka ovat peräisin tilalta, johon ei sovelleta direktiivin 2009/156/EY 4 artiklan 5 kohdan tai 5 artiklan mukaisia eläinten terveydentilan vuoksi asetettavia rajoituksia;

▼B

b) 

jos pienkapasiteetin laitokseen tuodaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 8 artiklan b alakohdassa tarkoitettua luokkaan 1 kuuluvaa ainesta, laitos on varustettava lisäpolttimella;

c) 

laitosten on toimittava siten, että eläimistä saatava sivutuotteet muuttuvat kokonaan tuhkaksi.

▼M8

IV   LUKU

ELÄIMISTÄ SAATAVIEN SIVUTUOTTEIDEN JA NIISTÄ JOHDETTUJEN TUOTTEIDEN KÄYTTÖÄ POLTTOAINEENA KOSKEVAT YLEISET VAATIMUKSET

1    jakso

Elämistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden polttamista polttoaineena koskevat yleiset vaatimukset

1. Tämän asetuksen 6 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen polttolaitosten toiminnanharjoittajan on varmistettava, että niiden valvonnassaan oleva polttolaitos täyttää seuraavat edellytykset:

a) 

Eläimistä saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet, jotka on tarkoitus käyttää polttoaineena, on käytettävä tähän tarkoitukseen mahdollisimman pian tai varastoitava turvallisesti käyttöön saakka.

b) 

Polttolaitoksella on oltava käytössä asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että säiliöiden ja ajoneuvojen puhdistus ja desinfiointi suoritetaan niiden tiloissa tietyllä sellaisella alueella, josta jätevesi voidaan kerätä ja jossa se voidaan käsitellä unionin lainsäädännön mukaisesti, jotta vältetään ympäristön saastumisen riski.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, renderöityjen rasvojen kuljetuksessa käytetyt säiliöt ja ajoneuvot voidaan puhdistaa ja desinfioida laitoksessa, jossa lastaus tehdään, tai missä tahansa muussa asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisesti hyväksytyssä laitoksessa.

c) 

Polttolaitoksen on sijaittava hyvin ojitetulla kovalla perustalla.

d) 

Polttolaitoksessa on oltava käytössä asianmukaiset toimenpiteet tuhoeläimiltä suojautumista varten. Tätä tarkoitusta varten on käytettävä asiakirjoilla osoitettua tuholaisten torjuntaohjelmaa.

e) 

Henkilökunnalle on tarvittaessa oltava asianmukaiset tilat, kuten käymälät, pukuhuoneet ja pesutilat, jotta tuotantoeläinten tai niiden rehujen käsittelyssä estetään laitteiden saastumisen riski.

f) 

Polttolaitoksen kaikille osille on vahvistettava puhdistus- ja desinfiointimenettelyt ja osoitettava ne asiakirjoin. Puhdistusta varten on oltava sopivat välineet ja puhdistusaineet.

g) 

Hygieniavalvontaan on kuuluttava ympäristön ja laitteiden säännöllinen tarkastus. Tarkastusaikataulut ja -tulokset on osoitettava asiakirjoin ja säilytettävä vähintään kaksi vuotta.

h) 

Jos renderöityjä rasvoja käytetään polttoaineena kiinteästi asennetuissa polttomoottoreissa, jotka sijaitsevat hyväksytyssä tai rekisteröidyssä elintarvikkeiden tai rehun jalostuslaitoksissa, elintarvikkeiden tai rehun jalostus samalla sijaintipaikalla on tehtävä polttamisesta ehdottomasti erillään.

2. Polttolaitoksen toiminnanharjoittajan on toteutettava kaikki eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden vastaanottoon liittyvät varotoimet, jotta ehkäistään ihmisten ja eläinten terveydelle sekä ympäristölle aiheutuvat riskit tai vähennetään niitä niin paljon kuin on käytännössä mahdollista.

3. Eläimillä ei saa olla pääsyä polttolaitokseen, eivätkä ne saa päästä käsiksi polttoa odottaviin eläimistä saataviin sivutuotteisiin ja niistä johdettuihin tuotteisiin taikka palamisesta syntyneeseen tuhkaan.

4. Jos polttolaitos sijaitsee tilalla, jolla pidetään elintarvikkeiden tuottamiseen käytettävien lajien eläimiä:

a) 

eläinten ja sen rehun ja alusten on oltava fyysisesti täysin erotettu polttolaitoksesta;

b) 

laitteet on varattava kokonaan polttolaitoksen käyttöön, eikä niitä saa käyttää muualla tilalla, jollei niitä puhdisteta ja desinfioida tehokkaasti ennen tällaista käyttöä;

c) 

polttolaitoksessa työskentelevän henkilöstön on vaihdettava päällysvaatteensa ja jalkineensa ja toteutettava hygieniatoimenpiteitä ennen karjan käsittelyä kyseisellä tai millä muulla tahansa tilalla tai karjan rehun tai kuivikkeiden käsittelyä.

5. Polttoaineena polttoa odottavat elämistä saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet ja palamisjäte on varastoitava suljetulla ja katetulla varastointiin erityisesti varatulla alueella tai kannellisissa tiiviissä säiliöissä.

6. Eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden polttaminen on tehtävä rehun ristikontaminaation estävissä olosuhteissa.

2    jakso

Polttolaitosten toimintaolosuhteet

1. Polttolaitokset on suunniteltava, varustettava ja niitä on käytettävä siten, että eläimistä saatuja sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita käsitellään kaikkein epäsuotuisimmissakin oloissa vähintään kaksi sekuntia 850 °C:ssa tai vähintään 0,2 sekuntia 1 100 °C:ssa.

2. Prosessista syntyvän kaasun lämpötila nostetaan valvotusti ja homogeenisesti kahdeksi sekunniksi 850 °C:seen tai 0,2 sekunniksi 1 100 °C:seen.

Lämpötila on mitattava sen kammion sisäseinän läheisyydestä, jossa palaminen tapahtuu, tai muusta toimivaltaisen viranomaisen hyväksymästä edustavasta kammion kohdasta.

3. On käytettävä automatisoituja tekniikoita, joilla voidaan seurata palamisprosessin kannalta merkityksellisiä muuttujia ja olosuhteita.

4. Lämpötilanmittaustulokset on tallennettava automaattisesti ja esitettävä tarkoituksenmukaisella tavalla, jotta asianomainen viranomainen voi tarkastaa päättämiensä menettelyjen mukaisesti, noudatetaanko 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja sallittuja toimintaolosuhteita.

5. Polttolaitoksen toiminnanharjoittajan on varmistettava, että polttoaine palaa siten, että kuonassa tai pohjatuhkassa olevan orgaanisen hiilen kokonaismäärä on alle kolme prosenttia tai niiden hehkutushäviö alle viisi prosenttia aineen kuivapainosta.

3    jakso

Palamisjäte

1. Palamisjätteen määrä ja haitallisuus on minimoitava. Palamisjäte on hyödynnettävä, tai jos se ei ole tarkoituksenmukaista, hävitettävä tai käytettävä asiaa koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti.

2. Kuiva palamisjäte, pöly mukaan luettuna, on kuljetettava ja välivarastoitava suljetuissa säiliöissä tai muulla tavalla niin, että estetään kyseisen jätteen joutuminen ympäristöön.

4    jakso

Häiriö tai poikkeukselliset toimintaolosuhteet

1. Polttolaitoksessa on oltava laitteet, jotka automaattisesti keskeyttävät toiminnan, jos ilmenee häiriö tai olosuhteet ovat poikkeukselliset, kunnes tavanomainen toiminta voi jatkua.

2. Puutteellisesti palaneet eläimistä saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet on poltettava uudelleen tai hävitettävä jollakin asetuksen (EY) N:o 1069/2009 12, 13 ja 14 artiklassa tarkoitetulla tavalla, ei kuitenkaan hautaamalla hyväksytylle kaatopaikalle.

V   LUKU

LAITOS- JA POLTTOAINETYYPIT, JOITA VOIDAAN KÄYTTÄÄ POLTTAMISESSA, JA TIETYNTYYPPISIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT ERITYISET VAATIMUKSET

A.   Kiinteästi asennetut polttomoottorit

1. Lähtöaineet:

Tässä käsittelyssä voidaan käyttää kaikkiin luokkiin kuuluvista, eläimistä saatavista sivutuotteista johdettuja rasvaosia seuraavin edellytyksin:

a) 

Jollei käytetä asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan VIII tai XII jakson mukaisesti tuotettua kalaöljyä tai renderöityä rasvaa, eläimistä saatavista sivutuotteista johdettujen rasvaosien käsittely on tehtävä seuraavalla tavalla:

i) 

silloin kun kyseessä on luokkaan 1 tai 2 kuuluvan aineksen rasvaosa, käsittely jollakin liitteessä IV olevassa III luvussa esitetystä käsittelymenetelmistä 1–5.

Jos tämä rasva siirretään suljetussa kuljetusjärjestelmässä, jota ei voi ohittaa, ja edellyttäen että kyseinen järjestelmä on toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä, ja siirto tehdään jalostuslaitokselta välittömästi tapahtuvaan suoraan polttoon, liitteessä VIII olevan V luvun 1 kohdassa tarkoitettua pysyvää merkintää glyserolitriheptanoaatilla (GTH) ei vaadita;

ii) 

silloin kun kyseessä on luokkaan 3 kuuluvan aineksen rasvaosa, käsittely jollakin liitteessä IV olevassa III luvussa esitetystä käsittelymenetelmistä 1–5 tai siinä esitetyllä käsittelymenetelmällä 7;

iii) 

silloin kun kyseessä on kalasta johdettu aines, käsittely jollakin liitteessä IV olevassa III luvussa esitetyistä käsittelymenetelmistä 1–7.

b) 

Rasvaosa on erotettava proteiinista, ja toisessa laitoksessa poltettavaksi tarkoitetun märehtijäperäisen rasvan osalta on poistettava liukenemattomat epäpuhtaudet niin, että niiden määrä on enintään 0,15 painoprosenttia.

2. Menetelmät:

Eläinrasvan polttaminen polttoaineena kiinteästi asennetuissa polttomoottoreissa on suoritettava seuraavasti:

a) 

edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut rasvaosat on poltettava

i) 

luvussa IV olevan 2 jakson 1 kohdassa säädetyin edellytyksin; tai

ii) 

käyttämällä käsittelyparametreja, joilla saavutetaan vastaava tulos kuin i alakohdassa säädetyin edellytyksin ja jotka ovat toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä;

b) 

muun eläinperäisen aineksen kuin eläinrasvan polttaminen ei ole sallittua;

c) 

luokasta 1 tai 2 saadun eläinrasvan, joka poltetaan polttoaineena tiloissa, jotka on hyväksytty tai rekisteröity asetusten (EY) N:o 852/2004, (EY) N:o 853/2004 tai (EY) N:o 183/2005 mukaisesti, tai joka poltetaan julkisilla paikoilla, on oltava liitteessä IV olevassa III luvussa esitetyllä käsittelymenetelmällä 1 käsiteltyä;

d) 

eläinrasvan polttamisen on tapahduttava unionin ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ja ottaen erityisesti huomioon kyseisessä lainsäädännössä vahvistetut standardit ja vaatimukset sekä vaatimukset, jotka koskevat päästöjen tarkkailuun ja seurantaan liittyviä parhaita käytettävissä olevia tekniikoita.

3. Toimintaolosuhteet:

Poiketen siitä, mitä IV luvun 2 jakson 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, ympäristöasioista vastaava toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä muihin käsittelyparametreihin perustuvat vaatimukset, jotka takaavat ympäristön kannalta vastaavan lopputuloksen.

B.   Maatilalla sijaitsevat polttolaitokset, joissa käytetään polttoaineena siipikarjan lantaa

1. Laitostyyppi:

Maatilalla sijaitseva polttolaitos, jonka nimellinen kokonaislämpöteho on enintään 5 MW.

2. Lähtöaineet ja soveltamisala:

Yksinomaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 9 artiklan a alakohdassa tarkoitettu siipikarjan käsittelemätön lanta, joka on tarkoitus polttaa polttoaineena 3 ja 5 kohdassa esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Muiden eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden, muiden lajien lannan tai maatilan ulkopuolella syntyneen lannan käyttö polttoaineena 1 kohdassa tarkoitetuissa maatiloilla sijaitsevissa polttolaitoksissa ei ole sallittua.

3. Polttoaineena käytettävää siipikarjan lanta koskevat erityiset vaatimukset:

a) 

Lanta on varastoitava turvallisesti suljetussa varastointitilassa, jotta minimoidaan myöhemmän käsittelyn tarve ja estetään ristikontaminaatio muiden sellaisten tilalla olevien alueiden kanssa, joilla pidetään elintarvikkeiden tuotantoon käytettävien lajien elämiä.

b) 

Maatilalla sijaitsevassa polttolaitoksessa on oltava

i) 

automaattinen polttoaineenhallintajärjestelmä, jolla polttoaine asetetaan suoraan polttokammioon ilman muuta käsittelyä;

ii) 

lisäpoltin, jota on käytettävä käynnistys- ja pysäytystoimien aikana sen varmistamiseksi, että IV luvun 2 jakson 2 kohdassa vahvistetut lämpötilavaatimukset täyttyvät koko ajan näiden toimien aikana, ja niin kauan kuin polttokammiossa on palamatonta ainesta.

4. Päästöjen raja-arvot ja valvontavaatimukset:

a) 

Rikkidioksidin, typen oksidien (eli typpimonoksidin ja typpidioksidin summa ilmaistuna typpidioksidina) ja hiukkasten päästöt eivät saa ylittää seuraavia päästöjen raja-arvoja, ilmaistuna mg/Nm3, 273,15 K:n lämpötilassa, 101,3 kPa:n paineessa ja 11 prosentin happipitoisuudessa ja savukaasujen vesihöyryn määrän mukaan tehdyn korjauksen jälkeen:Epäpuhtaus

Päästöjen raja-arvo mg/Nm3

Rikkidioksidi

50

Typen oksidit (ilmaistuna Nm2:na)

200

Hiukkaset

10

b) 

Maatilalla sijaitsevan polttolaitoksen toiminnanharjoittajan on vähintään vuosittain mitattava rikkidioksidin, typen oksidien ja hiukkasten päästöjen määrää.

Vaihtoehtona ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuille mittauksille rikkidioksidipäästöjen määrityksessä voidaan käyttää muita toimivaltaisen viranomaisen todentamia ja hyväksymiä menettelyjä.

Toiminnanharjoittajan on toteutettava valvonta tai se on toteutettava toiminnanharjoittajan puolesta CEN-standardien mukaisesti. Jos CEN-standardeja ei ole käytettävissä, on sovellettava ISO-standardeja, kansallisia standardeja tai muita kansainvälisiä standardeja, joilla varmistetaan vastaavaa tieteellistä tasoa olevat tiedot.

c) 

Kaikki tulokset on tallennettava, käsiteltävä ja esitettävä siten, että toimivaltainen viranomainen voi todentaa päästöjen raja-arvojen noudattamisen.

d) 

Maatilalla sijaitsevissa polttolaitoksissa, jotka käyttävät sekundääristä puhdistinlaitteistoa päästöjen raja-arvojen noudattamiseksi, kyseisen laitteiston tosiasiallista toimintaa on valvottava jatkuvasti ja tulokset on kirjattava.

e) 

Jos a alakohdassa tarkoitetut päästöjen raja-arvot eivät täyty tai jos maatilalla sijaitseva polttolaitos ei täytä IV luvun 2 jakson 1 kohdan vaatimuksia, toiminnanharjoittajan on ilmoitettava tästä viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että toiminta saatetaan säännösten mukaiseksi mahdollisimman pian. Jos toimintaa ei saada säännösten mukaiseksi, toimivaltaisen viranomaisen on keskeytettävä laitoksen toiminta ja peruutettava antamansa hyväksyntä.

5. Muutokset toiminnassa tai häiriöt:

a) 

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista maatilalla sijaitsevaan polttolaitokseen suunnitelluista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa polttolaitoksen päästöihin, vähintään kuukausi ennen päivää, jona muutos tapahtuu.

b) 

Toiminnanharjoittajan on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että maatilalla sijaitsevan polttolaitoksen käynnistys- ja pysäytysjaksot ja mahdolliset toimintahäiriöt ovat mahdollisimman lyhyitä. Sekundäärisen puhdistinlaitteiston toimintahäiriön tai rikkoutumisen tapauksessa toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle.

▼M14

C.    Polttolaitokset, joissa käytetään polttoaineena muuta tuotantoeläinten lantaa kuin B jaksossa tarkoitettua siipikarjan lantaa

1.   Laitostyyppi:

Polttolaitos, jonka nimellinen kokonaislämpöteho on enintään 50 MW.

2.   Lähtöaineet:

Yksinomaan muu tuotantoeläinten lanta kuin B jaksossa tarkoitettu siipikarjan lanta, joka on tarkoitus käyttää polttoaineena 3 kohdassa esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Muiden eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden käyttö polttoaineena 1 kohdassa tarkoitetuissa polttolaitoksissa ei ole sallittua. Muu tuotantoeläinten lanta kuin B jaksossa tarkoitettu siipikarjan lanta, joka on tuotettu tilan ulkopuolella, ei saisi joutua kosketuksiin tuotantoeläinten kanssa.

3.   Menetelmät:

Polttolaitosten, joissa käytetään polttoaineena muuta tuotantoeläinten lantaa kuin B jaksossa tarkoitettua siipikarjan lantaa, on täytettävä B jakson 3, 4 ja 5 kohdassa vahvistetut vaatimukset.

4.   Poikkeus ja siirtymäkausi:

Ympäristöasioista vastaava jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi

a) 

B jakson 3 kohdan b alakohdan ii alakohdasta poiketen myöntää 2 päivänä elokuuta 2017 toiminnassa oleville polttolaitoksille enintään 6 vuotta lisäaikaa tämän asetuksen liitteessä III olevan IV luvun 2 jakson 2 kohdan ensimmäisen alakohdan noudattamiseksi.

b) 

B jakson 4 kohdasta poiketen sallia enintään 50 mg/m3 hiukkaspäästöt, edellyttäen että polttolaitosten nimellinen kokonaislämpöteho on enintään 5 MW.

c) 

B jakson 3 kohdan b alakohdan i alakohdasta poiketen sallia hevosen lannan käsin tapahtuvan asettamisen polttokammioon, kun nimellinen kokonaislämpöteho on enintään 0,5 MW.

▼M21

D.    Polttolaitokset, joissa käytetään polttoaineena liha-luujauhoa

1. 

Laitostyyppi:

Polttolaitos, jonka nimellinen kokonaislämpöteho on enintään 50 MW.

2. 

Lähtöaineet:

Luokkaan 1 tai 2 kuuluvasta aineksesta saatu liha-luujauho, jota on tarkoitus käyttää polttoaineena 3 kohdassa esitettyjen vaatimusten mukaisesti yksinään tai liha-luujauhon, renderöidyn rasvan ja lannan seoksena.

3. 

Polttoaineena käytettävää liha-luujauhoa koskevat erityiset vaatimukset:

a) 

liha-luujauho on varastoitava polttolaitoksessa turvallisesti suljetussa varastointitilassa, joka on suojattu eläinten pääsyltä, eikä sitä saa lähettää muuhun määräpaikkaan, ellei toimivaltainen viranomainen ole antanut siihen lupaa häiriötapauksessa tai poikkeuksellisissa toimintaolosuhteissa;

b) 

polttolaitoksessa on oltava

i) 

automaattinen tai jatkuva polttoaineenhallintajärjestelmä, jolla polttoaine asetetaan suoraan polttokammioon ilman muuta käsittelyä;

ii) 

lisäpoltin, jota on käytettävä käynnistys- ja pysäytystoimien aikana sen varmistamiseksi, että IV luvun 2 jakson 2 kohdassa vahvistetut lämpötilavaatimukset täyttyvät koko ajan näiden toimien aikana, ja niin kauan kuin polttokammiossa on palamatonta ainesta.

4. 

Menetelmät:

Polttolaitosten, joissa käytetään polttoaineena luokkaan 1 tai 2 kuuluvasta aineksesta saatua liha-luujauhoa, on täytettävä IV luvussa vahvistetut yleiset vaatimukset ja tämän luvun B jakson 4 ja 5 kohdassa vahvistetut erityiset vaatimukset.

5. 

Poikkeus ja siirtymäkausi:

Ympäristöasioista vastaava jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi 3 kohdan b alakohdan ii alakohdasta poiketen myöntää 3 päivänä kesäkuuta 2020 toiminnassa oleville polttolaitoksille enintään 4 vuotta lisäaikaa IV luvun 2 jakson 2 kohdan toisen alakohdan noudattamiseksi.

▼B
LIITE IV

KÄSITTELY

I   LUKU

KÄSITTELYLAITOKSIA JA ERÄITÄ MUITA LAITOKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1    jakso

Yleiset edellytykset

1. Käsittelylaitosten, joissa käsittely tapahtuu painesteriloimalla tai asetuksen (EY) N:o 1069/2009 15 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja käsittelymenetelmiä käyttäen, on oltava seuraavien vaatimusten mukaisia:

a) 

Käsittelylaitos ei saa sijaita samalla laitosalueella kuin teurastamo tai muu asetuksen (EY) N:o 852/2004 tai asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisesti hyväksytty tai rekisteröity laitos, ellei tällaisesta teurastamosta tai muusta laitoksesta peräisin olevien eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelystä ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvia riskejä vähennetä noudattamalla vähintään seuraavia edellytyksiä:

i) 

käsittelylaitoksen on oltava fyysisesti erillään teurastamosta tai muusta laitoksesta ja se on tarvittaessa sijoitettava rakennukseen, joka on täysin erillään teurastamosta tai muusta laitoksesta;

ii) 

käsittelylaitokseen on asennettava ja otettava käyttöön seuraavat:

— 
kuljetusjärjestelmä, joka yhdistää käsittelylaitoksen teurastamoon tai muuhun laitokseen ja jota ei voi ohittaa,
— 
erilliset sisäänkäynnit, vastaanottopaikat, laitteet ja uloskäynnit käsittelylaitokselle ja teurastamolle tai muulle laitokselle;
iii) 

on toteutettava toimenpiteet, joilla ehkäistään riskien leviäminen käsittelylaitoksessa ja teurastamossa tai muussa laitoksessa työskentelevän henkilöstön toiminnan vuoksi;

iv) 

käsittelylaitokseen ei saa päästää ulkopuolisia ihmisiä tai eläimiä.

Poiketen siitä, mitä i–iv alakohdassa säädetään, luokkaan 3 kuuluvaa ainesta käsittelevien käsittelylaitosten kohdalla toimivaltainen viranomainen saa sallia kyseisissä alakohdissa mainittujen edellytysten sijasta muita edellytyksiä, joilla pyritään vähentämään ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvia riskejä, mukaan luettuina riskit, joita syntyy sellaisen luokkaan 3 kuuluvan aineksen käsittelystä, joka on peräisin asetuksen (EY) N:o 852/2004 tai asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisesti hyväksytyistä tai rekisteröidyistä laitosalueen ulkopuolella sijaitsevista laitoksista.

Jos toimivaltaiset viranomaiset hyödyntävät tätä poikkeusta, asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava siitä komissiolle ja muille jäsenvaltioille asetuksen (EY) N:o 1069/2009 52 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean puitteissa.

b) 

Käsittelylaitoksessa on oltava toisistaan asianmukaisella tavalla erotettu ”puhdas” ja ”likainen” alue. Likaisella alueella on oltava eläimistä saatavien sivutuotteiden vastaanottoa varten katettu tila, ja sen on oltava helposti puhdistettavissa ja desinfioitavissa. Lattioiden on oltava sellaiset, että nesteet valuvat helposti pois.

c) 

Käsittelylaitoksessa on oltava henkilökunnalle asianmukaiset tilat, kuten käymälät, pukuhuoneet ja pesutilat.

d) 

Käsittelylaitoksella on oltava riittävä kuuman veden ja höyryn tuotantokapasiteetti eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelemiseksi.

e) 

Likaisella alueella on tapauksen mukaan oltava laitteet eläimistä saatavien sivutuotteiden hienontamista ja hienonnettujen sivutuotteiden käsittely-yksikköön siirtämistä varten.

f) 

Silloin kun vaaditaan lämpökäsittelyä, laitteissa on oltava seuraavat varusteet:

i) 

mittarit lämpötilan seuraamiseksi tosiaikaisesti ja tarvittaessa käytetyn käsittelymenetelmän mukaan myös paineen seuraamiseksi kriittisissä valvontapisteissä;

ii) 

tallentimet mittaustulosten jatkuvaa kirjaamista varten siten, että ne ovat käytettävissä tarkastuksia ja virallista valvontaa varten;

iii) 

asianmukainen turvajärjestelmä, joka estää käsittelylämpötilan liiallisen alenemisen.

g) 

Laitoksen alue, jolla käsiteltäväksi tuotava aines puretaan, ja alueet, joilla kyseinen aines käsitellään ja johdettu tuote varastoidaan, on erotettava selvästi toisistaan, jotta voidaan estää johdettujen tuotteiden uudelleensaastuminen eläimistä saatavista sivutuotteista, jotka vastaanotetaan.

2. Käsittelylaitoksessa on oltava asianmukaiset laitteet säiliöiden tai astioiden, joissa eläimistä saatavat sivutuotteet vastaanotetaan, ja niiden kuljetukseen käytettyjen kuljetusvälineiden, laivoja lukuun ottamatta, puhdistusta ja desinfiointia varten.

3. Kun ajoneuvot lähtevät käsittelylaitoksen likaiselta alueelta, ajoneuvojen pyörien ja muiden osien desinfiointia varten on tarvittaessa oltava asianmukaiset välineet.

4. Kaikilla käsittelylaitoksilla on oltava toimivaltaisen viranomaisen unionin lainsäädännön mukaisesti asettamat vaatimukset täyttävä jäteveden poistojärjestelmä.

5. Käsittelylaitoksella on oltava oma laboratorio tai sen on käytettävä ulkopuolisen laboratorion palveluja. Laboratoriossa on oltava varustus tarvittavien analyysien tekemiseksi, sillä on oltava toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä, joka on myönnetty laboratorion mainittujen analyysien suoritusvalmiutta koskevan arvioinnin perusteella, sen on oltava kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien mukaisesti akkreditoitu tai toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä sille säännöllisesti tarkastuksia mainittujen analyysien suoritusvalmiuden arvioimiseksi.

6. Jos käsiteltävien tuotteiden määrä edellyttää riskianalyysin perusteella toimivaltaisen viranomaisen säännöllistä tai jatkuvaa läsnäoloa, käsittelylaitoksessa on oltava tarkastusyksikön yksinomaiseen käyttöön varattu asianmukaisesti varustettu lukittava huone.

2    jakso

Jäteveden käsittely

1. Luokkaan 1 kuuluvaa ainesta käsittelevissä käsittelylaitoksissa ja muissa tiloissa, joissa poistetaan erikseen määriteltyä riskiainesta, teurastamoissa ja luokkaan 2 kuuluvaa ainesta käsittelevissä käsittelylaitoksissa on oltava jäteveden käsittelyn ensimmäisenä vaiheena esikäsittelyprosessi eläinperäisen aineksen talteenottamiseksi ja keräämiseksi.

Esikäsittelyprosessissa käytettyjen laitteiden on koostuttava vesilukoista tai seuloista, joiden aukkojen suodattimen huokoskoko tai silmäkoko on prosessin loppupäässä enintään 6 millimetriä, tai vastaavista järjestelmistä, joilla taataan, että niiden läpi virranneessa jätevedessä olevat kiinteät partikkelit ovat enintään 6 millimetrin suuruisia.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista tiloista peräisin olevan jäteveden on läpikäytävä esikäsittelyprosessi, jolla taataan, että kaikki jätevesi on suodatettu prosessin kautta ennen sen juoksuttamista pois tiloista. Jauhaminen, liotus tai muu käsittely tai painekäsittely, joka voisi helpottaa kiinteän eläinperäisen aineksen kulkeutumista esikäsittelyprosessin läpi, on kielletty.

3. Kaikki esikäsittelyprosessilla 1 kohdassa tarkoitetuissa tiloissa talteenotettu eläinperäinen aines on kerättävä ja kuljetettava tapauksen mukaan joko luokkaan 1 tai luokkaan 2 kuuluvana aineksena, ja se on hävitettävä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 säännösten mukaisesti.

4. Jätevesi, joka on läpikäynyt esikäsittelyprosessin 1 kohdassa tarkoitetuissa tiloissa, sekä muista tiloista, joissa käsitellään tai prosessoidaan eläimistä saatavia sivutuotteita, peräisin oleva jätevesi on käsiteltävä unionin lainsäädännön mukaisesti ilman tästä asetuksesta johtuvia rajoituksia.

5. Toimivaltainen viranomainen voi 4 kohdassa säädettyjen vaatimusten lisäksi velvoittaa toimijat käsittelemään jäteveden, joka on peräisin käsittelylaitosten likaiselta alueelta tai laitoksista, joissa suoritetaan väliasteen toimia luokkaan 1 tai 2 kuuluvalla aineksella tai varastoidaan luokkaan 1 tai 2 kuuluvaa ainesta, sellaisin edellytyksin, joilla varmistetaan taudinaiheuttajista johtuvan riskin pieneneminen.

6. Eläimistä saatavien sivutuotteiden, veri ja maito mukaan luettuina, tai johdettujen tuotteiden hävittäminen jätevesivirrassa on kielletty, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1–5 kohdan soveltamista.

Linkoihin tai separaattoreihin jäävästä aineesta koostuva luokkaan 3 kuuluva aines voidaan kuitenkin hävittää jätevesivirrassa, jos sille on tehty jokin tämän asetuksen liitteessä X olevan II luvun 4 jakson III osassa esitetty linkoihin tai separaattoreihin jäävää ainesta koskeva käsittely.

3    jakso

Luokkaan 1 tai luokkaan 2 kuuluvan aineksen käsittelyä koskevat erityiset vaatimukset

Luokkaan 1 tai luokkaan 2 kuuluvaa ainesta käsittelevien käsittelylaitosten tilojen on oltava siten sijoiteltuja, että luokkaan 1 kuuluva aines voidaan pitää täysin erillään luokkaan 2 kuuluvasta aineksesta raaka-aineen vastaanotosta lähtien tuloksena syntyvän johdetun tuotteen lähettämiseen asti, jollei luokkaan 1 kuuluvan aineksen ja luokkaan 2 kuuluvan aineksen seosta käsitellä luokkaan 1 kuuluvana aineksena.

4    jakso

Luokkaan 3 kuuluvan aineksen käsittelyä koskevat erityiset vaatimukset

Edellä 1 jaksossa säädettyjen yleisten edellytysten lisäksi sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

1. 

Luokkaan 3 kuuluvaa ainesta käsittelevä käsittelylaitos ei saa olla samalla laitosalueella kuin luokkaan 1 tai luokkaan 2 kuuluvaa ainesta käsittelevä käsittelylaitos, ellei se sijaitse täysin erillisessä rakennuksessa.

2. 

Toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin sallia, että luokkaan 3 kuuluvaa ainesta käsitellään paikassa, jossa käsitellään tai prosessoidaan myös luokkaan 1 tai luokkaan 2 kuuluvaa ainesta, jos ristikontaminaatio estetään seuraavin keinoin:

a) 

tilojen sijoittelu, erityisesti raaka-aineiden vastaanotto- ja lisäkäsittelyjärjestelyt;

b) 

käsittelylaitteiden sijoittelu ja käyttö mukaan luettuina erillisten käsittelylinjojen sijoittelu ja käyttö tai puhdistusjärjestelyt, joilla estetään ihmisten ja eläinten terveydelle mahdollisesti aiheutuvien riskien leviäminen; ja

c) 

lopputuotteiden väliaikaiseen varastointiin käytettävien alueiden sijoittelu ja käyttö.

3. 

Luokkaan 3 kuuluvaa ainesta käsittelevissä käsittelylaitoksissa on oltava käytössä laitteet, joilla seulotaan eläimistä saatavissa sivutuotteissa tai niistä johdetuissa tuotteissa olevia epäpuhtauksia, kuten pakkausmateriaaleja tai metallinpalasia, jos käsiteltävät ainekset on tarkoitettu käytettäväksi ruokinnassa. Tällaiset epäpuhtaudet on poistettava ennen käsittelyä tai sen aikana.

II   LUKU

HYGIENIA- JA KÄSITTELYVAATIMUKSET

1    jakso

Yleiset hygieniavaatimukset

Käsittelylaitoksissa on asetuksen (EY) N:o 1069/2009 25 artiklassa säädettyjen yleisten hygieniavaatimusten lisäksi oltava käytössä asiakirjoilla osoitettu tuholaisten torjuntaohjelma kyseisen asetuksen 25 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen, hyönteisten, jyrsijöiden ja lintujen kaltaisilta tuhoeläimiltä suojautumista varten tehtävien järjestelyjen toteuttamiseksi.

2    jakso

Yleiset käsittelyvaatimukset

1. Prosessointiolosuhteiden jatkuvan seuraamisen varmistamiseksi on käytettävä asianmukaisesti kalibroituja mittareita/kirjaamislaitteita. Mittareiden/kirjaamislaitteiden kalibrointiajankohdista on pidettävä kirjaa.

2. Aines, joka ei mahdollisesti ole käynyt läpi täsmennettyä lämpökäsittelyä (kuten prosessin alussa ulos päässyt aines tai keitinvuoto), on kierrätettävä uudelleen lämpökäsittelyn läpi tai kerättävä ja käsiteltävä uudelleen tai hävitettävä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisesti.

3    jakso

Luokkaan 1 tai luokkaan 2 kuuluvan aineksen käsittelymenetelmät

Luokkaan 1 tai 2 kuuluvaa ainesta on käsiteltävä III luvussa tarkoitetulla käsittelymenetelmällä 2, 3, 4 tai 5, jollei toimivaltainen viranomainen edellytä painesterilointia (menetelmä 1).

4    jakso

Luokkaan 3 kuuluvan aineksen käsittely

1. Kriittisten valvontapisteiden, joiden perusteella käsittelyn aikana käytettyjen lämpökäsittelyjen laajuus määräytyy, on sisällettävä kunkin III luvussa täsmennetyn käsittelymenetelmän osalta seuraavat:

a) 

raaka-aineen partikkelikoko;

b) 

lämpökäsittelyprosessissa saavutettu lämpötila;

c) 

raaka-aineeseen sovellettu paine;

d) 

lämpökäsittelyprosessin kesto tai syöttönopeus jatkuvassa prosessissa. Kullekin käytettävälle kriittiselle valvontapisteelle on täsmennettävä vähimmäiskäsittelyvaatimukset.

2. Jos toimivaltainen viranomainen on sallinut, että III luvun G kohdan mukaisena käsittelymenetelmänä 7 käytetään kemiallisia käsittelyjä, kriittisten valvontapisteiden, joiden perusteella kemiallisten käsittelyjen laajuus määräytyy, on sisällettävä saavutettu mukautettu pH-arvo.

3. Jokaisen kriittisen valvontapisteen vähimmäisprosessointiarvojen noudattamisen osoittamiseksi on pidettävä kirjaa, ja ne on säilytettävä vähintään kahden vuoden ajan.

4. Luokkaan 3 kuuluvaa ainesta on käsiteltävä jollakin III luvussa esitetyistä käsittelymenetelmistä 1–5 tai 7, tai jos kyse on vesieläinperäisestä aineksesta, jollakin käsittelymenetelmistä 1–7.

III   LUKU

VAKIOKÄSITTELYMENETELMÄT

A.   Käsittelymenetelmä 1 (painesterilointi)

Hienontaminen

1. Jos käsiteltävien eläimistä saatavien sivutuotteiden partikkelikoko on yli 50 millimetriä, kyseisten tuotteiden kokoa on pienennettävä asianmukaisilla välineillä niin, että hienonnuksen jälkeen partikkelikoko ei ylitä 50:tä millimetriä. Laitteiden tehokkuus on tarkastettava päivittäin, ja laitteiden kunto on kirjattava. Jos tarkastuksissa havaitaan yli 50 millimetrin suuruisia partikkeleita, on prosessi keskeytettävä ja korjauksia suoritettava ennen prosessin jatkamista.

Aika, lämpötila ja paine

2. Eläimistä saatavat sivutuotteet, joiden partikkelikoko on enintään 50 millimetriä, on kuumennettava keskeytyksettä yli 133 °C:n sisälämpötilaan vähintään 20 minuutin ajaksi vähintään 3 baarin (absoluuttisessa) paineessa. Paine on tuotettava poistamalla kaikki ilma sterilointitilasta ja korvaamalla se höyryllä (”kyllästetty höyry”); lämpökäsittelyä voidaan käyttää yksinomaisena prosessina tai prosessia edeltävänä tai sitä seuraavana sterilointivaiheena.

3. Prosessointi voidaan suorittaa panosprosessina tai jatkuvana prosessina.

B.   Käsittelymenetelmä 2

Hienontaminen

1. Jos käsiteltävien eläimistä saatavien sivutuotteiden partikkelikoko on yli 150 millimetriä, kyseisten tuotteiden kokoa on pienennettävä asianmukaisilla välineillä niin, että hienonnuksen jälkeen partikkelikoko ei ylitä 150:tä millimetriä. Laitteiden tehokkuus on tarkastettava päivittäin, ja laitteiden kunto on kirjattava. Jos tarkastuksissa havaitaan yli 150 millimetrin suuruisia partikkeleita, on prosessi keskeytettävä ja korjauksia suoritettava ennen prosessin jatkamista.

Aika, lämpötila ja paine

2. Hienonnuksen jälkeen eläimistä saatavat sivutuotteet on lämmitettävä siten, että sisälämpötila on yli 100 °C vähintään 125 minuutin ajan, yli 110 °C vähintään 120 minuutin ajan ja yli 120 °C vähintään 50 minuutin ajan.

Sisälämpötilat on saavutettava joko peräkkäin tai mainitut lämpötilat on saavutettava mainituiksi ajanjaksoiksi kokonaisajan puitteissa.

3. Prosessointi on suoritettava panosprosessina.

C.   Käsittelymenetelmä 3

Hienontaminen

1. Jos käsiteltävien eläimistä saatavien sivutuotteiden partikkelikoko on yli 30 millimetriä, kyseisten tuotteiden kokoa on pienennettävä asianmukaisilla välineillä niin, että hienonnuksen jälkeen partikkelikoko ei ylitä 30:tä millimetriä. Laitteiden tehokkuus on tarkastettava päivittäin, ja laitteiden kunto on kirjattava. Jos tarkastuksissa havaitaan yli 30 millimetrin suuruisia partikkeleita, on prosessi keskeytettävä ja korjauksia suoritettava ennen prosessin jatkamista.

Aika, lämpötila ja paine

2. Hienonnuksen jälkeen eläimistä saatavat sivutuotteet on lämmitettävä siten, että sisälämpötila on yli 100 °C vähintään 95 minuutin ajan, yli 110 °C vähintään 55 minuutin ajan ja yli 120 °C vähintään 13 minuutin ajan.

Sisälämpötilat on saavutettava joko peräkkäin tai mainitut lämpötilat on saavutettava mainituiksi ajanjaksoiksi kokonaisajan puitteissa.

3. Prosessointi voidaan suorittaa panosprosessina tai jatkuvana prosessina.

D.   Käsittelymenetelmä 4

Hienontaminen

1. Jos käsiteltävien eläimistä saatavien sivutuotteiden partikkelikoko on yli 30 millimetriä, kyseisten tuotteiden kokoa on pienennettävä asianmukaisilla välineillä niin, että hienonnuksen jälkeen partikkelikoko ei ylitä 30:tä millimetriä. Laitteiden tehokkuus on tarkastettava päivittäin, ja laitteiden kunto on kirjattava. Jos tarkastuksissa havaitaan yli 30 millimetrin suuruisia partikkeleita, on prosessi keskeytettävä ja korjauksia suoritettava ennen prosessin jatkamista.

Aika, lämpötila ja paine

2. Hienonnuksen jälkeen eläimistä saatavat sivutuotteet on laitettava astiaan, johon lisätään rasva, ja lämmitettävä siten, että sisälämpötila on yli 100 °C vähintään 16 minuutin ajan, yli 110 °C vähintään 13 minuutin ajan, yli 120 °C vähintään 8 minuutin ajan ja yli 130 °C vähintään 3 minuutin ajan.

Sisälämpötilat on saavutettava joko peräkkäin tai mainitut lämpötilat on saavutettava mainituiksi ajanjaksoiksi kokonaisajan puitteissa.

3. Prosessointi voidaan suorittaa panosprosessina tai jatkuvana prosessina.

E.   Käsittelymenetelmä 5

Hienontaminen

1. Jos käsiteltävien eläimistä saatavien sivutuotteiden partikkelikoko on yli 20 millimetriä, kyseisten tuotteiden kokoa on pienennettävä asianmukaisilla välineillä niin, että hienonnuksen jälkeen partikkelikoko ei ylitä 20:tä millimetriä. Laitteiden tehokkuus on tarkastettava päivittäin, ja laitteiden kunto on kirjattava. Jos tarkastuksissa havaitaan yli 20 millimetrin suuruisia partikkeleita, on prosessi keskeytettävä ja korjauksia suoritettava ennen prosessin jatkamista.

Aika, lämpötila ja paine

2. Hienonnuksen jälkeen eläimistä saatavia sivutuotteita on lämmitettävä niin kauan, että ne hyytyvät, minkä jälkeen niitä on puristettava, jotta rasva ja vesi poistuvat valkuaispitoisesta aineksesta. Valkuaispitoinen aines on lämmitettävä tämän jälkeen siten, että sisälämpötila on yli 80 °C vähintään 120 minuutin ajan ja yli 100 °C vähintään 60 minuutin ajan.

Sisälämpötilat on saavutettava joko peräkkäin tai mainitut lämpötilat on saavutettava mainituiksi ajanjaksoiksi kokonaisajan puitteissa.

3. Prosessointi voidaan suorittaa panosprosessina tai jatkuvana prosessina.

F.   Käsittelymenetelmä 6 (yksinomaan luokkaan 3 kuuluvia vesieläimistä tai vedessä elävistä selkärangattomista peräisin olevia sivutuotteita varten)

Hienontaminen

1. Eläimistä saatavat sivutuotteet on hienonnettava partikkelikokoon, joka on enintään

a) 

50 millimetriä tehtäessä lämpökäsittely 2 kohdan a alakohdan mukaisesti; tai

b) 

30 millimetriä tehtäessä lämpökäsittely 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Tämän jälkeen niihin on lisättävä muurahaishappoa pH-arvon alentamiseksi pysyvästi enintään 4,0:aan. Seos on varastoitava vähintään 24 tunniksi ennen uutta käsittelyä.

Aika, lämpötila ja paine

2. Hienontamisen jälkeen seos on lämmitettävä

a) 

vähintään 90 °C:n sisälämpötilaan vähintään 60 minuutin ajaksi; tai

b) 

vähintään 70 °C:n sisälämpötilaan vähintään 60 minuutin ajaksi.

Jatkuvaa lämpövirtaa käytettäessä tuotteen siirtymistä lämpömuuntimen läpi on valvottava mekaanisilla käskyillä, jotka rajoittavat sen siirtymistä niin, että lämpökäsittelyn loputtua tuote on käynyt läpi ajallisesti ja lämpötilan kannalta riittävän prosessin.

3. Prosessointi voidaan suorittaa panosprosessina tai jatkuvana prosessina.

G.   Käsittelymenetelmä 7

1. Mikä tahansa toimivaltaisen viranomaisen sallima käsittelymenetelmä, kun toimija on osoittanut kyseiselle viranomaiselle seuraavat seikat:

a) 

lähtöaineeseen liittyvien, sen alkuperästä johtuvien merkityksellisten vaarojen ja jäsenvaltion, alueen tai vyöhykkeen, jossa menetelmää aiotaan käyttää, eläinten terveystilanteeseen liittyvien mahdollisten riskien yksilöiminen;

b) 

kyky laskea käsittelymenetelmän avulla kyseiset vaarat sellaiselle tasolle, joka ei aiheuta merkittävää riskiä ihmisten ja eläinten terveydelle;

c) 

näytteiden ottaminen lopputuotteesta päivittäin 30 tuotantopäivän ajan seuraavien mikrobiologisten vaatimusten mukaisesti:

i) 

heti käsittelyn jälkeen aineksesta otetut näytteet:

1 gramma tuotetta ei saa sisältää perfringens -bakteeria;

ii) 

varastoinnin aikana tai varastosta poiston yhteydessä aineksesta otetut näytteet:

Salmonella: ei esiinny 25 grammassa: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
Enterobacteriaceae: 1 grammassa: n = 5, c = 2; m = 10; M = 300

jossa

n

=

testattavien näytteiden määrä;

m

=

bakteerimäärän raja-arvo; tulosta pidetään hyväksyttävänä, jos bakteerimäärä kaikissa näytteissä on enintään m;

M

=

bakteerien enimmäismäärä; tulosta on pidettävä epätyydyttävänä, jos bakteerien lukumäärä yhdessä tai useammassa näytteessä on vähintään M; ja

c

=

sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa bakteerien lukumäärät voivat olla m:n ja M:n välillä ja näytettä silti pidetään hyväksyttävänä, jos muiden näytteiden bakteerimäärät ovat enintään m.

2. Tiedot kriittisistä valvontapisteistä, joita noudattaen jokainen käsittelylaitos täyttää tyydyttävästi mikrobiologiset vaatimukset, on talletettava ja säilytettävä siten, että toiminnanharjoittaja ja toimivaltainen viranomainen voivat valvoa kyseisen käsittelylaitoksen toimintaa. Talletettavat ja valvottavat tiedot ovat partikkelikoko, kriittinen lämpötila ja tapauksen mukaan käsittelyn absoluuttinen kesto, paineprofiili, raaka-aineiden syöttönopeus ja rasvan uudelleenkierrätysnopeus.

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi sallia sellaisten käsittelymenetelmien käytön, jotka on hyväksytty ennen tämän asetuksen voimaantuloa asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä V olevan III luvun mukaisesti.

4. Toimivaltaisen viranomaisen on keskeytettävä 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen käsittelymenetelmien käyttö lopullisesti tai väliaikaisesti, jos se saa todisteet siitä, että jokin 1 kohdan a tai b alakohdassa mainittu olosuhde on merkittävästi muuttunut.

5. Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tämän pyynnöstä käytössään olevat 1 ja 2 kohdan mukaiset tiedot sallitusta käsittelymenetelmästä.

IV   LUKU

VAIHTOEHTOISET KÄSITTELYMENETELMÄT

1    jakso

Yleiset säännökset

▼M1

1. Luokkaan 1 tai 2 kuuluvan aineksen käsittelystä peräisin olevaan ainekseen on tehtävä pysyvät merkinnät liitteessä VIII olevassa V luvussa esitettyjen eräiden johdettujen tuotteiden merkitsemistä koskevien vaatimusten mukaisesti.

Tällaista merkintää ei kuitenkaan vaadita 2 jaksossa tarkoitettujen seuraavien ainesten osalta:

a) 

D kohdan mukaisesti tuotettu biodiesel;

b) 

H kohdassa tarkoitettu hydroloitu aines;

c) 

I kohdan mukaisesti tuotetut sian ja siipikarjan lannan ja sammuttamattoman kalkin seokset;

▼M13

d) 

J ja L kohdan mukaisesti luokan 1 ja 2 aineksesta johdetusta renderöidystä rasvasta tuotetut uusiutuvat polttoaineet.

▼B

2. Uuden vaihtoehtoisen menetelmän käyttöönoton helpottamiseksi jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on pyynnöstä toimitettava virallisen valvonnan tulokset toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle silloin kun vaihtoehtoista menetelmää käytetään toisessa jäsenvaltiossa ensimmäisen kerran.

2    jakso

Käsittelyvaatimukset

A.   Emäshydrolyysi

1.   Lähtöaineet

Tätä käsittelyä voidaan soveltaa kaikkiin luokkiin kuuluviin eläimistä saataviin sivutuotteisiin.

2.   Käsittelymenetelmä

Emäshydrolyysi on tehtävä seuraavien käsittelyvaatimusten mukaisesti:

a) 

Menetelmässä on käytettävä sellaista moolimäärää NaOH-liuosta tai KOH-liuosta tai näiden yhdistelmää, että se vastaa likimäärin mädätettävien eläimistä saatujen sivutuotteiden painoa, tyyppiä ja koostumusta.

Jos eläimistä saaduissa sivutuotteissa on korkea rasvapitoisuus, joka neutraloi emäksen, emästä on lisättävä siten, että saavutetaan tarkoitettu moolimäärä;

b) 

eläimistä saadut sivutuotteet on sijoitettava terässäiliöön. Mitattu määrä emästä on lisättävä kiinteänä tai a alakohdassa tarkoitettuna nesteenä;

c) 

säiliö on suljettava ja eläimistä saatuja sivutuotteita ja emässeosta lämpökäsiteltävä vähintään 150 °C:n sisälämpötilassa vähintään 4 baarin (absoluuttisessa) paineessa vähintään

i) 

kolmen tunnin ajan keskeytyksettä;

ii) 

kuuden tunnin ajan keskeytyksettä, jos käsitellään asetuksen (EY) N:o 1069/2009 8 artiklan a alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitettuja eläimistä saatuja sivutuotteita.

Luokkaan 1 kuuluvasta aineksesta johdettu aines, joka koostuu TSE:n hävittämistoimenpiteiden yhteydessä lopetetuista eläimistä, jotka ovat märehtijöitä, joille ei tarvitse tehdä TSE-testiä, tai märehtijöitä, joille tehdystä testistä on saatu negatiivinen tulos asetuksen (EY) N:o 999/2001 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti, voidaan kuitenkin käsitellä tämän jakson 2 kohdan c alakohdan i alakohdan mukaisesti; tai

iii) 

yhden tunnin ajan keskeytyksettä, jos kyseiset eläimistä saadut sivutuotteet koostuvat kalasta tai siipikarjasta peräisin olevasta aineksesta.

d) 

prosessointi on suoritettava panosprosessina, ja säiliössä olevaa ainesta on sekoitettava koko ajan mädätysprosessin tehostamiseksi, kunnes kudokset ovat liuenneet ja luut ja hampaat pehmenneet; ja

e) 

eläimistä saatuja sivutuotteita on käsiteltävä niin, että aikaa, lämpötilaa ja painetta koskevat vaatimukset täyttyvät samanaikaisesti.

B.   Korkeassa paineessa ja korkeassa lämpötilassa tapahtuva hydrolyysi

1.   Lähtöaineet

Tätä käsittelyä voidaan soveltaa luokkaan 2 tai 3 kuuluvaan ainekseen.

2.   Käsittelymenetelmä

Korkeassa paineessa ja korkeassa lämpötilassa tapahtuva hydrolyysi on tehtävä seuraavien käsittelyvaatimusten mukaisesti:

a) 

Eläimistä saatavia sivutuotteita on lämpökäsiteltävä epäsuorasti kohdistetulla höyryllä biolyysireaktorissa vähintään 180 °C:n sisälämpötilassa vähintään 40 minuutin ajan keskeytyksettä vähintään 12 baarin (absoluuttisessa) paineessa;

b) 

käsittely on suoritettava panosprosessina, ja säiliössä olevaa ainesta on sekoitettava koko ajan; ja

c) 

eläimistä saatavia sivutuotteita on käsiteltävä niin, että aikaa, lämpötilaa ja painetta koskevat vaatimukset täyttyvät samanaikaisesti.

C.   Korkeassa paineessa tapahtuvaan hydrolyysiin perustuva biokaasuprosessi

1.   Lähtöaineet

Tätä käsittelyä voidaan soveltaa kaikkiin luokkiin kuuluviin eläimistä saataviin sivutuotteisiin.

2.   Käsittelymenetelmä

Korkeassa paineessa tapahtuvaan hydrolyysiin perustuva biokaasuprosessi on tehtävä seuraavien käsittelyvaatimusten mukaisesti:

a) 

Eläimistä saadut sivutuotteet on käsiteltävä ensin hyväksytyssä käsittelylaitoksessa luvussa III esitetyllä käsittelymenetelmällä 1 (painesterilointi).

b) 

Edellä a alakohdassa tarkoitetun käsittelyn jälkeen aineksia, joista rasva on poistettu, on käsiteltävä vähintään 220 °C:n lämpötilassa ja vähintään 25 baarin (absoluuttisessa) paineessa. Lämmityksen on tapahduttava kahdessa vaiheessa: ensin suoralla höyryllä ja sitten epäsuorasti samakeskeisessä lämmönvaihtimessa.

c) 

Prosessointi on suoritettava panosprosessina tai jatkuvana prosessina, ja ainesta on sekoitettava koko ajan.

d) 

Eläimistä saatavia sivutuotteita on käsiteltävä niin, että aikaa, lämpötilaa ja painetta koskevat vaatimukset täyttyvät samanaikaisesti.

e) 

Tuloksena oleva aines on sekoitettava veteen, ja sitä on käytettävä anaerobisesti (biokaasumuunto) biokaasureaktorissa.

f) 

Jos lähtöaineena on luokkaan 1 kuuluvaa ainesta, koko prosessin on tapahduttava samalla laitosalueella suljetussa järjestelmässä, ja käsittelyn aikana tuotettu biokaasu on poltettava nopeasti samassa laitoksessa vähintään 900 °C:n lämpötilassa, minkä jälkeen tehdään nopea jäähdytys.

D.   Biodieselin tuotantoprosessi

1.   Lähtöaineet

Tätä käsittelyä voidaan soveltaa kaikkiin luokkiin kuuluvista, eläimistä saatavista sivutuotteista johdettuihin rasvaosiin.

2.   Käsittelymenetelmä

Biodiesel on tuotettava seuraavien käsittelyvaatimusten mukaisesti:

a) 

Jollei käytetä asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan VIII tai XII jakson mukaisesti tuotettua kalaöljyä tai renderöityä rasvaa, eläimistä saatavien sivutuotteiden rasvaosat on käsiteltävä ensin käyttämällä

i) 

III luvussa esitettyä käsittelymenetelmää 1 (painesterilointi), kun kyseessä on luokkaan 1 tai 2 kuuluva aines; ja

ii) 

jotakin luvussa III esitetyistä käsittelymenetelmistä 1–5 tai 7, kun kyseessä on luokkaan 3 kuuluva aines, ja jotakin luvussa III esitetyistä käsittelymenetelmistä 1–7, kun kyseessä on kalasta johdettu aines.

b) 

Käsiteltyä rasvaa on käsiteltävä edelleen käyttämällä yhtä seuraavista menetelmistä:

i) 

menetelmä, jossa käsitelty rasva erotetaan proteiinista, ja kun kyseessä on märehtijäperäinen rasva, sen liukenemattomat epäpuhtaudet poistetaan niin, että niiden määrä on enintään 0,15 painoprosenttia, minkä jälkeen rasva esteröidään ja transesteröidään.

Luokkaan 3 kuuluvasta aineksista johdettuja käsiteltyjä rasvoja ei kuitenkaan tarvitse esteröidä. Esteröintiä varten pH-arvo on säädettävä pienemmäksi kuin 1 lisäämällä rikkihappoa (H2SO4) tai vastaavaa happoa. Seos on kuumennettava 72 °C:n lämpötilaan vähintään kahden tunnin ajaksi, ja sitä on sekoitettava voimakkaasti tämän ajan.

Transesteröinti on tehtävä säätämällä pH noin arvoon 14 lisäämällä kaliumhydroksidia tai vastaavaa emästä ja pitämällä seos 35–50 °C:n lämpötilassa vähintään 15 minuutin ajan. Transesteröinti on tehtävä kahdesti edellä kuvatulla tavalla käyttäen uutta emäsliuosta. Tämän jälkeen tuotteet on jalostettava muiden muassa tyhjiötislauksella 150 °C:n lämpötilassa, jolloin tuloksena on biodieseliä;

ii) 

menetelmä, jossa käytetään toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä vastaavia prosessiparametreja.

E.   Brookesin kaasutusmenetelmä

1.   Lähtöaineet

Tätä käsittelyä voidaan soveltaa luokkaan 2 tai 3 kuuluvaan ainekseen.

2.   Käsittelymenetelmä

Brookesin kaasutusmenetelmä on suoritettava seuraavien käsittelyvaatimusten mukaisesti:

a) 

Jälkipolttokammio on lämmitettävä maakaasulla.

b) 

Eläimistä saadut sivutuotteet on asetettava kaasutusuunin ensiökammioon ja luukku suljettava. Ensiökammiossa ei saa olla polttimia, vaan sen on lämmittävä johtumisen kautta ensiökammion alapuolella sijaitsevan jälkipolttokammion lämmöllä. Ensiökammioon saa tulla ilmaa ainoastaan pääluukussa olevien kolmen venttiilin kautta prosessin tehostamiseksi.

c) 

Eläimistä saaduista sivutuotteista muodostuu monimutkaisia hiilivetyjä, ja tuloksena olevien kaasujen on virrattava ensiökammiosta takaseinässä olevan kapean aukon kautta sekoitus- ja krakkausosaan, jossa ne on hajotettava alkuaineikseen. Lopuksi kaasujen on siirryttävä jälkipolttokammioon, jossa niiden täytyy palaa maakaasupolttimen liekissä ilmaylimäärän vallitessa.

▼M23

d) 

Kussakin yksikössä on oltava kaksi poltinta ja kaksi toisioilmapuhallinta polttimen tai puhaltimen vikaantumisen varalta. Toisiokammio on suunniteltava niin, että vähimmäisviipymäaika on kaksi sekuntia vähintään 850 °C:n lämpötilassa kaikissa palamisolosuhteissa.

▼B

e) 

Lähtiessään toisiokammiosta poistokaasujen on kuljettava poistoputken alaosassa olevan barometrisen säätöläpän kautta, joka jäähdyttää kaasut, laimentaa ne ympäröivällä ilmalla ja pitää ensiö- ja toisiokammioiden paineen tasaisena.

f) 

Prosessin toimintasyklin on kestettävä 24 tuntia, johon sisältyy täyttäminen, käsittely, jäähdytys ja tuhkan poisto. Syklin lopussa syntynyt tuhka on poistettava ensiökammiosta imujärjestelmällä umpinaisiin pusseihin, jotka on suljettava ja kuljetettava muualle.

g) 

Muiden ainesten kuin eläimistä saatujen sivutuotteiden kaasutus ei ole sallittua.

F.   Eläinrasvan polttaminen lämpökattilassa

1.   Lähtöaineet

Tätä käsittelyä voidaan soveltaa kaikkiin luokkiin kuuluvista, eläimistä saatavista sivutuotteista johdettuihin rasvaosiin.

2.   Käsittelymenetelmä

Eläinrasvan polttaminen lämpökattilassa on suoritettava seuraavien käsittelyvaatimusten mukaisesti:

a) 

Jollei käytetä asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan VIII tai XII mukaisesti tuotettua kalaöljyä tai renderöityä rasvaa, eläimistä saatavista sivutuotteista johdetut rasvaosat on käsiteltävä ensin käyttämällä

i) 

silloin kun kyseessä on toisessa laitoksessa poltettavaksi tarkoitettu luokkaan 1 tai 2 kuuluvan aineksen rasvaosa,

— 
jotakin tässä liitteessä olevassa III luvussa esitetyistä käsittelymenetelmistä 1–5 rasvaosan osalta, joka on peräisin sellaisten märehtijöiden käsittelystä, joille tehdystä testistä on saatu negatiivinen tulos asetuksen (EY) N:o 999/2001 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja muiden eläinten kuin sellaisten märehtijöiden käsittelystä, joille on tehtävä TSE-testi,
— 
III luvussa tarkoitettua käsittelymenetelmää 1 muiden märehtijöiden käsittelystä peräisin olevan rasvaosan osalta; ja
ii) 

silloin kun kyseessä on luokkaan 1 tai 2 kuuluva aines, joka on tarkoitettu poltettavaksi samassa laitoksessa, tai luokkaan 3 kuuluva aines, jotakin käsittelymenetelmistä 1–5 tai 7; silloin kun kyseessä on kalasta johdettu aines, jotakin III luvussa esitetyistä käsittelymenetelmistä 1–7.

b) 

Rasvaosa on erotettava proteiinista, ja toisessa laitoksessa poltettavaksi tarkoitetun märehtijäperäisen rasvan osalta on poistettava liukenemattomat epäpuhtaudet niin, että niiden määrä on enintään 0,15 painoprosenttia.

c) 

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitetun käsittelyn jälkeen rasva on

i) 

höyrystettävä höyrytyskattilassa ja sitä on poltettava vähintään 1 100 °C:n lämpötilassa vähintään 0,2 sekunnin ajan; tai

ii) 

käsiteltävä käyttäen vastaavia toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä prosessiparametreja.

d) 

Muun eläinperäisen aineksen kuin eläinrasvan polttaminen ei ole sallittua.

e) 

Luokkaan 1 tai 2 kuuluvasta aineksesta saatu rasva on poltettava samassa laitoksessa, jossa rasva renderöidään, jotta saatu energia voidaan käyttää renderöintiprosessissa. Toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin sallia kyseessä olevan rasvan kuljetuksen muihin laitoksiin poltettavaksi edellyttäen, että

i) 

määräpaikkana oleva laitos on hyväksytty polttamaan rasvaa;

ii) 

hyväksytyn laitoksen samoissa tiloissa tehtävä elintarvikkeiden ja rehun käsittely tapahtuu polttamisesta ehdottomasti erillään.

f) 

Polttamisen on tapahduttava unionin ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ja ottaen erityisesti huomioon kyseisessä lainsäädännössä vahvistetut standardit, jotka koskevat päästöjen tarkkailuun ja seurantaan liittyviä parhaita käytettävissä olevia tekniikoita.

G.   Termomekaaninen biopolttoaineen tuotantoprosessi

1.   Lähtöaineet

Tätä käsittelyä voidaan soveltaa lantaan, ruoansulatuskanavan sisältöön ja luokkaan 3 kuuluvaan ainekseen.

2.   Käsittelymenetelmä

Termomekaaninen biopolttoaineen tuotantoprosessi on suoritettava seuraavien käsittelyvaatimusten mukaisesti:

a) 

Eläimistä saadut sivutuotteet on sijoitettava muuntimeen, ja niitä on käsiteltävä 80 °C:n lämpötilassa kahdeksan tunnin ajan. Käsittelyn aikana aineksen partikkelikokoa on pienennettävä jatkuvasti asianmukaisilla mekaanisilla välineillä.

b) 

Sen jälkeen ainesta on käsiteltävä 100 °C:n lämpötilassa vähintään kahden tunnin ajan.

c) 

Tuloksena olevan aineksen partikkelikoko saa olla enintään 20 millimetriä.

d) 

Eläimistä saatuja sivutuotteita on käsiteltävä niin, että a ja b alakohdassa esitetyt aikaa ja lämpötilaa koskevat vaatimukset täyttyvät samanaikaisesti.

e) 

Aineksen lämpökäsittelyn aikana haihtuvaa vettä on poistettava jatkuvasti biopolttoaineen yläpuolella olevasta ilmatilasta ja johdettava ruostumattomasta teräksestä olevaan kondensaattoriin. Kondensaattia on pidettävä vähintään 70 °C lämpötilassa vähintään yhden tunnin ajan ennen kuin se poistetaan jätevetenä.

f) 

Aineksen lämpökäsittelyn jälkeen saatu biopolttoaine on tyhjennettävä muuntimesta ja siirrettävä kokonaan suljetulla tai eristetyllä kuljettimella poltettavaksi tai yhteispolttoon samalla laitosalueella.

g) 

Prosessointi on suoritettava panosprosessina.

▼M9 —————

▼M1

I.   Sikojen ja siipikarjan lannan kalkkikäsittely

1.   Lähtöaineet

Tätä käsittelyä voidaan soveltaa asetuksen (EY) N:o 1069/2009 9 artiklan a alakohdassa tarkoitettuun sikojen ja siipikarjan lantaan.

2.   Käsittelymenetelmä

a) Lannan kuiva-ainepitoisuus on määritettävä käyttäen CEN EN 12880:2000 -menetelmää ( 4 )”Characterization of sludges. Determination of dry residue and water content” (Lietteiden karakterisointi. Kuiva-aineen ja vesipitoisuuden määrittäminen.)

Tätä prosessia varten kuiva-ainepitoisuuden on oltava 15 prosentin ja 70 prosentin välillä.

b) Lisättävän kalkin määrä on määritettävä siten, että saavutetaan yksi f alakohdassa vahvistetuista lämpötila- ja aikayhdistelmistä.

c) Käsiteltävien eläimistä saatavien sivutuotteiden partikkelikoko saa olla enintään 12 mm.

Tarvittaessa lannan partikkelikokoa on pienennettävä enimmäispartikkelikokoon.

d) Lanta on sekoitettava sellaisen sammuttamattoman kalkin (CaO) kanssa, jonka reaktiivisuus on keskitasoinen–korkea, niin että sen lämpötila nousee 40 °C:een alle kuudessa minuutissa, mikä on CEN EN 459-2:2002 -menetelmän ( 5 ) reaktiivuustestin 5.10 kriteeri.

Sekoitus on suoritettava kahdella sekoittimella, jotka toimivat linjassa, ja kummassakin sekoittimessa on oltava kaksi terää.

Kummankin sekoittimen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

i) 

Terän halkaisijan on oltava 0,55 m ja pituuden 3,5 m.

ii) 

Sekoittimen on toimittava 30 kW:n voimalla, ja terän pyörimisnopeuden on oltava 156 kierrosta minuutissa.

iii) 

Käsittelykapasiteetin on oltava 10 tonnia tunnissa.

Kalkin ja lannan sekoittamisen on kestettävä keskimäärin kaksi minuuttia.

e) Saatua seosta on sekoitettava ainakin kuuden tunnin ajan varastokasassa, kunnes varastokasan koko on vähintään kaksi tonnia.

f) Varastokasaan on sijoitettava seurantapisteitä, joista on jatkuvasti tehtävä mittauksia sen osoittamiseksi, että varastokasassa olevan seoksen pH on vähintään 12 samaan aikaan kun sen lämpötila saavuttaa:

i) 

60 °C:n 60 minuutin aikana; tai

ii) 

70 °C:n 30 minuutin aikana.

g) Prosessointi on suoritettava panosprosessina.

h) Käyttöön on otettava HACCP-periaatteisiin perustuva pysyvä kirjallinen menettely.

i) Toiminnanharjoittajat voivat osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat vaatimukset täyttävän validoinnin avulla, että menetelmä, jossa käytetään muuta sekoituslaitetta kuin d alakohdassa tarkoitettua sekoituslaitetta tai jossa käytetään sammuttamattoman kalkin sijaan dolomiittikalkkia (CaOMgO), on vähintään yhtä tehokas kuin a–h alakohdassa vahvistettu menetelmä:

Validoinnin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

— 
Sillä on osoitettava, että käyttämällä muuta sekoituslaitetta kuin d alakohdassa tarkoitettua sekoituslaitetta tai käyttämällä dolomiittikalkkia voidaan tuottaa lannan kanssa seos, joka täyttää f alakohdassa tarkoitetut pH-, aika- ja lämpötilakriteerit.
— 
Sen on perustuttava ajan ja lämpötilan seurantaan varastokasan pohjaosassa, keskiosassa ja yläosassa ja seurantapisteitä on oltava edustava määrä (pohjaosassa vähintään neljä seurantapistettä, jotka sijaitsevat enintään 10 cm pohjan yläpuolella ja enintään 10 cm pohjaosan korkeimman kohdan alapuolella; varastokasan pohjan ja huipun puolivälissä yksi seurantapiste; varastokasan yläosan raja-alueella neljä seurantapistettä, jotka sijaitsevat enintään 10 cm varastokasan pinnan matalimman kohdan alapuolella ja enintään 10 cm varastokasan korkeimman kohdan alapuolella);
— 
Se on suoritettava kahden vähintään 30 päivää kestävän ajanjakson aikana, ja näistä toisen on tapahduttava kylmänä vuodenaikana sillä maantieteellisellä alueella, jossa sekoituslaitetta on tarkoitus käyttää.

J.   Uusiutuvien polttoaineiden tuotannossa käytettävä monivaiheinen katalyyttinen prosessi

1.   Lähtöaineet

a) Tätä menetelmää voidaan soveltaa seuraaviin aineksiin:

i) 

renderöity rasva, joka on johdettu luokkaan 2 kuuluvasta aineksesta, joka on käsitelty käsittelymenetelmällä 1 (painesterilointi);

ii) 

kalaöljy tai renderöity rasva, joka on johdettu luokan 3 aineksesta, joka on käsitelty:

— 
jollakin käsittelymenetelmistä 1–5 tai käsittelymenetelmällä 7; tai
— 
kun on kyse kalaöljystä johdetusta aineksesta, jollakin käsittelymenetelmistä 1–7;
iii) 

kalaöljy tai renderöity rasva, joka on tuotettu asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan VIII tai XII jakson mukaisesti.

b) Luokkaan 1 kuuluvasta aineksesta johdetun renderöidyn rasvan käyttö tässä prosessissa on kiellettyä.

2.   Käsittelymenetelmä

a) Renderöidylle rasvalle on tehtävä esikäsittely, johon sisältyy:

i) 

sentrifugoidun aineksen valkaisu suodattamalla se savisuodattimen läpi;

ii) 

jäljellä olevien liukenemattomien epäpuhtauksien poistaminen suodattamalla.

b) Esikäsitellylle ainekselle on suoritettava monivaiheinen katalyyttinen prosessi, johon kuuluu ensimmäisenä vaiheena hapenpoisto vedyllä ja tätä seuraavana vaiheena isomerointi.

Ainesta on pidettävä vähintään 20 baarin paineessa vähintään 250 °C:n lämpötilassa vähintään 20 minuutin ajan.

▼M9

K.   Kala-aineksen happosäilöntä

1.   Lähtöaineet

Tässä käsittelyssä saa käyttää ainoastaan seuraavia vesieläimistä saatuja sivutuotteita:

a) 

asetuksen (EY) N:o 1069/2009 9 artiklan f alakohdan i ja iii alakohdassa tarkoitettu luokkaan 2 kuuluva aines;

b) 

luokkaan 3 kuuluva aines.

2.   Käsittelymenetelmä

2.1 Käsiteltävät ainekset on kerättävä vesiviljelylaitoksista ja elintarvikkeiden jalostuslaitoksista päivittäin ja ilman tarpeettomia viiveitä, jauhettava tai pilkottava ja sen jälkeen säilöttävä pH:n ollessa enintään 4 alle muurahaishapolla tai muulla rehulainsäädännön mukaisesti hyväksytyllä orgaanisella hapolla. Tuloksena olevan happosäilötyn kalan on oltava suspensio, joka muodostuu kalan omien entsyymien ja lisätyn hapon vaikutuksesta nesteytyneistä vesieläinten osista. Entsyymien ja hapon on pilkottava vesieläinproteiinit pienemmiksi liukoisiksi yksiköiksi mikrobien aiheuttaman pilaantumisen estämiseksi. Happosäilötty aines kuljetetaan käsittelylaitokseen.

2.2 Käsittelylaitoksessa vesieläimistä saatu säilötty aines on johdettava suljettuihin varastosäiliöihin. Inkubaatioajan on oltava vähintään 24 tuntia pH-arvossa 4 tai sen alle ennen kuin lämpökäsittely voidaan suorittaa. Ennen lämpökäsittelyä vesieläinperäisen säilörehun pH-arvon on oltava 4 tai sen alle ja hiukkaskoon alle 10 mm laitoksessa suoritetun suodatuksen tai maseroinnin jälkeen. Käsittelyn aikana se on esilämmitettävä yli 85 °C:n lämpötilaan, minkä jälkeen se on inkuboitava eristetyssä säiliössä siten, että lämpötila on 85 °C koko kala-aineksessa 25 minuutin ajan. Prosessin on tapahduttava suljetulla tuotantolinjalla, jossa on säiliöitä ja putkia.

2.3 Ennen luvan myöntämistä toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava asetuksen (EY) N:o 1069/2009 29 artiklan 1–3 kohdassa tarkoitettu toiminnanharjoittajan pysyvä kirjallinen menettely.

▼M13

L.   Uusiutuvien polttoaineiden tuotannossa käytettävä monivaiheinen katalyyttinen vetykäsittely

1.   Lähtöainekset

Tätä menetelmää voidaan soveltaa seuraaviin aineksiin:

a) 

renderöity rasva, joka on johdettu luokkaan 1 kuuluvasta aineksesta, joka on käsitelty käsittelymenetelmällä 1 (painesterilointi);

b) 

tämän jakson J kohdan 1 kohdan a alakohdan mukainen renderöity rasva ja kalaöljy.

2.   Käsittelytapa

a) 

Renderöidylle rasvalle on tehtävä esikäsittely, johon sisältyy vähintään lähtöaineksen, renderöity rasva mukaan luettuna, valkaisu hapolla ja valkaisusavella sekä jäljellä olevan käytetyn valkaisusaven ja liukenemattomien epäpuhtauksien poistaminen suodattamalla;

Ennen tätä käsittelyä renderöidystä rasvasta voidaan poistaa epäpuhtauksia hapolla ja/tai emäksisellä liuoksella muodostamalla siitä hartseja, jotka erotetaan sen jälkeen sentrifugoimalla.

b) 

Esikäsitellylle ainekselle on suoritettava vetykäsittely, johon kuuluu ensimmäisenä vaiheena katalyyttinen vetykäsittely, strippausvaihe ja sitä seuraavana vaiheena isomerointi.

Ainesta on pidettävä vähintään 30 baarin paineessa vähintään 265 °C:n lämpötilassa vähintään 20 minuutin ajan.

▼B

3    jakso

Johdettujen tuotteiden hävittäminen ja käyttö

1. Johdettuihin tuotteisiin sovelletaan seuraavaa:

a) 

Luokkaan 1 kuuluvan aineksen käsittelystä johdetut tuotteet on

i) 

hävitettävä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 12 artiklan a tai b alakohdan mukaisesti;

ii) 

hävitettävä hautaamalla hyväksytylle kaatopaikalle;

▼M4

iii) 

muuntaa biokaasuksi. Tällöin mädätysjätteet on hävitettävä i tai ii alakohdan mukaisesti, paitsi jos on kyse 2 kohdan a tai b alakohdan mukaisesti käsitellystä aineksesta, jolloin jäännös voidaan käyttää 2 kohdan a alakohdassa tai 2 kohdan b alakohdan iii alakohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti; tai

▼B

iv) 

lisäkäsiteltävä rasvajohdannaisiksi, joita käytetään muuten kuin ruokinnassa.

b) 

Luokkaan 2 tai 3 kuuluvan aineksen käsittelystä johdetut tuotteet on

▼M4

i) 

hävitettävä 1 kohdan a alakohdan i tai ii alakohdassa säädetyllä tavalla joko ilman esikäsittelyä tai esikäsiteltyinä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 13 artiklan a ja b alakohdan ja 14 artiklan a ja b alakohdan mukaisesti;

▼B

ii) 

lisäkäsiteltävä rasvajohdannaisiksi, joita käytetään muuten kuin ruokinnassa;

iii) 

käytettävä orgaanisena lannoitteena tai maanparannusaineena; tai

iv) 

kompostoitava tai muunnettava biokaasuksi.

2. Käsiteltyyn ainekseen sovelletaan sen käsittelymenetelmän mukaan seuraavaa:

a) 

Edellä 2 jakson A kohdassa määritellyllä emäshydrolyysillä käsitelty aines voidaan muuntaa biokaasulaitoksessa ja polttaa sen jälkeen nopeasti vähintään 900 °C:ssa, minkä jälkeen tehdään nopea jäähdytys; kun kyseessä on asetuksen (EY) N:o 1069/2009 8 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitettu aines, muuntaminen biokaasuksi on tehtävä suljetussa järjestelmässä samalla laitosalueella kuin käsittely;

b) 

biodieselin tuotantoprosessilla käsiteltyä ainesta voidaan

i) 

käyttää polttoaineena ilman tästä asetuksesta johtuvia rajoituksia (päätepiste), kun kyseessä on biodiesel ja biodieselin tislausjäännös;

▼M4

ii) 

silloin kun kyseessä on kaliumsulfaatti, käyttää suoraan maahan levitettäväksi tai maahan levitettäväksi tarkoitettujen johdettujen tuotteiden tuotantoon;

iii) 

silloin kun kyseessä on glyseriini, joka on johdettu luokkaan 1 tai 2 kuuluvasta aineksesta, joka on käsitelty III luvussa esitetyllä käsittelymenetelmällä 1,

— 
käyttää teknisiin tarkoituksiin,
— 
muuntaa biokaasuksi, jolloin mädätteet voidaan levittää maahan tuotantojäsenvaltion alueella, mikäli toimivaltainen viranomainen tekee asiasta päätöksen, tai
— 
käyttää typenpoistoon jätevedenpuhdistamossa, jolloin jätteet voidaan typenpoiston jälkeen levittää maahan neuvoston direktiivin 91/271/ETY ( 6 ) mukaisesti;
iv) 

silloin kun kyseessä on glyseriini, joka on johdettu luokkaan 3 kuuluvasta aineksesta,

— 
käyttää teknisiin tarkoituksiin,
— 
muuntaa biokaasuksi, jolloin mädätteet voidaan levittää maahan, tai
— 
käyttää eläinten ruokinnassa, edellyttäen että glyseriiniä ei ole johdettu asetuksen (EY) N:o 1069/2009 10 artiklan n, o ja p alakohdassa tarkoitetusta luokkaan 3 kuuluvasta aineksesta;

▼M1

c) 

uusiutuvien polttoaineiden tuotannossa käytettävästä monivaiheisesta katalyyttisesta prosessista saatava aines voidaan

i) 

kun kyse on tämän prosessin tuloksena saatavista bensiinistä ja muista polttoaineista, käyttää polttoaineena ilman tästä asetuksesta johtuvia rajoituksia (päätepiste);

ii) 

kun kyse on 2 jakson J kohdan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta esikäsittelymenetelmästä peräisin olevasta valkaisuun käytetystä savesta ja lietteestä:

— 
hävittää polttamalla tai rinnakkaispolttamalla,
— 
muuntaa biokaasuksi,
— 
kompostoida tai käyttää asetuksen (EY) N:o 1069/2009 36 artiklan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen johdettujen tuotteiden valmistamiseen;

▼M9

d) 

kalkkikäsitelty sikojen ja siipikarjan lantaseos voidaan levittää maahan käsiteltynä lantana;

▼M9

e) 

Kala-aineksen happosäilönnästä johdettu lopputuote voidaan

i) 

luokkaan 2 kuuluvan aineksen osalta käyttää asetuksen (EY) N:o 1069/2009 13 artiklan a–d ja g–i alakohdassa tarkoitettuihin tarkoituksiin sellaisenaan tai kyseisen asetuksen 18 artiklassa tai 36 artiklan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen eläinten rehuksi; tai

ii) 

luokkaan 3 kuuluvan aineksen osalta käyttää asetuksen (EY) N:o 1069/2009 14 artiklassa tarkoitettuihin tarkoituksiin;

▼M13

f) 

uusiutuvien polttoaineiden tuotannossa käytettävästä monivaiheisesta katalyyttisesta vetykäsittelystä saatava aines voidaan

i) 

kun kyse on tämän prosessin tuloksena saatavista uusiutuvasta dieselistä, uusiutuvasta lentopetrolista, uusiutuvasta propaanista ja uusiutuvasta bensiinistä, käyttää polttoaineena ilman tästä asetuksesta johtuvia rajoituksia (päätepiste);

ii) 

kun kyse on 2 jakson L kohdan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta esikäsittelymenetelmästä peräisin olevasta käytetystä valkaisusavesta ja lietteestä,

— 
hävittää asetuksen (EY) N:o 1069/2009 12 artiklan a tai b alakohdan mukaisesti,
— 
hävittää hautaamalla hyväksytylle kaatopaikalle,
— 
muuntaa biokaasuksi edellyttäen, että muuntamisesta syntyneet mädätteet hävitetään polttamalla, rinnakkaispolttamalla tai hautaamalla hyväksytylle kaatopaikalle,
— 
käyttää asetuksen (EY) N:o 1069/2009 36 artiklan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettuihin teknisiin tarkoituksiin.

▼M4

3. Tämän jakson mukaisesti käsitellyistä eläinten sivutuotteista syntyvät jätteet, kuten liete, suodattimien sisältö, tuhka ja mädäte, lukuun ottamatta 2 kohdassa tarkoitettuja eläinten sivutuotteita ja johdettuja tuotteita, on hävitettävä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 ja tämän asetuksen mukaisesti.

▼B
LIITE V

ELÄIMISTÄ SAATAVIEN SIVUTUOTTEIDEN JA NIISTÄ JOHDETTUJEN TUOTTEIDEN MUUNTAMINEN BIOKAASUKSI TAI KOMPOSTOIMINEN

I   LUKU

LAITOKSIIN SOVELLETTAVAT VAATIMUKSET

1    jakso

Biokaasulaitokset

1. Biokaasulaitoksessa on oltava laitokseen tuoduille eläimistä saataville sivutuotteille tai niistä johdetuille tuotteille, joiden partikkelikoko on ennen yksikköön siirtymistä enintään 12 millimetriä, pastörointi-/hygieniayksikkö, jota ei voi ohittaa ja jossa on oltava

a) 

laitteet sen valvomiseksi, että 70 °C:n lämpötila saavutetaan yhdessä tunnissa;

b) 

tallentimet a alakohdassa tarkoitettujen mittaustulosten jatkuvaa kirjaamista varten; ja

c) 

riittävä järjestelmä, joka estää liian alhaisen käsittelylämpötilan.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, pastörointi-/hygienisointiyksikkö ei kuitenkaan ole pakollinen biokaasulaitoksissa, jotka muuntavat ainoastaan

a) 

luokkaan 2 kuuluvaa ainesta, joka on käsitelty liitteessä IV olevassa III luvussa esitetyllä käsittelymenetelmällä 1;

b) 

luokkaan 3 kuuluvaa ainesta, joka on käsitelty jollakin liitteessä IV olevassa III luvussa esitetyistä käsittelymenetelmistä 1–5 tai 7, tai jos kyse on vesieläinperäisestä aineksesta, jollakin käsittelymenetelmistä 1–7;

c) 

luokkaan 3 kuuluvaa ainesta, jolle on tehty pastörointi-/hygienisointikäsittely muussa hyväksytyssä laitoksessa;

▼M4

d) 

eläimistä saatavia sivutuotteita, jotka saa levittää maahan ilman käsittelyä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 13 artiklan f alakohdan ja tämän asetuksen mukaisesti, jos toimivaltainen viranomainen katsoo, ettei niihin sisälly vakavan ihmisiin tai eläimiin tarttuvan taudin leviämisriskiä;

▼B

e) 

eläimistä saatavia sivutuotteita, joille on tehty liitteessä IV olevan IV luvun 2 jakson A kohdassa esitetty emäshydrolyysi;

f) 

seuraavia eläimistä saatavia sivutuotteita, jos toimivaltainen viranomainen sen sallii:

i) 

asetuksen (EY) N:o 1069/2009 10 artiklan f alakohdassa tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet, joille on tehty asetuksen (EY) N:o 852/2004 2 artiklan 1 kohdan m alakohdassa määritelty käsittely sillä hetkellä kun ne on tarkoitettu muihin tarkoituksiin kuin ihmisravinnoksi;

ii) 

asetuksen (EY) N:o 1069/2009 10 artiklan g alakohdassa tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet; tai

iii) 

eläimistä saatavat sivutuotteet, jotka muunnetaan biokaasuksi, jos mädäte sen jälkeen kompostoidaan tai käsitellään tai hävitetään tämän asetuksen mukaisesti.

3. Jos biokaasulaitos sijaitsee tiloissa, joissa pidetään tuotantoeläimiä, tai tällaisten tilojen vieressä, eikä biokaasulaitoksessa käytetä ainoastaan kyseisistä eläimistä saatavaa lantaa, maitoa tai ternimaitoa, sen on sijaittava riittävän etäällä alueesta, jolla eläimiä pidetään.

Kyseinen välimatka on määriteltävä siten, että varmistetaan, ettei ihmisille tai eläimille aiheudu biokaasulaitoksen takia kohtuutonta tautien tartuntariskiä.

Biokaasulaitoksen on aina oltava fyysisesti täysin erotettu eläimistä, rehusta ja alusista, tarvittaessa aitauksen avulla.

4. Kussakin biokaasulaitoksessa on oltava oma laboratorionsa, tai laitoksen on käytettävä ulkopuolista laboratoriota. Laboratoriossa on oltava varustus tarvittavien analyysien tekemiseksi, sillä on oltava toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä, sen on oltava kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien mukaisesti akkreditoitu, tai toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä sille säännöllisesti tarkastuksia.

2    jakso

Kompostointilaitokset

1. Kompostointilaitoksessa on oltava laitokseen tuotuja eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita varten suljettu kompostointireaktori tai suljettu alue, jota ei voi ohittaa ja jossa on oltava

a) 

laitteet lämpötilan seuraamiseksi tosiaikaisesti;

b) 

tallentimet a alakohdassa tarkoitettujen mittaustulosten tarvittaessa jatkuvaa kirjaamista varten;

c) 

riittävä turvajärjestelmä, joka estää liian alhaisen käsittelylämpötilan.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, muunlaisia kompostointijärjestelmiä voidaan sallia, jos

a) 

niitä käytetään siten, että kaikki järjestelmässä oleva aines noudattaa vaadittuja aika- ja lämpötilaparametreja ja että parametreja myös seurataan tarvittaessa jatkuvasti; tai

b) 

niissä muunnetaan vain 1 jakson 2 kohdassa tarkoitettua ainesta; ja

c) 

ne ovat kaikkien muiden tässä asetuksessa säädettyjen asiaankuuluvien vaatimusten mukaisia.

3. Jos kompostointilaitos sijaitsee tiloissa, joissa pidetään tuotantoeläimiä, tai tällaisten tilojen vieressä, eikä kompostointilaitoksessa käytetä ainoastaan kyseisistä eläimistä saatavaa lantaa, maitoa tai ternimaitoa, sen on sijaittava riittävän etäällä alueesta, jolla eläimiä pidetään.

Kyseinen välimatka on määriteltävä siten, että varmistetaan, ettei ihmisille tai eläimille aiheudu kompostointilaitoksen takia kohtuutonta tautien tartuntariskiä.

Kompostointilaitoksen on aina oltava fyysisesti täysin erotettu eläimistä, rehusta ja alusista, tarvittaessa aitauksen avulla.

4. Kussakin kompostointilaitoksessa on oltava oma laboratorionsa, tai laitoksen on käytettävä ulkopuolista laboratoriota. Laboratoriossa on oltava varustus tarvittavien analyysien tekemiseksi, sillä on oltava toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä, sen on oltava kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien mukaisesti akkreditoitu, tai toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä sille säännöllisesti tarkastuksia.

II   LUKU

BIOKAASU- JA KOMPOSTOINTILAITOKSIIN SOVELLETTAVAT HYGIENIAVAATIMUKSET

1. Eläimistä saatavat sivutuotteet on muunnettava mahdollisimman pian niiden saavuttua biokaasu- tai kompostointilaitokseen. Ne on säilytettävä sopivalla tavalla kunnes ne käsitellään.

2. Käsittelemättömän aineksen kuljetuksessa käytetyt säiliöt, astiat ja ajoneuvot on puhdistettava ja desinfioitava erikseen osoitetulla alueella.

Kyseinen alue on sijoitettava tai suunniteltava siten, että käsiteltyjen tuotteiden saastumisriski estetään.

3. Lintuja, jyrsijöitä, hyönteisiä ja muita tuholaisia on torjuttava järjestelmällisesti.

Tätä tarkoitusta varten on käytettävä asiakirjoilla osoitettua tuholaisten torjuntaohjelmaa.

4. Tilojen kaikille osille on vahvistettava puhdistusmenettelyt ja osoitettava ne asiakirjoin. Puhdistusta varten on oltava sopivat välineet ja puhdistusaineet.

5. Hygieniavalvontaan on kuuluttava ympäristön ja laitteiden säännöllinen tarkastus. Tarkastusaikataulut ja -tulokset on osoitettava asiakirjoin.

6. Koneet ja laitteet on pidettävä hyvässä kunnossa, ja mittauslaitteet on kalibroitava säännöllisin väliajoin.

7. Mädätysjätteitä ja kompostia on käsiteltävä ja varastoitava biokaasu- tai kompostointilaitoksessa siten, ettei uudelleensaastuminen ole mahdollista.

II   LUKU

MUUNTAMISTA KOSKEVAT PARAMETRIT

1    jakso

Muuntamista koskevat vakioparametrit

1. Luokkaan 3 kuuluvan aineksen, jota käytetään raaka-aineena pastörointi-/hygienisointiyksiköllä varustetussa biokaasulaitoksessa, on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

a) 

enimmäispartikkelikoko ennen yksikköön siirtymistä: 12 mm;

b) 

kaikkien ainesten vähimmäislämpötila yksikössä: 70 °C; ja

c) 

vähimmäisaika keskeytyksettä yksikössä: 60 minuuttia.

Luokkaan 3 kuuluvia maitoa, maitopohjaisia tuotteita, maidosta johdettuja tuotteita, ternimaitoa ja ternimaitotuotteita saa kuitenkin käyttää raaka-aineina biokaasulaitoksessa ilman pastörointi-/hygienisointikäsittelyä, jos toimivaltainen viranomainen katsoo, ettei niihin sisälly vakavaa ihmisiin tai eläimiin tarttuvan taudin leviämisriskiä.

Tämän kohdan b ja c alakohdassa esitettyjä vähimmäisvaatimuksia sovelletaan myös luokkaan 2 kuuluvaan ainekseen, joka tuodaan biokaasulaitokseen ilman esikäsittelyä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 13 artiklan e alakohdan ii alakohdan mukaisesti.

2. Luokkaan 3 kuuluvan aineksen, jota käytetään raaka-aineena kompostointilaitoksessa, on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

a) 

enimmäispartikkelikoko ennen kompostointireaktoriin siirtymistä: 12 mm;

b) 

kaikkien ainesten vähimmäislämpötila reaktorissa: 70 °C; ja

c) 

vähimmäisaika keskeytyksettä: 60 minuuttia.

Tämän kohdan b ja c alakohdassa esitettyjä vähimmäisvaatimuksia sovelletaan myös luokkaan 2 kuuluvaan ainekseen, joka kompostoidaan ilman esikäsittelyä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 13 artiklan e alakohdan ii alakohdan mukaisesti.

2    jakso

Biokaasu- ja kompostointilaitoksiin sovellettavat muuntamista koskevat vaihtoehtoiset parametrit

1. Toimivaltainen viranomainen voi sallia muiden kuin I luvun 1 jakson 1 kohdassa esitettyjen parametrien ja muuntamista koskevien muiden kuin vakioparametrien käyttämisen, jos hakija osoittaa, että tällaisilla parametreilla taataan biologisten riskien vähenevän riittävästi. Osoituksen on sisällettävä validointi, joka on suoritettava seuraavasti:

a) 

Mahdollisten vaarojen, myös lähtöaineiden vaikutusten, tunnistaminen ja analysointi, joka perustuu muuntamisedellytysten ja parametrien täydelliseen määrittelyyn.

b) 

Riskinarviointi, jossa arvioidaan kuinka a alakohdassa tarkoitettuja erityisiä muuntamisedellytyksiä käytännössä noudatetaan tavanomaisissa ja poikkeuksellisissa tilanteissa.

c) 

Aiotun prosessin validointi mittaamalla seuraavien elinkelpoisuuden/tarttuvuuden väheneminen:

i) 

endogeeniset indikaattoriorganismit prosessin aikana, jossa indikaattori

— 
esiintyy jatkuvasti raaka-aineessa suurina määrinä,
— 
ei ole vähemmän lämmönkestävä muuntamiskäsittelyn letaaleille osatekijöille, muttei myöskään merkittävästi vastustuskykyisempi kuin taudinaiheuttajat, joiden valvontaan sitä käytetään,
— 
on suhteellisen helppo ilmaista määrällisenä, tunnistaa ja vahvistaa; tai
ii) 

hyvin kuvattu testiorganismi tai virus, altistamisen aikana, pannaan soveltuvassa testauselimessä lähtöaineeseen.

d) 

Edellä c alakohdassa tarkoitetun aiotun prosessin validoinnin on osoitettava, että käsittelyllä pystytään vähentämään kokonaisriskiä seuraavasti:

i) 

lämpö- ja kemiallisissa käsittelyissä seuraavasti:

— 
bakteerien Enterococcus faecalis tai Salmonella Senftenberg (775W, H2S-negatiivinen) määrän väheneminen 5 log10,
— 
lämpökestävien virusten, kuten parvoviruksen, infektiivisyystitterin väheneminen vähintään 3 log10, aina kun ne on todettu merkittäväksi vaaraksi, ja
ii) 

kemiallisten käsittelyjen osalta myös seuraavasti:

— 
vastustuskykyisten loisten kuten Ascaris sp.:n munien määrän väheneminen vähintään 99,9 prosentissa (3 log10) elinkelpoisista vaiheista.
e) 

Kattavan valvontaohjelman suunnittelu, johon kuuluvat c alakohdassa tarkoitetun prosessin toimivuuden valvontamenettelyt.

f) 

Toimenpiteet, joilla taataan valvontaohjelmassa vahvistettujen merkittävien prosessiparametrien jatkuva seuranta laitoksen ollessa toiminnassa.

Biokaasu- tai kompostointilaitoksissa käytettäviä prosessiparametreja koskevat yksityiskohtaiset tiedot ja muut kriittiset kohdat on talletettava ja säilytettävä siten, että omistaja, hoitaja tai hänen edustajansa ja toimivaltainen viranomainen voi valvoa kyseisen laitoksen toimintaa.

Hakijan on pyynnöstä annettava tiedot toimivaltaisen viranomaisen käyttöön. Tämän kohdan nojalla sallittua prosessia koskevat tiedot on annettava pyynnöstä komission käyttöön.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, siihen asti kun asetuksen (EY) N:o 1069/2009 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut säännöt annetaan, toimivaltainen viranomainen voi sallia muiden kuin tässä luvussa säädettyjen erityisten vaatimusten käytön – edellyttäen että taataan vastaava taudinaiheuttajien väheneminen – seuraavien osalta:

a) 

ruokajäte, jota käytetään biokaasu- tai kompostointilaitoksessa ainoana eläimistä saatavana sivutuotteena; ja

b) 

ruokajätteen seokset seuraavien ainesten kanssa:

i) 

lanta;

ii) 

ruoansulatuskanavan sisältö, joka on erotettu ruoansulatuskanavasta;

iii) 

maito;

iv) 

maitopohjaiset tuotteet;

v) 

maidosta johdetut tuotteet;

vi) 

ternimaito;

vii) 

ternimaitotuotteet;

viii) 

munat;

ix) 

munatuotteet;

▼M9

x) 

asetuksen (EY) N:o 1069/2009 10 artiklan f alakohdassa tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet, joille on tehty asetuksen (EY) N:o 852/2004 2 artiklan 1 kohdan m alakohdassa määritelty käsittely;

▼M9

xi) 

2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja muiden kuin eläimistä saatavien sivutuotteiden seos.

▼B

3. Jos asetuksen (EY) N:o 1069/2009 2 artiklan b alakohdassa tarkoitetut ainekset tai 10 artiklan g alakohdassa tarkoitetut johdetut tuotteet ovat ainoita eläinperäisiä tuotteita, joita biokaasu- tai kompostointilaitoksessa käsitellään, toimivaltainen viranomainen voi sallia muiden kuin tässä luvussa esitettyjen erityisten vaatimusten käytön, jos se

a) 

ei katso kyseiseen ainekseen sisältyvän minkään vakavan ihmisiin tai eläimiin tarttuvan taudin leviämisriskiä;

▼M9

b) 

katsoo mädätteen tai kompostin olevan käsittelemätöntä ainesta ja velvoittaa toimijat käsittelemään niitä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 ja tämän asetuksen mukaisesti tai, ruokajätteestä johdetun kompostin ja mädätteen tapauksessa, hyödyntämään tai hävittämään ne noudattaen voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä.

▼B

4. Toimijat voivat saattaa markkinoille mädätysjätettä ja kompostia, joka on tuotettu toimivaltaisen viranomaisen sallimia parametria noudattaen,

a) 

1 kohdan mukaisesti;

b) 

2 ja 3 kohdan mukaisesti, yksinomaan siinä jäsenvaltiossa, jossa kyseiset parametrit on sallittu.

3    jakso

Mädätysjätteitä ja kompostia koskevat vaatimukset

1.

 
a) 

Biokaasulaitoksessa muuntamisen aikana tai kompostointilaitoksessa kompostoinnin aikana tai välittömästi niiden jälkeen mädätysjätteistä tai kompostista käsittelyn valvomiseksi otettujen edustavien näytteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Escherichia coli: 1 grammassa: n = 5, c = 1, m = 1 000 , M = 5 000 ;
tai
Enterococcaceae: 1 grammassa: n = 5, c = 1, m = 1 000 , M = 5 000 ;

ja

b) 

varastoinnin aikana tai varastostaoton yhteydessä mädätysjätteistä tai kompostista otettujen edustavien näytteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Salmonella: ei esiinny 25 grammassa: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0

jossa a tai b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa

n

=

testattavien näytteiden määrä;

m

=

bakteerimäärän raja-arvo; tulosta pidetään hyväksyttävänä, jos bakteerimäärä kaikissa näytteissä on enintään m;

M

=

bakteerien enimmäismäärä; tulosta on pidettävä epätyydyttävänä, jos bakteerien lukumäärä yhdessä tai useammassa näytteessä on vähintään M; ja

c

=

sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa bakteerien lukumäärät voivat olla m:n ja M:n välillä ja näytettä silti pidetään hyväksyttävänä, jos muiden näytteiden bakteerimäärät ovat enintään m.

▼M10

2. Muu kuin edellä 2 jakson 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu mädäte tai komposti, joka ei ole tässä jaksossa asetettujen vaatimusten mukaista, on vietävä uudelleen muunnettavaksi tai kompostoitavaksi, ja salmonellan tapauksessa käsiteltävä tai hävitettävä toimivaltaisen viranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti.

▼M1

3. Kun eläimistä johdetut sivutuotteet muunnetaan biokaasuksi tai kompostoidaan yhdessä muun kuin eläimistä peräisin olevan aineksen kanssa, toimivaltainen viranomainen voi valtuuttaa toiminnanharjoittajat ottamaan edustavia näytteitä I luvun 1 jakson 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun pastöroinnin tai I luvun 2 jakson 1 kohdassa tarkoitetun kompostoinnin jälkeen ja ennen aineksen sekoittamista muun kuin eläimistä peräisin olevan aineksen kanssa, jotta voidaan seurata eläimistä saatavien sivutuotteiden muuntamisen tai kompostoinnin tehokkuutta.

▼B
LIITE VI

TUTKIMUSTA, RUOKINTAA, KERÄÄMISTÄ JA HÄVITTÄMISTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖT

I   LUKU

TUTKIMUSTARKOITUKSIIN JA MUIHIN TARKOITUKSIIN TARKOITETTUJA NÄYTTEITÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖT

1    jakso

Tutkimusnäytteet ja diagnostiset näytteet

1. Toimijan on varmistettava, että tutkimusnäytteiden ja diagnostisten näytteiden lähetysten mukana on kaupallinen asiakirja, jossa on mainittava

a) 

aineksen kuvaus ja alkuperäinen eläinlaji;

b) 

aineksen luokka;

c) 

aineksen määrä;

d) 

aineksen alkuperä- ja lähetyspaikka;

e) 

lähettäjän nimi ja osoite;

f) 

vastaanottajan ja/tai käyttäjän nimi ja osoite.

2. Tutkimusnäytteitä ja diagnostisia näytteitä käsittelevän käyttäjän on sinä aikana, kun hänen hallussaan olevaa ainesta käsitellään, toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet ihmisiin tai eläimiin tarttuvien tautien leviämisen estämiseksi erityisesti hyvää laboratoriokäytäntöä noudattaen.

3. Tutkimusnäytteiden ja diagnostisten näytteiden myöhempi käyttö muihin kuin liitteessä I olevassa 38 kohdassa tarkoitettuihin tarkoituksiin on kielletty.

4. Jollei tutkimusnäytteitä, diagnostisia näytteitä ja näytteistä johdettuja tuotteita säilytetä vertailutarkoituksia varten, ne on hävitettävä

a) 

jätteenä polttamalla tai rinnakkaispolttamalla;

b) 

käsittelemällä edellytyksin, jotka vastaavat vähintään höyryautoklaaveille validoitua menetelmää ( 7 ), ja hävittämällä ne sen jälkeen jätteenä tai jätevetenä asiaa koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti, kun kyseessä ovat asetuksen (EY) N:o 1069/2009 8 artiklan a alakohdan iv alakohdassa, 8 artiklan c ja d alakohdassa sekä 9 ja 10 artiklassa tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet tai niistä johdetut tuotteet, jotka ovat osa soluviljelmää, testipakkausta tai laboratorionäytettä;

c) 

painesteriloimalla ja sen jälkeen hävittämällä tai käyttämällä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 12, 13 ja 14 kohdan mukaisesti.

5. Tutkimusnäytteitä ja diagnostisia näytteitä käsittelevien käyttäjien on pidettävä tällaisten näytteiden lähetyksistä rekisteriä.

Rekisterissä on oltava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sekä näytteiden ja johdettujen tuotteiden hävittämispäivät- ja menetelmät.

6. Poiketen siitä, mitä 1, 4 ja 5 kohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä, että opetustarkoituksessa käytetyt tutkimusnäytteet ja diagnostiset näytteet hävitetään muilla edellytyksillä, jotka eivät aiheuta kohtuuttomia riskejä ihmisten ja eläinten terveydelle.

2    jakso

Kaupalliset näytteet ja näyttelyesineet

1. Kaupallisia näytteitä ja näyttelyesineitä voi kuljettaa, käyttää ja hävittää ainoastaan 1 jakson 1–4 ja 6 kohdan mukaisesti.

2. Jollei kaupallisia näytteitä ja näyttelyesineitä säilytetä vertailutarkoituksia varten, ne on sen jälkeen, kun tutkimukset tai määritykset on tehty,

a) 

lähetettävä takaisin alkuperäjäsenvaltioon;

b) 

lähetettävä toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan, jos määrämaana olevan jäsenvaltion tai kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on antanut etukäteen luvan tällaiselle lähetykselle; tai

c) 

hävitettävä tai käytettävä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 12, 13 ja 14 artiklan mukaisesti.

3. Kun näyttelyesineiden esilläpito tai niihin liittyvä taiteellinen toiminta on päättynyt, näyttelyesineet on lähetettävä takaisin alkuperäjäsenvaltioon, lähetettävä tai hävitettävä 2 kohdan mukaisesti.

II   LUKU

RUOKINTAA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖT

1    jakso

Yleiset vaatimukset

▼M4

Asetuksen (EY) N:o 1069/2009 18 artiklan 1 kohdan a, b, d, f, g ja h alakohdassa tarkoitettuja eläimiä voidaan ruokkia mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla luokkaan 2 tai 3 kuuluvalla aineksella siten, että toimivaltaisen viranomaisen mainitun asetuksen 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistamien edellytysten lisäksi täyttyvät vähintään seuraavat edellytykset:

▼B

1. 

Eläimistä saatavat sivutuotteet on kuljetettava käyttäjille tai keräyskeskuksiin liitteessä VIII olevan I luvun 1 ja 3 jakson mukaisesti.

2. 

Toimivaltaisten viranomaisten on rekisteröitävä keräyskeskukset, edellyttäen että

a) 

ne ovat liitteessä IX olevassa II luvussa esitettyjen väliasteen toimia toteuttaviin laitoksiin sovellettavien vaatimusten mukaisia; ja

b) 

niissä on asianmukaiset välineet käyttämättömän aineksen hävittämiseksi tai ne lähettävät sen käsittelylaitokseen tai hyväksyttyyn poltto- tai rinnakkaispolttolaitokseen tämän asetuksen mukaisesti.

3. 

Jäsenvaltiot voivat sallia luokkaan 2 kuuluvan aineksen käsittelylaitoksen käyttämisen keräyskeskuksena.

4. 

Jos keräyskeskus toimittaa muuta ainesta kuin vesieläimistä tai vedessä elävistä selkärangattomista peräisin olevia sivutuotteita loppukäyttäjille, keräyskeskuksen toiminnanharjoittajan on varmistettava, että ainekselle tehdään jokin seuraavista käsittelyistä:

a) 

denaturointi väriaineliuoksella; liuoksen on oltava niin väkevää, että värjääntyminen näkyy käsitellyssä aineksessa selvästi eikä väri häviä ainesta pakastettaessa tai jäähdytettäessä, ja kaikkien ainespalojen koko pinnan on pitänyt olla kyseisen liuoksen peittämä joko siten, että aines on upotettu liuokseen, tai siten, että aines on sumutettu tai muulla tavoin käsitelty liuoksella;

b) 

steriloiminen vedessä tai höyryssä keittämällä, kunnes kaikki ainespalat ovat täysin kypsät; tai

c) 

muu toiminnanharjoittajasta vastuussa olevan toimivaltaisen viranomaisen sallima käsittely.

2    jakso

Eräiden lajien ruokinta ruokintapaikoilla

1. Toimivaltainen viranomainen voi sallia asetuksen (EY) N:o 1069/2009 18 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun luokkaan 1 kuuluvan aineksen käytön uhanalaisten tai suojeltujen lajien ruokkimiseen ruokintapaikoilla seuraavin edellytyksin:

a) 

Aineksella ruokitaan

▼M9

i) 

jotakin seuraavista haaskalintulajeista seuraavissa jäsenvaltioissa:Maakoodi

Jäsenvaltio

Eläinlaji

Paikallinen nimi

Latinankielinen nimi

BG

Bulgaria

partakorppikotka

munkkikorppikotka

pikkukorppikotka

hanhikorppikotka

maakotka

keisarikotka

merikotka

haarahaukka

isohaarahaukka

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Aquila heliaca

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

Milvus milvus

EL

Kreikka

partakorppikotka

munkkikorppikotka

pikkukorppikotka

hanhikorppikotka

maakotka

keisarikotka

merikotka

haarahaukka

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Aquila heliaca

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

ES

Espanja

partakorppikotka

munkkikorppikotka

pikkukorppikotka

hanhikorppikotka

maakotka

pyreneidenkeisarikotka

haarahaukka

isohaarahaukka

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Aquila adalberti

Milvus migrans

Milvus milvus

FR

Ranska

partakorppikotka

munkkikorppikotka

pikkukorppikotka

hanhikorppikotka

maakotka

merikotka

haarahaukka

isohaarahaukka

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

Milvus milvus

HR

Kroatia

partakorppikotka

munkkikorppikotka

pikkukorppikotka

hanhikorppikotka

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

IT

Italia

partakorppikotka

munkkikorppikotka

pikkukorppikotka

hanhikorppikotka

maakotka

haarahaukka

isohaarahaukka

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Milvus migrans

Milvus milvus

CY

Kypros

munkkikorppikotka

hanhikorppikotka

Aegypius monachus

Gyps fulvus

PT

Portugali

munkkikorppikotka

pikkukorppikotka

hanhikorppikotka

maakotka

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

SK

Slovakia

maakotka

keisarikotka

merikotka

haarahaukka

isohaarahaukka

Aquila chrysaetos

Aquila heliaca

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

Milvus milvus

▼B

ii) 

jotakin direktiivin 92/43/ETY liitteessä II luetelluista Carnivora-heimon lajeista kyseisen direktiivin nojalla perustetuilla erityisten suojelutoimien alueilla; tai

iii) 

jotakin direktiivin 2009/147/EY liitteessä I luetelluista Falconiformes- tai Strigiformes-heimon lajeista kyseisen direktiivin nojalla perustetuilla erityisillä suojelualueilla.

b) 

Toimivaltainen viranomainen on myöntänyt ruokintapaikasta vastuussa olevalle toimijalle luvan.

Toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä tällainen lupa, jos

i) 

ruokintaa ei käytetä TSE-riskin aiheuttavan erikseen määritellyn riskiaineksen tai erikseen määriteltyä riskiainesta sisältävien kuolleiden märehtijöiden vaihtoehtoisena hävittämiskeinona;

ii) 

käytössä on asetuksessa (EY) N:o 999/2001 säädetty TSE:n seurantajärjestelmä, johon sisältyy TSE-näytteiden säännöllisiä laboratoriotutkimuksia.

c) 

Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava koordinaatio luvassa esitettyjen vaatimusten valvonnasta vastaavien muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

d) 

Toimivaltainen viranomainen katsoo asianomaisten lajien erityistilannetta ja elinympäristöä käsittelevän arvioinnin perusteella, että lajien suojelun taso paranee.

e) 

Toimivaltaisen viranomaisen antamaan lupaan sovelletaan seuraavaa:

i) 

siinä on viitattava kyseeseen tuleviin lajeihin ja nimettävä ne;

ii) 

siinä on kuvattava yksityiskohtaisesti ruokintapaikan sijainti sillä maantieteellisellä alueella, jossa ruokinta tapahtuu; ja

iii) 

se on viipymättä peruttava väliaikaisesti, jos

— 
epäillään yhteyttä tai on virallisesti todettu yhteys TSE:n leviämiseen, kunnes riski voidaan sulkea pois, tai
— 
jotakin tässä asetuksessa säädetyistä säännöistä ei noudateta.
f) 

Ruokinnasta vastaavan toimijan on

i) 

varattava ruokintaa varten suljettu alue, johon pääsevät vain suojeltavien lajien eläimet; tarvittaessa on käytettävä aitauksia tai muita keinoja, jotka vastaavat asianomaisten lajien luonnollista ravinnonhakukäyttäytymistä;

ii) 

varmistettava, että ruokintaan tarkoitetut soveltuvat nautaeläinten ruhot ja vähintään 4 prosenttia lampaiden ja vuohien soveltuvista ruhoista testataan TSE:n toteamiseksi ennen niiden käyttämistä ruokintaan ja että testeistä saadaan negatiivinen tulos TSE:n seurantaohjelmassa, joka toteutetaan asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen III mukaisesti ja tapauksen mukaan kyseisen asetuksen 6 artiklan 1 b kohdan toisen alakohdan nojalla tehdyn päätöksen mukaisesti; ja

iii) 

pidettävä kirjaa ainakin ruokintaan käytettyjen eläinten ruhojen lukumäärästä, tyypistä, arvioidusta painosta ja alkuperästä sekä ruokintapäivämääristä ja ruokintapaikasta ja tapauksen mukaan TSE-testien tuloksista.

2. Jos jäsenvaltio pyytää komissiota sisällyttämään sen 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun luetteloon, sen on toimitettava

a) 

yksityiskohtaiset perustelut sille, miksi luetteloa olisi laajennettava kattamaan tietty haaskalintulaji kyseisessä jäsenvaltiossa, mukaan luettuina perustelut sille, miksi kyseisiä lintuja on tarpeen ruokkia luokkaan 2 tai 3 kuuluvan aineksen sijasta luokkaan 1 kuuluvalla aineksella;

b) 

selvitys toimenpiteistä, jotka aiotaan toteuttaa 1 kohdan noudattamisen varmistamiseksi.

3    jakso

Luonnonvaraisten eläinten ruokkiminen ruokintapaikkojen ulkopuolella

Toimivaltainen viranomainen voi sallia erikseen määriteltyä riskiainesta sisältävistä kokonaisista ruhoista tai ruhonosista koostuvan luokkaan 1 kuuluvan aineksen käytön ruokintapaikkojen ulkopuolella, tarvittaessa keräämättä ensin pois kuolleita eläimiä, 2 jakson 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen luonnonvaraisten eläinten ruokkimiseksi, edellyttäen että seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. 

Toimivaltainen viranomainen katsoo asianomaisen lajin erityistilannetta ja elinympäristöä käsittelevän arvioinnin perusteella, että lajin suojelun taso paranee.

2. 

Toimivaltainen viranomainen yksilöi luvassa maantieteellisesti rajatulla ruokintavyöhykkeellä sijaitsevat maatilat tai karjat seuraavin edellytyksin:

a) 

Ruokintavyöhyke ei saa ulottua alueille, joilla harjoitetaan voimaperäistä eläinten kasvatusta.

b) 

Maatilalla olevien tuotantoeläinten tai ruokintavyöhykkeellä laiduntavien karjojen on oltava virkaeläinlääkärin säännöllisessä seurannassa TSE-taudin ja ihmisiin tai eläimiin tarttuvien tautien esiintymisen osalta.

c) 

Ruokinta on viipymättä keskeytettävä väliaikaisesti, jos

i) 

epäillään yhteyttä tai on virallisesti todettu yhteys TSE:n leviämiseen maatilalla tai karjassa, kunnes riski voidaan sulkea pois;

ii) 

epäillään tai on virallisesti todettu ihmisiin tai eläimiin tarttuvan taudin esiintyminen maatilalla tai karjassa, kunnes riski voidaan sulkea pois; tai

iii) 

jotakin tässä asetuksessa säädetyistä säännöistä ei noudateta.

d) 

Toimivaltaisen viranomaisen on täsmennettävä luvassa

i) 

asianmukaiset toimenpiteet, joilla estetään TSE:n tai muiden tartuntatautien tarttuminen kuolleista eläimistä ihmisiin tai muihin eläimiin, kuten suojeltavan lajin luonnolliseen ravinnonhakukäyttäytymiseen kohdennettavat toimenpiteet, ajoittaiset ruokintakiellot, tuotantoeläinten siirtorajoitukset ja muut ihmisiin tai eläimiin tarttuvien tautien mahdollisen tartuntavaaran torjuntaan tarkoitetut toimenpiteet, kuten toimenpiteet, jotka liittyvät ruokinta-alueella esiintyviin lajeihin, joiden ruokintaan eläimistä saatavia sivutuotteita ei käytetä;

ii) 

niiden henkilöiden tai yhteisöjen velvollisuudet ruokintavyöhykkeellä, jotka auttavat ruokinnassa tai ovat vastuussa tuotantoeläimistä i alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden yhteydessä;

iii) 

asetuksen (EY) N:o 1069/2009 53 artiklassa tarkoitettujen sellaisten seuraamusten määräämistä koskevat edellytykset, joita sovelletaan tämän d alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai yhteisöjen tekemiin säännösten rikkomisiin i alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden yhteydessä.

e) 

Jos ruokinta toteutetaan keräämättä ensin pois kuolleita eläimiä, mahdollisten taudin leviämisriskien arvioimiseksi on laadittava arvio tuotantoeläinten todennäköisestä kuolleisuudesta ruokintavyöhykkeellä ja luonnonvaraisten eläinten todennäköisistä ruokintatarpeista.

4    jakso

Eläintarhaeläinten ruokkiminen luokkaan 1 kuuluvalla aineksella

Toimivaltainen viranomainen voi sallia erikseen määriteltyä riskiainesta sisältävistä kokonaisista ruhoista tai ruhonosista koostuvan luokkaan 1 kuuluvan aineksen ja eläintarhaeläimistä johdetun aineksen käytön eläintarhaeläinten ruokinnassa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

Toimivaltainen viranomainen on myöntänyt ruokinnasta vastuussa olevalle toimijalle luvan. Toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä tällainen lupa, jos

i) 

ruokintaa ei käytetä TSE-riskin aiheuttavan erikseen määritellyn riskiaineksen tai erikseen määriteltyä riskiainesta sisältävien kuolleiden märehtijöiden vaihtoehtoisena hävittämiskeinona;

ii) 

silloin kun käytetään erikseen määriteltyä riskiainesta sisältävistä kokonaisista ruhoista tai ruhonosista koostuvaa luokkaan 1 kuuluvaa ainesta, joka on peräisin nautaeläimistä, käytössä on asetuksessa (EY) N:o 999/2001 säädetty TSE:n seurantajärjestelmä, johon sisältyy TSE-näytteiden säännöllisiä laboratoriotutkimuksia.

b) 

Toimivaltaisen viranomaisen myöntämä lupa on viipymättä peruttava väliaikaisesti, jos

i) 

epäillään yhteyttä tai on virallisesti todettu yhteys TSE:n leviämiseen, kunnes riski voidaan sulkea pois; tai

ii) 

jotakin tässä asetuksessa säädetyistä säännöistä ei noudateta.

c) 

Ruokinnasta vastaavan toimijan on

i) 

varastoitava ruokintaan käytettävä aines ja suoritettava ruokinta suljetulla ja aidatulla alueella sen varmistamiseksi, että ruokintaan käytettävä aines ei ole muiden lihansyöjäeläinten kuin niiden eläintarhaeläinten saatavilla, joiden osalta on myönnetty lupa;

ii) 

varmistettava, että ruokinnassa käytettäviksi tarkoitetut märehtijät kuuluvat TSE:n seurantaohjelmaan, joka toteutetaan asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen III mukaisesti ja tapauksen mukaan kyseisen asetuksen 6 artiklan 1 b kohdan toisen alakohdan nojalla tehdyn päätöksen mukaisesti;

iii) 

pidettävä kirjaa ruokinnassa käytettyjen eläinten ruhojen lukumäärästä, tyypistä, arvioidusta painosta ja alkuperästä sekä TSE-testien tuloksista ja ruokintapäivämääristä.

III   LUKU

KERÄÄMISTÄ JA HÄVITTÄMISTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖT

1    jakso

Eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämistä koskevat erityissäännöt

1. Jos toimivaltainen viranomainen sallii eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämisen paikan päällä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 19 artiklan 1 kohdan a, b, c ja e alakohdan mukaisesti, hävittäminen voidaan tehdä

a) 

polttamalla tai hautaamalla paikassa, josta eläimistä saatavat sivutuotteet ovat peräisin;

b) 

hautaamalla hyväksytylle kaatopaikalle; tai

c) 

polttamalla tai hautaamalla sellaisessa paikassa, jossa ihmisten ja eläinten terveydelle sekä ympäristölle aiheutuvat riskit ovat mahdollisimman vähäiset, edellyttäen että kyseinen paikka sijaitsee riittävän välimatkan päässä, jotta toimivaltainen viranomainen voi hallinnoida ihmisten ja eläinten terveydelle sekä ja ympäristölle aiheutuvan riskin estämistoimia.

2. Kun eläimistä saatavia sivutuotteita poltetaan paikan päällä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 19 artiklan 1 kohdan b, c ja e alakohdan mukaisesti, on varmistettava, että polttaminen tapahtuu

a) 

asianmukaisesti rakennetuissa rovioissa ja siten, että eläimistä saatavat sivutuotteet muuttuvat tuhkaksi;

b) 

vaarantamatta ihmisten terveyttä;

c) 

käyttämättä prosesseja tai menetelmiä, joista voi aiheutua vahinkoja ympäristölle ja erityisesti vesistöihin, ilmaan, maaperään, kasveihin ja eläimiin kohdistuvia riskejä tai melua tai hajua;

d) 

edellytyksin, joilla varmistetaan, että syntynyt tuhka hävitetään hautaamalla hyväksytylle kaatopaikalle.

3. Kun eläimistä saatavia sivutuotteita haudataan paikan päällä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 19 artiklan 1 kohdan a, b, c ja e alakohdan mukaisesti, on varmistettava, että hautaaminen tapahtuu

a) 

siten, etteivät ne ole lihansyöjäeläinten tai kaikkiruokaisten eläinten saatavilla;

b) 

hyväksytylle kaatopaikalle tai muuhun paikkaan vaarantamatta ihmisten terveyttä ja käyttämättä prosesseja tai menetelmiä, joista voi aiheutua vahinkoja ympäristölle ja erityisesti vesistöihin, ilmaan, maaperään, kasveihin ja eläimiin kohdistuvia riskejä tai melua tai hajua.

4. Jos hävittäminen tapahtuu asetuksen (EY) N:o 1069/2009 19 artiklan 1 kohdan a, b, c tai e alakohdan mukaisesti, eläimistä saatavat sivutuotteet on siirrettävä alkuperäpaikasta hävittämispaikkaan seuraavin edellytyksin:

a) 

Eläimistä saatavat sivutuotteet kuljetetaan turvallisissa ja tiiviissä säiliöissä tai ajoneuvoissa;

b) 

toimivaltainen viranomainen valvoo tarvittaessa eläimistä saatavien sivutuotteiden lastaamista ja purkamista;

c) 

ajoneuvon renkaat desinfioidaan sen poistuessa alkuperäpaikasta;

d) 

eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljetuksessa käytetyt säiliöt ja ajoneuvot puhdistetaan perusteellisesti ja desinfioidaan sen jälkeen, kun eläimistä saatavat sivutuotteet on purettu; ja

e) 

ajoneuvojen saattajien riittävyydestä, tiiviyden testaamisesta ja kaksinkertaisesta suojauksesta huolehditaan tarvittaessa.

2    jakso

Eläimistä saatavien sivutuotteiden polttaminen ja hautaaminen syrjäisillä alueilla

Asetuksen (EY) N:o 1069/2009 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu enimmäisprosenttiosuus saa olla enintään

a) 

10 % asianomaisen jäsenvaltion nautaeläinpopulaatiosta;

b) 

25 % asianomaisen jäsenvaltion lammas- ja vuohipopulaatiosta;

c) 

10 % asianomaisen jäsenvaltion sikapopulaatiosta; ja

d) 

muiden lajien populaatiosta prosenttiosuus, jonka toimivaltainen viranomainen määrittää sellaisen arvion perusteella, joka koskee kyseisten lajien polttamisesta tai hautaamisesta paikan päällä ihmisten ja eläinten terveydelle mahdollisesti aiheutuvia riskejä.

3    jakso

Mehiläisten ja mehiläishoidon sivutuotteiden polttaminen ja hautaaminen

Toimivaltainen viranomainen voi sallia mehiläisten ja mehiläishoidon sivutuotteiden hävittämisen polttamalla tai hautaamalla paikan päällä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 19 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti, jos on toteutettu kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että polttaminen tai hautaaminen ei vaaranna eläinten tai ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

IV   LUKU

HÄVITTÄMINEN MUILLA TAVOIN

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 14 artiklassa säädetään, jäsenvaltio voi sallia kyseisen asetuksen 10 artiklan f alakohdassa tarkoitetun luokkaan 3 kuuluvan aineksen keräämisen, kuljetuksen ja hävittämisen muilla tavoin kuin polttamalla tai hautaamalla paikan päällä sillä edellytyksellä, että

a) 

laitoksesta, josta aines kerätään, saatavan aineksen määrä on viikossa enintään 20 kilogrammaa riippumatta aineksen alkuperälajista;

b) 

aines kerätään, kuljetetaan ja hävitetään siten, ettei ihmisten ja eläinten terveydelle aiheudu kohtuuttomia riskejä;

c) 

toimivaltainen viranomainen tekee tämän jakson säännösten noudattamisen varmistamiseksi säännöllisesti tarkastuksia, joihin kuuluvat myös toimijoiden kirjanpidon tarkastukset laitoksissa, joissa aines kerätään.

▼M9 —————

▼B
LIITE VII

VAIHTOEHTOISIA MENETELMIÄ KOSKEVIEN HAKEMUSTEN VAKIOMALLI

I   LUKU

Kielijärjestelyt

1. Asetuksen (EY) N:o 1069/2009 20 artiklassa tarkoitetut eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden vaihtoehtoisia käyttö- tai hävittämismenetelmiä koskevat lupahakemukset, jäljempänä ”hakemus”, on jätettävä jollakin vuonna 1958 annetun asetuksen N:o 1 1 artiklassa tarkoitetulla Euroopan unionin virallisella kielellä.

2. Intressitahon, joka jättää hakemuksensa muulla kuin englannin kielellä, on ennen arviointia hyväksyttävä hakemuksensa virallinen käännös, jonka Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) toimittaa.

Asetuksen (EY) N:o 1069/2009 20 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu ajanjakso alkaa vasta, kun intressitaho on hyväksynyt hakemuksen virallisen käännöksen.

II   LUKU

Hakemusten sisältö

▼M1

1. Hakemuksessa on oltava kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella EFSA voi arvioida ehdotetun vaihtoehtoisen menetelmän turvallisuuden, ja etenkin kuvattava:

— 
eläimistä saatavien sivutuotteiden luokat, joihin menetelmää aiotaan soveltaa,
— 
prosessi kokonaisuudessaan,
— 
asiaan liittyvät ihmisten ja eläinten terveyteen kohdistuvat biologiset vaarat, ja
— 
prosessilla aikaan saatava riskin vähenemisen aste.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa hakemuksessa on lisäksi:

a) 

ilmoitettava asetuksen (EY) N:o 1069/2009 8, 9 ja 10 artiklan sovellettavat kohdat, mukaan luettuina ainesten fyysinen tila ja tapauksen mukaan ainekselle tehty esikäsittely, ja ilmoitettava muut ainekset kuin eläimistä saatavat sivutuotteet, joita prosessissa on määrä käyttää;

b) 

oltava tiedot HACCP-suunnitelmasta ja vuokaavio, jossa osoitetaan selvästi prosessin yksittäiset vaiheet ja todetaan asianomaisten patogeenien inaktivoinnin kannalta kriittiset parametrit kuten lämpötila, paine, altistusaika sekä pH-arvon ja partikkelikoon mukauttaminen ja jota täydennetään prosessin aikana käytettävien laitteiden teknisillä tiedoilla;

c) 

todettava ja määriteltävä ihmisten ja eläinten terveyteen kohdistuvat biologiset vaarat, joita ne eläimistä saatavien sivutuotteiden luokat voivat aiheuttaa, joita on määrä käsitellä tällä menetelmällä;

d) 

osoitettava, että käsiteltävän aineksen luokkaan liittyvät vastustuskykyisimmät biologiset vaarat vähennetään prosessin aikana syntyvissä tuotteissa, myös jätevedessä, vähintään sille tasolle, joka saavutetaan samaa eläimistä saatavien sivutuotteiden luokkaa varten tässä asetuksessa vahvistetuilla käsittelyvaatimuksilla. Riskin vähenemisen aste on määritettävä validoitujen suorien mittausten avulla, paitsi jos mallintaminen tai vertailut muihin prosesseihin voidaan hyväksyä.

3. Edellä 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetuilla validoiduilla suorilla mittauksilla tarkoitetaan seuraavaa:

a) 

mitataan endogeenisten indikaattoriorganismien elinkelpoisuuden/tarttuvuuden väheneminen käsittelyn aikana, jossa indikaattori:

— 
esiintyy jatkuvasti raaka-aineessa suurina määrinä;
— 
ei ole vähemmän kestävä käsittelyn letaaleille osatekijöille, muttei myöskään merkittävästi vastustuskykyisempi kuin patogeenit, joiden valvontaan sitä käytetään;
— 
on suhteellisen helppo ilmaista määrällisenä, tunnistaa ja vahvistaa; tai
b) 

käytetään hyvin kuvattua testiorganismia tai virusta, joka pannaan soveltuvassa testauselimessä lähtöaineeseen.

Jos mukana on useita käsittelyvaiheita, on arvioitava, missä määrin yksittäiset vaiheet titterin vähentämiseksi ovat kumulatiivisia tai voivatko prosessin varhaiset vaiheet heikentää seuraavien vaiheiden tehokkuutta;

c) 

raportoidaan täydelliset tulokset

i) 

kuvaamalla käytetyt menetelmät yksityiskohtaisesti;

ii) 

kuvaamalla analysoitujen näytteiden tyyppi;

iii) 

osoittamalla, että analysoitujen näytteiden määrä on edustava;

iv) 

osoittamalla perusteet suoritettujen testien määrälle ja mittauspisteiden valinnalle;

v) 

ilmoittamalla käytettyjen osoitusmenetelmien herkkyys ja spesifisyys;

vi) 

antamalla tiedot kokeiden aikana saatujen mittaustulosten toistettavuudesta ja tilastollisesta vaihtelusta;

vii) 

perustelemalla prioneja korvaavien molekyylien merkitys, jos niitä käytetään;

viii) 

osoittamalla, silloin kuin suorien mittausten puuttuessa käytetään mallinnoksia tai muita käytettäviin prosesseihin nähden tehtyjä vertailuja, että riskien vähenemiseen johtavat tekijät ovat tunnettuja ja että riskien vähentämisen mallinnos on hyvin perusteltu;

ix) 

antamalla koko suorien mittausten prosessin osalta tietoja kaikista tekijöistä, jotka johtavat riskin pienenemiseen, ja osoittamalla näin, että näitä tekijöitä sovelletaan homogeenisesti koko käsiteltävään erään.

4. Edellä 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun HACCP-suunnitelman tulee perustua riskin vähentämisen aikaansaamisen kannalta kriittisiin parametreihin, joita ovat etenkin:

— 
lämpötila,
— 
paine,
— 
aika ja
— 
mikrobiologiset vaatimukset.

HACCP-suunnitelmassa olevat kriittiset rajat on määriteltävä kokeellisen validoinnin tulosten ja/tai esitetyn mallinnoksen perusteella.

Jos prosessin toimivuus voidaan osoittaa ainoastaan prosessissa käytettyyn laitteistoon nimenomaan liittyvien teknisten parametrien avulla, HACCP-suunnitelmaan on sisällytettävä myös tekniset rajat, joita on noudatettava, etenkin energian käyttö, pumpunmännän lyöntien lukumäärä tai kemikaalien annostus.

On annettava tiedot kriittisistä ja teknisistä parametreistä, joita on seurattava ja kirjattava jatkuvasti tai määritellyin aikavälein, sekä mittauksessa ja seurannassa käytettävistä menetelmistä.

Parametrien vaihtelu tavanomaisissa tuotanto-olosuhteissa on otettava huomioon.

HACCP-suunnitelmassa on otettava huomioon tavanomaiset ja epätavanomaiset / hätätilanteeseen liittyvät toimintaolosuhteet prosessin häiriöt mukaan luettuina, ja siinä on mainittava mahdolliset korjaavat toimenpiteet, jotka on toteutettava epätavallisissa/hätätilanteeseen liittyvissä toimintaolosuhteissa.

5. Hakemuksissa on oltava myös riittävät tiedot:

a) 

toisistaan riippuvaisten prosessien riskeistä ja etenkin sellaisten mahdollisten välillisten vaikutusten arvioinnin tuloksista,

i) 

jotka voivat vaikuttaa siihen, missä määrin tietyn prosessin riskejä pystytään vähentämään;

ii) 

joita voi aiheutua prosessista saatavien tuotteiden, myös jäteveden, kuljetuksesta, varastoinnista ja turvallisesta hävittämisestä.

b) 

tuotteiden suunniteltuun loppukäyttöön liittyvistä riskeistä, etenkin

i) 

on ilmoitettava prosessista saatavien tuotteiden suunniteltu loppukäyttö;

ii) 

todennäköiset ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvat riskit ja mahdolliset ympäristövaikutukset, jotka on arvioitava 2 kohdan d alakohdan mukaisesti arvioidun riskin vähenemisen perusteella.

6. Hakemuksiin on liitettävä asiakirjatodisteet, etenkin

a) 

prosessin toiminnan vuokaavio;

b) 

edellä 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetut todisteet sekä muut todisteet, joilla pyritään perustelemaan hakemuksen yhteydessä annettavat tiedot, jotka on mainittu 2 kohdassa.

7. Hakemuksessa on oltava intressitahon yhteystiedot mukaan luettuina intressitahona tai sen puolesta vastuussa olevan henkilön nimi ja täydellinen osoite, puhelin- ja/tai faksinumero ja/tai sähköpostiosoite.

▼B
LIITE VIII

KERÄÄMINEN, KULJETUS JA JÄLJITETTÄVYYS

I   LUKU

KERÄÄMINEN JA KULJETUS

1    jakso

Ajoneuvot ja säiliöt

1. Eläimistä saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet on kerättävä ja kuljetettava sinetöidyissä uusissa pakkauksissa tai katetuissa tiiviissä säiliöissä tai ajoneuvoissa asetuksen (EY) N:o 1069/2009 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta valmistusketjun lähtöpisteestä alkaen.

2. Ajoneuvot ja uudelleen käytettävät säiliöt sekä kaikki uudelleen käytettävät välineet tai kalusto, jotka ovat joutuneet kosketuksiin eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden kanssa, jotka ovat muita kuin asetuksen (EY) N:o 767/2009 mukaisesti markkinoille saatettuja johdettuja tuotteita ja jotka varastoidaan ja kuljetetaan asetuksen (EY) N:o 183/2005 liitteen II mukaisesti, on säilytettävä puhtaina.

Jolleivät ne ole tarkoitettuja yksinomaan tiettyjen eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden kuljetukseen, niiden on erityisesti oltava ristikontaminaation estämiseksi

a) 

kuivia ja puhtaita ennen käyttöä; ja

b) 

puhdistettuja, pestyjä ja/tai desinfioituja jokaisen käyttökerran jälkeen siinä määrin kuin ristikontaminaation estämiseksi on tarpeen.

3. Uudelleen käytettäviä säiliöitä on käytettävä yksinomaan tietyn eläimistä saatavan sivutuotteen tai siitä johdetun tuotteen kuljetuksessa siinä määrin kuin ristikontaminaation estämiseksi on tarpeen.

Uudelleen käytettäviä säiliöitä voidaan kuitenkin käyttää, jos toimivaltainen viranomainen on sallinut tällaisen käytön

a) 

erilaisten eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden kuljetukseen, jos ne on puhdistettu ja desinfioitu eri käyttöjen välillä tavalla, jolla estetään ristikontaminaatio;

b) 

asetuksen (EY) N:o 1069/2009 10 artiklan f alakohdassa tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden kuljetukseen sen jälkeen, kun niitä on käytetty ihmisravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden kuljetukseen, edellytyksin, joilla estetään ristikontaminaatio.

4. Pakkausmateriaali on hävitettävä polttamalla tai muulla unionin lainsäädännön mukaisella tavalla.

2    jakso

Lämpötilavaatimukset

1. Rehuaineen tai lemmikkieläinten ruoan valmistukseen tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet on ihmisten tai eläinten terveydelle aiheutuvien riskien välttämiseksi kuljetettava asianmukaisessa lämpötilassa; lihasta ja lihatuotteista, jotka on tarkoitettu muihin tarkoituksiin kuin ihmisravinnoksi, peräisin olevat eläimistä saatavat sivutuotteet on kuljetettava enintään 7 °C:n lämpötilassa, jollei niitä käytetä ruokintaan liitteessä II olevan I luvun mukaisesti.

2. Rehuaineen tai lemmikkieläinten ruoan valmistukseen tarkoitettu luokkaan 3 kuuluva käsittelemätön aines on varastoitava ja kuljetettava jäähdytettynä, jäädytettynä tai säilörehuna, jollei

a) 

sitä käsitellä 24 tunnin kuluessa keräämisestä tai siitä, kun sen varastointi jäähdytettynä tai pakastettuna päättyy, kun myöhempi kuljetus tapahtuu kuljetusvälineessä, jossa varastointilämpötila pysyy yllä;

b) 

sitä kuljeteta jäähdytettynä lämpöeristetyissä säilöissä, jos riskiä ei voida aineksen ominaisuuksien vuoksi vähentää muilla toimenpiteillä, silloin kun kyseessä ovat maito, maitopohjaiset tuotteet tai maidosta johdetut tuotteet, joille ei ole tehty mitään liitteessä X olevan II luvun 4 jakson I osassa tarkoitettua käsittelyä.

3. Kylmäkuljetuksiin käytettävien ajoneuvojen on oltava sellaisia, että lämpötila pysyy sopivana koko kuljetuksen ajan ja että lämpötilaa voidaan valvoa.

3    jakso

Maidosta, maitopohjaisista tuotteista tai maidosta johdetuista tuotteista koostuvan luokkaan 3 kuuluvan aineksen keräämiseen ja kuljetukseen sovellettava poikkeus

Edellä olevaa 1 jaksoa ei sovelleta maidosta, maitopohjaisista tuotteista tai maidosta johdetuista tuotteista koostuvan luokkaan 3 kuuluvan aineksen keräämiseen ja kuljetukseen, jonka suorittaa asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklan mukaisesti hyväksytyn maitoalan laitoksen toiminnanharjoittaja, jos kyseinen maidonjalostamo vastaanottaa aiemmin toimittamiaan tuotteita, jotka erityisesti asiakkaat sinne palauttavat.

4    jakso

Lannan keräämiseen ja kuljetukseen sovellettava poikkeus

Poiketen siitä, mitä 1 jaksossa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä kahden samalla tilalla sijaitsevan paikan tai samassa jäsenvaltiossa olevien viljelijöiden ja käyttäjien välillä kuljetettavan lannan keräämisen ja kuljetuksen muilla edellytyksillä, joilla estetään kohtuuttomien riskien aiheutuminen ihmisten ja eläinten terveydelle.

II   LUKU

TUNNISTEMERKINNÄT

1. On toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että

a) 

eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden lähetykset ovat tunnistettavissa ja säilyvät tarkoin erillään ja tunnistettavissa siinä paikassa tapahtuvan keräyksen, josta eläimistä saatavat sivutuotteet ovat peräisin, ja kuljetuksen aikana;

b) 

tiettyyn luokkaan kuuluvien eläimistä peräisin olevien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden tunnistamiseen tarkoitettua merkintäainetta käytetään ainoastaan siinä luokassa, jossa sitä tämän asetuksen mukaan vaaditaan käytettäväksi, tai jos sen käytöstä säädetään 4 kohdan;

c) 

eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden lähetykset lähetetään yhdestä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon pakkauksissa, säiliöissä tai ajoneuvoissa, jotka ovat varustettuja selvästi ja vähintään kuljetuksen ajan pysyvillä värikoodeilla tässä asetuksessa säädettyjen tietojen ilmoittamiseksi pakkauksen, säiliön tai ajoneuvon pinnalla tai pinnan osalla tai niihin kiinnitetyssä etiketissä tai merkissä seuraavasti:

i) 

luokkaan 1 kuuluva aines merkitään mustalla värillä;

ii) 

luokkaan 2 kuuluva aines (muu kuin lanta ja ruoansulatuskanavan sisältö) merkitään keltaisella värillä;

iii) 

luokkaan 3 kuuluva aines merkitään vihreällä värillä, joka sisältää runsaasti sinistä, jotta se varmasti erottuu selvästi muista väreistä;

iv) 

tuotavissa lähetyksissä i, ii ja iii alakohdassa kunkin aineksen osalta tarkoitettu väri siitä hetkestä, jona lähetys kulkee ensimmäisen unionin saapumispaikan rajatarkastusaseman kautta.

2. Kuljetuksen ja varastoinnin aikana pakkaukseen, säiliöön tai ajoneuvoon kiinnitetyssä etiketissä on

a) 

mainittava selkeästi eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden luokka; ja

b) 

oltava selkeästi ja helppolukuisesti pakkauksessa, säiliössä tai ajoneuvossa ilmaisu tapauksen mukaan seuraavasti:

i) 

luokkaan 3 kuuluvan aineksen osalta ilmaisu ”Ei ihmisravinnoksi”;

ii) 

luokkaan 2 kuuluvan aineksen (lanta ja ruoansulatuskanavan sisältö pois luettuina) ja luokkaan 2 kuuluvasta aineksesta johdettujen tuotteiden osalta ilmaisu ”Ei eläinten ruokintaan”; jos luokkaan 2 kuuluva aines on kuitenkin tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 1069/2009 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen eläinten ruokintaan kyseisessä artiklassa tai sen mukaisesti säädetyin edellytyksin, etiketissä on sen sijaan oltava maininta ”… n ruokintaan” täydennettynä niiden eläinten lajin nimellä, joiden ruokintaan aines on tarkoitettu;

iii) 

luokkaan 1 kuuluvan aineksen ja luokkaan 1 kuuluvasta aineksesta johdettujen tuotteiden osalta ilmaisu

— 
”Ainoastaan hävitettäväksi”, jos ne on tarkoitettu hävitettäviksi,
— 
”Ainoastaan lemmikkieläinten ruoan valmistukseen”, jos ne on tarkoitettu lemmikkieläinten ruoan valmistukseen,
— 
”Ainoastaan johdettujen tuotteiden valmistukseen. Ei ihmisten eikä eläinten ravinnoksi eikä maahan levitettäväksi”, jos ne on tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 1069/2009 36 artiklassa tarkoitettujen johdettujen tuotteiden valmistukseen;
iv) 

maidon, maitopohjaisten tuotteiden, maidosta johdettujen tuotteiden, ternimaidon ja ternimaitotuotteiden osalta ilmaisu ”Ei ihmisravinnoksi”;

v) 

luokkaan 3 kuuluvasta aineksesta tuotetun gelatiinin osalta ilmaisu ”Eläinten ruokintaan soveltuvaa gelatiinia”;

vi) 

luokkaan 3 kuuluvasta aineksesta tuotetun kollageenin osalta ilmaisu ”Eläinten ruokintaan soveltuvaa kollageenia”;

▼M23

vii) 

raa’an lemmikkieläinten ruoan osalta ilmaisu ”Käytä ainoastaan lemmikkieläinten ruoaksi. Pidä erillään elintarvikkeista. Pese kädet ja puhdista työkalut, välineet ja pinnat tämän tuotteen käsittelyn jälkeen”;

▼B

viii) 

kalanrehuksi tarkoitetun kalan ja kalasta johdettujen tuotteiden osalta, jotka on käsitelty ja pakattu ennen jakelua, selkeästi ja helppolukuisesti alkuperäisen rehunvalmistuslaitoksen nimi ja osoite sekä ilmaisu

— 
”Sisältää ainoastaan luonnonvaraisesta kalasta saatua kalajauhoa – voidaan käyttää kaikkien lajien viljeltyjen kalojen ruokintaan”, kun kyseessä on luonnonvaraisesta kalasta saatu kalajauho,
— 
”Sisältää ainoastaan lajin […] viljellystä kalasta saatua kalajauhoa – voidaan käyttää ainoastaan muiden kalalajien viljeltyjen kalojen ruokintaan”, kun kyseessä on viljellystä kalasta saatu kalajauho,
— 
”Sisältää lajin […] luonnonvaraisesta ja viljellystä kalasta saatua kalajauhoa – voidaan käyttää ainoastaan muiden kalalajien viljeltyjen kalojen ruokintaan”, kun kyseessä on luonnonvaraisesta ja viljellystä kalasta saatu kalajauho;
ix) 

hevoseläinten sellaisten verituotteiden osalta, jotka on tarkoitettu muihin tarkoituksiin kuin rehuksi, ilmaisu ”Hevoseläinten verta ja verituotteita. Ei ihmisten eikä eläinten ravinnoksi”;

x) 

liitteessä XIV olevan II luvun 12 jaksossa tarkoitettujen sarvien, sorkkien, kavioiden ja muiden ainesten osalta, jotka on tarkoitettu orgaanisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden tuotantoon, ilmaisu ”Ei ihmisten eikä eläinten ravinnoksi”;

xi) 

orgaanisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden osalta ilmaisu ”Orgaanista lannoitetta tai maanparannusainetta; varoaika levittämisestä vähintään 21 päivää, joiden aikana tuotantoeläimet eivät saa laiduntaa eikä laidunkasvillisuutta saa käyttää ruokintaan”;

xii) 

liitteessä VI olevan II luvun 1 jakson mukaisesti ruokinnassa käytettävän aineksen osalta keräyskeskuksen nimi ja osoite sekä ilmaisu ”Ei ihmisravinnoksi”;

xiii) 

lannan ja ruoansulatuskanavan sisällön osalta ilmaisu ”Lantaa”;

xiv) 

välituotteiden osalta ulkopakkauksessa ilmaisu ”Ainoastaan lääkkeiden / eläinlääkkeiden / lääkinnällisten laitteiden / aktiivisten implantoitavien lääkinnällisten laitteiden / in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden / laboratorioreagenssien valmistukseen”;

xv) 

tutkimusnäytteiden ja diagnostisten näytteiden osalta a alakohdassa säädetyn etikettitekstin sijasta ilmaisu ”Tutkimustarkoituksiin ja diagnostisiin tarkoituksiin”;

xvi) 

kaupallisten näytteiden osalta a alakohdassa säädetyn etikettitekstin sijasta ilmaisu ”Kaupallinen näyte; ei ihmisravinnoksi”;

▼M1

xvii) 

näyttelyesineiden osalta a alakohdassa säädetyn tekstin sijasta ilmaisu ”Näyttelyesine; ei ihmisravinnoksi”;

xviii) 

liitteessä XIII olevassa XIII luvussa tarkoitetun lääkkeiden tuotannossa käytettävän kalaöljyn osalta a alakohdassa säädetyn tekstin sijasta ilmaisu ”Lääkkeiden tuotantoon tarkoitettua kalaöljyä”;

▼M4

xix) 

liitteessä IV olevan IV luvun 2 jakson I kohdassa vahvistetulla kalkkikäsittelyllä käsitellyn lannan osalta ilmaisu ”Lannan ja kalkin seos”;

xx) 

liitteessä XI olevan I luvun 2 jakson b ja c alakohdassa vahvistetulla käsittelyllä käsitellyn lannan osalta ilmaisu ”Käsitelty lanta”;

▼M23

xxi) 

liitteessä VIII olevassa VII luvussa tarkoitettujen detoksisoitaviksi tarkoitettujen ainesten osalta ilmaisu ”Detoksisoitavaksi tarkoitettuja aineksia. Ei sovellu markkinoille saattamiseen”;

▼B

c) 

Edellä b alakohdan xi alakohdassa tarkoitettua etikettiä ei kuitenkaan vaadita orgaanisilta lannoitteilta ja maanparannusaineilta, jotka ovat

i) 

loppukuluttajan käytettäviksi tarkoitetuissa enintään 50 kilogramman myyntipakkauksissa; tai

ii) 

enintään 1 000 kilogramman suursäkeissä, jos

— 
sen jäsenvaltion, jossa orgaaninen lannoite tai maanparannusaine on tarkoitettu levitettäväksi maahan, toimivaltainen viranomainen on ne sallinut,
— 
kyseisissä säkeissä on merkintä, ettei tuotteita ole tarkoitettu levitettäväksi maahan, johon tuotantoeläimillä on pääsy.

3. Jäsenvaltiot voivat luoda järjestelmiä tai vahvistaa sääntöjä, jotka koskevat niiden omalta alueelta peräisin olevien ja sinne jäävien eläimistä saatavien sivutuotteiden ja johdettujen tuotteiden kuljettamisessa käytettävien pakkausten, säiliöiden ja ajoneuvojen värikoodeja, jos järjestelmät tai säännöt eivät sekoita edellä 1 kohdan c alakohdassa säädettyä värikoodijärjestelmää.

4. Jäsenvaltiot voivat luoda järjestelmiä tai vahvistaa sääntöjä, jotka koskevat niiden omalta alueelta peräisin olevien ja sinne jäävien eläinperäisten sivutuotteiden merkitsemistä, jos järjestelmät tai säännöt eivät ole ristiriidassa tässä liitteessä olevassa V luvussa esitettyjen johdettuja tuotteita koskevien merkintävaatimusten kanssa.

5. Poiketen siitä, mitä 3 ja 4 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat soveltaa kyseisissä kohdissa tarkoitettuja järjestelmiä tai sääntöjä sellaisiin eläinperäisiin sivutuotteisiin, jotka ovat peräisin niiden omalta alueelta mutta joita ei ole tarkoitettu sinne jääviksi, jos määrämaana oleva jäsenvaltio tai kolmas maa on ilmoittanut suostumuksestaan.

6. Kuitenkin

a) 

tämän luvun 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta maidosta, maitopohjaisista tuotteista tai maidosta johdetuista tuotteista koostuvan luokkaan 3 kuuluvan aineksen tunnistemerkintöihin, jotka tekee asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklan mukaisesti hyväksytyn maitoalan laitoksen toiminnanharjoittaja, jos kyseinen maitoalan laitos vastaanottaa aiemmin toimittamiaan tuotteita, jotka erityisesti asiakkaat sinne palauttavat;

b) 

toimivaltainen viranomainen voi 1 ja 2 kohdasta poiketen hyväksyä kahden samalla tilalla sijaitsevan paikan tai samassa jäsenvaltiossa olevien viljelijöiden ja käyttäjien välillä kuljetettavan lannan varustamisen muunlaisin tunnistemerkinnöin;

c) 

asetuksen (EY) N:o 767/2009 3 artiklan 2 kohdan h alakohdassa määriteltyjä rehuseoksia, jotka on valmistettu eläimistä saatavista sivutuotteista ja niistä johdetuista tuotteista ja jotka on pakattu ja saatettu markkinoille rehuna asetuksen (EY) N:o 767/2009 4 kohdan mukaisesti, ei tarvitse varustaa 1 kohdan mukaisesti tunnistemerkinnöillä eikä niihin tarvitse tehdä 2 kohdan mukaisia merkintöjä.

III   LUKU

KAUPALLISET ASIAKIRJAT JA TERVEYSTODISTUKSET

1. Eläimistä saatavien sivutuotteiden ja johdettujen tuotteiden mukana on kuljetuksen aikana oltava tässä luvussa esitetyn mallin mukainen kaupallinen asiakirja tai tässä asetuksessa niin vaadittaessa terveystodistus.

Tällainen asiakirja tai todistus ei kuitenkaan ole tarpeen, jos

a) 

vähittäiskauppiaat toimittavat luokkaan 3 kuuluvasta aineksesta johdettuja tuotteita sekä orgaanisia lannoitteita ja maanparannusaineita samassa jäsenvaltiossa muille loppukäyttäjille kuin liikkeenharjoittajille;

b) 

luokkaan 3 kuuluvaksi ainekseksi luettavat maito, maitopohjaiset tuotteet tai maidosta johdetut tuotteet kerätään ja palautetaan asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklan mukaisesti hyväksytyn maidonjalostamon toiminnanharjoittajalle, jos kyseinen maidonjalostamo vastaanottaa aiemmin toimittamiaan tuotteita, jotka erityisesti asiakkaat sinne palauttavat;

c) 

asetuksen (EY) N:o 767/2009 3 artiklan 2 kohdan h alakohdassa määritellyt rehuseokset, jotka on valmistettu eläimistä saatavista sivutuotteista ja niistä johdetuista tuotteista, saatetaan markkinoille asetuksen (EY) N:o 767/2009 4 kohdan mukaisesti pakattuina ja merkittyinä.

2. Kaupallinen asiakirja on laadittava vähintään kolmena kappaleena (alkuperäiskappale ja kaksi jäljennöstä). Alkuperäiskappaleen on oltava lähetyksen mukana lopulliseen määräpaikkaan asti. Vastaanottajan on säilytettävä se itsellään. Tuottajan ja kuljetuksesta vastaavan on kummankin säilytettävä itsellään yksi jäljennös.

Jäsenvaltio voi vaatia, että lähetysten saapumisesta annetaan todiste Traces-järjestelmällä tai kaupallisen asiakirjan neljännellä jäljennöksellä, jonka vastaanottaja lähettää tuottajalle.

3. Terveystodistuksen on oltava toimivaltaisen viranomaisen antama ja allekirjoittama.

4. Eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden mukana on unionissa tapahtuvan kuljetuksen aikana oltava asetuksen (EY) N:o 1069/2009 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta valmistusketjun lähtöpisteestä alkaen 6 kohdassa esitetyn mallin mukainen kaupallinen asiakirja.

Toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin asetuksen (EY) N:o 1069/2009 21 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetulla vaihtoehtoisella järjestelmällä tapahtuvan tietojen toimituksen sallimisen lisäksi sallia, että sen alueella kuljetettavien eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden mukana on

a) 

erilainen paperinen tai sähköinen kaupallinen asiakirja, jos se sisältää tämän luvun 6 kohdan Huomautukset-kohdassa olevassa f alakohdassa tarkoitetut tiedot;

b) 

kaupallinen asiakirja, jossa ainesten määrä ilmoitetaan aineksen painona tai määränä tai pakkausten lukumääränä.

5. Rekisterit ja kaupalliset asiakirjat tai terveystodistukset on säilytettävä toimivaltaisia viranomaisia varten vähintään kaksi vuotta.

6. Kaupallisen asiakirjan malli

Huomautukset

a) Kaupalliset asiakirjat on laadittava tässä luvussa esitetyn mallin mukaan.

Kaupallisen asiakirjan on sisällettävä mallissa esitetyssä numerojärjestyksessä ne todistukset, jotka vaaditaan eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden kuljettamiseen.

b) Se on laadittava tapauksen mukaan jollakin alkuperäjäsenvaltion tai määräjäsenvaltion virallisista kielistä.

Se voidaan laatia myös muilla virallisilla unionin kielillä, jos sen mukana on virallinen käännös tai jos määräjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on antanut siihen etukäteen suostumuksen.

c) Kunkin kaupallisen asiakirjan alkuperäiskappaleen on koostuttava yhdestä kaksipuolisesta paperiarkista, tai jos tarvitaan enemmän tilaa, asiakirjan on oltava sellainen, että kaikista sivuista muodostuu selvästi yhtenäinen kokonaisuus, jonka sivuja ei voi erottaa toisistaan.

d) Jos kaupalliseen asiakirjaan liitetään lisäarkkeja lähetyksen sisällön tunnistamista varten, tällaiset arkit katsotaan myös asiakirjan alkuperäiskappaleen osaksi, ja lähetyksestä vastaavan henkilön on allekirjoitettava jokainen sivu.

e) Jos kaupallinen asiakirja d alakohdassa tarkoitettuine lisäarkkeineen käsittää enemmän kuin yhden sivun, kunkin sivun alareunassa on oltava sivunumero – (sivunumero)/(sivujen kokonaismäärä) – ja kunkin sivun yläreunassa on oltava vastuuhenkilön antama asiakirjan koodinumero.

f) Vastuuhenkilön on täytettävä ja allekirjoitettava kaupallisen asiakirjan alkuperäiskappale.

Kaupallisessa asiakirjassa on täsmennettävä

i) 

päivämäärä, jona aines vietiin pois tiloista,

ii) 

aineksen kuvaus mukaan luettuina

— 
aineksen tunnistemerkinnät asetuksen (EY) N:o 1069/2009 8, 9 ja 10 artiklassa tarkoitettujen luokkien mukaisesti,
— 
ruokinnassa käytettäväksi tarkoitetun luokkaan 3 kuuluvan aineksen ja siitä johdettujen tuotteiden osalta eläinlaji ja viittaus asetuksen (EY) N:o 1069/2009 10 artiklan sovellettavaan alakohtaan, ja
— 
tapauksen mukaan eläimen korvamerkin numero;
iii) 

aineksen määrä, paino tai pakkausten lukumäärä;

▼M16

iv) 

aineksen alkuperälaitoksen nimi ja osoite ja sille asetuksen (EY) N:o 1069/2009 tai tapauksen mukaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 852/2004 ( 8 ), (EY) N:o 853/2004 ( 9 ) tai (EY) N:o 183/2005 ( 10 ) mukaisesti annettu hyväksyntä- tai rekisteröintinumero sekä tapauksen mukaan käsittelyn luonne ja käsittelymenetelmä;

v) 

aineksen kuljettajan nimi, osoite ja rekisteröintinumero;

vi) 

määräpaikkana olevan laitoksen nimi ja osoite ja sille asetuksen (EY) N:o 1069/2009 tai tapauksen mukaan asetusten (EY) N:o 852/2004 tai (EY) N:o 183/2005 mukaisesti annettu rekisteröinti- tai hyväksyntänumero;

vii) 

kun kuljetus tapahtuu säiliöissä, säiliön täydellinen tunnistenumero (BIC-koodi), joka on myönnetty Bureau International des Containers et du Transport Intermodal -elimen vaatimusten mukaisesti ( 11 );

viii) 

kun on kyse asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV tarkoitettujen käsitellyn eläinvalkuaisen ja käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävien tuotteiden viennistä, komission päätöksessä 2009/821/EY ( 12 ) tarkoitettu poistumisjäsenvaltio ja poistumisrajatarkastusasema.

▼B

g) Vastuuhenkilön allekirjoituksen on oltava erivärinen kuin painoväri.

h) Asiakirjan viitenumero ja paikallinen viitenumero annetaan samalle lähetykselle vain yhden kerran.

▼M16

i) Asetuksen (EY) N:o 1069/2009 48 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun määräpaikasta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on 15 työpäivän kuluessa kyseisen asetuksen 48 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta ilmoitettava Traces-järjestelmän avulla alkuperäjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle lähetyksen saapumisesta.

▼M16

Kaupallinen asiakirja

Kuljetettaessa Euroopan unionissa muita kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuja eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisesti